www.katabiblon.com

According to Luke 1

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Robinson-Pierpont 2005Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina
MarkMatthewLuke MarkMatthewLuke

Theophilus

Lk1:1Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,Lk1:1Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quæ in nobis completæ sunt, rerum :
Lk1:2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,Lk1:2sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis :
Lk1:3ἔδοξεν κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,Lk1:3visum est et mihi, assecuto omnia a principio diligenter, ex ordine tibi scribere, optime Theophile,
Lk1:4ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.Lk1:4ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.

An Angel Speaks to Zacharias in the Temple

Lk1:5¶Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου { τοῦ ♦ - } βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά· καὶ { ἡ γυνὴ αὐτοῦ ♦ γυνὴ αὐτῷ } ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
———
RP: τοῦ ♦ NA/UBS: —
RP: ἡ γυνὴ αὐτοῦ ♦ NA/UBS: γυνὴ αὐτῷ
Lk1:5¶Fuit in diebus Herodis, regis Judææ, sacerdos quidam nomine Zacharias de vice Abia, et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth.
Lk1:6Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι { ἐνώπιον ♦ ἐναντίον } τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
———
RP: ἐνώπιον ♦ NA/UBS: ἐναντίον
Lk1:6Erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela.
Lk1:7Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι { ἡ Ἐλισάβετ ἦν ♦ ἦν ἡ Ἐλισάβετ } στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ ἦν ♦ NA/UBS: ἦν ἡ Ἐλισάβετ
Lk1:7Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et ambo processissent in diebus suis.
Lk1:8¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,Lk1:8Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis suæ ante Deum,
Lk1:9κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου.Lk1:9secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit ut incensum poneret, ingressus in templum Domini :
Lk1:10Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.Lk1:10et omnis multitudo populi erat orans foris hora incensi.
Lk1:11Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.Lk1:11Apparuit autem illi angelus Domini, stans a dextris altaris incensi.
Lk1:12Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.Lk1:12Et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit super eum.
Lk1:13Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.Lk1:13Ait autem ad illum angelus : Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua : et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joannem :
Lk1:14Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ { γεννήσει ♦ γενέσει } αὐτοῦ χαρήσονται.
———
RP: γεννήσει ♦ NA/UBS: γενέσει
Lk1:14et erit gaudium tibi, et exsultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt :
Lk1:15Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον { τοῦ ♦ [τοῦ] } κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
———
RP: τοῦ ♦ NA/UBS: [τοῦ]
Lk1:15erit enim magnus coram Domino : et vinum et siceram non bibet, et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris suæ :
Lk1:16Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν·Lk1:16et multos filiorum Israël convertet ad Dominum Deum ipsorum :
Lk1:17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.Lk1:17et ipse præcedet ante illum in spiritu et virtute Eliæ : ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam.
Lk1:18Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.Lk1:18Et dixit Zacharias ad angelum : Unde hoc sciam ? ego enim sum senex, et uxor mea processit in diebus suis.
Lk1:19Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.Lk1:19Et respondens angelus dixit ei : Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum : et missus sum loqui ad te, et hæc tibi evangelizare.
Lk1:20Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.Lk1:20Et ecce eris tacens, et non poteris loqui usque in diem quo hæc fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quæ implebuntur in tempore suo.
Lk1:21Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν· καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν { αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ♦ ἐν τῷ ναῷ αὐτόν }.
———
RP: αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ♦ NA/UBS: ἐν τῷ ναῷ αὐτόν
Lk1:21Et erat plebs exspectans Zachariam : et mirabantur quod tardaret ipse in templo.
Lk1:22Ἐξελθὼν δὲ οὐκ { ἠδύνατο ♦ ἐδύνατο } λαλῆσαι αὐτοῖς· καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.
———
RP: ἠδύνατο ♦ NA/UBS: ἐδύνατο
Lk1:22Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus.
Lk1:23Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.Lk1:23Et factum est, ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam :

Conception of John the Baptist

Lk1:24¶Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσαLk1:24post hos autem dies concepit Elisabeth uxor ejus, et occultabat se mensibus quinque, dicens :
Lk1:25ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν { ὁ ♦ - } κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν { τὸ ♦ - } ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
———
RP: ὁ ♦ NA/UBS: —
RP: τὸ ♦ NA/UBS: —
Lk1:25Quia sic fecit mihi Dominus in diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines.

