www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeZacchaeus
1(Mk)(Mt)Lk 19:1Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.1(Mk)(Mt)Lk 19:1Et ingressus perambulabat Jericho.2(Mk)(Mt)Lk 19:2Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ { οὗτος ἦν ⬪ αὐτὸς } πλούσιος.
———
RP: οὗτος ἦν ⬪ NA/UBS: αὐτὸς
2(Mk)(Mt)Lk 19:2Et ecce vir nomine Zachæus : et hic princeps erat publicanorum, et ipse dives :
3(Mk)(Mt)Lk 19:3Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.3(Mk)(Mt)Lk 19:3et quærebat videre Jesum, quis esset : et non poterat præ turba, quia statura pusillus erat.4(Mk)(Mt)Lk 19:4Καὶ προδραμὼν { ἔμπροσθεν ⬪ εἰς τὸ ἔμπροσθεν } ἀνέβη ἐπὶ { συκομωραίαν ⬪ συκομορέαν } ἵνα ἴδῃ αὐτόν· ὅτι ἐκείνης { ἔμελλεν ⬪ ἤμελλεν } διέρχεσθαι.
———
RP: ἔμπροσθεν ⬪ NA/UBS: εἰς τὸ ἔμπροσθεν
RP: συκομωραίαν ⬪ NA/UBS: συκομορέαν
RP: ἔμελλεν ⬪ NA/UBS: ἤμελλεν
4(Mk)(Mt)Lk 19:4Et præcurrens ascendit in arborem sycomorum ut videret eum : quia inde erat transiturus.
5(Mk)(Mt)Lk 19:5Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς { εἶδεν αὐτόν, καὶ ⬪ - } εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
———
RP: εἶδεν αὐτόν, καὶ ⬪ NA/UBS: —
5(Mk)(Mt)Lk 19:5Et cum venisset ad locum, suspiciens Jesus vidit illum, et dixit ad eum : Zachæe, festinans descende : quia hodie in domo tua oportet me manere.
6(Mk)(Mt)Lk 19:6Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.6(Mk)(Mt)Lk 19:6Et festinans descendit, et excepit illum gaudens.7(Mk)(Mt)Lk 19:7Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον, λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.7(Mk)(Mt)Lk 19:7Et cum viderent omnes, murmurabant, dicentes quod ad hominem peccatorem divertisset.8(Mk)(Mt)Lk 19:8Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδού, τὰ { ἡμίση ⬪ ἡμίσιά μου } τῶν ὑπαρχόντων { μου, κύριε ⬪ κύριε }, { δίδωμι τοῖς πτωχοῖς ⬪ τοῖς πτωχοῖς δίδωμι }· καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.
———
RP: ἡμίση ⬪ NA/UBS: ἡμίσιά μου
RP: μου, κύριε ⬪ NA/UBS: κύριε
RP: δίδωμι τοῖς πτωχοῖς ⬪ NA/UBS: τοῖς πτωχοῖς δίδωμι
8(Mk)(Mt)Lk 19:8Stans autem Zachæus, dixit ad Dominum : Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus : et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum.
9(Mk)(Mt)Lk 19:9Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν.9(Mk)(Mt)Lk 19:9Ait Jesus ad eum : Quia hodie salus domui huic facta est : eo quod et ipse filius sit Abrahæ.10(Mk)(Mt)Lk 19:10Ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.10(Mk)(Mt)Lk 19:10Venit enim Filius hominis quærere, et salvum facere quod perierat.The Talents and Minas
11(Mk)(Mt)Lk 19:11¶Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς { αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ ⬪ εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν }, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι.
———
RP: αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν
11(Mk)(Mt)Lk 19:11¶Hæc illis audientibus adjiciens, dixit parabolam, eo quod esset prope Jerusalem : et quia existimarent quod confestim regnum Dei manifestaretur.
12(Mk)Mt 25:14¶Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·Lk 19:12Εἶπεν οὖν, Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι.12(Mk)Mt 25:14¶Sicut enim homo peregre proficiscens, vocavit servos suos, et tradidit illis bona sua.Lk 19:12Dixit ergo : Homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam accipere sibi regnum, et reverti.13(Mk)Mt 25:15καὶ ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν· καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως.Lk 19:13Καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε { ἕως ⬪ ἐν ᾧ } ἔρχομαι.
———
RP: ἕως ⬪ NA/UBS: ἐν ᾧ
13(Mk)Mt 25:15Et uni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii vero unum, unicuique secundum propriam virtutem : et profectus est statim.Lk 19:13Vocatis autem decem servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad illos : Negotiamini dum venio.
14(Mk)(Mt)Lk 19:14Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.14(Mk)(Mt)Lk 19:14Cives autem ejus oderant eum : et miserunt legationem post illum, dicentes : Nolumus hunc regnare super nos.‑‑(Mk)Mt 25:16Πορευθεὶς { δὲ ⬪ - } ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν { εἰργάσατο ⬪ ἠργάσατο } ἐν αὐτοῖς, καὶ { ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα ⬪ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε }.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
RP: εἰργάσατο ⬪ NA/UBS: ἠργάσατο
RP: ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα ⬪ NA/UBS: ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 25:16Abiit autem qui quinque talenta acceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 25:17Ὡσαύτως { καὶ ὁ ⬪ ὁ } τὰ δύο ἐκέρδησεν { καὶ αὐτὸς ⬪ - } ἄλλα δύο.
