www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeWelcome and Eat with Sinners
1(Mk)(Mt)Lk 15:1Ἦσαν δὲ { ἐγγίζοντες αὐτῷ ⬪ αὐτῷ ἐγγίζοντες } πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ.
———
RP: ἐγγίζοντες αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ἐγγίζοντες
1(Mk)(Mt)Lk 15:1Erant autem appropinquantes ei publicani, et peccatores ut audirent illum.
2(Mk)(Mt)Lk 15:2Καὶ διεγόγγυζον οἱ { Φαρισαῖοι ⬪ τε Φαρισαῖοι } καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.
———
RP: Φαρισαῖοι ⬪ NA/UBS: τε Φαρισαῖοι
2(Mk)(Mt)Lk 15:2Et murmurabant pharisæi, et scribæ, dicentes : Quia hic peccatores recipit, et manducat cum illis.
One Hundred Sheep
3(Mk)(Mt)Lk 15:3¶Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην, λέγων,3(Mk)(Mt)Lk 15:3Et ait ad illos parabolam istam dicens :4(Mk)Mt 18:12Τί ὑμῖν δοκεῖ; Ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν· οὐχὶ { ἀφεὶς ⬪ ἀφήσει } τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη { πορευθεὶς ⬪ καὶ πορευθεὶς } ζητεῖ τὸ πλανώμενον;
———
RP: ἀφεὶς ⬪ NA/UBS: ἀφήσει
RP: πορευθεὶς ⬪ NA/UBS: καὶ πορευθεὶς
Lk 15:4Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας { ἓν ἐξ αὐτῶν ⬪ ἐξ αὐτῶν ἓν }, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό;
———
RP: ἓν ἐξ αὐτῶν ⬪ NA/UBS: ἐξ αὐτῶν ἓν
4(Mk)Mt 18:12Quid vobis videtur ? si fuerint alicui centum oves, et erravit una ex eis : nonne relinquit nonaginta novem in montibus, et vadit quærere eam quæ erravit ?Lk 15:4Quis ex vobis homo, qui habet centum oves, et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in deserto, et vadit ad illam quæ perierat, donec inveniat eam ?
5(Mk)Mt 18:13Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.Lk 15:5Καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους { ἑαυτοῦ ⬪ αὐτοῦ } χαίρων.
———
RP: ἑαυτοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
5(Mk)Mt 18:13Et si contigerit ut inveniat eam : amen dico vobis, quia gaudet super eam magis quam super nonaginta novem, quæ non erraverunt.Lk 15:5Et cum invenerit eam, imponit in humeros suos gaudens :
6(Mk)(Mt)Lk 15:6καὶ Καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.6(Mk)(Mt)Lk 15:6et veniens domum convocat amicos et vicinos, dicens illis : Congratulamini mihi, quia inveni ovem meam, quæ perierat.7(Mk)(Mt)Lk 15:7Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως χαρὰ { ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ⬪ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται } ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας.
———
RP: ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ⬪ NA/UBS: ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται
7(Mk)(Mt)Lk 15:7Dico vobis quod ita gaudium erit in cælo super uno peccatore pœnitentiam agente, quam super nonaginta novem justis, qui non indigent pœnitentia.
‑‑(Mk)Mt 18:14Οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται { εἷς ⬪ ἓν } τῶν μικρῶν τούτων.
———
RP: εἷς ⬪ NA/UBS: ἓν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 18:14Sic non est voluntas ante Patrem vestrum, qui in cælis est, ut pereat unus de pusillis istis.(Lk)
Ten Drachma
8(Mk)(Mt)Lk 15:8¶Ἢ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως { ὅτου ⬪ οὗ } εὕρῃ;
———
RP: ὅτου ⬪ NA/UBS: οὗ
8(Mk)(Mt)Lk 15:8¶Aut quæ mulier habens drachmas decem, si perdiderit drachmam unam, nonne accendit lucernam, et everrit domum, et quærit diligenter, donec inveniat ?
9(Mk)(Mt)Lk 15:9Καὶ εὑροῦσα { συγκαλεῖται ⬪ συγκαλεῖ } τὰς φίλας καὶ { τὰς γείτονας ⬪ γείτονας }, λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα.