Gabriel Speaks to Mary

Lk1:26¶Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ { ὑπὸ ♦ ἀπὸ } τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα { Ναζαρέτ ♦ Ναζαρὲθ },
———
RP: ὑπὸ ♦ NA/UBS: ἀπὸ
RP: Ναζαρέτ ♦ NA/UBS: Ναζαρὲθ
Lk1:26¶In mense autem sexto, missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth,
Lk1:27πρὸς παρθένον { μεμνηστευμένην ♦ ἐμνηστευμένην } ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
———
RP: μεμνηστευμένην ♦ NA/UBS: ἐμνηστευμένην
Lk1:27ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David : et nomen virginis Maria.
Lk1:28Καὶ εἰσελθὼν { ὁ ἄγγελος ♦ - } πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ κύριος μετὰ σοῦ, { εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ♦ - }.
———
RP: ὁ ἄγγελος ♦ NA/UBS: —
RP: εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ♦ NA/UBS: —
Lk1:28Et ingressus angelus ad eam dixit : Ave gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus.
Lk1:29Ἡ δὲ { ἰδοῦσα ♦ - } { διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ♦ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη }, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
———
RP: ἰδοῦσα ♦ NA/UBS: —
RP: διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ♦ NA/UBS: ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη
Lk1:29Quæ cum audisset, turbata est in sermone ejus, et cogitabat qualis esset ista salutatio.
Lk1:30Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.Lk1:30Et ait angelus ei : Ne timeas, Maria : invenisti enim gratiam apud Deum.
Lk1:31Καὶ ἰδού, { συλλήψῃ ♦ συλλήμψῃ } ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
———
RP: συλλήψῃ ♦ NA/UBS: συλλήμψῃ
Lk1:31Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum :
Lk1:32Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται· καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,Lk1:32hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus : et regnabit in domo Jacob in æternum,
Lk1:33καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.Lk1:33et regni ejus non erit finis.
Lk1:34Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;Lk1:34Dixit autem Maria ad angelum : Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco ?
Lk1:35Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.Lk1:35Et respondens angelus dixit ei : Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei.
Lk1:36Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ { συγγενής ♦ συγγενίς } σου, καὶ αὐτὴ { συνειληφυῖα ♦ συνείληφεν } υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς· καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
———
RP: συγγενής ♦ NA/UBS: συγγενίς
RP: συνειληφυῖα ♦ NA/UBS: συνείληφεν
Lk1:36Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua : et hic mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis :
Lk1:37Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ { τῷ θεῷ ♦ τοῦ θεοῦ } πᾶν ῥῆμα.
———
RP: τῷ θεῷ ♦ NA/UBS: τοῦ θεοῦ
Lk1:37quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.
Lk1:38Εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.Lk1:38Dixit autem Maria : Ecce ancilla Domini : fiat mihi secundum verbum tuum. Et discessit ab illa angelus.

An Angel Speaks to Joseph in a Dream

Mt1:18¶Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ { γέννησις ♦ γένεσις } οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης { γὰρ ♦ - } τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.
———
RP: γέννησις ♦ NA/UBS: γένεσις
RP: γὰρ ♦ NA/UBS: —
Mt1:18¶Christi autem generatio sic erat : cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.
Mt1:19Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν { παραδειγματίσαι ♦ δειγματίσαι }, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
———
RP: παραδειγματίσαι ♦ NA/UBS: δειγματίσαι
Mt1:19Joseph autem vir ejus cum esset justus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam.
Mt1:20Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν { Μαριὰμ ♦ Μαρίαν } τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου.
———
RP: Μαριὰμ ♦ NA/UBS: Μαρίαν
Mt1:20Hæc autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens : Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam : quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est.
Mt1:21Τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.Mt1:21Pariet autem filium : et vocabis nomen ejus Jesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
Mt1:22Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ { τοῦ κυρίου ♦ κυρίου } διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,
———
RP: τοῦ κυρίου ♦ NA/UBS: κυρίου
Mt1:22Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem :
Mt1:23Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.Mt1:23Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium : et vocabunt nomen ejus Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus.
Mt1:24{ Διεγερθεὶς ♦ Ἐγερθεὶς } δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου· καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
———
RP: Διεγερθεὶς ♦ NA/UBS: Ἐγερθεὶς
Mt1:24Exsurgens autem Joseph a somno, fecit sicut præcepit ei angelus Domini, et accepit conjugem suam.
Mt1:25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν { τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ♦ υἱόν }· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
———
RP: τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ♦ NA/UBS: υἱόν
Mt1:25Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum : et vocavit nomen ejus Jesum.

