www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Lucas

  Robinson-Pierpont 2005 Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina11Παρῆσαν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -); παρ·ίημι (-, παρ+η·σ-, παρ+η·κ- or 2nd ath. παρ+(ε)-, -, παρ+ει-, παρ+ε·θ-)
παρ·ε·(ε[σ])·σαν; παρ·η·σαν[τ]
impf act ind 3rd pl; 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
they-were-BE-ing-PRESENT/NEAR; upon HAVE-ing-NOTHING-TO-DO-WITH
Lit:"be-close-beside", hence be-present/here/near/close-beside/at-hand, to-have-come/arrived. Root for "παρουσία"(arrival/coming/visitation/entrance).; pass by, pass over, disregard, permit, allow, give up, relaxed, weakened
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τινες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τιν·ες
mas nom pl or fem nom pl
some/several
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
καιρῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
καιρ·ῳ
(mas) dat sg
period-of-time
/season
ἀπαγγέλλοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
απ·αγγελλ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while REPORT-ing
– to report or tell.
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
Γαλιλαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Γαλιλαῖος -α -ον
γαλιλαι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
Galilean
, ὧν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
who/whom/which
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
αἷμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

αἷμα[τ], -ατος, τό
αιμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
blood
σημερον
Πιλάτος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πιλᾶτος, -ου, ὁ
πιλατ·ος
(mas) nom sg
Pilate
ἔμιξεν [lexicon][inflect][close]
Verb

μίγνυμι/μείγνυμι (ath. μειγνυ-, -, μιξ-, -, μεμιγ-, μιγ·[θ]-/μιχ·θ-/μειχ·θ-)
ε·μιγ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-MIX-ed
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
θυσιῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θυσία, -ας, ἡ
θυσι·ων
(fem) gen pl
sacrifices
(from the verb "θύω" = "I kill for a sacrificial offering upon an altar"; LXX extends to "offering" (erroneous?), victimization, immolation (examples?)
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
.
Lk 13:1
Aderant autem quidam ipso in tempore, nuntiantes illi de Galilæis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum.
22Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀποκριθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·κρι·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-ANSWER-ed
answer charges to defend oneself, mark by a distinctive form, distinguish
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
Ἰησοῦς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ος
(mas) nom sg
Jesus
[Jesus or Joshua]
⬪ - } εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
, Δοκεῖτε [lexicon][inflect][close]
Verb

δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
δοκ(ε)·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-SUPPOSE-ing, be-you(pl)-SUPPOSE-ing!
,from "dokos"(opinion), hence suppose/seem/think/consider. Same root as "εὐδοκέω"(seem-good). Often rendered "think", but less objective than "νοέω"(think) and less visceral than "φρονέω"(think).
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
simple article
Γαλιλαῖοι [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Γαλιλαῖος -α -ον
γαλιλαι·οι
mas nom|voc pl
Galilean
οὗτοι [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·οι
mas nom pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἁμαρτωλοὶ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἁ·μαρτωλός -όν
αμαρτωλ·οι
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl
sinful
Erring, of bad character, sinful. Used substantivally: a sinner (either characterized by a particular sin, or irreligious or unobservant [not following the Mosaic law closely])
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
simple article
Γαλιλαίους [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Γαλιλαῖος -α -ον
γαλιλαι·ους
mas acc pl
Galilean
ἐγένοντο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·οντο
2aor mp ind 3rd pl
they-were-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
{ τοιαῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

τοι·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
τοιαυτ·α
neu nom|acc pl
such-as-these
Lit"such-this", hence such, such-as-this, like [τοσαυτην]
ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
} πεπόνθασιν [lexicon][inflect][close]
Verb

πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
πεπονθ·[κ]ασι(ν)
perf act ind 3rd pl
they-have-SUFFER-ed
, experience-heavy-emotion/suffering
;
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: τοιαῦτα ⬪ NA/UBS: ταῦτα
Lk 13:2
Et respondens dixit illis : Putatis quod hi Galilæi præ omnibus Galilæis peccatores fuerint, quia talia passi sunt ?
33Οὐχί [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὐχί
ουχι
indecl
not
[strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ]
, λέγω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-SAY-ing, I-should-be-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
· ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
μετανοῆτε [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -)
μετα·νο(ε)·ητε
pres act sub 2nd pl
you(pl)-should-be-REPENT-ing
Lit: "think-after", "change-mind" ("νους" -- logical mind -- as distinguished from "φρην" -- reins of emotion/intuition). "Repent" is good, but common usage under-emphasizes the mechanical processes being
, πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
{ ὡσαύτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως)
ωσαυτως
indecl
likewise
Lit:"like-same", hence likewise.
ὁμοίως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὁμοίως (cf. ὡσαύτως)
ομοιως
indecl
similarly
} ἀπολεῖσθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολ(ε)·[σ]εσθε
fut mp ind 2nd pl
you(pl)-will-be-DESTROY-ed
stronger form of ὄλλυμι. Destroy, ruin, or lose (active); be destroyed, perish, be lost (middle/passive).
.
———
RP: ὡσαύτως ⬪ NA/UBS: ὁμοίως
Lk 13:3
Non, dico vobis : sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
44 [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐκεῖνοι [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

ἐκεῖνος -η -ο
εκειν·οι
mas nom pl
those
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
simple article
{ δέκα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

δέκα
δεκα
indecl
ten
ἀλίσγεμα
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὀκτώ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

ὀκτώ
οκτω
indecl
eight
δεκαοκτὼ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα
δεκαοκτω
indecl
eighteen
} , ἐφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
εφ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
οὓς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ους
mas acc pl
who/whom/which
ἔπεσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
ε·πεσ·[σ]ε(ν), ε·πεσ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-FALL-ed
To fall, or throw oneself down. Numerous figurative uses, including to fail or be ruined.
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
πύργος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

πύργος, -ου, ὁ
πυργ·ος
(mas) nom sg
tower
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
Σιλωὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Σιλωάμ, ὁ
σιλωαμ
(mas) indecl
Siloam
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀπέκτεινεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
απο·ε·κτειν·ε(ν), απο·ε·κτειν·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed
Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
αὐτούς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
, δοκεῖτε [lexicon][inflect][close]
Verb

δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
δοκ(ε)·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-SUPPOSE-ing, be-you(pl)-SUPPOSE-ing!
,from "dokos"(opinion), hence suppose/seem/think/consider. Same root as "εὐδοκέω"(seem-good). Often rendered "think", but less objective than "νοέω"(think) and less visceral than "φρονέω"(think).
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
{ οὗτοι [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·οι
mas nom pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
αὐτοὶ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οι
mas nom pl
they/same
} ὀφειλέται [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.); Verb