———
RP: καὶ ὁ ⬪ NA/UBS: ὁ
RP: καὶ αὐτὸς ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 25:17Similiter et qui duo acceperat, lucratus est alia duo.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 25:18Ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν { ἐν τῇ γῇ, καὶ ἀπέκρυψεν ⬪ γῆν καὶ ἔκρυψεν } τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ.
———
RP: ἐν τῇ γῇ, καὶ ἀπέκρυψεν ⬪ NA/UBS: γῆν καὶ ἔκρυψεν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 25:18Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terram, et abscondit pecuniam domini sui.(Lk)
15(Mk)Mt 25:19Μετὰ δὲ { χρόνον πολὺν ⬪ πολὺν χρόνον } ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων, καὶ συναίρει { μετ’ αὐτῶν λόγον ⬪ λόγον μετ’ αὐτῶν }.
———
RP: χρόνον πολὺν ⬪ NA/UBS: πολὺν χρόνον
RP: μετ’ αὐτῶν λόγον ⬪ NA/UBS: λόγον μετ’ αὐτῶν
Lk 19:15Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους, οἷς { ἔδωκεν ⬪ δεδώκει } τὸ ἀργύριον, ἵνα { γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο ⬪ γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο }.
———
RP: ἔδωκεν ⬪ NA/UBS: δεδώκει
RP: γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο ⬪ NA/UBS: γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο
15(Mk)Mt 25:19Post multum vero temporis venit dominus servorum illorum, et posuit rationem cum eis.Lk 19:15Et factum est ut rediret accepto regno : et jussit vocari servos, quibus dedit pecuniam, ut sciret quantum quisque negotiatus esset.
16(Mk)Mt 25:20Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα { ἐπ’ αὐτοῖς ⬪ - }.
———
RP: ἐπ’ αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: —
Lk 19:16Παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου { προσειργάσατο δέκα ⬪ δέκα προσηργάσατο } μνᾶς.
———
RP: προσειργάσατο δέκα ⬪ NA/UBS: δέκα προσηργάσατο
16(Mk)Mt 25:20Et accedens qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque talenta, dicens : Domine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce alia quinque superlucratus sum.Lk 19:16Venit autem primus dicens : Domine, mna tua decem mnas acquisivit.
17(Mk)Mt 25:21Ἔφη { δὲ ⬪ - } αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
Lk 19:17Καὶ εἶπεν αὐτῷ, { Εὖ ⬪ Εὖγε }, ἀγαθὲ δοῦλε· ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.
———
RP: Εὖ ⬪ NA/UBS: Εὖγε
17(Mk)Mt 25:21Ait illi dominus ejus : Euge serve bone, et fidelis : quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam ; intra in gaudium domini tui.Lk 19:17Et ait illi : Euge bone serve, quia in modico fuisti fidelis, eris potestatem habens super decem civitates.
18(Mk)Mt 25:22Προσελθὼν { δὲ ⬪ [δὲ] } καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα { λαβὼν ⬪ - } εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα { ἐπ’ αὐτοῖς ⬪ - }.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: [δὲ]
RP: λαβὼν ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐπ’ αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: —
Lk 19:18Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, { Κύριε, ἡ μνᾶ σου ⬪ Ἡ μνᾶ σου κύριε } ἐποίησεν πέντε μνᾶς.
———
RP: Κύριε, ἡ μνᾶ σου ⬪ NA/UBS: Ἡ μνᾶ σου κύριε
18(Mk)Mt 25:22Accessit autem et qui duo talenta acceperat, et ait : Domine, duo talenta tradidisti mihi, ecce alia duo lucratus sum.Lk 19:18Et alter venit, dicens : Domine, mna tua fecit quinque mnas.
19(Mk)Mt 25:23Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.Lk 19:19Εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ { γίνου ἐπάνω ⬪ ἐπάνω γίνου } πέντε πόλεων.
———
RP: γίνου ἐπάνω ⬪ NA/UBS: ἐπάνω γίνου
19(Mk)Mt 25:23Ait illi dominus ejus : Euge serve bone, et fidelis : quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam ; intra in gaudium domini tui.Lk 19:19Et huic ait : Et tu esto super quinque civitates.
