www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeGod and Mammon
1(Mk)(Mt)Lk 16:1Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς { μαθητὰς αὐτοῦ ⬪ μαθητάς }, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον· καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
———
RP: μαθητὰς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: μαθητὰς μαθητάς
1(Mk)(Mt)Lk 16:1Dicebat autem et ad discipulos suos : Homo quidam erat dives, qui habebat villicum : et hic diffamatus est apud illum quasi dissipasset bona ipsius.
2(Mk)(Mt)Lk 16:2Καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; Ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ { δυνήσῃ ⬪ δύνῃ } ἔτι οἰκονομεῖν.
———
RP: δυνήσῃ ⬪ NA/UBS: δύνῃ
2(Mk)(Mt)Lk 16:2Et vocavit illum, et ait illi : Quid hoc audio de te ? redde rationem villicationis tuæ : jam enim non poteris villicare.
3(Mk)(Mt)Lk 16:3Εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; Σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.3(Mk)(Mt)Lk 16:3Ait autem villicus intra se : Quid faciam, quia dominus meus aufert a me villicationem ? Fodere non valeo, mendicare erubesco.4(Mk)(Mt)Lk 16:4Ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ { τῆς ⬪ ἐκ τῆς } οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν.
———
RP: τῆς ⬪ NA/UBS: ἐκ τῆς
4(Mk)(Mt)Lk 16:4Scio quid faciam, ut, cum amotus fuero a villicatione, recipiant me in domos suas.
5(Mk)(Mt)Lk 16:5Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν { χρεωφειλετῶν ⬪ χρεοφειλετῶν } τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;
———
RP: χρεωφειλετῶν ⬪ NA/UBS: χρεοφειλετῶν
5(Mk)(Mt)Lk 16:5Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo : Quantum debes domino meo ?
6(Mk)(Mt)Lk 16:6Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. { Καὶ εἶπεν ⬪ Ὁ δὲ εἶπεν } αὐτῷ, Δέξαι σου { τὸ γράμμα ⬪ τὰ γράμματα }, καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
———
RP: Καὶ εἶπεν ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ εἶπεν
RP: τὸ γράμμα ⬪ NA/UBS: τὰ γράμματα
6(Mk)(Mt)Lk 16:6At ille dixit : Centum cados olei. Dixitque illi : Accipe cautionem tuam : et sede cito, scribe quinquaginta.
7(Mk)(Mt)Lk 16:7Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. { Καὶ λέγει ⬪ Λέγει } αὐτῷ, Δέξαι σου { τὸ γράμμα ⬪ τὰ γράμματα }, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
———
RP: Καὶ λέγει ⬪ NA/UBS: Λέγει
RP: τὸ γράμμα ⬪ NA/UBS: τὰ γράμματα
7(Mk)(Mt)Lk 16:7Deinde alii dixit : Tu vero quantum debes ? Qui ait : Centum coros tritici. Ait illi : Accipe litteras tuas, et scribe octoginta.
8(Mk)(Mt)Lk 16:8Καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν.8(Mk)(Mt)Lk 16:8Et laudavit dominus villicum iniquitatis, quia prudenter fecisset : quia filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt.9(Mk)(Mt)Lk 16:9{ Κἀγὼ ⬪ Καὶ ἐγὼ } ὑμῖν λέγω, { Ποιήσατε ἑαυτοῖς ⬪ Ἑαυτοῖς ποιήσατε } φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν { ἐκλίπητε ⬪ ἐκλίπῃ }, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.
———
RP: Κἀγὼ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἐγὼ
RP: Ποιήσατε ἑαυτοῖς ⬪ NA/UBS: Ἑαυτοῖς ποιήσατε
RP: ἐκλίπητε ⬪ NA/UBS: ἐκλίπῃ
9(Mk)(Mt)Lk 16:9Et ego vobis dico : facite vobis amicos de mammona iniquitatis : ut, cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula.