———
RP: συγκαλεῖται ⬪ NA/UBS: συγκαλεῖ
RP: τὰς γείτονας ⬪ NA/UBS: γείτονας
9(Mk)(Mt)Lk 15:9Et cum invenerit convocat amicas et vicinas, dicens : Congratulamini mihi, quia inveni drachmam quam perdideram.
10(Mk)(Mt)Lk 15:10Οὕτως, λέγω ὑμῖν, { χαρὰ γίνεται ⬪ γίνεται χαρὰ } ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.
———
RP: χαρὰ γίνεται ⬪ NA/UBS: γίνεται χαρὰ
10(Mk)(Mt)Lk 15:10Ita, dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore pœnitentiam agente.
The Prodigal Son
11(Mk)(Mt)Lk 15:11¶Εἶπεν δέ, Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς·11(Mk)(Mt)Lk 15:11¶Ait autem : Homo quidam habuit duos filios :12(Mk)(Mt)Lk 15:12καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. { Καὶ διεῖλεν ⬪ Ὁ δὲ διεῖλεν } αὐτοῖς τὸν βίον.
———
RP: Καὶ διεῖλεν ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ διεῖλεν
12(Mk)(Mt)Lk 15:12et dixit adolescentior ex illis patri : Pater, da mihi portionem substantiæ, quæ me contingit. Et divisit illis substantiam.
13(Mk)(Mt)Lk 15:13Καὶ μετ’ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν { ἅπαντα ⬪ πάντα } ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως.
———
RP: ἅπαντα ⬪ NA/UBS: πάντα
13(Mk)(Mt)Lk 15:13Et non post multos dies, congregatis omnibus, adolescentior filius peregre profectus est in regionem longinquam, et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose.
14(Mk)(Mt)Lk 15:14Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς { ἰσχυρὸς ⬪ ἰσχυρὰ } κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
———
RP: ἰσχυρὸς ⬪ NA/UBS: ἰσχυρὰ
14(Mk)(Mt)Lk 15:14Et postquam omnia consummasset, facta est fames valida in regione illa, et ipse cœpit egere.
15(Mk)(Mt)Lk 15:15Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης· καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους.15(Mk)(Mt)Lk 15:15Et abiit, et adhæsit uni civium regionis illius : et misit illum in villam suam ut pasceret porcos.16(Mk)(Mt)Lk 15:16Καὶ ἐπεθύμει { γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ ⬪ χορτασθῆναι ἐκ } τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι· καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.
———
RP: γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ ⬪ NA/UBS: χορτασθῆναι ἐκ
16(Mk)(Mt)Lk 15:16Et cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducabant : et nemo illi dabat.
17(Mk)(Mt)Lk 15:17Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν { εἶπεν ⬪ ἔφη }, Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου { περισσεύουσιν ⬪ περισσεύονται } ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ { ἀπόλλυμαι ⬪ ὧδε ἀπόλλυμαι }·
———
RP: εἶπεν ⬪ NA/UBS: ἔφη
RP: περισσεύουσιν ⬪ NA/UBS: περισσεύονται
RP: ἀπόλλυμαι ⬪ NA/UBS: ὧδε ἀπόλλυμαι
17(Mk)(Mt)Lk 15:17In se autem reversus, dixit : Quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus, ego autem hic fame pereo !
18(Mk)(Mt)Lk 15:18ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου·18(Mk)(Mt)Lk 15:18surgam, et ibo ad patrem meum, et dicam ei : Pater, peccavi in cælum, et coram te :19(Mk)(Mt)Lk 15:19{ καὶ ⬪ - } οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: —
19(Mk)(Mt)Lk 15:19jam non sum dignus vocari filius tuus : fac me sicut unum de mercenariis tuis.
20(Mk)(Mt)Lk 15:20Καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν { πατέρα αὐτοῦ ⬪ πατέρα ἑαυτοῦ }. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
———
RP: πατέρα αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: πατέρα ἑαυτοῦ
20(Mk)(Mt)Lk 15:20Et surgens venit ad patrem suum. Cum autem adhuc longe esset, vidit illum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurrens cecidit super collum ejus, et osculatus est eum.
21(Mk)(Mt)Lk 15:21Εἶπεν δὲ { αὐτῷ ὁ υἱός ⬪ ὁ υἱὸς αὐτῷ }, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, { καὶ οὐκέτι ⬪ οὐκέτι } εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.