20(Mk)Mt 25:24Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπεν, Κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας, καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας·Lk 19:20Καὶ { ἕτερος ⬪ ὁ ἕτερος } ἦλθεν, λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·
———
RP: ἕτερος ⬪ NA/UBS: ὁ ἕτερος
20(Mk)Mt 25:24Accedens autem et qui unum talentum acceperat, ait : Domine, scio quia homo durus es ; metis ubi non seminasti, et congregas ubi non sparsisti :Lk 19:20Et alter venit, dicens : Domine, ecce mna tua, quam habui repositam in sudario :
21(Mk)Mt 25:25καὶ φοβηθείς, ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε, ἔχεις τὸ σόν.Lk 19:21ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ· αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.21(Mk)Mt 25:25et timens abii, et abscondi talentum tuum in terra : ecce habes quod tuum est.Lk 19:21timui enim te, quia homo austerus es : tollis quod non posuisti, et metis quod non seminasti.22(Mk)Mt 25:26Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα·Lk 19:22Λέγει { δὲ ⬪ - } αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾜδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα·
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
22(Mk)Mt 25:26Respondens autem dominus ejus, dixit ei : Serve male, et piger, sciebas quia meto ubi non semino, et congrego ubi non sparsi :Lk 19:22Dicit ei : De ore tuo te judico, serve nequam. Sciebas quod ego homo austerus sum, tollens quod non posui, et metens quod non seminavi :
23(Mk)Mt 25:27ἔδει { οὖν σε ⬪ σε οὖν } βαλεῖν { τὸ ἀργύριόν ⬪ τὰ ἀργύριά } μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ.
———
RP: οὖν σε ⬪ NA/UBS: σε οὖν
RP: τὸ ἀργύριόν ⬪ NA/UBS: τὰ ἀργύριά
Lk 19:23καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκας { τὸ ἀργύριόν μου ⬪ μου τὸ ἀργύριον } ἐπὶ τράπεζαν, { καὶ ἐγὼ ⬪ κἀγὼ } ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν { ἔπραξα αὐτό ⬪ αὐτὸ ἔπραξα };
———
RP: τὸ ἀργύριόν μου ⬪ NA/UBS: μου τὸ ἀργύριον
RP: καὶ ἐγὼ ⬪ NA/UBS: κἀγὼ
RP: ἔπραξα αὐτό ⬪ NA/UBS: αὐτὸ ἔπραξα
23(Mk)Mt 25:27oportuit ergo te committere pecuniam meam numulariis, et veniens ego recepissem utique quod meum est cum usura.Lk 19:23et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, ut ego veniens cum usuris utique exegissem illam ?
24(Mk)Mt 25:28Ἄρατε οὖν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα.Lk 19:24Καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν, Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι.24(Mk)Mt 25:28Tollite itaque ab eo talentum, et date ei qui habet decem talenta :Lk 19:24Et astantibus dixit : Auferte ab illo mnam, et date illi qui decem mnas habet.25(Mk)(Mt)Lk 19:25Καὶ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
25(Mk)(Mt)Lk 19:25Et dixerunt ei : Domine, habet decem mnas.
26(Mk)Mt 25:29Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται· { ἀπὸ δὲ τοῦ ⬪ τοῦ δὲ } μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
———
RP: ἀπὸ δὲ τοῦ ⬪ NA/UBS: τοῦ δὲ
Lk 19:26Λέγω { γὰρ ⬪ - } ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται· ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται { ἀπ’ αὐτοῦ ⬪ - }.
———
RP: γὰρ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀπ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
26(Mk)Mt 25:29omni enim habenti dabitur, et abundabit : ei autem qui non habet, et quod videtur habere, auferetur ab eo.Lk 19:26Dico autem vobis, quia omni habenti dabitur, et abundabit : ab eo autem qui non habet, et quod habet auferetur ab eo.
27(Mk)Mt 25:30Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.Lk 19:27Πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου { ἐκείνους ⬪ τούτους }, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε { ἔμπροσθέν ⬪ αὐτοὺς ἔμπροσθέν } μου.
———
RP: ἐκείνους ⬪ NA/UBS: τούτους
RP: ἔμπροσθέν ⬪ NA/UBS: αὐτοὺς ἔμπροσθέν
27(Mk)Mt 25:30Et inutilem servum ejicite in tenebras exteriores : illic erit fletus, et stridor dentium.Lk 19:27Verumtamen inimicos meos illos, qui noluerunt me regnare super se, adducite huc : et interficite ante me.
???
28Mk 11:1Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς { Ἱερουσαλήμ, εἰς Βηθσφαγὴ ⬪ Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ } καὶ Βηθανίαν, πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,
———
RP: Ἱερουσαλήμ, εἰς Βηθσφαγὴ ⬪ NA/UBS: Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγὴ
Mt 21:1Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς { Βηθσφαγῆ Βηθσφαγὴ πρὸς ⬪ Βηθφαγὴ εἰς } τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε { ὁ ⬪ - } Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς,
———
RP: Βηθσφαγῆ Βηθσφαγὴ πρὸς ⬪ NA/UBS: Βηθφαγὴ εἰς
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
Lk 19:28¶Καὶ εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.
28Mk 11:1Et cum appropinquarent Jerosolymæ et Bethaniæ ad montem Olivarum, mittit duos ex discipulis suis,Mt 21:1Et cum appropinquassent Jerosolymis, et venissent Bethphage ad montem Oliveti : tunc Jesus misit duos discipulos,Lk 19:28Et his dictis, præcedebat ascendens Jerosolymam.
29(Mk)(Mt)Lk 19:29¶Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς { Βηθσφαγὴ καὶ Βηθανίαν ⬪ Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν] } πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν { αὐτοῦ ⬪ - },
———
RP: Βηθσφαγὴ καὶ Βηθανίαν ⬪ NA/UBS: Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία[ν]
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
29(Mk)(Mt)Lk 19:29¶Et factum est, cum appropinquasset ad Bethphage et Bethaniam, ad montem qui vocatur Oliveti, misit duos discipulos suos,
30Mk 11:2καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν· καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς { ἀνθρώπων κεκάθικεν· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε ⬪ οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε }.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἀνθρώπων κεκάθικεν· λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε ⬪ NA/UBS: οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε
Mt 21:2λέγων αὐτοῖς, { Πορεύθητε ⬪ Πορεύεσθε } εἰς τὴν κώμην τὴν { ἀπέναντι ⬪ κατέναντι } ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ’ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι.
———
RP: Πορεύθητε ⬪ NA/UBS: Πορεύεσθε
RP: ἀπέναντι ⬪ NA/UBS: κατέναντι
Lk 19:30{ εἰπών ⬪ λέγων }, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην· ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν· { λύσαντες ⬪ καὶ λύσαντες } αὐτὸν ἀγάγετε.
———
RP: εἰπών ⬪ NA/UBS: λέγων
RP: λύσαντες ⬪ NA/UBS: καὶ λύσαντες
30Mk 11:2et ait illis : Ite in castellum, quod contra vos est, et statim introëuntes illuc, invenietis pullum ligatum, super quem nemo adhuc hominum sedit : solvite illum, et adducite.Mt 21:2dicens eis : Ite in castellum, quod contra vos est, et statim invenietis asinam alligatam, et pullum cum ea : solvite, et adducite mihi :Lk 19:30dicens : Ite in castellum quod contra est : in quod introëuntes, invenietis pullum asinæ alligatum, cui nemo umquam hominum sedit : solvite illum, et adducite.
31Mk 11:3Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; Εἴπατε, { ὅτι ⬪ - } Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει· καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } αὐτὸν ἀποστέλλει { ὧδε ⬪ πάλιν ὧδε }.
———
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ὧδε ⬪ NA/UBS: πάλιν ὧδε
Mt 21:3Καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· { εὐθέως δὲ ἀποστέλλει ⬪ εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ } αὐτούς.
———
RP: εὐθέως δὲ ἀποστέλλει ⬪ NA/UBS: εὐθὺς δὲ ἀποστελεῖ
Lk 19:31Καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διὰ τί λύετε; Οὕτως ἐρεῖτε { αὐτῷ ⬪ - } ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: —
31Mk 11:3Et si quis vobis dixerit : Quid facitis ? dicite, quia Domino necessarius est : et continuo illum dimittet huc.Mt 21:3et si quis vobis aliquid dixerit, dicite quia Dominus his opus habet : et confestim dimittet eos.Lk 19:31Et si quis vos interrogaverit : Quare solvitis ? sic dicetis ei : Quia Dominus operam ejus desiderat.
32Mk 11:4{ Ἀπῆλθον δὲ ⬪ Καὶ ἀπῆλθον } καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς { τὴν ⬪ - } θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν.
———
RP: Ἀπῆλθον δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἀπῆλθον
RP: τὴν ⬪ NA/UBS: —
(Mt)Lk 19:32Ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.
32Mk 11:4Et abeuntes invenerunt pullum ligatum ante januam foris in bivio : et solvunt eum.(Mt)Lk 19:32Abierunt autem qui missi erant : et invenerunt, sicut dixit illis, stantem pullum.
33Mk 11:5Καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον;(Mt)Lk 19:33Λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον, { εἶπον ⬪ εἶπαν } οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον;
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
33Mk 11:5Et quidam de illic stantibus dicebant illis : Quid facitis solventes pullum ?(Mt)Lk 19:33Solventibus autem illis pullum, dixerunt domini ejus ad illos : Quid solvitis pullum ?
‑‑(Mk)Mt 21:4Τοῦτο δὲ { ὅλον ⬪ - } γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,
———
RP: ὅλον ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 21:4Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est per prophetam dicentem :(Lk)
‑‑(Mk)Mt 21:5Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, Ἰδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ { πῶλον ⬪ ἐπὶ πῶλον } υἱὸν ὑποζυγίου.
———
RP: πῶλον ⬪ NA/UBS: ἐπὶ πῶλον
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 21:5
Dicite filiæ Sion :
Ecce rex tuus venit tibi
mansuetus, sedens super asinam,
et pullum filium subjugalis.
(Lk)
34Mk 11:6Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτοῖς καθὼς { ἐνετείλατο ⬪ εἶπεν } ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἀφῆκαν αὐτούς.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: ἐνετείλατο ⬪ NA/UBS: εἶπεν
Mt 21:6Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταί, καὶ ποιήσαντες καθὼς { προσέταξεν ⬪ συνέταξεν } αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
———
RP: προσέταξεν ⬪ NA/UBS: συνέταξεν
Lk 19:34Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν ὅτι }, Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν ὅτι
34Mk 11:6Qui dixerunt eis sicut præceperat illis Jesus, et dimiserunt eis.Mt 21:6Euntes autem discipuli fecerunt sicut præcepit illis Jesus.Lk 19:34At illi dixerunt : Quia Dominus eum necessarium habet.
35Mk 11:7Καὶ { ἤγαγον ⬪ φέρουσιν } τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ { ἐπέβαλον ⬪ ἐπιβάλλουσιν } αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν { ἐπ’ αὐτῷ ⬪ ἐπ’ αὐτόν }.
———
RP: ἤγαγον ⬪ NA/UBS: φέρουσιν
RP: ἐπέβαλον ⬪ NA/UBS: ἐπιβάλλουσιν
RP: ἐπ’ αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἐπ’ αὐτόν
Mt 21:7ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ { ἐπέθηκαν ἐπάνω ⬪ ἐπέθηκαν ἐπ’ } αὐτῶν τὰ ἱμάτια { αὐτῶν, καὶ ⬪ καὶ } ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν.
———
RP: ἐπέθηκαν ἐπάνω ⬪ NA/UBS: ἐπέθηκαν ἐπ’
RP: αὐτῶν, καὶ ⬪ NA/UBS: καὶ
Lk 19:35Καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν· καὶ { ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν ⬪ ἐπιρίψαντες αὐτῶν } τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν.
———
RP: ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν ⬪ NA/UBS: ἐπιρίψαντες αὐτῶν
35Mk 11:7Et duxerunt pullum ad Jesum : et imponunt illi vestimenta sua, et sedit super eum.Mt 21:7Et adduxerunt asinam, et pullum : et imposuerunt super eos vestimenta sua, et eum desuper sedere fecerunt.Lk 19:35Et duxerunt illum ad Jesum. Et jacentes vestimenta sua supra pullum, imposuerunt Jesum.
36Mk 11:8{ Πολλοὶ δὲ τὰ ⬪ Καὶ πολλοὶ τὰ } ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν· ἄλλοι δὲ { στοιβάδας ἔκοπτον ⬪ στιβάδας κόψαντες } ἐκ τῶν { δένδρων, καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν ⬪ ἀγρῶν }.
———
RP: Πολλοὶ δὲ τὰ ⬪ NA/UBS: Καὶ πολλοὶ τὰ
RP: στοιβάδας ἔκοπτον ⬪ NA/UBS: στιβάδας κόψαντες
RP: δένδρων, καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὁδόν ⬪ NA/UBS: ἀγρῶν
Mt 21:8Ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ· ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ.Lk 19:36Πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.
36Mk 11:8Multi autem vestimenta sua straverunt in via : alii autem frondes cædebant de arboribus, et sternebant in via.Mt 21:8Plurima autem turba straverunt vestimenta sua in via : alii autem cædebant ramos de arboribus, et sternebant in via :Lk 19:36Eunte autem illo, substernebant vestimenta sua in via :
37Mk 11:9Καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, { λέγοντες ⬪ - }, Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου·
———
RP: λέγοντες ⬪ NA/UBS: —
Mt 21:9Οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες { καὶ ⬪ αὐτὸν καὶ } οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: αὐτὸν καὶ
Lk 19:37Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,
37Mk 11:9Et qui præibant, et qui sequebantur, clamabant, dicentes : Hosanna : benedictus qui venit in nomine Domini :Mt 21:9turbæ autem, quæ præcedebant, et quæ sequebantur, clamabant, dicentes : Hosanna filio David : benedictus, qui venit in nomine Domini : hosanna in altissimis.Lk 19:37et cum appropinquaret jam ad descensum montis Oliveti, cœperunt omnes turbæ discipulorum gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus, quas viderant, virtutibus,
38Mk 11:10Εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία { ἐν ὀνόματι κυρίου ⬪ - } τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.
———
RP: ἐν ὀνόματι κυρίου ⬪ NA/UBS: —
(Mt)Lk 19:38λέγοντες,
¶Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος { βασιλεὺς ⬪ ὁ βασιλεὺς } ἐν ὀνόματι κυρίου· { εἰρήνη ἐν οὐρανῷ ⬪ ἐν οὐρανῷ εἰρήνη }, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.
———
RP: βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: ὁ βασιλεὺς
RP: εἰρήνη ἐν οὐρανῷ ⬪ NA/UBS: ἐν οὐρανῷ εἰρήνη
38Mk 11:10benedictum quod venit regnum patris nostri David : hosanna in excelsis.(Mt)Lk 19:38dicentes : Benedictus, qui venit rex in nomine Domini : pax in cælo, et gloria in excelsis.
39(Mk)(Mt)Lk 19:39¶Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου { εἶπον ⬪ εἶπαν } πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
39(Mk)(Mt)Lk 19:39Et quidam pharisæorum de turbis dixerunt ad illum : Magister, increpa discipulos tuos.
40(Mk)(Mt)Lk 19:40Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν { αὐτοῖς ⬪ - }, Λέγω ὑμῖν { ὅτι ⬪ - }, ἐὰν οὗτοι { σιωπήσωσιν ⬪ σιωπήσουσιν }, οἱ λίθοι { κεκράξονται ⬪ κράξουσιν }.
———
RP: αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: —
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
RP: σιωπήσωσιν ⬪ NA/UBS: σιωπήσουσιν
RP: κεκράξονται ⬪ NA/UBS: κράξουσιν
40(Mk)(Mt)Lk 19:40Quibus ipse ait : Dico vobis, quia si hi tacuerint, lapides clamabunt.
41(Mk)(Mt)Lk 19:41¶Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ’ { αὐτῇ ⬪ αὐτήν },
———
RP: αὐτῇ ⬪ NA/UBS: αὐτήν
41(Mk)(Mt)Lk 19:41¶Et ut appropinquavit, videns civitatem flevit super illam, dicens :
42(Mk)(Mt)Lk 19:42λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως { καὶ σύ, καί γε ⬪ - } ἐν τῇ ἡμέρᾳ { σου ταύτῃ ⬪ ταύτῃ καὶ σὺ }, τὰ πρὸς { εἰρήνην σου ⬪ εἰρήνην }· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.
———
RP: καὶ σύ, καί γε ⬪ NA/UBS: —
RP: σου ταύτῃ ⬪ NA/UBS: ταύτῃ καὶ σὺ
RP: εἰρήνην σου ⬪ NA/UBS: εἰρήνην
42(Mk)(Mt)Lk 19:42Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi : nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis.
43(Mk)(Mt)Lk 19:43Ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, καὶ { περιβαλοῦσιν ⬪ παρεμβαλοῦσιν } οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλώσουσίν σε, καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,
———
RP: περιβαλοῦσιν ⬪ NA/UBS: παρεμβαλοῦσιν
43(Mk)(Mt)Lk 19:43Quia venient dies in te : et circumdabunt te inimici tui vallo, et circumdabunt te : et coangustabunt te undique :
44(Mk)(Mt)Lk 19:44καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν { ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ ⬪ λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί }· ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.
———
RP: ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ ⬪ NA/UBS: λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί
44(Mk)(Mt)Lk 19:44et ad terram prosternent te, et filios tuos, qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem : eo quod non cognoveris tempus visitationis tuæ.
???
‑‑(Mk)Mt 21:10Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις, λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος;(Lk)‑‑(Mk)Mt 21:10Et cum intrasset Jerosolymam, commota est universa civitas, dicens : Quis est hic ?(Lk)‑‑(Mk)Mt 21:11Οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν { Ἰησοῦς ὁ προφήτης ⬪ ὁ προφήτης Ἰησοῦς }, ὁ ἀπὸ { Ναζαρὲτ ⬪ Ναζαρὲθ } τῆς Γαλιλαίας.
———
RP: Ἰησοῦς ὁ προφήτης ⬪ NA/UBS: ὁ προφήτης Ἰησοῦς
RP: Ναζαρὲτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρὲθ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 21:11Populi autem dicebant : Hic est Jesus propheta a Nazareth Galilææ.(Lk)
‑‑Mk 11:11¶Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα { ὁ Ἰησοῦς, καὶ ⬪ - } εἰς τὸ ἱερόν· καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς, καὶ ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 11:11Et introivit Jerosolymam in templum : et circumspectis omnibus, cum jam vespera esset hora, exiit in Bethaniam cum duodecim.(Mt)(Lk)
‑‑Mk 11:12¶Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασεν.(Mt)(Mt 21:18)(Lk)‑‑Mk 11:12¶Et alia die cum exirent a Bethania, esuriit.(Mt)(Mt 21:18)(Lk)‑‑Mk 11:13Καὶ ἰδὼν συκῆν { μακρόθεν ⬪ ἀπὸ μακρόθεν }, ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα { εὑρήσει τι ⬪ τι εὑρήσει } ἐν αὐτῇ· καὶ ἐλθὼν ἐπ’ αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα· { οὐ γὰρ ἦν καιρὸς ⬪ ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν } σύκων.
———
RP: μακρόθεν ⬪ NA/UBS: ἀπὸ μακρόθεν
RP: εὑρήσει τι ⬪ NA/UBS: τι εὑρήσει
RP: οὐ γὰρ ἦν καιρὸς ⬪ NA/UBS: ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν
(Mt)(Mt 21:19)(Lk)
‑‑Mk 11:13Cumque vidisset a longe ficum habentem folia, venit si quid forte inveniret in ea : et cum venisset ad eam, nihil invenit præter folia : non enim erat tempus ficorum.(Mt)(Mt 21:19)(Lk)
‑‑Mk 11:14Καὶ ἀποκριθεὶς { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι { ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα ⬪ εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ } μηδεὶς καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα ⬪ NA/UBS: εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 11:14Et respondens dixit ei : Jam non amplius in æternum ex te fructum quisquam manducet. Et audiebant discipuli ejus.(Mt)(Lk)
45Mk 11:15¶Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ εἰσελθὼν { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ { ἀγοράζοντας ⬪ τοὺς ἀγοράζοντας } ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν, καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψεν·
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀγοράζοντας ⬪ NA/UBS: τοὺς ἀγοράζοντας
Mt 21:12¶Καὶ εἰσῆλθεν { ὁ ⬪ - } Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν { τοῦ θεοῦ ⬪ - }, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν, καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς.