ὀφειλέτης, -ου, ὁ; ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -)
οφειλετ·αι; οφειλ·εται
(mas) nom|voc pl; pres mp ind 3rd sg
debtors; he/she/it-is-being-OWE/OUGHT-ed
;
ἐγένοντο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·οντο
2aor mp ind 3rd pl
they-were-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
{ ἀνθρώπους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ους
(mas) acc pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
simple article
ἀνθρώπους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ους
(mas) acc pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
} τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
simple article
{ κατοικοῦντας [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
κατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
while RESIDE/SETTLE-DOWN-ing
Lit:"down-dwell", hence reside/dwell-permanently, settle-down-thoroughly/pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9). Contrast with "παροικέω" (dwell-beside))
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κατοικοῦντας [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
κατ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
while RESIDE/SETTLE-DOWN-ing
Lit:"down-dwell", hence reside/dwell-permanently, settle-down-thoroughly/pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9). Contrast with "παροικέω" (dwell-beside))
} { Ἱερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
Ἰερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
} ;
———
RP: δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ NA/UBS: δεκαοκτὼ
RP: οὗτοι ⬪ NA/UBS: αὐτοὶ
RP: ἀνθρώπους ⬪ NA/UBS: τοὺς ἀνθρώπους
RP: κατοικοῦντας ἐν ⬪ NA/UBS: κατοικοῦντας
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
Lk 13:4
Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit turris in Siloë, et occidit eos : putatis quia et ipsi debitores fuerint præter omnes homines habitantes in Jerusalem ?
55Οὐχί [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὐχί
ουχι
indecl
not
[strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ]
, λέγω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-SAY-ing, I-should-be-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
· ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
μετανοῆτε [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -)
μετα·νο(ε)·ητε
pres act sub 2nd pl
you(pl)-should-be-REPENT-ing
Lit: "think-after", "change-mind" ("νους" -- logical mind -- as distinguished from "φρην" -- reins of emotion/intuition). "Repent" is good, but common usage under-emphasizes the mechanical processes being
, πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
{ ὁμοίως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὁμοίως (cf. ὡσαύτως)
ομοιως
indecl
similarly
ὡσαύτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως)
ωσαυτως
indecl
likewise
Lit:"like-same", hence likewise.
} ἀπολεῖσθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολ(ε)·[σ]εσθε
fut mp ind 2nd pl
you(pl)-will-be-DESTROY-ed
stronger form of ὄλλυμι. Destroy, ruin, or lose (active); be destroyed, perish, be lost (middle/passive).
.
———
RP: ὁμοίως ⬪ NA/UBS: ὡσαύτως
Lk 13:5
Non, dico vobis : sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.
66Ἔλεγεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·λεγ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ταύτην [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·ην
fem acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
παραβολήν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παρα·βολή, -ῆς, ἡ
παραβολ·ην
(fem) acc sg
parable
(not proverb) παρα frοm + βολή throw radiance
· Συκῆν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

συκῆ, -ῆς, ἡ
συκ·ην
(fem) acc sg
fig tree
εἶχέν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
ε·εχ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-HAVE-ing
/hold.
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
{ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
πεφυτευμένην [lexicon][inflect][close]
Verb

φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-)
πεφυτευ·μεν·ην
perf mp ptcp fem acc sg
having-been-PLANT-ed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
} ἀμπελῶνι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀμπελών, -ῶνος, ὁ
αμπελων·ι
(mas) dat sg
vineyard
{ αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
πεφυτευμένην [lexicon][inflect][close]
Verb

φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-)
πεφυτευ·μεν·ην
perf mp ptcp fem acc sg
having-been-PLANT-ed
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
} · καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἦλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ε·ελθ·[σ]ε(ν), ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
ζητῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SEEK-ing
seek
καρπὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Mas. 2nd Decl.)

καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ
καρπ·ον; καρπ·ον
(mas) acc sg; (mas) acc sg
fruit; Fruit
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
her/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐχ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουχ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
εὗρεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ε·ευρ·[σ]ε(ν), ε·ευρ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-FIND-ed
/learn/discover (after searching)
.
———
RP: ἐν τῷ ⬪ NA/UBS: πεφυτευμένην ἐν τῷ
RP: αὐτοῦ πεφυτευμένην ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
Lk 13:6
¶Dicebat autem et hanc similitudinem : Arborem fici habebat quidam plantatam in vinea sua, et venit quærens fructum in illa, et non invenit.
77Εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
ἀμπελουργόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀμπελουργός, -οῦ, ὁ
αμπελουργ·ον
(mas) acc sg
vinedresser
, Ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, τρία [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral, irreg.)

τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
τρι·α
neu nom|acc pl
three
ἔτη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔτο·ς, -ους, τό
ετ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
years
{ ἔρχομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ερχ·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
ἀφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
αφ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where; who/whom/which
;
ἔρχομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ερχ·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
} ζητῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SEEK-ing
seek
καρπὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Mas. 2nd Decl.)

καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ
καρπ·ον; καρπ·ον
(mas) acc sg; (mas) acc sg
fruit; Fruit
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
συκῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

συκῆ, -ῆς, ἡ
συκ·ῃ
(fem) dat sg
fig tree
ταύτῃ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·ῃ
fem dat sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐχ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουχ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
εὑρίσκω [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρισκ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-FIND-ing, I-should-be-FIND-ing
/learn/discover (after searching)
· ἔκκοψον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-)
εκ·κοπτ·σον, εκ·κοπτ·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-CUT-you(sg)-DOWN/OFF!, going-to-CUT
[extirpate]
{ αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
⬪ [ οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
] αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
} · { ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἱνατί [lexicon][inflect][close]
Particle

ἱνα·τί (ἵνα τί)
ινατι
indecl
why
to what end? for what reason?
} καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
γῆν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ην
(fem) acc sg
earth/land
καταργεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·αργέω (κατ+αργ(ε)-, κατ+αργη·σ-, κατ+αργη·σ-, κατ+ηργη·κ-, κατ+ηργη-, κατ+αργη·θ-)
κατ·αργ(ε)·ει, κατ·αργ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-NULLIFY-ing, you(sg)-are-being-NULLIFY-ed, be-you(sg)-NULLIFY-ing!
cease; render useless, idle, void
;
———
RP: ἔρχομαι ⬪ NA/UBS: ἀφ’ οὗ ἔρχομαι
RP: αὐτήν ⬪ NA/UBS: [οὖν] αὐτήν
RP: ἵνα τί ⬪ NA/UBS: ἱνατί
Lk 13:7
Dixit autem ad cultorem vineæ : Ecce anni tres sunt ex quo venio quærens fructum in ficulnea hac, et non invenio : succide ergo illam : ut quid etiam terram occupat ?
88 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἀποκριθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·κρι·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-ANSWER-ed
answer charges to defend oneself, mark by a distinctive form, distinguish
λέγει [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-SAY-ing, you(sg)-are-being-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
, Κύριε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ε; κυρι·ε
(mas) voc sg; mas voc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
, ἄφες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-)
αφ·(ε)·ς
2aor act imp 2nd sg
do-SEND AWAY-you(sg)!
dismiss/forgive, let-be, divorce, send-away, allow/permit.
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
ἔτος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔτο·ς, -ους, τό
ετ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
year
, ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
ὅτου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσ·τις ἥ·τις ὄ τι
ο·του (for ου·τιν·ος)
mas gen sg or neu gen sg
who
Relative pronoun: generalizing ("whoever"); qualitative (indicating the object belongs to a certain class or has a characteristic quality); or simply taking the place of the relative ὅς.
σκάψω [lexicon][inflect][close]
Verb

σκάπτω (σκαπτ-, σκαψ-, σκαψ-, -, -, σκαφ·[θ]-)
σκαπτ·σω
fut act ind 1st sg or 1aor act sub 1st sg
I-will-DIG, I-should-DIG
delve
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
βάλω [lexicon][inflect][close]
Verb

βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-)
βαλ(ε)·[σ]ω, βαλ·[σ]ω, βαλ·ω
fut act ind 1st sg, 1aor act sub 1st sg, 2aor act sub 1st sg
I-will-THROW, I-should-THROW
throw, cast; but sometimes loses it's "forceful" connotation and becomes simply a verb of motion such as "put" or "bring"
κόπρια [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.); Noun (Fem. 1st Decl.)

κόπριον, -ου, τό; κοπρία, -ας ἡ
κοπρι·α; κοπρι·α
(neu) nom|acc|voc pl; (fem) nom|voc sg
dungs; manure pile
;
·
Lk 13:8
At ille respondens, dicit illi : Domine dimitte illam et hoc anno, usque dum fodiam circa illam, et mittam stercora,
99κἂν [lexicon][inflect][close]
Crasis (Conjunction)

κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν)
και (ε)αν
indecl
and/also (if) ever
μὲν [lexicon][inflect][close]
Particle

μέν
μεν
indecl
indeed
/certainly/surely.
ποιήσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποιη·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-DO/MAKE, you(sg)-should-be-DO/MAKE-ed
καρπόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Mas. 2nd Decl.)

καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ
καρπ·ον; καρπ·ον
(mas) acc sg; (mas) acc sg
fruit; Fruit
;
· { εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μήγε [lexicon][inflect][close]
Particle

μή·γε
μηγε
indecl
neither indeed
, εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
μέλλον [lexicon][inflect][close]
Verb

μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
μελλ·ο[υ]ν[τ]
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
while IMPEND/INTEND-ing
impend, intend, about to be; denotes imminence. Often used before an infinitive.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
μέλλον [lexicon][inflect][close]
Verb

μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
μελλ·ο[υ]ν[τ]
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
while IMPEND/INTEND-ing
impend, intend, about to be; denotes imminence. Often used before an infinitive.
εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μή [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
γε [lexicon][inflect][close]
Particle

γέ
γε
indecl
indeed
An emphatic particle meaning at least, indeed. It emphasizes the word to which it is associated.
} ἐκκόψεις [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·κόπτω (εκ+κοπτ-, εκ+κοψ-, εκ+κοψ-, -, εκ+κεκοπτ-, εκ+κοπ·[θ]-)
εκ·κοπτ·σεις
fut act ind 2nd sg
you(sg)-will-CUT-DOWN/OFF
[extirpate]
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
.
———
RP: εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ⬪ NA/UBS: εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ μή γε
Lk 13:9
et siquidem fecerit fructum : sin autem, in futurum succides eam.
1010Ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
διδάσκων [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
διδασκ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while TEACH-ing
teach, instruct, explain, prove
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
μιᾷ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
μι·ᾳ
fem dat sg
one
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
συναγωγῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
συναγωγ·ων
(fem) gen pl
gatherings
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
simple article
σάββασιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl., irreg.)

σάββατον, -ου, τό
3rd decl. σαββα[τ]·σι(ν) (for σαββατ·οις)
(neu) dat pl
Sabbath, week
Can also refer to a week, e.g., τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων: "on the first (day) of the week". Also, both singular and plural can refer to a single Sabbath day or to a week.
·
Lk 13:10
¶Erat autem docens in synagoga eorum sabbatis.
1111καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, γυνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ] > irreg. γυνη
(fem) nom sg
woman/wife
{ ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
} ἔχουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while HAVE-ing
/hold.
ἀσθενείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·σθένεια, -ας, ἡ
ασθενει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
weakness/infirmity, weaknesses/infirmities
ἔτη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔτο·ς, -ους, τό
ετ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
years
{ δέκα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

δέκα
δεκα
indecl
ten
ἀλίσγεμα
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὀκτώ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

ὀκτώ
οκτω
indecl
eight
δεκαοκτώ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα
δεκαοκτω
indecl
eighteen
} , καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
συγκύπτουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·κύπτω (συν+κυπτ-, -, συν+κυψ-, συν+κεκυφ·[κ]-, -, -)
συν·κυπτ·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while BEND FORWARD-ing
to be bowed down
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
δυναμένη [lexicon][inflect][close]
Verb

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυν(α)·μεν·η
pres mp ptcp fem nom|voc sg
while being-ABLE-ed
ἀνακύψαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·κύπτω (-, -, ανα+κυψ-, -, -, -)
ανα·κυπτ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-UN-BOW, be-you(sg)-UN-BOW-ed!, he/she/it-happens-to-UN-BOW
rise from stooping
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
παντελές [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

παν·τελής -ές
παντελ(ε)·ς
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
complete
[completely, total-end; all-the-way]
.
———
RP: ἦν πνεῦμα ⬪ NA/UBS: πνεῦμα
RP: δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ NA/UBS: δεκαοκτώ
Lk 13:11
Et ecce mulier, quæ habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo : et erat inclinata, nec omnino poterat sursum respicere.
1212Ἰδὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon SEE/BEHOLD-ing
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
Ἰησοῦς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ος
(mas) nom sg
Jesus
[Jesus or Joshua]
προσεφώνησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·φωνέω (προσ+φων(ε)-, -, προσ+φωνη·σ-, -, -, προσ+φωνη·θ-)
προσ·ε·φωνη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-ADDRESS-ed
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
her/it/same
, Γύναι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ]
(fem) voc sg
woman/wife
, ἀπολέλυσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·λύω (απο+λυ-, απο+λυ·σ-, απο+λυ·σ-, απο+λελυ·κ-, απο+λελυ-, απο+λυ·θ-)
απο·λελυ·σαι
perf mp ind 2nd sg
you(sg)-have-been-RELEASE-ed
Lit:"loose-from", hence release, let-go, divorce, free, pardon. Also a euphemism for die.
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
ἀσθενείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·σθένεια, -ας, ἡ
ασθενει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
weakness/infirmity, weaknesses/infirmities
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
.
Lk 13:12
Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se, et ait illi : Mulier, dimissa es ab infirmitate tua.
1313Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐπέθηκεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-)
επι·ε·θη·κε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-PLACE-UPON-ed
Lit:"place/lay/set-upon/over", hence place--on, add
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
her/it/same
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
simple article
χεῖρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ας
(fem) acc pl
hands
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
παραχρῆμα [lexicon][inflect][close]
Adverb

παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως)
παραχρημα
indecl
immediately
immediately, instantly, right away
ἀνωρθώθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·ορθόω (αν+ορθ(ο)-, αν+ορθω·σ-, αν+ορθω·σ-, -, αν+ωρθω-, αν+ορθω·θ-)
αν·ε·ορθω·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-RESTRAIGHTEN-ed
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐδόξαζεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
ε·δοξαζ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
θεόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god
[see theology]
.
Lk 13:13
Et imposuit illi manus, et confestim erecta est, et glorificabat Deum.
1414Ἀποκριθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·κρι·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-ANSWER-ed
answer charges to defend oneself, mark by a distinctive form, distinguish
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
ἀρχισυνάγωγος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀρχι·συν·άγωγος, -ου, ὁ
αρχισυναγωγ·ος
(mas) nom sg
synagogue chief
, ἀγανακτῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαν·ακτέω (αγανακτ(ε)-, αγανακτη·σ-, αγανακτη·σ-, -, -, -)
αγανακτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while RESENT-ing
αγανακτω – from αγαν (too much) and αχθος (weight/burden), lit. "too much weight" i.e. to become too much to bear
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
σαββάτῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl., irreg.)

σάββατον, -ου, τό
σαββατ·ῳ
(neu) dat sg
Sabbath
Can also refer to a week, e.g., τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων: "on the first (day) of the week". Also, both singular and plural can refer to a single Sabbath day or to a week.
ἐθεράπευσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-)
ε·θεραπευ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO
salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
Ἰησοῦς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ος
(mas) nom sg
Jesus
[Jesus or Joshua]
, ἔλεγεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·λεγ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
ὄχλῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὄχλος, -ου, ὁ
οχλ·ῳ
(mas) dat sg
crowd
, { Ἓξ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

ἕξ
εξ
indecl
six
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ἓξ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

ἕξ
εξ
indecl
six
} ἡμέραι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αι
(fem) nom|voc pl
days
εἰσὶν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-GO-ing; they-are
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αἷς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
αις
fem dat pl
who/whom/which
δεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
δ(ε)·ει, δ(ε)·ε; δ(ε)·ει
pres act ind 3rd sg, pres act imp 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed
bind, enchain, tie; deeply need/require, by extension, beg/beseech/supplicate/urgently appeal.
ἐργάζεσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
εργαζ·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-WORK/STRIVE-ed
· ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
{ ταύταις [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·αις
fem dat pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
αὐταῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·αις
fem dat pl
them/same
} οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
ἐρχόμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ερχ·ομεν·οι
pres mp ptcp mas nom|voc pl
while being-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
θεραπεύεσθε [lexicon][inflect][close]
Verb

θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-)
θεραπευ·εσθε
pres mp ind 2nd pl or pres mp imp 2nd pl
you(pl)-are-being-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO, be-you(pl)-being-TEND/TREAT/ATTEND-ed-TO!
salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
ἡμέρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ᾳ
(fem) dat sg
day
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
σαββάτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl., irreg.)