10(Mk)(Mt)Lk 16:10Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.10(Mk)(Mt)Lk 16:10Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est : et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est.11(Mk)(Mt)Lk 16:11Εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;11(Mk)(Mt)Lk 16:11Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis quod verum est, quis credet vobis ?12(Mk)(Mt)Lk 16:12Καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;12(Mk)(Mt)Lk 16:12Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis ?13(Mk)Mt 6:24Οὐδεὶς δύναται { δυσὶν ⬪ δυσὶ } κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
———
RP: δυσὶν ⬪ NA/UBS: δυσὶ
Lk 16:13Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται { δυσὶν ⬪ δυσὶ } κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
———
RP: δυσὶν ⬪ NA/UBS: δυσὶ
13(Mk)Mt 6:24Nemo potest duobus dominis servire : aut enim unum odio habebit, et alterum diliget : aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ.Lk 16:13Nemo servus potest duobus dominis servire : aut enim unum odiet, et alterum diliget : aut uni adhærebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ.
Lovers of Money
14(Mk)(Mt)Lk 16:14¶Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα { καὶ οἱ ⬪ οἱ } Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.
———
RP: καὶ οἱ ⬪ NA/UBS: οἱ
14(Mk)(Mt)Lk 16:14¶Audiebant autem omnia hæc pharisæi, qui erant avari : et deridebant illum.
15(Mk)(Mt)Lk 16:15Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.15(Mk)(Mt)Lk 16:15Et ait illis : Vos estis qui justificatis vos coram hominibus : Deus autem novit corda vestra : quia quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum.The Law and the Prophets Were Until John
16(Mk)Mt 11:12Ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.Lk 16:16Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται { ἕως ⬪ μέχρι } Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται.
———
RP: ἕως ⬪ NA/UBS: μέχρι
16(Mk)Mt 11:12A diebus autem Joannis Baptistæ usque nunc, regnum cælorum vim patitur, et violenti rapiunt illud.Lk 16:16Lex et prophetæ usque ad Joannem : ex eo regnum Dei evangelizatur, et omnis in illud vim facit.
‑‑(Mk)Mt 11:13Πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου { προεφήτευσαν ⬪ ἐπροφήτευσαν }·
———
RP: προεφήτευσαν ⬪ NA/UBS: ἐπροφήτευσαν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 11:13Omnes enim prophetæ et lex usque ad Joannem prophetaverunt :(Lk)
Not One Jot
17(Mk)Mt 5:18Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται.Lk 16:17Εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν.17(Mk)Mt 5:18Amen quippe dico vobis, donec transeat cælum et terra, jota unum aut unus apex non præteribit a lege, donec omnia fiant.Lk 16:17Facilius est autem cælum et terram præterire, quam de lege unum apicem cadere.Is it Lawful For a Man to Divorce His Wife
‑‑Mk 10:1{ Κἀκεῖθεν ⬪ Καὶ ἐκεῖθεν } ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας { διὰ τοῦ ⬪ [καὶ] } πέραν τοῦ Ἰορδάνου· Καὶ καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν· καί, ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.
———
RP: Κἀκεῖθεν ⬪ NA/UBS: Καὶ ἐκεῖθεν
RP: διὰ τοῦ ⬪ NA/UBS: [καὶ]
Mt 19:1Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου.(Lk)
‑‑Mk 10:1Et inde exsurgens venit in fines Judææ ultra Jordanem : et conveniunt iterum turbæ ad eum : et sicut consueverat, iterum docebat illos.Mt 19:1Et factum est, cum consummasset Jesus sermones istos, migravit a Galilæa, et venit in fines Judææ trans Jordanem,(Lk)
‑‑(Mk)Mt 19:2Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.(Lk)‑‑(Mk)Mt 19:2et secutæ sunt eum turbæ multæ, et curavit eos ibi.(Lk)‑‑Mk 10:2Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι { ἐπηρώτησαν ⬪ ἐπηρώτων } αὐτόν, Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.