———
RP: αὐτῷ ὁ υἱός ⬪ NA/UBS: ὁ υἱὸς αὐτῷ
RP: καὶ οὐκέτι ⬪ NA/UBS: οὐκέτι
21(Mk)(Mt)Lk 15:21Dixitque ei filius : Pater, peccavi in cælum, et coram te : jam non sum dignus vocari filius tuus.
22(Mk)(Mt)Lk 15:22Εἶπεν δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ, { Ἐξενέγκατε τὴν ⬪ Ταχὺ ἐξενέγκατε } στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας·
———
RP: Ἐξενέγκατε τὴν ⬪ NA/UBS: Ταχὺ ἐξενέγκατε
22(Mk)(Mt)Lk 15:22Dixit autem pater ad servos suos : Cito proferte stolam primam, et induite illum, et date annulum in manum ejus, et calceamenta in pedes ejus :
23(Mk)(Mt)Lk 15:23καὶ { ἐνέγκαντες ⬪ φέρετε } τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν·
———
RP: ἐνέγκαντες ⬪ NA/UBS: φέρετε
23(Mk)(Mt)Lk 15:23et adducite vitulum saginatum, et occidite, et manducemus, et epulemur :
24(Mk)(Mt)Lk 15:24ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησεν· { καὶ ἀπολωλὼς ἦν ⬪ ἦν ἀπολωλὼς }, καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.
———
RP: καὶ ἀπολωλὼς ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν ἀπολωλὼς
24(Mk)(Mt)Lk 15:24quia hic filius meus mortuus erat, et revixit : perierat, et inventus est. Et cœperunt epulari.
25(Mk)(Mt)Lk 15:25Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν.25(Mk)(Mt)Lk 15:25Erat autem filius ejus senior in agro : et cum veniret, et appropinquaret domui, audivit symphoniam et chorum :26(Mk)(Mt)Lk 15:26Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων, ἐπυνθάνετο τί { εἴη ⬪ ἂν εἴη } ταῦτα.
———
RP: εἴη ⬪ NA/UBS: ἂν εἴη
26(Mk)(Mt)Lk 15:26et vocavit unum de servis, et interrogavit quid hæc essent.
27(Mk)(Mt)Lk 15:27Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει· καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.27(Mk)(Mt)Lk 15:27Isque dixit illi : Frater tuus venit, et occidit pater tuus vitulum saginatum, quia salvum illum recepit.28(Mk)(Mt)Lk 15:28Ὠργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν· ὁ { οὖν ⬪ δὲ } πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν.
———
RP: οὖν ⬪ NA/UBS: δὲ
28(Mk)(Mt)Lk 15:28Indignatus est autem, et nolebat introire. Pater ergo illius egressus, cœpit rogare illum.
29(Mk)(Mt)Lk 15:29Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ { πατρί ⬪ πατρὶ αὐτοῦ }, Ἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ.
———
RP: πατρί ⬪ NA/UBS: πατρί πατρὶ αὐτοῦ
29(Mk)(Mt)Lk 15:29At ille respondens, dixit patri suo : Ecce tot annis servio tibi, et numquam mandatum tuum præterivi : et numquam dedisti mihi hædum ut cum amicis meis epularer.
30(Mk)(Mt)Lk 15:30Ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν { μόσχον τὸν σιτευτόν ⬪ σιτευτὸν μόσχον }.
———
RP: μόσχον τὸν σιτευτόν ⬪ NA/UBS: σιτευτὸν μόσχον
30(Mk)(Mt)Lk 15:30Sed postquam filius tuus hic, qui devoravit substantiam suam cum meretricibus, venit, occidisti illi vitulum saginatum.
31(Mk)(Mt)Lk 15:31Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν.31(Mk)(Mt)Lk 15:31At ipse dixit illi : Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt :32(Mk)(Mt)Lk 15:32Εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει· ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ { ἀνέζησεν· καὶ ἀπολωλὼς ἦν ⬪ ἔζησεν καὶ ἀπολωλὼς }, καὶ εὑρέθη.
———
RP: ἀνέζησεν· καὶ ἀπολωλὼς ἦν ⬪ NA/UBS: ἔζησεν καὶ ἀπολωλὼς
32(Mk)(Mt)Lk 15:32epulari autem, et gaudere oportebat, quia frater tuus hic mortuus erat, et revixit ; perierat, et inventus est.
« Ch 14» Ch 16

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2024 03:34:33 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top