Mary Stays with Elizabeth

Lk1:39¶Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,Lk1:39¶Exsurgens autem Maria in diebus illis, abiit in montana cum festinatione, in civitatem Juda :
Lk1:40καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.Lk1:40et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth.
Lk1:41Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν { ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ♦ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ }, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ♦ NA/UBS: τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ
Lk1:41Et factum est, ut audivit salutationem Mariæ Elisabeth, exsultavit infans in utero ejus : et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth :
Lk1:42καὶ ἀνεφώνησεν { φωνῇ ♦ κραυγῇ } μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
———
RP: φωνῇ ♦ NA/UBS: κραυγῇ
Lk1:42et exclamavit voce magna, et dixit : Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui.
Lk1:43Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς { μέ ♦ ἐμέ };
———
RP: μέ ♦ NA/UBS: ἐμέ
Lk1:43Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me ?
Lk1:44Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν { τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ♦ ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος } ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
———
RP: τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ♦ NA/UBS: ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
Lk1:44Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ in auribus meis, exsultavit in gaudio infans in utero meo.
Lk1:45Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.Lk1:45Et beata, quæ credidisti, quoniam perficientur ea, quæ dicta sunt tibi a Domino.

Song of Mary (The Magnificat)

Lk1:46Καὶ εἶπεν Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,Lk1:46Et ait Maria :
Magnificat anima mea Dominum :
Lk1:47καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.Lk1:47
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Lk1:48Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.Lk1:48
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ :
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,
Lk1:49Ὅτι ἐποίησέν μοι { μεγαλεῖα ♦ μεγάλα } ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
———
RP: μεγαλεῖα ♦ NA/UBS: μεγάλα
Lk1:49
quia fecit mihi magna qui potens est :
et sanctum nomen ejus,
Lk1:50καὶ Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς { γενεῶν ♦ καὶ γενεὰς } τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
———
RP: γενεῶν ♦ NA/UBS: καὶ γενεὰς
Lk1:50
et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.
Lk1:51Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ· διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.Lk1:51
Fecit potentiam in brachio suo :
dispersit superbos mente cordis sui.
Lk1:52Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.Lk1:52
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Lk1:53Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.Lk1:53
Esurientes implevit bonis :
et divites dimisit inanes.
Lk1:54Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,Lk1:54
Suscepit Israël puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ :
Lk1:55καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.Lk1:55
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in sæcula.

Mary Returns Home

Lk1:56¶Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ { ὡσεὶ ♦ ὡς } μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
———
RP: ὡσεὶ ♦ NA/UBS: ὡς
Lk1:56Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus : et reversa est in domum suam.

Birth and Circumcision of John the Baptist

Lk1:57¶Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.Lk1:57¶Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium.
Lk1:58Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.Lk1:58Et audierunt vicini et cognati ejus quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei.
Lk1:59Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ { ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ♦ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ }, ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
———
RP: ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ♦ NA/UBS: ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
Lk1:59Et factum est in die octavo, venerunt circumcidere puerum, et vocabant eum nomine patris sui Zachariam.
Lk1:60Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.Lk1:60Et respondens mater ejus, dixit : Nequaquam, sed vocabitur Joannes.
Lk1:61Καὶ { εἶπον ♦ εἶπαν } πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν { ἐν τῇ συγγενείᾳ ♦ ἐκ τῆς συγγενείας } σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
———
RP: εἶπον ♦ NA/UBS: εἶπαν
RP: ἐν τῇ συγγενείᾳ ♦ NA/UBS: ἐκ τῆς συγγενείας
Lk1:61Et dixerunt ad illam : Quia nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine.

