www.katabiblon.com

Παροιμίαι

Proverbia

 CATSS LXX Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina
1ὥσπερ [lexicon][inflect][close]
Particle

ὥσ·περ
ωσπερ
indecl
just-as Lit:"wholly/very/completely-as/like", hence "just-as", "just-like".
ὁρμὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ὁρμή, -ῆς, ἡ
ορμ·η
(fem) nom|voc sg
impulse [see hormone]
ὕδατος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

ὕδωρ, ὕδατος, τό
υδατ·ος
(neu) gen sg
water
οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
thusly/like-this [Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
καρδία [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·α
(fem) nom|voc sg
heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
βασιλέως [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ος
(mas) gen sg
king
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χειρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ι
(fem) dat sg
hand
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if-ever "ἐὰν μή" (Lit:if-ever not) means "except", "unless"
θέλων [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
θελ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
to want /wish/desire
νεύσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

νεύω (νευ-, νευ·σ-, νευ·σ-, -, -, -)
νευ·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
to nod nod, beckon, as a sign
ἐκεῖ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐκεῖ
εκει
indecl
there
ἔκλινεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-)
ε·κλιν·ε(ν), ε·κλιν·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
to bend/wane [see incline, decline, recline]
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
he/she/it/same
Prv 21:1
Sicut divisiones aquarum, ita cor regis in manu Domini :
quocumque voluerit, inclinabit illud.
2πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each/every (of a relevant set).
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
φαίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
φαιν·εται
pres mp ind 3rd sg
to appear look, shew, peer, seem, show
ἑαυτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
self him/her/it/our/your/them-selves
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.
κατευθύνει [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)
κατ·ευθυν·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to direct Lit:make-exactly-straight, hence direct/guide/instruct, make/keep-straight LXX: also prosper/succeed/establish, set-right/promote
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
καρδίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
Prv 21:2
Omnis via viri recta sibi videtur :
appendit autem corda Dominus.
3ποιεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ειν
pres act inf
to do/make
δίκαια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀληθεύειν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·ληθεύω (αληθευ-, αληθευ·σ-, αληθευ·σ-, -, -, -)
αληθευ·ειν
pres act inf
to tell the truth 1. to speak the truth (Gal 4:16); 2. to live, practice or follow the truth - not just speak it, hence to be ethical or just (see Eph 4:15 where it is used in contrast to living under the influence of falsehood like children [v14]; see also LXX Prv 21:3)
ἀρεστὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀρεστός -ή -όν
αρεστ·α
neu nom|acc|voc pl
pleasing
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god [see theology]
μᾶλλον [lexicon][inflect][close]
Adverb

μᾶλλον
μαλλον
indecl
more/rather (instead)
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
θυσιῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

θυσία, -ας, ἡ
θυσι·ων
(fem) gen pl
sacrifice (from the verb "θύω" = "I kill for a sacrificial offering upon an altar"; LXX extends to "offering" (erroneous?), victimization, immolation (examples?)
αἷμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

αἷμα[τ], -ατος, τό
αιμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
blood
Prv 21:3
Facere misericordiam et judicium
magis placet Domino quam victimæ.
4μεγαλόφρων ἐφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
εφ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ὕβρει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὕβρις, -εως, ἡ
υβρ(ι)·ι
(fem) dat sg
hubris [coming from excessive pride of strength or passion, insolence, violence]
θρασυκάρδιος λαμπτὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

λαμπτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]
λαμπτηρ
(mas) nom|voc sg
lantern
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly /irreverent.; to be-impious/irreverent /commit-sacrilege.
ἁμαρτία [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·α
(fem) nom|voc sg
sin Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
Prv 21:4
Exaltatio oculorum est dilatatio cordis ;
lucerna impiorum peccatum.
5Prv 21:5
Cogitationes robusti semper in abundantia ;
omnis autem piger semper in egestate est.
6 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἐνεργῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἐν·εργής -ές; ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -)
ενεργ(ε)·ων; εν·εργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
energetic (effective, active); to operate [operate, produce/execute (an act)]
θησαυρίσματα γλώσσῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
γλωσσ·ῃ
(fem) dat sg
tongue by metonymy, a language
ψευδεῖ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Adjective (3-3-3); Verb

ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
ψευδ(ε)·ι; ψευδ(ε)·ι; ψευδ·ει
(neu) dat sg; neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg; pres mp ind 2nd sg classical
lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie/deceive [make liar? see Jer 5:12]
μάταια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μάταιος -αία -ον
μαται·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
foolish/vain [worthless, useless, achieving/profiting nothing]
διώκει [lexicon][inflect][close]
Verb

διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
διωκ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to prosecute/pursue prosecute: put on trial
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
παγίδας [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ
παγιδ·ας
(fem) acc pl
snare /trap
θανάτου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Verb

θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
θανατ·ου; θανατ(ο)·ε, θανατ(ο)·ου
(mas) gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
death; to put-to-death from "θάνατος"(death) and "θνῄσκω"(I-am-dying).
Prv 21:6
Qui congregat thesauros lingua mendacii vanus et excors est,
et impingetur ad laqueos mortis.
7ὄλεθρος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὄλεθρος, -ου, ὁ
ολεθρ·ος
(mas) nom sg
ruination destruction, ruin, desolation, short of annihilation
ἀσεβέσιν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
ungodly /irreverent.
ἐπιξενωθήσεται οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
βούλονται [lexicon][inflect][close]
Verb

βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
βουλ·ονται
pres mp ind 3rd pl
to will/intend /resolutely-plan/determine/intend. A stronger term than"θέλω" (wish/want/desire), with more emphasis on will, intent, planning.
πράσσειν [lexicon][inflect][close]
Verb

πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
πρασσ·ειν
pres act inf
to do [practice, perform, accomplish]
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
δίκαια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.
Prv 21:7
Rapinæ impiorum detrahent eos,
quia noluerunt facere judicium.
8πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
σκολιοὺς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκολιός -ά -όν
σκολι·ους
mas acc pl
crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
σκολιὰς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκολιός -ά -όν
σκολι·ας
fem gen sg or fem acc pl
crooked [see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
way/road
ἀποστέλλει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απο·στελλ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to send-forth Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεός [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god [see theology]
ἁγνὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἁγνός -ή -όν
αγν·α
neu nom|acc|voc pl
pure
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ὀρθὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρθός -ή -όν
ορθ·α
neu nom|acc|voc pl
straight
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἔργα [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἔργον, -ου, τό
εργ·α
(neu) nom|acc|voc pl
work
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
Prv 21:8
Perversa via viri aliena est ;
qui autem mundus est, rectum opus ejus.
9κρεῖσσον [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος
κρεισσον
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
better/superior Comparative adjective from the noun "κράτος" (dominion/might/power", hence more-mighty/powerful/dominating/noble. Usually rendered "better", but distinguished from "καλός" (better-good), and "προέχω" (better/su
οἰκεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
οικ(ε)·ειν
pres act inf
to dwell
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
γωνίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γωνία, -ας, ἡ
γωνι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
corner
ὑπαίθρου [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κεκονιαμένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

κονιάω (-, κονια·σ-, -, -, κεκονια-, -)
κεκονια·μεν·οις
perf mp ptcp mas dat pl or perf mp ptcp neu dat pl
to whitewash counterfeit; forgery, sham, cover up, paint, disguise
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
ἀδικίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἀ·δικία, -ας, ἡ
αδικι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
wrongdoing Lit:"unrighteousness/injustice".
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
οἴκῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ῳ
(mas) dat sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.
κοινῷ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κοινός -ή -όν
κοιν·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
common /stripped of specialness, by extension vulgar. For Hebrews: defiled/unclean/profaned.
Prv 21:9
Melius est sedere in angulo domatis,
quam cum muliere litigiosa, et in domo communi.
10ψυχὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Noun (1st Decl.)

ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ(ε)·α; ψυχ·η
(neu) nom|acc|voc pl; (fem) nom|voc sg
cold weather; soul-life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
ἀσεβοῦς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·ος
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
ungodly /irreverent.
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἐλεηθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
ελεη·θησεται
fut θη ind 3rd sg
to mercy
ὑπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπ’
indecl
under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
οὐδενὸς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδε[ι]ν·ος
neu gen sg or mas gen sg
none [not one, no one]
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἀνθρώπων [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ων
(mas) gen pl
human
Prv 21:10
Anima impii desiderat malum :
non miserebitur proximo suo.
11ζημιουμένου [lexicon][inflect][close]
Verb

ζημιόω (ζημι(ο)-, ζημιω·σ-, ζημιω·σ-, -, -, ζημιω·θ-)
ζημι(ο)·ομεν·ου
pres mp ptcp mas gen sg or pres mp ptcp neu gen sg
to damage
ἀκολάστου πανουργότερος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