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
RP: τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: —
Lk 19:45¶Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας { ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας ⬪ - },
———
RP: ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας ⬪ NA/UBS: —
45Mk 11:15¶Et veniunt in Jerosolymam. Et cum introisset in templum, cœpit ejicere vendentes et ementes in templo : et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit :Mt 21:12Et intravit Jesus in templum Dei, et ejiciebat omnes vendentes et ementes in templo, et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit :Lk 19:45Et ingressus in templum, cœpit ejicere vendentes in illo, et ementes,
‑‑Mk 11:16καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ.(Mt)(Lk)‑‑Mk 11:16et non sinebat ut quisquam transferret vas per templum :(Mt)(Lk)46Mk 11:17Καὶ ἐδίδασκεν, { λέγων ⬪ καὶ ἔλεγεν } αὐτοῖς, Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; Ὑμεῖς δὲ { ἐποιήσατε ⬪ πεποιήκατε } αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: καὶ ἔλεγεν
RP: ἐποιήσατε ⬪ NA/UBS: πεποιήκατε
Mt 21:13Καὶ λέγει αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν { ἐποιήσατε ⬪ ποιεῖτε } σπήλαιον λῃστῶν.
———
RP: ἐποιήσατε ⬪ NA/UBS: ποιεῖτε
Lk 19:46λέγων αὐτοῖς, Γέγραπται, { Ὁ ⬪ Καὶ ἔσται ὁ } οἶκός μου οἶκος προσευχῆς { ἐστίν ⬪ - }· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.
———
RP: Ὁ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἔσται ὁ
RP: ἐστίν ⬪ NA/UBS: —
46Mk 11:17et docebat, dicens eis : Nonne scriptum est : Quia domus mea, domus orationis vocabitur omnibus gentibus ? vos autem fecistis eam speluncam latronum.Mt 21:13et dicit eis : Scriptum est : Domus mea domus orationis vocabitur : vos autem fecistis illam speluncam latronum.Lk 19:46dicens illis : Scriptum est : Quia domus mea domus orationis est : vos autem fecistis illam speluncam latronum.
‑‑(Mk)Mt 21:14Καὶ προσῆλθον αὐτῷ { χωλοὶ καὶ τυφλοὶ ⬪ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ } ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
———
RP: χωλοὶ καὶ τυφλοὶ ⬪ NA/UBS: τυφλοὶ καὶ χωλοὶ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 21:14Et accesserunt ad eum cæci, et claudi in templo : et sanavit eos.(Lk)
47Mk 11:18Καὶ ἤκουσαν οἱ { γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ⬪ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς }, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν· ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, { ὅτι πᾶς ⬪ πᾶς γὰρ } ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.
———
RP: γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ⬪ NA/UBS: ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς
RP: ὅτι πᾶς ⬪ NA/UBS: πᾶς γὰρ
Mt 21:15Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν, καὶ τοὺς παῖδας { κράζοντας ⬪ τοὺς κράζοντας } ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ λέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, ἠγανάκτησαν,
———
RP: κράζοντας ⬪ NA/UBS: τοὺς κράζοντας
Lk 19:47Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ·
47Mk 11:18Quo audito principes sacerdotum et scribæ, quærebant quomodo eum perderent : timebant enim eum, quoniam universa turba admirabatur super doctrina ejus.Mt 21:15Videntes autem principes sacerdotum et scribæ mirabilia quæ fecit, et pueros clamantes in templo, et dicentes : Hosanna filio David : indignati sunt,Lk 19:47Et erat docens quotidie in templo. Principes autem sacerdotum, et scribæ, et princeps plebis quærebant illum perdere :
‑‑(Mk)Mt 21:16καὶ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον;
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 21:16et dixerunt ei : Audis quid isti dicunt ? Jesus autem dixit eis : Utique. Numquam legistis : Quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem ?(Lk)
48(Mk)(Mt)Lk 19:48καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.48(Mk)(Mt)Lk 19:48et non inveniebant quid facerent illi. Omnis enim populus suspensus erat, audiens illum.‑‑Mk 11:19¶Καὶ { ὅτε ⬪ ὅταν } ὀψὲ ἐγένετο, { ἐξεπορεύετο ⬪ ἐξεπορεύοντο } ἔξω τῆς πόλεως.
———
RP: ὅτε ⬪ NA/UBS: ὅταν
RP: ἐξεπορεύετο ⬪ NA/UBS: ἐξεπορεύοντο
Mt 21:17Καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ.(Lk)
‑‑Mk 11:19Et cum vespera facta esset, egrediebatur de civitate.Mt 21:17Et relictis illis, abiit foras extra civitatem in Bethaniam : ibique mansit.(Lk)
‑‑(Mk)(Mk 11:12)Mt 21:18¶{ Πρωΐας ⬪ Πρωῒ } δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασεν·
———
RP: Πρωΐας ⬪ NA/UBS: Πρωῒ
(Lk)
‑‑(Mk)(Mk 11:12)Mt 21:18¶Mane autem revertens in civitatem, esuriit.(Lk)
‑‑(Mk)(Mk 11:13-14)Mt 21:19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ’ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον· καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.(Lk)‑‑(Mk)(Mk 11:13-14)Mt 21:19Et videns fici arborem unam secus viam, venit ad eam : et nihil invenit in ea nisi folia tantum, et ait illi : Numquam ex te fructus nascatur in sempiternum. Et arefacta est continuo ficulnea.(Lk)???
‑‑Mk 11:20¶Καὶ { πρωῒ παραπορευόμενοι ⬪ παραπορευόμενοι πρωῒ }, εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.
———
RP: πρωῒ παραπορευόμενοι ⬪ NA/UBS: παραπορευόμενοι πρωῒ
Mt 21:20Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν, λέγοντες, Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;(Lk)
‑‑Mk 11:20¶Et cum mane transirent, viderunt ficum aridam factam a radicibus.Mt 21:20Et videntes discipuli, mirati sunt, dicentes : Quomodo continuo aruit ?(Lk)
‑‑Mk 11:21Καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Ῥαββί, ἴδε, ἡ συκῆ ἣν κατηράσω ἐξήρανται.(Mt)(Lk)‑‑Mk 11:21Et recordatus Petrus, dixit ei : Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit.(Mt)(Lk)‑‑Mk 11:22Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ἔχετε πίστιν θεοῦ.(Mt)(Lk)‑‑Mk 11:22Et respondens Jesus ait illis : Habete fidem Dei.(Mt)(Lk)‑‑Mk 11:23Ἀμὴν { γὰρ ⬪ - } λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, Ἄρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ { πιστεύσῃ ⬪ πιστεύῃ } ὅτι { ἃ λέγει ⬪ ὃ λαλεῖ } γίνεται· ἔσται αὐτῷ { ὃ ἐὰν εἴπῃ ⬪ - }.
———
RP: γὰρ ⬪ NA/UBS: —
RP: πιστεύσῃ ⬪ NA/UBS: πιστεύῃ
RP: ἃ λέγει ⬪ NA/UBS: ὃ λαλεῖ
RP: ὃ ἐὰν εἴπῃ ⬪ NA/UBS: —
Mt 21:21Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, Ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται.(Lk)
‑‑Mk 11:23Amen dico vobis, quia quicumque dixerit huic monti : Tollere, et mittere in mare, et non hæsitaverit in corde suo, sed crediderit, quia quodcumque dixerit fiat, fiet ei.Mt 21:21Respondens autem Jesus, ait eis : Amen dico vobis, si habueritis fidem, et non hæsitaveritis, non solum de ficulnea facietis, sed et si monti huic dixeritis : Tolle, et jacta te in mare, fiet.(Lk)
‑‑Mk 11:24Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα ὅσα { ἂν προσευχόμενοι αἰτῆσθε ⬪ προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε }, πιστεύετε ὅτι { λαμβάνετε ⬪ ἐλάβετε }, καὶ ἔσται ὑμῖν.
———
RP: ἂν προσευχόμενοι αἰτῆσθε ⬪ NA/UBS: προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε
RP: λαμβάνετε ⬪ NA/UBS: ἐλάβετε
Mt 21:22Καὶ πάντα ὅσα { ἐὰν ⬪ ἂν } αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, { λήψεσθε ⬪ λήμψεσθε }.
———
RP: ἐὰν ⬪ NA/UBS: ἂν
RP: λήψεσθε ⬪ NA/UBS: λήμψεσθε
(Lk)
‑‑Mk 11:24Propterea dico vobis, omnia quæcumque orantes petitis, credite quia accipietis, et evenient vobis.Mt 21:22Et omnia quæcumque petieritis in oratione credentes, accipietis.(Lk)
‑‑Mk 11:25Καὶ ὅταν { στήκητε ⬪ στήκετε } προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος· ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
———
RP: στήκητε ⬪ NA/UBS: στήκετε
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 11:25Et cum stabitis ad orandum, dimittite si quis habetis adversus aliquem : ut et Pater vester, qui in cælis est, dimittat vobis peccata vestra.(Mt)(Lk)
‑‑Mk 11:26{ Εἰ δὲ ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. ⬪ - }
———
NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 11:26Quod si vos non dimiseritis : nec Pater vester, qui in cælis est, dimittet vobis peccata vestra.(Mt)(Lk)
« Ch 18» Ch 20

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 12:59:04 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top