———
RP: ἐπηρώτησαν ⬪ NA/UBS: ἐπηρώτων
Mt 19:3Καὶ προσῆλθον αὐτῷ { οἱ ⬪ - } Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν, καὶ λέγοντες { αὐτῷ, Εἰ ⬪ Εἰ } ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;
———
RP: οἱ ⬪ NA/UBS: —
RP: αὐτῷ, Εἰ ⬪ NA/UBS: Εἰ
(Lk)
‑‑Mk 10:2Et accedentes pharisæi interrogabant eum : Si licet viro uxorem dimittere : tentantes eum.Mt 19:3Et accesserunt ad eum pharisæi tentantes eum, et dicentes : Si licet homini dimittere uxorem suam, quacumque ex causa ?(Lk)
‑‑Mk 10:3Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς };
———
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:3At ille respondens, dixit eis : Quid vobis præcepit Moyses ?(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:4Οἱ δὲ { εἶπον, Μωσῆς ἐπέτρεψεν ⬪ εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς } βιβλίον ἀποστασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι.
———
RP: εἶπον, Μωσῆς ἐπέτρεψεν ⬪ NA/UBS: εἶπαν Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς
(Mt)(Mt 19:7)(Lk)
‑‑Mk 10:4Qui dixerunt : Moyses permisit libellum repudii scribere, et dimittere.(Mt)(Mt 19:7)(Lk)
‑‑Mk 10:5{ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ⬪ Ὁ δὲ } Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην·
———
RP: Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ
(Mt)(Mt 19:8)(Lk)
‑‑Mk 10:5Quibus respondens Jesus, ait : Ad duritiam cordis vestri scripsit vobis præceptum istud :(Mt)(Mt 19:8)(Lk)
‑‑Mk 10:6ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς { ὁ θεός ⬪ - }.
———
RP: ὁ θεός ⬪ NA/UBS: —
Mt 19:4Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν { αὐτοῖς ⬪ - }, Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ { ποιήσας ⬪ κτίσας } ἀπ’ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς,
———
RP: αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: —
RP: ποιήσας ⬪ NA/UBS: κτίσας
(Lk)
‑‑Mk 10:6ab initio autem creaturæ masculum et feminam fecit eos Deus.Mt 19:4Qui respondens, ait eis : Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos ? Et dixit :(Lk)
‑‑Mk 10:7Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα· { καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ⬪ [καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ] },
———
RP: καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: [καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ]
Mt 19:5καὶ εἶπεν, { Ἕνεκεν ⬪ Ἕνεκα } τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ { προσκολληθήσεται ⬪ κολληθήσεται } τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;
———
RP: Ἕνεκεν ⬪ NA/UBS: Ἕνεκα
RP: προσκολληθήσεται ⬪ NA/UBS: κολληθήσεται
(Lk)
‑‑Mk 10:7Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem, et adhærebit ad uxorem suam :Mt 19:5Propter hoc dimittet homo patrem, et matrem, et adhærebit uxori suæ, et erunt duo in carne una.(Lk)
‑‑Mk 10:8καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ μία σάρξ.(Mt)(Lk)‑‑Mk 10:8et erunt duo in carne una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro.(Mt)(Lk)‑‑Mk 10:9Ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.Mt 19:6Ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία· ὃ οὖν ὁ θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.(Lk)‑‑Mk 10:9Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.Mt 19:6Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.(Lk)‑‑(Mk)(Mk 10:4)Mt 19:7Λέγουσιν αὐτῷ, Τί οὖν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς } ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι { αὐτήν ⬪ [αὐτήν] };
———
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
RP: αὐτήν ⬪ NA/UBS: [αὐτήν]
(Lk)
‑‑(Mk)(Mk 10:4)Mt 19:7Dicunt illi : Quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii, et dimittere ?(Lk)
‑‑(Mk)(Mk 10:5)Mt 19:8Λέγει αὐτοῖς ὅτι { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς } πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν· ἀπ’ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως.