Zacharias Regains His Speak

Lk1:62Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι { αὐτόν ♦ αὐτό }.
———
RP: αὐτόν ♦ NA/UBS: αὐτό
Lk1:62Innuebant autem patri ejus, quem vellet vocari eum.
Lk1:63Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν { τὸ ♦ - } ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
———
RP: τὸ ♦ NA/UBS: —
Lk1:63Et postulans pugillarem scripsit, dicens : Joannes est nomen ejus. Et mirati sunt universi.
Lk1:64Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.Lk1:64Apertum est autem illico os ejus, et lingua ejus, et loquebatur benedicens Deum.
Lk1:65Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς· καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.Lk1:65Et factus est timor super omnes vicinos eorum : et super omnia montana Judææ divulgabantur omnia verba hæc :
Lk1:66Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; Καὶ { χεὶρ ♦ γὰρ χεὶρ } κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
———
RP: χεὶρ ♦ NA/UBS: γὰρ χεὶρ
Lk1:66et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes : Quis, putas, puer iste erit ? etenim manus Domini erat cum illo.

Prophesy of Zacharias

Lk1:67¶Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου, καὶ { προεφήτευσεν ♦ ἐπροφήτευσεν }, λέγων,
———
RP: προεφήτευσεν ♦ NA/UBS: ἐπροφήτευσεν
Lk1:67Et Zacharias pater ejus repletus est Spiritu Sancto : et prophetavit, dicens :
Lk1:68Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,Lk1:68
Benedictus Dominus Deus Israël,
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suæ :
Lk1:69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν { τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ ♦ οἴκῳ Δαυὶδ } παιδὸς αὐτοῦ —
———
RP: τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ ♦ NA/UBS: οἴκῳ Δαυὶδ
Lk1:69
et erexit cornu salutis nobis
in domo David pueri sui,
Lk1:70καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων { τῶν ἀπ’ ♦ ἀπ’ } αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ —
———
RP: τῶν ἀπ’ ♦ NA/UBS: ἀπ’
Lk1:70
sicut locutum est per os sanctorum,
qui a sæculo sunt, prophetarum ejus :
Lk1:71σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς·Lk1:71
salutem ex inimicis nostris,
et de manu omnium qui oderunt nos :
Lk1:72ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,Lk1:72
ad faciendam misericordiam cum patribus nostris :
et memorari testamenti sui sancti :
Lk1:73ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν,Lk1:73
jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem nostrum,
daturum se nobis
Lk1:74ἀφόβως, ἐκ χειρὸς { τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ♦ ἐχθρῶν } ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ
———
RP: τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ♦ NA/UBS: ἐχθρῶν
Lk1:74
ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati,
serviamus illi
Lk1:75ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ { πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ♦ πάσαις ταῖς ἡμέραις } ἡμῶν.
———
RP: πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ♦ NA/UBS: πάσαις ταῖς ἡμέραις
Lk1:75
in sanctitate et justitia coram ipso,
omnibus diebus nostris.
Lk1:76Καὶ { σύ ♦ σὺ δέ }, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ { πρὸ προσώπου ♦ ἐνώπιον } κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ·
———
RP: σύ ♦ NA/UBS: σὺ δέ
RP: πρὸ προσώπου ♦ NA/UBS: ἐνώπιον
Lk1:76
Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis :
præibis enim ante faciem Domini parare vias ejus,
Lk1:77τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,Lk1:77
ad dandam scientiam salutis plebi ejus
in remissionem peccatorum eorum
Lk1:78διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς { ἐπεσκέψατο ♦ ἐπισκέψεται } ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
———
RP: ἐπεσκέψατο ♦ NA/UBS: ἐπισκέψεται
Lk1:78
per viscera misericordiæ Dei nostri,
in quibus visitavit nos, oriens ex alto :
Lk1:79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.Lk1:79
illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent :
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

John the Baptist Grows Up

Lk1:80¶Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.Lk1:80Puer autem crescebat, et confortabatur spiritu : et erat in desertis usque in diem ostensionis suæ ad Israël.
» Ch 2

Copyright 2007-2018 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 22-Jul-2018 04:42:54 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

OPTIONS

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %