www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeGalileans
1(Mk)(Mt)Lk 13:1Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.1(Mk)(Mt)Lk 13:1Aderant autem quidam ipso in tempore, nuntiantes illi de Galilæis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum.2(Mk)(Mt)Lk 13:2Καὶ ἀποκριθεὶς { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι { τοιαῦτα ⬪ ταῦτα } πεπόνθασιν;
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: τοιαῦτα ⬪ NA/UBS: ταῦτα
2(Mk)(Mt)Lk 13:2Et respondens dixit illis : Putatis quod hi Galilæi præ omnibus Galilæis peccatores fuerint, quia talia passi sunt ?
3(Mk)(Mt)Lk 13:3Οὐχί, λέγω ὑμῖν· ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες { ὡσαύτως ⬪ ὁμοίως } ἀπολεῖσθε.
———
RP: ὡσαύτως ⬪ NA/UBS: ὁμοίως
3(Mk)(Mt)Lk 13:3Non, dico vobis : sed nisi pœnitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
4(Mk)(Mt)Lk 13:4Ἢ ἐκεῖνοι οἱ { δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ δεκαοκτὼ }, ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι { οὗτοι ⬪ αὐτοὶ } ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας { ἀνθρώπους ⬪ τοὺς ἀνθρώπους } τοὺς { κατοικοῦντας ἐν ⬪ κατοικοῦντας } { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ };
———
RP: δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ NA/UBS: δεκαοκτὼ
RP: οὗτοι ⬪ NA/UBS: αὐτοὶ
RP: ἀνθρώπους ⬪ NA/UBS: τοὺς ἀνθρώπους
RP: κατοικοῦντας ἐν ⬪ NA/UBS: κατοικοῦντας
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
4(Mk)(Mt)Lk 13:4Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit turris in Siloë, et occidit eos : putatis quia et ipsi debitores fuerint præter omnes homines habitantes in Jerusalem ?
5(Mk)(Mt)Lk 13:5Οὐχί, λέγω ὑμῖν· ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες { ὁμοίως ⬪ ὡσαύτως } ἀπολεῖσθε.
———
RP: ὁμοίως ⬪ NA/UBS: ὡσαύτως
5(Mk)(Mt)Lk 13:5Non, dico vobis : sed si pœnitentiam non egeritis, omnes similiter peribitis.
Fertilize It
6(Mk)(Mt)Lk 13:6Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Συκῆν εἶχέν τις { ἐν τῷ ⬪ πεφυτευμένην ἐν τῷ } ἀμπελῶνι { αὐτοῦ πεφυτευμένην ⬪ αὐτοῦ }· καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν.
———
RP: ἐν τῷ ⬪ NA/UBS: πεφυτευμένην ἐν τῷ
RP: αὐτοῦ πεφυτευμένην ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
6(Mk)(Mt)Lk 13:6¶Dicebat autem et hanc similitudinem : Arborem fici habebat quidam plantatam in vinea sua, et venit quærens fructum in illa, et non invenit.
7(Mk)(Mt)Lk 13:7Εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδού, τρία ἔτη { ἔρχομαι ⬪ ἀφ’ οὗ ἔρχομαι } ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον { αὐτήν ⬪ [οὖν] αὐτήν }· { ἵνα τί ⬪ ἱνατί } καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;
———
RP: ἔρχομαι ⬪ NA/UBS: ἀφ’ οὗ ἔρχομαι
RP: αὐτήν ⬪ NA/UBS: [οὖν] αὐτήν
RP: ἵνα τί ⬪ NA/UBS: ἱνατί
7(Mk)(Mt)Lk 13:7Dixit autem ad cultorem vineæ : Ecce anni tres sunt ex quo venio quærens fructum in ficulnea hac, et non invenio : succide ergo illam : ut quid etiam terram occupat ?
8(Mk)(Mt)Lk 13:8Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν, καὶ βάλω κόπρια·8(Mk)(Mt)Lk 13:8At ille respondens, dicit illi : Domine dimitte illam et hoc anno, usque dum fodiam circa illam, et mittam stercora,9(Mk)(Mt)Lk 13:9κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν· { εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ⬪ εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ μή γε } ἐκκόψεις αὐτήν.
———
RP: εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ⬪ NA/UBS: εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ μή γε
9(Mk)(Mt)Lk 13:9et siquidem fecerit fructum : sin autem, in futurum succides eam.
Eighteen Year Spirit of Infirmity
10(Mk)(Mt)Lk 13:10¶Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν·10(Mk)(Mt)Lk 13:10¶Erat autem docens in synagoga eorum sabbatis.11(Mk)(Mt)Lk 13:11καὶ ἰδού, γυνὴ { ἦν πνεῦμα ⬪ πνεῦμα } ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη { δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ δεκαοκτώ }, καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
———
RP: ἦν πνεῦμα ⬪ NA/UBS: πνεῦμα
RP: δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ NA/UBS: δεκαοκτώ
11(Mk)(Mt)Lk 13:11Et ecce mulier, quæ habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo : et erat inclinata, nec omnino poterat sursum respicere.
12(Mk)(Mt)Lk 13:12Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου.12(Mk)(Mt)Lk 13:12Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se, et ait illi : Mulier, dimissa es ab infirmitate tua.13(Mk)(Mt)Lk 13:13Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.13(Mk)(Mt)Lk 13:13Et imposuit illi manus, et confestim erecta est, et glorificabat Deum.14(Mk)(Mt)Lk 13:14Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ, { Ἓξ ⬪ ὅτι Ἓξ } ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν { ταύταις ⬪ αὐταῖς } οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
———
RP: Ἓξ ⬪ NA/UBS: ὅτι Ἓξ
RP: ταύταις ⬪ NA/UBS: αὐταῖς
14(Mk)(Mt)Lk 13:14Respondens autem archisynagogus, indignans quia sabbato curasset Jesus, dicebat turbæ : Sex dies sunt in quibus oportet operari : in his ergo venite, et curamini, et non in die sabbati.
15(Mk)(Mt)Lk 13:15Ἀπεκρίθη { οὖν ⬪ δὲ } αὐτῷ ὁ κύριος, καὶ εἶπεν, Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
———
RP: οὖν ⬪ NA/UBS: δὲ
15(Mk)(Mt)Lk 13:15Respondens autem ad illum Dominus, dixit : Hypocritæ, unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem suum, aut asinum a præsepio, et ducit adaquare ?
16(Mk)(Mt)Lk 13:16Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ { Σατανᾶς ⬪ σατανᾶς }, ἰδού, δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
———
RP: Σατανᾶς ⬪ NA/UBS: σατανᾶς
16(Mk)(Mt)Lk 13:16Hanc autem filiam Abrahæ, quam alligavit Satanas, ecce decem et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto die sabbati ?
17(Mk)(Mt)Lk 13:17Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.17(Mk)(Mt)Lk 13:17Et cum hæc diceret, erubescebant omnes adversarii ejus : et omnis populus gaudebat in universis, quæ gloriose fiebant ab eo.Parable of the Mustard Seed
18Mk 4:30¶Καὶ ἔλεγεν, { Τίνι ὁμοιώσωμεν ⬪ Πῶς ὁμοιώσωμεν } τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; Ἢ ἐν { ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν ⬪ τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν };
———
RP: Τίνι ὁμοιώσωμεν ⬪ NA/UBS: Πῶς ὁμοιώσωμεν
RP: ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν ⬪ NA/UBS: τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
(Mt)Lk 13:18¶Ἔλεγεν { δέ ⬪ οὖν }, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ; Καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;
———
RP: δέ ⬪ NA/UBS: οὖν
18Mk 4:30Et dicebat : Cui assimilabimus regnum Dei ? aut cui parabolæ comparabimus illud ?(Mt)Lk 13:18¶Dicebat ergo : Cui simile est regnum Dei, et cui simile æstimabo illud ?