———
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
(Lk)
‑‑(Mk)(Mk 10:5)Mt 19:8Ait illis : Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras : ab initio autem non fuit sic.(Lk)
‑‑Mk 10:10Καὶ { ἐν τῇ οἰκίᾳ ⬪ εἰς τὴν οἰκίαν } πάλιν οἱ μαθηταὶ { αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν ⬪ περὶ τούτου ἐπηρώτων } αὐτόν.
———
RP: ἐν τῇ οἰκίᾳ ⬪ NA/UBS: εἰς τὴν οἰκίαν
RP: αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπηρώτησαν ⬪ NA/UBS: περὶ τούτου ἐπηρώτων
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:10Et in domo iterum discipuli ejus de eodem interrogaverunt eum.(Mt)(Lk)
18Mk 10:11Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὃς { ἐὰν ⬪ ἂν } ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν·
———
RP: ἐὰν ⬪ NA/UBS: ἂν
Mt 19:9Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται· { καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται ⬪ - }.
———
RP: καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται ⬪ NA/UBS: —
Lk 16:18Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει· { καὶ πᾶς ⬪ καὶ } ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει.
———
RP: καὶ πᾶς ⬪ NA/UBS: καὶ
18Mk 10:11Et ait illis : Quicumque dimiserit uxorem suam, et aliam duxerit, adulterium committit super eam.Mt 19:9Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur : et qui dimissam duxerit, mœchatur.Lk 16:18Omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, mœchatur : et qui dimissam a viro ducit, mœchatur.
‑‑Mk 10:12καὶ ἐὰν { γυνὴ ἀπολύσῃ ⬪ αὐτὴ ἀπολύσασα } τὸν ἄνδρα αὐτῆς { καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ ⬪ γαμήσῃ ἄλλον }, μοιχᾶται.
———
RP: γυνὴ ἀπολύσῃ ⬪ NA/UBS: αὐτὴ ἀπολύσασα
RP: καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ ⬪ NA/UBS: γαμήσῃ ἄλλον
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:12Et si uxor dimiserit virum suum, et alii nupserit, mœchatur.(Mt)(Lk)
‑‑(Mk)Mt 19:10Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ { αὐτοῦ ⬪ [αὐτοῦ] }, Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: [αὐτοῦ]
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 19:10Dicunt ei discipuli ejus : Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 19:11Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον { τοῦτον ⬪ [τοῦτον] }, ἀλλ’ οἷς δέδοται.
———
RP: τοῦτον ⬪ NA/UBS: [τοῦτον]
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 19:11Qui dixit illis : Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 19:12Εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως· καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.(Lk)‑‑(Mk)Mt 19:12Sunt enim eunuchi, qui de matris utero sic nati sunt : et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus : et sunt eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum cælorum. Qui potest capere capiat.(Lk)Rich Man and Lazarus
19(Mk)(Mt)Lk 16:19¶Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμενος καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς.19(Mk)(Mt)Lk 16:19¶Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura et bysso, et epulabatur quotidie splendide.20(Mk)(Mt)Lk 16:20Πτωχὸς δέ τις { ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ⬪ ὀνόματι Λάζαρος } ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ { ἡλκωμένος ⬪ εἱλκωμένος }
———
RP: ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ⬪ NA/UBS: ὀνόματι Λάζαρος
RP: ἡλκωμένος ⬪ NA/UBS: εἱλκωμένος
20(Mk)(Mt)Lk 16:20Et erat quidam mendicus, nomine Lazarus, qui jacebat ad januam ejus, ulceribus plenus,
21(Mk)(Mt)Lk 16:21καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ { τῶν ψιχίων ⬪ - } τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι { ἀπέλειχον ⬪ ἐπέλειχον } τὰ ἕλκη αὐτοῦ.