σάββατον, -ου, τό
σαββατ·ου
(neu) gen sg
Sabbath
Can also refer to a week, e.g., τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων: "on the first (day) of the week". Also, both singular and plural can refer to a single Sabbath day or to a week.
.
———
RP: Ἓξ ⬪ NA/UBS: ὅτι Ἓξ
RP: ταύταις ⬪ NA/UBS: αὐταῖς
Lk 13:14
Respondens autem archisynagogus, indignans quia sabbato curasset Jesus, dicebat turbæ : Sex dies sunt in quibus oportet operari : in his ergo venite, et curamini, et non in die sabbati.
1515Ἀπεκρίθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·ε·κρι·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-ANSWER-ed
answer charges to defend oneself, mark by a distinctive form, distinguish
{ οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
} αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Ὑποκριταί [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

ὑπο·κριτής, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὑποκριταί
υποκριτ·αι
(mas) nom|voc pl
hypocrites
dissembler; detractor, delator (informer); certator [αγωνισται=οι ὑποκριται (Hesyc.)];
, ἕκαστος [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Distributive Numeral)

ἕκαστος -η -ον
εκαστ·ος
mas nom sg
each-separately
(from "ἕκας" "separate"), hence each-separately/distinctly (as opposed to "πᾶς" "each-of-a-relevant-set"
ὑμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμων
gen pl
you(pl)
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
σαββάτῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl., irreg.)

σάββατον, -ου, τό
σαββατ·ῳ
(neu) dat sg
Sabbath
Can also refer to a week, e.g., τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων: "on the first (day) of the week". Also, both singular and plural can refer to a single Sabbath day or to a week.
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
λύει [lexicon][inflect][close]
Verb

λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-)
λυ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-LOOSEN/UNBIND/RELEASE-ing, you(sg)-are-being-LOOSEN/UNBIND/RELEASE-ed
/destroy
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
βοῦν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βοῦς, βοός, ὁ
β(ου)·ν
(mas) acc sg
ox
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
ὄνον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Fem. 2nd Decl.)

ὄνος, -ου, ὁ and
ον·ον
(mas) acc sg or (fem) acc sg
ass/donkey
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
φάτνης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φάτνη, -ης, ἡ
φατν·ης
(fem) gen sg
manger
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀπαγαγὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-)
απ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon LEAD-ing-AWAY
ποτίζει [lexicon][inflect][close]
Verb

ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-)
ποτιζ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-WATER/GIVE-ing-TO-DRINK, you(sg)-are-being-WATER/GIVE-ed-TO-DRINK
to watered, as a plant, saturate with water
;
———
RP: οὖν ⬪ NA/UBS: δὲ
Lk 13:15
Respondens autem ad illum Dominus, dixit : Hypocritæ, unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem suum, aut asinum a præsepio, et ducit adaquare ?
1616Ταύτην [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·ην
fem acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
, θυγατέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
θυγατερ·α
(fem) acc sg
daughter
maidservant or of villages dependent on a city, LXX Jd.1.27
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
οὖσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·ουσ·αν
pres act ptcp fem acc sg
while being
, ἣν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ην
fem acc sg
who/whom/which
ἔδησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)
ε·δη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-BIND-ed
bind, enchain, tie
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
{ Σατανᾶς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. Indecl.)

σατανᾶς, -ᾶ, ὁ vv.ll. Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ and Σατάν, ὁ indecl.
σαταν·ας
(mas) nom sg
adversary, opponent
accuser
σατανᾶς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. Indecl.)

σατανᾶς, -ᾶ, ὁ vv.ll. Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ and Σατάν, ὁ indecl.
σαταν·ας
(mas) nom sg
adversary, opponent
accuser
} , ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, δέκα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

δέκα
δεκα
indecl
ten
ἀλίσγεμα
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὀκτὼ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

ὀκτώ
οκτω
indecl
eight
ἔτη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔτο·ς, -ους, τό
ετ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
years
, οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔδει [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, εδ·[σ]-/φαγ·[σ]-, φαγ·[σ]- or 2nd φαγ-, -, -, -); δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)
εδ·[σ]ει; ε·δ(ε)·ε
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical; impf act ind 3rd sg
he/she/it-will-EAT/DEVOUR, you(sg)-will-be-EAT/DEVOUR-ed; he/she/it-was-BIND-ing
; bind, enchain, tie
λυθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-)
λυ·θηναι
aor θη inf
to-be-LOOSEN/UNBIND/RELEASE-ed
/destroy
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
δεσμοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 2nd Decl.); Verb

δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -)
δεσμ·ου; δεσμ(ε)·ου
(mas) gen sg or (neu) gen sg; pres mp imp 2nd sg
restraint; be-you(sg)-being-BIND-ed!
restraint, handcuff;
τούτου [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ου
neu gen sg or mas gen sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
ἡμέρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ᾳ
(fem) dat sg
day
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
σαββάτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl., irreg.)

σάββατον, -ου, τό
σαββατ·ου
(neu) gen sg
Sabbath
Can also refer to a week, e.g., τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων: "on the first (day) of the week". Also, both singular and plural can refer to a single Sabbath day or to a week.
;
———
RP: Σατανᾶς ⬪ NA/UBS: σατανᾶς
Lk 13:16
Hanc autem filiam Abrahæ, quam alligavit Satanas, ecce decem et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto die sabbati ?
1717Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
λέγοντος [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ντ·ος
pres act ptcp mas gen sg or pres act ptcp neu gen sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
, κατῃσχύνοντο [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-)
κατ·ε·αισχυν·οντο
impf mp ind 3rd pl
they-were-being-HUMILIATE-ed
Lit:"down-shame", hence humiliate, put-to-shame, utterly-disgrace/embarrass.
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
simple article
ἀντικείμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -)
αντι·κει·μεν·οι
pres mp ptcp mas nom|voc pl
while being-BE-ed-OPPOSITE-TO
to be set over against, correspond with, τιμὰ ἀγαθοῖσιν ἀ. is held out to them as a fitting reward
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
ὄχλος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὄχλος, -ου, ὁ
οχλ·ος
(mas) nom sg
crowd
ἔχαιρεν [lexicon][inflect][close]
Verb

χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
ε·χαιρ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-REJOICE-ing
salute, salutation
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
simple article
ἐνδόξοις [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἔν·δοξος -ον
ενδοξ·οις
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
honored/glorious
illustrious, renowned
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
simple article
γινομένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γιν·ομεν·οις
pres mp ptcp mas dat pl or pres mp ptcp neu dat pl
while being-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
ὑπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπ’
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
.
Lk 13:17
Et cum hæc diceret, erubescebant omnes adversarii ejus : et omnis populus gaudebat in universis, quæ gloriose fiebant ab eo.
1818Ἔλεγεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·λεγ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
{ δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
} , Τίνι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τιν·ι
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ὁμοία [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὅμοιος -α -ον
ομοι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
similar
(+Dat).
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
βασιλεία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-2-2)

βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον
βασιλει·α; βασιλει·α
(fem) nom|voc sg; neu nom|acc|voc pl
kingdom; royal
;
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
; Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τίνι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τιν·ι
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ὁμοιώσω [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)
ομοιω·σω
fut act ind 1st sg or 1aor act sub 1st sg
I-will-LIKEN, I-should-LIKEN
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
;
———
RP: δέ ⬪ NA/UBS: οὖν
Lk 13:18
¶Dicebat ergo : Cui simile est regnum Dei, et cui simile æstimabo illud ?
1919Ὁμοία [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὅμοιος -α -ον
ομοι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
similar
(+Dat).
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
κόκκῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόκκος, -ου, ὁ
κοκκ·ῳ
(mas) dat sg
grain
'berry' (κοκκινος) of kermes oak, used to dye scarlet
σινάπεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σίναπι, -εως, τό
σιναπ(ι)·ος
(neu) gen sg
mustard plant
, ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
λαβὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon TAKE/RECEIVE-ing
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
ἄνθρωπος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ος
(mas) nom sg
person
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
ἔβαλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-)
ε·βαλ·[σ]ε(ν), ε·βαλ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-THROW-ed
throw, cast; but sometimes loses it's "forceful" connotation and becomes simply a verb of motion such as "put" or "bring"
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
κῆπον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κῆπος, -ου, ὁ
κηπ·ον
(mas) acc sg
garden
ἑαυτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ου
neu gen sg or mas gen sg
self
him/her/it/our/your/them-selves
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ηὔξησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-)
ε·αυξη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-GROW/INCREASE-ed
[in power, strength, numbers etc..]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
δένδρον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

δένδρον, -ου, τό
δενδρ·ον
(neu) nom|acc|voc sg
tree
{ μέγα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
irreg. μεγα[λ·ο] ( instead of μεγαλ·ο)
neu nom|acc|voc sg
great
⬪ - } , καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
πετεινὰ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

πετεινόν, -οῦ, τό; πετεινός -ή -όν [LXX]
πετειν·α; πετειν·α
(neu) nom|acc|voc pl; neu nom|acc|voc pl
flying creatures; flying
[able to fly; incl. birds, bats, and winged insects per Lv. 11];
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
οὐρανοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
ουραν·ου
(mas) gen sg
sky/heaven
κατεσκήνωσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·σκηνόω (κατα+σκην(ο)-, κατα+σκηνω·σ-, κατα+σκηνω·σ-, -, -, -)
κατα·ε·σκηνω·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-DWELL-ed
Lit:"down-pitch-a-tent", hence to settle, settle-down/dwell/nest.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
simple article
κλάδοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κλάδος, -ου, ὁ
κλαδ·οις
(mas) dat pl
branchs
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
.
———
RP: μέγα ⬪ NA/UBS: —
Lk 13:19
Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit, et factum est in arborem magnam : et volucres cæli requieverunt in ramis ejus.
2020{ Πάλιν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πάλιν
παλιν
indecl
again
afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore
Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πάλιν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πάλιν
παλιν
indecl
again
afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore
} εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Τίνι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τιν·ι
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ὁμοιώσω [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)
ομοιω·σω
fut act ind 1st sg or 1aor act sub 1st sg
I-will-LIKEN, I-should-LIKEN
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
βασιλείαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

βασιλεία, -ας, ἡ
βασιλει·αν
(fem) acc sg
kingdom
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
;
———
RP: Πάλιν ⬪ NA/UBS: Καὶ πάλιν
Lk 13:20
Et iterum dixit : Cui simile æstimabo regnum Dei ?
2121Ὁμοία [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὅμοιος -α -ον
ομοι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
similar
(+Dat).
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ζύμῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ζύμη, -ης, ἡ
ζυμ·ῃ
(fem) dat sg
yeast
, ἣν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ην
fem acc sg
who/whom/which
λαβοῦσα [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
λαβ·ουσ·α
2aor act ptcp fem nom|voc sg
upon TAKE/RECEIVE-ing
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
γυνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ] > irreg. γυνη
(fem) nom sg
woman/wife
{ ἐνέκρυψεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγ·κρύπτω (εν+κρυπτ-, εν+κρυψ-, εν+κρυψ-, -, εν+κεκρυπτ-, εν+κρυβ·[θ]-)
εν·ε·κρυπτ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-HIDE-ed
⬪ [ [ἐν]έκρυψεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγ·κρύπτω (εν+κρυπτ-, εν+κρυψ-, εν+κρυψ-, -, εν+κεκρυπτ-, εν+κρυβ·[θ]-)
εν·ε·κρυπτ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-HIDE-ed
} εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
ἀλεύρου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἄλευρον, -ου, τό
αλευρ·ου
(neu) gen sg
wheat flour
σάτα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

σάτον, -ου, τό
σατ·α
(neu) nom|acc|voc pl
seahs
τρία [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral, irreg.)

τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
τρι·α
neu nom|acc pl
three
, ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where; who/whom/which
;
ἐζυμώθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ζυμόω (ζυμ(ο)-, -, -, -, εζυμω-, ζυμω·θ-)
ε·ζυμω·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-LEAVEN-ed
ὅλον [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Partitive Numeral)

ὅλος -η -ον
ολ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
whole
.
———
RP: ἐνέκρυψεν ⬪ NA/UBS: [ἐν]έκρυψεν
Lk 13:21
Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ sata tria, donec fermentaretur totum.
2222Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διεπορεύετο [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-)
δια·ε·πορευ·ετο
impf mp ind 3rd sg
he/she/it-was-being-PASS-ed-THROUGH
κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
πόλεις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πόλις, -εως, ἡ
πολ(ι)·ες, πολ(ι)·ας
(fem) nom|voc pl, (fem) acc pl
cities
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
κώμας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κώμη, -ης, ἡ
κωμ·ας
(fem) acc pl
villages
διδάσκων [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
διδασκ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while TEACH-ing
teach, instruct, explain, prove
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πορείαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πορεία, -ας, ἡ
πορει·αν
(fem) acc sg
going
ποιούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-DO/MAKE-ed
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
{ Ἱερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
Ἱεροσόλυμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιεροσολυμ·α
(neu) nom|acc|voc pl or (fem) nom|voc sg
Jerusalem, Jerusalem
[city of]
} .
———
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἱεροσόλυμα
Lk 13:22
¶Et ibat per civitates et castella, docens, et iter faciens in Jerusalem.
2323Εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
, Κύριε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ε; κυρι·ε
(mas) voc sg; mas voc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
, εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
ὀλίγοι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ὀλίγος -η -ον
ολιγ·οι
mas nom|voc pl
few
[see oligarchy]
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
simple article
σῳζόμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
σῳζ·ομεν·οι
pres mp ptcp mas nom|voc pl
while being-DELIVER/SAVE-ed
/rescue/escape, as from ruin/death/destruction/harm/sickness. Also salve, heal, make well, as from sickness. Rendered "save" 50 of 108 instances in NASB of GNT.
; [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτούς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
,
Lk 13:23
Ait autem illi quidam : Domine, si pauci sunt, qui salvantur ? Ipse autem dixit ad illos :
2424Ἀγωνίζεσθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -)
αγωνιζ·εσθε
pres mp ind 2nd pl or pres mp imp 2nd pl
you(pl)-are-being-STRUGGLE-ed, be-you(pl)-being-STRUGGLE-ed!
εἰσελθεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ελθ·ειν
2aor act inf
to-ENTER
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
στενῆς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

στενός -ή -όν
στεν·ης
fem gen sg
narrow
close, the concluding time, strait, tight, near, nigh
{ πύλης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πύλη, -ης, ἡ
πυλ·ης
(fem) gen sg
gate
θύρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θύρα, -ας, ἡ
θυρ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
door, doors
gate
} · ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
πολλοί [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·οι
mas nom pl
many
Singular: a lot, great, large, much, voluminous Plural: lots, manifold, many, multiple, numerous
, λέγω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-SAY-ing, I-should-be-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, ζητήσουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητη·σουσι(ν), ζητη·σου[ντ]·σι(ν)
fut act ind 3rd pl, fut act ptcp mas dat pl or fut act ptcp neu dat pl
they-will-SEEK, going-to-SEEK
seek
εἰσελθεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ελθ·ειν
2aor act inf
to-ENTER
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἰσχύσουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -)
ισχυ·σουσι(ν), ισχυ·σου[ντ]·σι(ν)
fut act ind 3rd pl, fut act ptcp mas dat pl or fut act ptcp neu dat pl
they-will-STRENGTHEN, going-to-STRENGTHEN
Lit:"make-strong/give-strength", hence strengthen, have/give-vigor/might/overcoming-ability
.
———
RP: πύλης ⬪ NA/UBS: θύρας
Lk 13:24
Contendite intrare per angustam portam : quia multi, dico vobis, quærent intrare, et non poterunt.
2525Ἀφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
αφ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where; who/whom/which
;
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
ἐγερθῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
εγερ·θῃ
aor θη sub 3rd sg
he/she/it-should-be-RAISE-ed
rise, get up; raise up
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
οἰκοδεσπότης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

οἰκο·δεσπότης, -ου, ὁ
οικοδεσποτ·ης
(mas) nom sg
householder
householder, landowner, master
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀποκλείσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κλείω (-, απο+κλει·σ-, απο+κλει·σ-, -, απο+κεκλεισ-, απο+κλεισ·θ-)
απο·κλει·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
you(sg)-will-be-SHUT/LOCK-ed, he/she/it-should-SHUT/LOCK, you(sg)-should-be-SHUT/LOCK-ed
shut/lock up
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
θύραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θύρα, -ας, ἡ
θυρ·αν
(fem) acc sg
door
gate
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἄρξησθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
αρχ·σησθε
1aor mp sub 2nd pl
you(pl)-should-be-BEGIN/RULE-ed
Lit:"head/chief", hence rule or begin (depending upon context).
ἔξω [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb; Verb

ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
εξω; εχ·σω; εξ·(εσ)·ω
indecl; fut act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
; /hold.;
ἑστάναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
εστ(α)·[κ]εναι
perf act inf
to-have-STAND-ed
/cause-to-stand
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
κρούειν [lexicon][inflect][close]
Verb

κρούω (κρου-, -, κρου·σ-, -, -, -)
κρου·ειν
pres act inf
to-be-KNOCK-ing
strike, knock (on the outside of a door- the only meaning in the NT)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
θύραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θύρα, -ας, ἡ
θυρ·αν
(fem) acc sg
door
gate
, λέγοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, { Κύριε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ε; κυρι·ε
(mas) voc sg; mas voc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
, κύριε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ε; κυρι·ε
(mas) voc sg; mas voc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
Κύριε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ε; κυρι·ε
(mas) voc sg; mas voc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
} , ἄνοιξον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
αν·οιγ·σον, αν·οιγ·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-OPEN-UP-you(sg)!, going-to-OPEN-UP
Lit:"open-up".
ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
us
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀποκριθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·κρι·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-ANSWER-ed
answer charges to defend oneself, mark by a distinctive form, distinguish
ἐρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ερ(ε)·[σ]ει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SAY, you(sg)-will-be-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, Οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οἶδα [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]α
perf act ind 1st sg
I-have-BEHOLD/PERCEIVE-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by beholding/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing), or " horao", to "know" by seeing.
ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
, πόθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb

πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
ποθεν; πο·θε[ι]ν[τ]
indecl; aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
whence; upon being-DRINK-ed
[from where, from which];
ἐστέ [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are, be-you(pl)!
·
———
RP: Κύριε, κύριε ⬪ NA/UBS: Κύριε
Lk 13:25
Cum autem intraverit paterfamilias, et clauserit ostium, incipietis foris stare, et pulsare ostium, dicentes : Domine, aperi nobis : et respondens dicet vobis : Nescio vos unde sitis :
2626τότε [lexicon][inflect][close]
Adverb

τότε
τοτε
indecl
then
ἄρξεσθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
αρχ·σεσθε
fut mp ind 2nd pl
you(pl)-will-be-BEGIN/RULE-ed
Lit:"head/chief", hence rule or begin (depending upon context).
λέγειν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ειν
pres act inf
to-be-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Ἐφάγομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, εδ·[σ]-/φαγ·[σ]-, φαγ·[σ]- or 2nd φαγ-, -, -, -)
ε·φαγ·ομεν
2aor act ind 1st pl
we-EAT/DEVOUR-ed
ἐνώπιόν [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen); in the sight of/ in front of
Lit:"in-sight-of"; face to face
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐπίομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
ε·πι·ομεν
2aor act ind 1st pl
we-DRINK-ed
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
simple article
πλατείαις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (3-1-3)

πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
πλατει·αις; πλατει·αις
(fem) dat pl; fem dat pl
streets; wide
wide road, street;
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
ἐδίδαξας [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
ε·διδακ·σας
1aor act ind 2nd sg
you(sg)-TEACH-ed
teach, instruct, explain, prove
.
Lk 13:26
tunc incipietis dicere : Manducavimus coram te, et bibimus, et in plateis nostris docuisti.
2727Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ερ(ε)·[σ]ει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SAY, you(sg)-will-be-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, { Λέγω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-SAY-ing, I-should-be-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
} ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οἶδα [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]α
perf act ind 1st sg
I-have-BEHOLD/PERCEIVE-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by beholding/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing), or " horao", to "know" by seeing.
{ ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
⬪ [ ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
] } πόθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb

πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
ποθεν; πο·θε[ι]ν[τ]
indecl; aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
whence; upon being-DRINK-ed
[from where, from which];
ἐστέ [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are, be-you(pl)!
· ἀπόστητε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)
απο·στ(η)·τε, απο·στ(η)·ητε
2aor act imp 2nd pl, 2aor act sub 2nd pl
do-DISENGAGE-you(pl)!, you(pl)-should-DISENGAGE
Lit: "stand-from", hence by extn, depart, disengage-from, meta:renounce.. Often passively rendered "fall away"( during tribulation, but more properly renounce (due to tribulation).
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἐμοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person); Determiner (Possessive)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
εμου; εμ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
me; my/mine
;
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
{ οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
simple article
ἐργάται [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.); Verb

ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
εργατ·αι; εργ(α)·[σ]εται
(mas) nom|voc pl; fut mp ind 3rd sg
workers; he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed
;
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
ἐργάται [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.); Verb

ἐργάτης, -ου, ὁ; ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
εργατ·αι; εργ(α)·[σ]εται
(mas) nom|voc pl; fut mp ind 3rd sg
workers; he/she/it-will-be-WORK/STRIVE-ed
;
} ἀδικίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·δικία, -ας, ἡ
αδικι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
wrongdoing, wrongdoings
Lit:"unrighteousness/injustice".
.
———
RP: Λέγω ⬪ NA/UBS: λέγων
RP: ὑμᾶς ⬪ NA/UBS: [ὑμᾶς]
RP: οἱ ἐργάται τῆς ⬪ NA/UBS: ἐργάται
Lk 13:27
Et dicet vobis : Nescio vos unde sitis : discedite a me omnes operarii iniquitatis.
2828Ἐκεῖ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐκεῖ
εκει
indecl
there
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
κλαυθμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κλαυθμός, -οῦ, ὁ
κλαυθμ·ος
(mas) nom sg
crying
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
βρυγμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