παν·ουργό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of παν·οῦργος)
πανουργοτερ·ος
mas nom sg
more sly
γίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γιν·εται
pres mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄκακος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·κακος -ον
ακακ·ος
mas nom sg or fem nom sg
innocent
συνίων [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
συν·ι·ο[υ]ν[τ]·^; συν·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg; pres act ptcp mas nom sg
to be together; to understand Lit:"send-together-with", hence put-together, connect-the-dots, understand.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
σοφὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ος
mas nom sg
wise
δέξεται [lexicon][inflect][close]
Verb

δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-)
δεχ·σεται
fut mp ind 3rd sg
to receive /take/accept. Less frequent and distinct from "λαμβάνω" (take/receive), in which more aggressive activity is implied.
γνῶσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γνωσ(ι)·ν; γν(ω)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act sub 3rd pl
knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know καί έν τούτω γινώσκομεν
Prv 21:11
Mulctato pestilente, sapientior erit parvulus,
et si sectetur sapientem, sumet scientiam.
12συνίει [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
συν·ι(ε)·ει, συν·ι(ε)·ε, συν·ε·ι(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg, impf act ind 3rd sg
to understand Lit:"send-together-with", hence put-together, connect-the-dots, understand.
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.
καρδίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly /irreverent.; to be-impious/irreverent /commit-sacrilege.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
φαυλίζει [lexicon][inflect][close]
Verb

φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -)
φαυλιζ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to disdain [treat with little value/importance. (φαῦλος): simple, ordinary]
ἀσεβεῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ες, ασεβ(ε)·ας; ασεβ(ε)·εις
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl; pres act ind 2nd sg
ungodly /irreverent.; to be-impious/irreverent /commit-sacrilege.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κακοῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
κακ·οις; κακ(ο)·εις, κακ(ο)·ῃς, κακ(ο)·οις
neu dat pl or mas dat pl; pres act ind 2nd sg, pres act sub 2nd sg, pres act opt 2nd sg
wicked /evil; to badly-affect Lit:"badly-affect", hence mistreat/oppress/harm/afflict/trouble/hurt
Prv 21:12
Excogitat justus de domo impii,
ut detrahat impios a malo.
13ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
φράσσει [lexicon][inflect][close]
Verb

φράσσω (cf. κωλύω) (φρασσ-, -, φραξ-, -, πεφρασσ-, φραγ·[θ]-)
φρασσ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to stop
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ὦτα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

οὖς, ὠτός, τό
ωτ·α
(neu) nom|acc|voc pl
ear
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐπακοῦσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-)
επ·ακου·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to hear
ἀσθενοῦς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σθενής -ές
ασθεν(ε)·ος
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
weak
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/she/it/same
ἐπικαλέσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
επι·καλε·σεται
fut mp ind 3rd sg
to call-upon Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
εἰσακούων [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
εισ·ακου·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
to hear Lit:"hear-into", hence listen-intently, hear-deeply, hearken-to, by extension obey. Cf. προσ·έχω
Prv 21:13
Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis,
et ipse clamabit, et non exaudietur.
14δόσις [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
δοσ(ι)·ς
(fem) nom sg
giving
λάθριος ἀνατρέπει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-)
ανα·τρεπ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to upset overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize
ὀργάς [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
οργ·ας
(fem) acc pl
wrath/anger natural impulse, always of anger
δώρων [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
δωρ·ων
(neu) gen pl
gift
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
φειδόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
φειδ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
to spare ,be-lenient, forbear, refrain
θυμὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)
θυμ·ον
(mas) acc sg
inclination/passion [any strong emotion or passion/desire, an inclination thereof. Almost always of anger]
ἐγείρει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
εγειρ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to raise erect
ἰσχυρόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἰσχυρός -ά -όν
ισχυρ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
strong From "ἰσχύω"(have strength/power), hence strong/forceful/powerful/mighty
Prv 21:14
Munus absconditum extinguit iras,
et donum in sinu indignationem maximam.
15εὐφροσύνη [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
ευφροσυν·η
(fem) nom|voc sg
gladness Lit:"good-feeling/thinking/attitude", hence cheerfulness, optimism, gladness
δικαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·ων; δικαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.; to make/declare-righteous or such as he ought to be; just, fair, equitable, right; defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: regard as righteous
ποιεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ειν
pres act inf
to do/make
κρίμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