———
RP: τῶν ψιχίων ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀπέλειχον ⬪ NA/UBS: ἐπέλειχον
21(Mk)(Mt)Lk 16:21cupiens saturari de micis quæ cadebant de mensa divitis, et nemo illi dabat : sed et canes veniebant, et lingebant ulcera ejus.
22(Mk)(Mt)Lk 16:22Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη.22(Mk)(Mt)Lk 16:22Factum est autem ut moreretur mendicus, et portaretur ab angelis in sinum Abrahæ. Mortuus est autem et dives, et sepultus est in inferno.23(Mk)(Mt)Lk 16:23Καὶ ἐν τῷ ᾍδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ { τὸν ⬪ - } Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.
———
RP: τὸν ⬪ NA/UBS: —
23(Mk)(Mt)Lk 16:23Elevans autem oculos suos, cum esset in tormentis, vidit Abraham a longe, et Lazarum in sinu ejus :
24(Mk)(Mt)Lk 16:24Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.24(Mk)(Mt)Lk 16:24et ipse clamans dixit : Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma.25(Mk)(Mt)Lk 16:25Εἶπεν δὲ Ἀβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες { σὺ τὰ ⬪ τὰ } ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι.
———
RP: σὺ τὰ ⬪ NA/UBS: τὰ
25(Mk)(Mt)Lk 16:25Et dixit illi Abraham : Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua, et Lazarus similiter mala : nunc autem hic consolatur, tu vero cruciaris :
26(Mk)(Mt)Lk 16:26Καὶ { ἐπὶ ⬪ ἐν } πᾶσιν τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ { οἱ ἐκεῖθεν ⬪ ἐκεῖθεν } πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν.
———
RP: ἐπὶ ⬪ NA/UBS: ἐν
RP: οἱ ἐκεῖθεν ⬪ NA/UBS: ἐκεῖθεν
26(Mk)(Mt)Lk 16:26et in his omnibus inter nos et vos chaos magnum firmatum est : ut hi qui volunt hinc transire ad vos, non possint, neque inde huc transmeare.
27(Mk)(Mt)Lk 16:27Εἶπεν δέ, Ἐρωτῶ { οὖν σε ⬪ σε οὖν }, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου,
———
RP: οὖν σε ⬪ NA/UBS: σε οὖν
27(Mk)(Mt)Lk 16:27Et ait : Rogo ergo te, pater, ut mittas eum in domum patris mei :
28(Mk)(Mt)Lk 16:28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.28(Mk)(Mt)Lk 16:28habeo enim quinque fratres : ut testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum.29(Mk)(Mt)Lk 16:29{ Λέγει αὐτῷ ⬪ Λέγει δὲ } Ἀβραάμ, Ἔχουσιν { Μωσέα ⬪ Μωϋσέα } καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.
———
RP: Λέγει αὐτῷ ⬪ NA/UBS: Λέγει δὲ
RP: Μωσέα ⬪ NA/UBS: Μωϋσέα
29(Mk)(Mt)Lk 16:29Et ait illi Abraham : Habent Moysen et prophetas : audiant illos.
30(Mk)(Mt)Lk 16:30Ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν.30(Mk)(Mt)Lk 16:30At ille dixit : Non, pater Abraham : sed si quis ex mortuis ierit ad eos, pœnitentiam agent.31(Mk)(Mt)Lk 16:31Εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ { Μωσέως ⬪ Μωϋσέως } καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, { οὐδέ ⬪ οὐδ’ }, ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθήσονται.
———
RP: Μωσέως ⬪ NA/UBS: Μωϋσέως
RP: οὐδέ ⬪ NA/UBS: οὐδ’
31(Mk)(Mt)Lk 16:31Ait autem illi : Si Moysen et prophetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent.
« Ch 15» Ch 17

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 13:32:23 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top