βρυγμός, -οῦ, ὁ
βρυγμ·ος
(mas) nom sg
gnashing
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
ὀδόντων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ
οδο[υ]ντ·ων
(mas) gen pl
teeth
, ὅταν [lexicon][inflect][close]
Particle

ὅταν (ὅτε ἄν)
οταν
indecl
whenever
ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.
ὄψησθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
οφ·σησθε
1aor mp sub 2nd pl
you(pl)-should-be-SEE/BEHOLD-ed
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
Ἰσαὰκ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰσαάκ, ὁ
ισαακ
(mas) indecl
Isaac
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
Ἰακὼβ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰακώβ, ὁ
ιακωβ
(mas) indecl
Jacob
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
simple article
προφήτας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ας
(mas) acc pl
prophets
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
βασιλείᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

βασιλεία, -ας, ἡ
βασιλει·ᾳ
(fem) dat sg
kingdom
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
, ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐκβαλλομένους [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-)
εκ·βαλλ·ομεν·ους
pres mp ptcp mas acc pl
while being-EXPEL-ed
Lit: "throw-out", more or less forcibly; hence expel/eject/cast-out. But (as with the root βάλλω) sometimes without the connotation of force, such as send out, take out, bring out, remove.
ἔξω [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb; Verb

ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
εξω; εχ·σω; εξ·(εσ)·ω
indecl; fut act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
; /hold.;
.
Lk 13:28
Ibi erit fletus et stridor dentium : cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob, et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras.
2929Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἥξουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -)
ηκ·σουσι(ν), ηκ·σου[ντ]·σι(ν)
fut act ind 3rd pl, fut act ptcp mas dat pl or fut act ptcp neu dat pl
they-will-ARRIVE, going-to-ARRIVE
[be-present, approach. Similar to: έρχομαι. except more emphasis upon destination than the journey]
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀνατολῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀνατολή, -ῆς, ἡ
ανατολ·ων
(fem) gen pl
eastern places
- place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah Jer 23:5 ανατελλο: rising up, spring up appear above the horizon
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δυσμῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δυσμή, -ῆς, ἡ
δυσμ·ων
(fem) gen pl
wests
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
{ βορρᾶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
βορρ·α
(mas) voc sg or (mas) gen sg
north
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
βορρᾶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
βορρ·α
(mas) voc sg or (mas) gen sg
north
} καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
νότου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νότος, -ου, ὁ
νοτ·ου
(mas) gen sg
south
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀνακλιθήσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·κλίνω (-, ανα+κλιν(ε)·[σ]-, ανα+κλιν·[σ]-, -, -, ανα+κλι·θ-)
ανα·κλι·θησονται
fut θη ind 3rd pl
they-will-be-RECLINE-ed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
βασιλείᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

βασιλεία, -ας, ἡ
βασιλει·ᾳ
(fem) dat sg
kingdom
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
.
———
RP: βορρᾶ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ βορρᾶ
Lk 13:29
Et venient ab oriente, et occidente, et aquilone, et austro, et accumbent in regno Dei.
3030Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, εἰσὶν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-GO-ing; they-are
;
ἔσχατοι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἔσχατος -η -ον
εσχατ·οι
mas nom|voc pl
last
farthest, uttermost, extreme,
οἳ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
οι
mas nom pl
who/whom/which
ἔσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
εσ·[σ]ονται
fut mp ind 3rd pl
they-will-be
πρῶτοι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

πρῶτος -η -ον
πρωτ·οι
mas nom|voc pl
first
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἰσὶν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-GO-ing; they-are
;
πρῶτοι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

πρῶτος -η -ον
πρωτ·οι
mas nom|voc pl
first
οἳ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
οι
mas nom pl
who/whom/which
ἔσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
εσ·[σ]ονται
fut mp ind 3rd pl
they-will-be
ἔσχατοι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἔσχατος -η -ον
εσχατ·οι
mas nom|voc pl
last
farthest, uttermost, extreme,
.
Lk 13:30
Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.
3131Ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
her/it/same
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
{ ἡμέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·α
(fem) nom|voc sg
day
ἡμέρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ᾳ
(fem) dat sg
day
προσῆλθόν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
προσ·ε·ελθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-APPROACH-ed, they-APPROACH-ed
ὥρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·ᾳ
(fem) dat sg
hour
τήν
προσῆλθάν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
προσ·ε·ελθ·[σ]αν
1aor act ind 3rd pl
they-APPROACH-ed
} τινες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τιν·ες
mas nom pl or fem nom pl
some/several
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
Φαρισαῖοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Φαρισαῖος, -ου, ὁ, voc. pl. Φαρισαῖοι
φαρισαι·οι
(mas) nom|voc pl
Pharisees
, λέγοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
, Ἔξελθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εξ·ελθ·ε
2aor act imp 2nd sg
do-COME-you(sg)-OUT!
σπειρων
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πορεύου [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·ου
pres mp imp 2nd sg
be-you(sg)-being-GO-ed!
go/depart/proceed/travel
ἐντεῦθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐντεῦ·θεν
εντευθεν
indecl
from here
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ἡρῴδης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ης
(mas) nom sg
Herod
θέλει [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
θελ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed
/wish/desire
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἀποκτεῖναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
απο·κτειν·[σ]αι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL
Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
.
———
RP: ἡμέρα ἡμέρᾳ προσῆλθόν ⬪ NA/UBS: ὥρᾳ προσῆλθάν
Lk 13:31
¶In ipsa die accesserunt quidam pharisæorum, dicentes illi : Exi, et vade hinc : quia Herodes vult te occidere.
3232Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
, Πορευθέντες [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·θε[ι]ντ·ες
aor θη ptcp mas nom|voc pl
upon being-GO-ed
go/depart/proceed/travel
εἴπατε [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ατε, ειπ·[σ]ατε
1aor act ind 2nd pl, 1aor act imp 2nd pl
you(pl)-SAY-ed, do-SAY-you(pl)!
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
ἀλώπεκι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἀλώπηξ, -εκος, ἡ
αλωπεκ·ι
(fem) dat sg
fox
ταύτῃ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·ῃ
fem dat sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
, Ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἐκβάλλω [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-)
εκ·βαλλ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-EXPEL-ing, I-should-be-EXPEL-ing
Lit: "throw-out", more or less forcibly; hence expel/eject/cast-out. But (as with the root βάλλω) sometimes without the connotation of force, such as send out, take out, bring out, remove.
δαιμόνια [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων)
δαιμονι·α
(neu) nom|acc|voc pl
demons
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἰάσεις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἴασις, -εως, ἡ
ιασ(ι)·ες, ιασ(ι)·ας
(fem) nom|voc pl, (fem) acc pl
healings
{ ἐπιτελῶ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
επι·τελ(ε)·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-ACCOMPLISH-ing, I-should-be-ACCOMPLISH-ing
finish
ἀποτελῶ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·τελέω (απο+τελ(ε)-, -, -, -, -, απο+τελεσ·θ-)
απο·τελ(ε)·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-ACCOMPLISH-ing, I-should-be-ACCOMPLISH-ing
} σήμερον [lexicon][inflect][close]
Adverb

σήμερον
σημερον
indecl
today
day
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αὔριον [lexicon][inflect][close]
Adverb

αὔριον
αυριον
indecl
next day/tomorrow
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
τρίτῃ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