κρίμα[τ], -ατος, τό
κριμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
judgment /decision/determination/sentence, decree, resolution. Distinct from "καταδικάζω", down-justify and "κατακρίνω", down-judge/condemn) LXX: justice, ordinances/statutes
ὅσιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός)
οσι·ος
mas nom sg
holy
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
ἀκάθαρτος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·κάθαρτος -ον
ακαθαρτ·ος
mas nom sg or fem nom sg
unclean (impure)
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
κακούργοις [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

κακοῦργος -ον
κακουργ·οις
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
criminal
Prv 21:15
Gaudium justo est facere judicium,
et pavor operantibus iniquitatem.
16ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
πλανώμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
πλαν(α)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
to wander/stray [root for "planet" wanderer]
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
ὁδοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ου
(fem) gen sg
way/road
δικαιοσύνης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ης
(fem) gen sg
righteousness /justice, fulfillment of the law
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
συναγωγῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
συναγωγ·ῃ
(fem) dat sg
gathering
γιγάντων ἀναπαύσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)
ανα·παυ·σεται
fut mp ind 3rd sg
to rest [Lit:"pause-up", hence rest/cease/refresh (from labors/struggles)]
Prv 21:16
Vir qui erraverit a via doctrinæ
in cœtu gigantum commorabitur.
17ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
ἐνδεὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἐν·δεής -ές
ενδε(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
indigent deficient, in need of, lacking
ἀγαπᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
αγαπ(α)·ει, αγαπ(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
to agape-love /Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
εὐφροσύνην [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
ευφροσυν·ην
(fem) acc sg
gladness Lit:"good-feeling/thinking/attitude", hence cheerfulness, optimism, gladness
φιλῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)
φιλ·ων; φιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
friend companion; to be fond-of [hold at high degree of association, have affection toward; raraly of kissing]
οἶνον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶνος, -ου, ὁ
οιν·ον
(mas) acc sg
wine
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἔλαιον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἔλαιον, -ου, τό
ελαι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
olive oil
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
πλοῦτον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl. and 3rd Decl.)

πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
πλουτ·ον
(mas) acc sg
wealth/abundance
Prv 21:17
Qui diligit epulas in egestate erit ;
qui amat vinum et pinguia non ditabitur.
18περικάθαρμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

περι·κάθαρμα[τ], -ατος, τό
περικαθαρμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
dirt (filth)
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
δικαίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·ου; δικαι(ο)·ε, δικαι(ο)·ου
neu gen sg or mas gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.; to make/declare-righteous or such as he ought to be; just, fair, equitable, right; defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: regard as righteous
ἄνομος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·νομος -ον
ανομ·ος
mas nom sg or fem nom sg
lawless/lawlessness [Lit:"without-law", hence lawless, outside-the-law; lawless deed(s)]
Prv 21:18
Pro justo datur impius,
et pro rectis iniquus.
19κρεῖσσον [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος
κρεισσον
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
better/superior Comparative adjective from the noun "κράτος" (dominion/might/power", hence more-mighty/powerful/dominating/noble. Usually rendered "better", but distinguished from "καλός" (better-good), and "προέχω" (better/su
οἰκεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
οικ(ε)·ειν
pres act inf
to dwell
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ῃ
(fem) dat sg
earth/land
ἐρήμῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἔρημος -ον
ερημ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
deserted ,unpopulated/uncultivated hence solitary, wilderness
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
γυναικὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναικ·ος
(fem) gen sg
woman/wife
μαχίμου καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
γλωσσώδους καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ὀργίλου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀργίλος -η -ον
οργιλ·ου
neu gen sg or mas gen sg
short-tempered
Prv 21:19
Melius est habitare in terra deserta
quam cum muliere rixosa et iracunda.
20θησαυρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θησαυρός, -οῦ, ὁ
θησαυρ·ος
(mas) nom sg
treasure
ἐπιθυμητὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX]
επιθυμητ·ος
mas nom sg
desireable i.e., worthy of being lusted after
ἀναπαύσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)
ανα·παυ·σεται
fut mp ind 3rd sg
to rest [Lit:"pause-up", hence rest/cease/refresh (from labors/struggles)]
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
στόματος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στοματ·ος
(neu) gen sg
mouth/maw stoma
σοφοῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ου
neu gen sg or mas gen sg
wise
ἄφρονες [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
αφρον·ες
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl
unthinking senseless
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
ἄνδρες [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ες
(mas) nom|voc pl
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
καταπίονται [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-)
κατα·πι·[σ]ονται
fut mp ind 3rd pl
to swallow
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
Prv 21:20
Thesaurus desiderabilis, et oleum in habitaculo justi :
et imprudens homo dissipabit illud.
21ὁδὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ος
(fem) nom sg
way/road
δικαιοσύνης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ης
(fem) gen sg
righteousness /justice, fulfillment of the law
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐλεημοσύνης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
ελεημοσυν·ης
(fem) gen sg
alms/mercifulness
εὑρήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical or fuper mp ind 2nd sg classical
to find /learn/discover (after searching)
ζωὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ην; ζω·ην
(fem) acc sg; fem acc sg
life being, living, spirit; alive
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
δόξαν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Verb

δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
δοξ·αν; δοκ·σαν[τ]
(fem) acc sg; 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
glory/honor praise; to suppose ,from "dokos"(opinion), hence suppose/seem/think/consider. Same root as "εὐδοκέω"(seem-good). Often rendered "think", but less objective than "νοέω"(think) and less visceral than "φρονέω"(think).
Prv 21:21
Qui sequitur justitiam et misericordiam
inveniet vitam, justitiam, et gloriam.
22πόλεις [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πόλις, -εως, ἡ
πολ(ι)·ες, πολ(ι)·ας
(fem) nom|voc pl, (fem) acc pl
city
ὀχυρὰς ἐπέβη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)
επι·ε·β(η)·^
2aor act ind 3rd sg
to set set upon, ride, mount, set foot upon
σοφὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ος
mas nom sg
wise
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
καθεῖλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-)
καθ·ε·ελ·[σ]ε(ν), καθ·ε·ελ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to take down purge
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὀχύρωμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
οχυρωμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
entrenchment rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
ἐφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
εφ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ἐπεποίθεισαν [lexicon][inflect][close]
Verb

πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
ε·πεποιθ·[κ]εισαν
plup act ind 3rd pl
to persuade/convince [determine, prevail upon, trust; rely on, be confident in]
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἀσεβεῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ες, ασεβ(ε)·ας; ασεβ(ε)·εις
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl; pres act ind 2nd sg
ungodly /irreverent.; to be-impious/irreverent /commit-sacrilege.
Prv 21:22
Civitatem fortium ascendit sapiens,
et destruxit robur fiduciæ ejus.
23ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
φυλάσσει [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to guard From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw stoma
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
γλῶσσαν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
γλωσσ·αν
(fem) acc sg
tongue by metonymy, a language
διατηρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-)
δια·τηρ(ε)·ει, δια·τηρ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
to hold onto [maintain, watch closely, observe]
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
θλίψεως [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

θλῖψις, -εως, ἡ
θλιψ(ι)·ος
(fem) gen sg
hardship [squeezing, constriction]
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ψυχὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ην
(fem) acc sg
soul-life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
Prv 21:23
Qui custodit os suum et linguam suam
custodit ab angustiis animam suam.
24θρασὺς καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
αὐθάδης [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

αὐθάδης -ες
αυθαδ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
stubborn [self-willed. determination to do as one wants, regardless of consequences]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀλαζὼν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀλαζών, -όνος, ὁ and
αλαζον·^
(mas) nom|voc sg or (fem) nom|voc sg
bragger
λοιμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν
λοιμ·ος; λοιμ·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
pestilence; pestilential [mostly of people, see: (proverbs 21:24, Ezekiel 18:10-13)]
καλεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλ(ε)·εται
pres mp ind 3rd sg
to call summon/invite
ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
μνησικακεῖ παράνομος
Prv 21:24
Superbus et arrogans vocatur indoctus,
qui in ira operatur superbiam.
25ἐπιθυμίαι [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
επιθυμι·αι
(fem) nom|voc pl
lust/yearning Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
ὀκνηρὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀκνηρός -ά -όν
οκνηρ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
slow
ἀποκτείνουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
απο·κτειν·ουσι(ν), απο·κτειν·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
to kill/condemn Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death; of judges to put to death condemn
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
προαιροῦνται [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -)
προ·αιρ(ε)·ονται
pres mp ind 3rd pl
to purpose
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
χεῖρες [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ες
(fem) nom|voc pl
hand
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
ποιεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ειν
pres act inf
to do/make
τι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]
neu nom|acc sg
certain/any(one/thing) Sg:a-certain-one/anyone/someone; Pl:a-certain-some/several. Specific/non-specific is determined from text-markings and/or context).
Prv 21:25
Desideria occidunt pigrum :
noluerunt enim quidquam manus ejus operari.
26ἀσεβὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
ungodly /irreverent.
ἐπιθυμεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -)
επι·θυμ(ε)·ει, επι·θυμ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
to desire i.e., to lust after: a "fullness" of emotion.
ὅλην [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Partitive Numeral)