19Mk 4:31Ὡς { κόκκον ⬪ κόκκῳ } σινάπεως, ὅς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, { μικρότερος ⬪ μικρότερον ὂν } πάντων τῶν σπερμάτων { ἐστὶν ⬪ - } τῶν ἐπὶ τῆς γῆς·
———
RP: κόκκον ⬪ NA/UBS: κόκκῳ
RP: μικρότερος ⬪ NA/UBS: μικρότερον ὂν
RP: ἐστὶν ⬪ NA/UBS: —
Mt 13:31¶Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·Lk 13:19Ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ· καὶ ηὔξησεν, καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον { μέγα ⬪ - }, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
———
RP: μέγα ⬪ NA/UBS: —
19Mk 4:31Sicut granum sinapis, quod cum seminatum fuerit in terra, minus est omnibus seminibus, quæ sunt in terra :Mt 13:31¶Aliam parabolam proposuit eis dicens : Simile est regnum cælorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo :Lk 13:19Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misit in hortum suum, et crevit, et factum est in arborem magnam : et volucres cæli requieverunt in ramis ejus.
‑‑Mk 4:32καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται { πάντων τῶν λαχάνων μείζων ⬪ μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων }, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
———
RP: πάντων τῶν λαχάνων μείζων ⬪ NA/UBS: μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων
Mt 13:32ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων· ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστίν, καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.(Lk)
‑‑Mk 4:32et cum seminatum fuerit, ascendit, et fit majus omnibus oleribus, et facit ramos magnos, ita ut possint sub umbra ejus aves cæli habitare.Mt 13:32quod minimum quidem est omnibus seminibus : cum autem creverit, majus est omnibus oleribus, et fit arbor, ita ut volucres cæli veniant, et habitent in ramis ejus.(Lk)
Parable of the Yeast or Leaven
20(Mk)(Mt)Lk 13:20{ Πάλιν ⬪ Καὶ πάλιν } εἶπεν, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;
———
RP: Πάλιν ⬪ NA/UBS: Καὶ πάλιν
20(Mk)(Mt)Lk 13:20Et iterum dixit : Cui simile æstimabo regnum Dei ?
21(Mk)Mt 13:33¶Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ { ἔκρυψεν ⬪ ἐνέκρυψεν } εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.
———
RP: ἔκρυψεν ⬪ NA/UBS: ἐνέκρυψεν
Lk 13:21Ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ { ἐνέκρυψεν ⬪ [ἐν]έκρυψεν } εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.
———
RP: ἐνέκρυψεν ⬪ NA/UBS: [ἐν]έκρυψεν
21(Mk)Mt 13:33Aliam parabolam locutus est eis : Simile est regnum cælorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum.Lk 13:21Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ sata tria, donec fermentaretur totum.
Jesus Always Spoke in Parables
‑‑Mk 4:33Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς { ἐδύναντο ⬪ ἠδύναντο } ἀκούειν·
———
RP: ἐδύναντο ⬪ NA/UBS: ἠδύναντο
Mt 13:34¶Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς { οὐκ ⬪ οὐδὲν } ἐλάλει αὐτοῖς·
———
RP: οὐκ ⬪ NA/UBS: οὐδὲν
(Lk)
‑‑Mk 4:33Et talibus multis parabolis loquebatur eis verbum, prout poterant audire :Mt 13:34Hæc omnia locutus est Jesus in parabolis ad turbas : et sine parabolis non loquebatur eis :(Lk)
‑‑Mk 4:34χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς· κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς { μαθηταῖς αὐτοῦ ⬪ ἰδίοις μαθηταῖς } ἐπέλυεν πάντα.
———
RP: μαθηταῖς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἰδίοις μαθηταῖς
Mt 13:35ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς { κόσμου ⬪ [κόσμου] }.
———
RP: κόσμου ⬪ NA/UBS: [κόσμου]
(Lk)
‑‑Mk 4:34sine parabola autem non loquebatur eis : seorsum autem discipulis suis disserebat omnia.Mt 13:35ut impleretur quod dictum erat per prophetam dicentem : Aperiam in parabolis os meum ; eructabo abscondita a constitutione mundi.(Lk)
???
22(Mk)(Mt)Lk 13:22Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἱεροσόλυμα }.
———
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἱεροσόλυμα
22(Mk)(Mt)Lk 13:22¶Et ibat per civitates et castella, docens, et iter faciens in Jerusalem.
Many Are Called, Few Are Chosen
23(Mk)Mt 20:16Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· { πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ - }.
———
RP: πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ NA/UBS: —
Lk 13:23Εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
23(Mk)Mt 20:16Sic erunt novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.Lk 13:23Ait autem illi quidam : Domine, si pauci sunt, qui salvantur ? Ipse autem dixit ad illos :
The Narrow Gate
24(Mk)Mt 7:13¶{ Εἰσέλθετε ⬪ Εἰσέλθατε } διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·
———
RP: Εἰσέλθετε ⬪ NA/UBS: Εἰσέλθατε
Lk 13:24Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς { πύλης ⬪ θύρας }· ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
———
RP: πύλης ⬪ NA/UBS: θύρας
24(Mk)Mt 7:13Intrate per angustam portam : quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam.Lk 13:24Contendite intrare per angustam portam : quia multi, dico vobis, quærent intrare, et non poterunt.
I Don't Know You
25(Mk)Mt 25:10Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος· καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.Lk 13:25Ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, { Κύριε, κύριε ⬪ Κύριε }, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ·
———
RP: Κύριε, κύριε ⬪ NA/UBS: Κύριε
25(Mk)Mt 25:10Dum autem irent emere, venit sponsus : et quæ paratæ erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est janua.Lk 13:25Cum autem intraverit paterfamilias, et clauserit ostium, incipietis foris stare, et pulsare ostium, dicentes : Domine, aperi nobis : et respondens dicet vobis : Nescio vos unde sitis :
‑‑(Mk)Mt 25:11Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 25:11Novissime vero veniunt et reliquæ virgines, dicentes : Domine, domine, aperi nobis.(Lk)‑‑(Mk)Mt 25:12Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.(Lk)‑‑(Mk)Mt 25:12At ille respondens, ait : Amen dico vobis, nescio vos.(Lk)I Never Knew You
‑‑(Mk)Mt 7:22Πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι { προεφητεύσαμεν ⬪ ἐπροφητεύσαμεν }, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
———
RP: προεφητεύσαμεν ⬪ NA/UBS: ἐπροφητεύσαμεν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 7:22Multi dicent mihi in illa die : Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo dæmonia ejecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus ?(Lk)
26(Mk)(Mt)Lk 13:26τότε ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας.26(Mk)(Mt)Lk 13:26tunc incipietis dicere : Manducavimus coram te, et bibimus, et in plateis nostris docuisti.27(Mk)Mt 7:23Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.Lk 13:27Καὶ ἐρεῖ, { Λέγω ⬪ λέγων } ὑμῖν, οὐκ οἶδα { ὑμᾶς ⬪ [ὑμᾶς] } πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ πάντες { οἱ ἐργάται τῆς ⬪ ἐργάται } ἀδικίας.
———
RP: Λέγω ⬪ NA/UBS: λέγων
RP: ὑμᾶς ⬪ NA/UBS: [ὑμᾶς]
RP: οἱ ἐργάται τῆς ⬪ NA/UBS: ἐργάται
27(Mk)Mt 7:23Et tunc confitebor illis : Quia numquam novi vos : discedite a me, qui operamini iniquitatem.Lk 13:27Et dicet vobis : Nescio vos unde sitis : discedite a me omnes operarii iniquitatis.
East, West, North, and South
28(Mk)(Mt)Lk 13:28Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.28(Mk)(Mt)Lk 13:28Ibi erit fletus et stridor dentium : cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob, et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras.29(Mk)Mt 8:11Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·Lk 13:29Καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ { βορρᾶ ⬪ ἀπὸ βορρᾶ } καὶ νότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
———
RP: βορρᾶ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ βορρᾶ
29(Mk)Mt 8:11Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno cælorum :Lk 13:29Et venient ab oriente, et occidente, et aquilone, et austro, et accumbent in regno Dei.
‑‑(Mk)Mt 8:12οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.(Lk)‑‑(Mk)Mt 8:12filii autem regni ejicientur in tenebras exteriores : ibi erit fletus et stridor dentium.(Lk)The First Will Be Last and the Last Will Be First
30Mk 10:31Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, { καὶ ἔσχατοι ⬪ καὶ [οἱ] ἔσχατοι } πρῶτοι.
———
RP: καὶ ἔσχατοι ⬪ NA/UBS: καὶ [οἱ] ἔσχατοι
Mt 19:30Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.Lk 13:30Καὶ ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
30Mk 10:31Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.Mt 19:30Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.Lk 13:30Et ecce sunt novissimi qui erunt primi, et sunt primi qui erunt novissimi.
Tell that Fox
31(Mk)(Mt)Lk 13:31¶Ἐν αὐτῇ τῇ { ἡμέρα ἡμέρᾳ προσῆλθόν ⬪ ὥρᾳ προσῆλθάν } τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες αὐτῷ, Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.
———
RP: ἡμέρα ἡμέρᾳ προσῆλθόν ⬪ NA/UBS: ὥρᾳ προσῆλθάν
31(Mk)(Mt)Lk 13:31¶In ipsa die accesserunt quidam pharisæorum, dicentes illi : Exi, et vade hinc : quia Herodes vult te occidere.
32(Mk)(Mt)Lk 13:32Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, Ἰδού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις { ἐπιτελῶ ⬪ ἀποτελῶ } σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.
———
RP: ἐπιτελῶ ⬪ NA/UBS: ἀποτελῶ
32(Mk)(Mt)Lk 13:32Et ait illis : Ite, et dicite vulpi illi : Ecce ejicio dæmonia, et sanitates perficio hodie, et cras, et tertia die consummor.
33(Mk)(Mt)Lk 13:33Πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι· ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }.
———
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
33(Mk)(Mt)Lk 13:33Verumtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare : quia non capit prophetam perire extra Jerusalem.
Jerusalem, Jerusalem
34(Mk)Mt 23:37¶{ Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ }, ἡ { ἀποκτένουσα ⬪ ἀποκτείνουσα } τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον { ἐπισυνάγει ὄρνις ⬪ ὄρνις ἐπισυνάγει } τὰ νοσσία { ἑαυτῆς ⬪ αὐτῆς } ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
———
RP: ἀποκτένουσα ⬪ NA/UBS: ἀποκτείνουσα
RP: ἐπισυνάγει ὄρνις ⬪ NA/UBS: ὄρνις ἐπισυνάγει
RP: ἑαυτῆς ⬪ NA/UBS: αὐτῆς
RP: Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ
Lk 13:34{ Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ }, ἡ { ἀποκτένουσα ⬪ ἀποκτείνουσα } τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
———
RP: ἀποκτένουσα ⬪ NA/UBS: ἀποκτείνουσα
RP: Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ
34(Mk)Mt 23:37Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas, et lapidas eos, qui ad te missi sunt, quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, et noluisti ?Lk 13:34Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas, et lapidas eos qui mittuntur ad te, quoties volui congregare filios tuos quemadmodum avis nidum suum sub pennis, et noluisti ?
35(Mk)Mt 23:38Ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.Lk 13:35Ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν { ἔρημος ⬪ - }· λέγω { δὲ ⬪ [δὲ] } ὑμῖν { ὅτι ⬪ - } οὐ μή { με ἴδητε ⬪ ἴδητέ με } ἕως { ἄν ἥξει, ὅτε ⬪ [ἥξει ὅτε] } εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.
———
RP: ἔρημος ⬪ NA/UBS: —
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: [δὲ]
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
RP: με ἴδητε ⬪ NA/UBS: ἴδητέ με
RP: ἄν ἥξει, ὅτε ⬪ NA/UBS: [ἥξει ὅτε]
35(Mk)Mt 23:38Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta.Lk 13:35Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico autem vobis, quia non videbitis me donec veniat cum dicetis : Benedictus qui venit in nomine Domini.
‑‑(Mk)Mt 23:39Λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.(Lk)‑‑(Mk)Mt 23:39Dico enim vobis, non me videbitis amodo, donec dicatis : Benedictus, qui venit in nomine Domini.(Lk)
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2024 03:15:08 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top