τρίτος -η -ον
τριτ·ῃ
fem dat sg
third
τελειοῦμαι [lexicon][inflect][close]
Verb

τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-)
τελει(ο)·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-COMPLETE-ed
[to fully realize, complete, or finish; to perfect, in the sense of satisfying all requirements [intended purpose], but not in the sense of being entirely without fault or defect]
.
———
RP: ἐπιτελῶ ⬪ NA/UBS: ἀποτελῶ
Lk 13:32
Et ait illis : Ite, et dicite vulpi illi : Ecce ejicio dæmonia, et sanitates perficio hodie, et cras, et tertia die consummor.
3333Πλὴν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πλήν
πλην
indecl
except/only
[as a conj: yet/nevertheless/however.]
δεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-); δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
δ(ε)·ει, δ(ε)·ε; δ(ε)·ει
pres act ind 3rd sg, pres act imp 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-BIND-ing, be-you(sg)-BIND-ing!; you(sg)-are-being-NEED/REQUIRE-ed
bind, enchain, tie; deeply need/require, by extension, beg/beseech/supplicate/urgently appeal.
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
σήμερον [lexicon][inflect][close]
Adverb

σήμερον
σημερον
indecl
today
day
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αὔριον [lexicon][inflect][close]
Adverb

αὔριον
αυριον
indecl
next day/tomorrow
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
ἐχομένῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ομεν·ῃ
pres mp ptcp fem dat sg
while being-HAVE-ed
/hold.
πορεύεσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-GO-ed
go/depart/proceed/travel
· ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἐνδέχεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐν·δέχομαι (εν+δεχ-, -, -, -, -, -)
εν·δεχ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-BE-ACCEPTABLE-ed
Lit:"receive-within", hence be-acceptable/receivable/conceivable/possible.
προφήτην [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ην
(mas) acc sg
prophet
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
ἀπολέσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολ·εσθαι
2aor mp inf
to-be-DESTROY-ed
stronger form of ὄλλυμι. Destroy, ruin, or lose (active); be destroyed, perish, be lost (middle/passive).
ἔξω [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb; Verb

ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
εξω; εχ·σω; εξ·(εσ)·ω
indecl; fut act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
; /hold.;
{ Ἱερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
Ἰερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
} .
———
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
Lk 13:33
Verumtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare : quia non capit prophetam perire extra Jerusalem.
3434{ Ἱερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
, Ἱερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
Ἰερουσαλὴμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
Ἰερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
} , [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
{ ἀποκτένουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
απο·κτεν(ε)·[σ]ουσ·α, απο·κτεν·ουσ·α
fut act ptcp fem nom|voc sg, pres act ptcp fem nom|voc sg
going-to-KILL, while KILL-ing
Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
ἀποκτείνουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
απο·κτειν·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while KILL-ing
Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
} τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
simple article
προφήτας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ας
(mas) acc pl
prophets
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
λιθοβολοῦσα [lexicon][inflect][close]
Verb

λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-)
λιθοβολ(ε)·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while STONE-ing
kill with stones, pelt with stones
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
simple article
ἀπεσταλμένους [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απ·εσταλ·μεν·ους
perf mp ptcp mas acc pl
having-been-SEND-FORTH-ed
Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
, ποσάκις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Multiplicative Numeral)

ποσά·κις
ποσακις
indecl
how many times
ἠθέλησα [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
ε·θελη·σα
1aor act ind 1st sg
I-WANT-ed
/wish/desire
ἐπισυνάξαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-)
επισυν·αγ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-GATHER-TOGETHER, be-you(sg)-GATHER-TOGETHER-ed!, he/she/it-happens-to-GATHER-TOGETHER
Lit:"lead-together-with",and intensified by the prefix "epi", hence, "completely/fully gather-together' The noun contextually refers to the resurrection-gathering (2Th 2:1). The verb is used when Christ completely-gathers-together
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
τέκνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
τεκν·α
(neu) nom|acc|voc pl
children
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
, ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
τρόπον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

τρόπος, -ου, ὁ
τροπ·ον
(mas) acc sg
manner
,way, means, method, attitude
ὄρνις [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl. and Fem. 3rd Decl.)

ὄρνι[θ]ς, -ιθος, ἡ, ὁ and ὄρνις, -εως, ἡ, ὁ (acc. sg. ὄρνι[θ]ν and ὄρνιθα)
ορνι[θ]·ς, ορν(ι)·ς
(fem) nom sg or (mas) nom sg, (mas) nom sg or (fem) nom sg
bird
[wild or domestic bird/fowl]
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
ἑαυτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ης
fem gen sg
self
him/her/it/our/your/them-selves
νοσσιὰν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

νοσσιά/νεοσσιά, -ᾶς, ἡ
νοσσι·αν
(fem) acc sg
nest
brood of young birds, lair
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
simple article
πτέρυγας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πτέρυξ, -υγος, ἡ
πτερυγ·ας
(fem) acc pl
wings
[see ptero-dactyl, winged finger, or ptero-saur, winged lizard]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἠθελήσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
ε·θελη·σατε
1aor act ind 2nd pl
you(pl)-WANT-ed
/wish/desire
.
———
RP: ἀποκτένουσα ⬪ NA/UBS: ἀποκτείνουσα
RP: Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ
Lk 13:34
Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas, et lapidas eos qui mittuntur ad te, quoties volui congregare filios tuos quemadmodum avis nidum suum sub pennis, et noluisti ?
3535Ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἀφίεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-)
αφ·ι(ε)·ται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-SEND AWAY-ed
dismiss/forgive, let-be, divorce, send-away, allow/permit.
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
οἶκος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ος
(mas) nom sg
house/home
/dwelling-place, by extension, household.
ὑμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμων
gen pl
you(pl)
{ ἔρημος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἔρημος -ον
ερημ·ος
mas nom sg or fem nom sg
deserted
,unpopulated/uncultivated hence solitary, wilderness
⬪ - } · λέγω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-SAY-ing, I-should-be-SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
{ δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
⬪ [ δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
] } ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
{ ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
⬪ - } οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
μή [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
{ με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
ἴδητε [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·[σ]ητε, ιδ·ητε
1aor act sub 2nd pl, 2aor act sub 2nd pl
you(pl)-should-SEE/BEHOLD
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
ἴδητέ [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·[σ]ητε, ιδ·ητε
1aor act sub 2nd pl, 2aor act sub 2nd pl
you(pl)-should-SEE/BEHOLD
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
} ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
{ ἄν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
ἥξει [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
ηκ·σει; ηγ·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical; fuper mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-ARRIVE, you(sg)-will-be-ARRIVE-ed; (fut perf)
[be-present, approach. Similar to: έρχομαι. except more emphasis upon destination than the journey]; bring, arrest
, ὅτε [lexicon][inflect][close]
Particle

ὅτε
οτε
indecl
when
⬪ [ ἥξει [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
ηκ·σει; ηγ·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical; fuper mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-ARRIVE, you(sg)-will-be-ARRIVE-ed; (fut perf)
[be-present, approach. Similar to: έρχομαι. except more emphasis upon destination than the journey]; bring, arrest
ὅτε [lexicon][inflect][close]
Particle

ὅτε
οτε
indecl
when
] } εἴπητε [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ειπ·[σ]ητε, ειπ·ητε
1aor act sub 2nd pl, 2aor act sub 2nd pl
you(pl)-should-SAY
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Εὐλογημένος [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
ευλογη·μεν·ος
perf mp ptcp mas nom sg
having-been-SPEAK-ed-WELL-OF
Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
ἐρχόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ερχ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὀνόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ι
(neu) dat sg
name
(with regard to)
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
.
———
RP: ἔρημος ⬪ NA/UBS: —
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: [δὲ]
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
RP: με ἴδητε ⬪ NA/UBS: ἴδητέ με
RP: ἄν ἥξει, ὅτε ⬪ NA/UBS: [ἥξει ὅτε]
Lk 13:35
Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico autem vobis, quia non videbitis me donec veniat cum dicetis : Benedictus qui venit in nomine Domini.
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-May-2024 22:48:08 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top