ὅλος -η -ον
ολ·ην
fem acc sg
whole
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἡμέραν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αν
(fem) acc sg
day
ἐπιθυμίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
επιθυμι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
lust/yearning Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
κακάς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
κακ·ας
fem acc pl
wicked /evil
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.
ἐλεᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -)
ελε(α)·ει, ελε(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
to have mercy
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
οἰκτίρει [lexicon][inflect][close]
Verb

οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -)
οικτιρ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to compassion feelings of compassion; pity
ἀφειδῶς
Prv 21:26
Tota die concupiscit et desiderat ;
qui autem justus est, tribuet, et non cessabit.
27θυσίαι [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

θυσία, -ας, ἡ
θυσι·αι
(fem) nom|voc pl
sacrifice (from the verb "θύω" = "I kill for a sacrificial offering upon an altar"; LXX extends to "offering" (erroneous?), victimization, immolation (examples?)
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly /irreverent.; to be-impious/irreverent /commit-sacrilege.
βδέλυγμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

βδέλυγμα[τ], -ατος, τό
βδελυγμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
abomination ( from "bdēō", "to reek with stench"), hence something detestable.
κυρίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ῳ; κυρι·ῳ
(mas) dat sg; neu dat sg or mas dat sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
παρανόμως προσφέρουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)
προσ·φερ·ουσι(ν), προσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
to present/offer Lit:"carry/bear/bring-toward", hence present/bring/offer
αὐτάς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ας
fem acc pl
he/she/it/same
Prv 21:27
Hostiæ impiorum abominabiles,
quia offeruntur ex scelere.
28μάρτυς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν
μαρτυ[ρ]·ς
(mas) nom|voc sg
witness-bearer One who bears witness.
ψευδὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ψευδής -ές
ψευδ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
false false, lying
ἀπολεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολ(ε)·[σ]εται
fut mp ind 3rd sg
to destroy Lit:"destroy-from", hence: fully/utterly-destroy/ruin/annihilate (active), perish (middle).
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
ὑπήκοος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὑπ·ήκοος -ον
υπηκο·ος
mas nom sg or fem nom sg
obedient
φυλασσόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
to guard From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
λαλήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
to speak
Prv 21:28
Testis mendax peribit ;
vir obediens loquetur victoriam.
29ἀσεβὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
ungodly /irreverent.
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
ἀναιδῶς ὑφίσταται [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -)
υφ·ιστ(α)·ται
pres mp ind 3rd sg
to Stand-under Lit: Stand-under, hence encamp, garrison, endure, withstand
προσώπῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·ῳ
(neu) dat sg
face Lit:"toward-eyes", hence face/countenance/appearance
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
εὐθὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς
ευθ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
straight
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/she/it/same
συνίει [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
συν·ι(ε)·ει, συν·ι(ε)·ε, συν·ε·ι(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg, impf act ind 3rd sg
to understand Lit:"send-together-with", hence put-together, connect-the-dots, understand.
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
way/road
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
Prv 21:29
Vir impius procaciter obfirmat vultum suum ;
qui autem rectus est corrigit viam suam.
30οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
to be
σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom /sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
to be
ἀνδρεία [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀνδρεῖος -α -ον [LXX]
ανδρει·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
manly
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
to be
βουλὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

βουλή, -ῆς, ἡ
βουλ·η
(fem) nom|voc sg
will/plan/intent counsel, design, advice
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀσεβῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
ungodly /irreverent.
Prv 21:30
Non est sapientia, non est prudentia,
non est consilium contra Dominum.
31ἵππος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἵππος, -ου, ὁ
ιππ·ος
(mas) nom sg
horse
ἑτοιμάζεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)
ετοιμαζ·εται
pres mp ind 3rd sg
to ready
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
ἡμέραν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αν
(fem) acc sg
day
πολέμου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Verb

πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
πολεμ·ου; πολεμ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
war [see polemic]; to wage war
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
βοήθεια [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

βοήθεια, -ας, ἡ
βοηθει·α
(fem) nom|voc sg
help
Prv 21:31
Equus paratur ad diem belli ;
Dominus autem salutem tribuit.
« Ch 20» Ch 22

Copyright 2007-2017 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Nov-2017 15:51:42 EST

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

OPTIONS

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %