www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew Luke???
1Mk 15:1Καὶ { εὐθέως ἐπὶ τὸ ⬪ εὐθὺς } πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων, καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν { τῷ ⬪ - } Πιλάτῳ.
———
RP: εὐθέως ἐπὶ τὸ ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: τῷ ⬪ NA/UBS: —
Mt 27:1Πρωΐας δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε θανατῶσαι αὐτόν·Lk 23:1Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλάτον.
1Mk 15:1Et confestim mane consilium facientes summi sacerdotes cum senioribus, et scribis, et universo concilio, vincientes Jesum, duxerunt, et tradiderunt Pilato.Mt 27:1Mane autem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Jesum, ut eum morti traderent.Lk 23:1Et surgens omnis multitudo eorum, duxerunt illum ad Pilatum.
‑‑(Mk)Mt 27:2καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν { αὐτὸν Ποντίῳ ⬪ - } Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι.
———
RP: αὐτὸν Ποντίῳ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:2Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato præsidi.(Lk)
Innocent Blood
‑‑(Mk)Mt 27:3¶Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς { ἀπέστρεψεν ⬪ ἔστρεψεν } τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ { τοῖς πρεσβυτέροις ⬪ πρεσβυτέροις },
———
RP: ἀπέστρεψεν ⬪ NA/UBS: ἔστρεψεν
RP: τοῖς πρεσβυτέροις ⬪ NA/UBS: πρεσβυτέροις
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:3¶Tunc videns Judas, qui eum tradidit, quod damnatus esset, pœnitentia ductus, retulit triginta argenteos principibus sacerdotum, et senioribus,(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:4λέγων, Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν }, Τί πρὸς ἡμᾶς; Σὺ { ὄψει ⬪ ὄψῃ }.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: ὄψει ⬪ NA/UBS: ὄψῃ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:4dicens : Peccavi, tradens sanguinem justum. At illi dixerunt : Quid ad nos ? tu videris.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:5Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια { ἐν τῷ ναῷ ⬪ εἰς τὸν ναὸν }, ἀνεχώρησεν· καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.
———
RP: ἐν τῷ ναῷ ⬪ NA/UBS: εἰς τὸν ναὸν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:5Et projectis argenteis in templo, recessit : et abiens laqueo se suspendit.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:6Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια { εἶπον ⬪ εἶπαν }, Οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:6Principes autem sacerdotum, acceptis argenteis, dixerunt : Non licet eos mittere in corbonam : quia pretium sanguinis est.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:7Συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:7Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli, in sepulturam peregrinorum.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:8Διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος, ἕως τῆς σήμερον.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:8Propter hoc vocatus est ager ille, Haceldama, hoc est, Ager sanguinis, usque in hodiernum diem.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:9Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ·(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:9Tunc impletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam, dicentem : Et acceperunt triginta argenteos pretium appretiati, quem appretiaverunt a filiis Israël :(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:10καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:10et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.(Lk)???
2(Mk)(Mt)Lk 23:2Ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, Τοῦτον { εὕρομεν ⬪ εὕραμεν } διαστρέφοντα τὸ { ἔθνος ⬪ ἔθνος ἡμῶν }, καὶ κωλύοντα { Καίσαρι φόρους ⬪ φόρους Καίσαρι } διδόναι, { λέγοντα ⬪ καὶ λέγοντα } ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι.
———
RP: εὕρομεν ⬪ NA/UBS: εὕραμεν
RP: ἔθνος ⬪ NA/UBS: ἔθνος ἡμῶν
RP: Καίσαρι φόρους ⬪ NA/UBS: φόρους Καίσαρι
RP: λέγοντα ⬪ NA/UBS: καὶ λέγοντα
2(Mk)(Mt)Lk 23:2Cœperunt autem illum accusare, dicentes : Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Cæsari, et dicentem se Christum regem esse.
3Mk 15:2Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς { εἶπεν αὐτῷ ⬪ αὐτῷ λέγει }, Σὺ λέγεις.
———
RP: εἶπεν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ λέγει
Mt 27:11¶Ὁ δὲ Ἰησοῦς { ἔστη ⬪ ἐστάθη } ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη { αὐτῷ ⬪ - }, Σὺ λέγεις.
———
RP: ἔστη ⬪ NA/UBS: ἐστάθη
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: —
Lk 23:3Ὁ δὲ Πιλάτος { ἐπηρώτησεν ⬪ ἠρώτησεν } αὐτόν, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ λέγεις.
———
RP: ἐπηρώτησεν ⬪ NA/UBS: ἠρώτησεν
3Mk 15:2Et interrogavit eum Pilatus : Tu es rex Judæorum ? At ille respondens, ait illi : Tu dicis.Mt 27:11¶Jesus autem stetit ante præsidem, et interrogavit eum præses, dicens : Tu es rex Judæorum ? Dicit illi Jesus : Tu dicis.Lk 23:3Pilatus autem interrogavit eum, dicens : Tu es rex Judæorum ? At ille respondens ait : Tu dicis.
‑‑Mk 15:3Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά·Mt 27:12Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ { τῶν πρεσβυτέρων ⬪ πρεσβυτέρων }, οὐδὲν ἀπεκρίνατο.
———
RP: τῶν πρεσβυτέρων ⬪ NA/UBS: πρεσβυτέρων
(Lk)
‑‑Mk 15:3Et accusabant eum summi sacerdotes in multis.Mt 27:12Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit.(Lk)
‑‑Mk 15:4ὁ δὲ Πιλάτος πάλιν { ἐπηρώτησεν ⬪ ἐπηρώτα } αὐτόν, λέγων, Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; Ἴδε, πόσα σου { καταμαρτυροῦσιν ⬪ κατηγοροῦσιν }.
———
RP: ἐπηρώτησεν ⬪ NA/UBS: ἐπηρώτα
RP: καταμαρτυροῦσιν ⬪ NA/UBS: κατηγοροῦσιν
Mt 27:13Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος, Οὐκ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσιν;(Lk)
‑‑Mk 15:4Pilatus autem rursum interrogavit eum, dicens : Non respondes quidquam ? vide in quantis te accusant.Mt 27:13Tunc dicit illi Pilatus : Non audis quanta adversum te dicunt testimonia ?(Lk)
‑‑Mk 15:5Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον.Mt 27:14Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.(Lk)‑‑Mk 15:5Jesus autem amplius nihil respondit, ita ut miraretur Pilatus.Mt 27:14Et non respondit ei ad ullum verbum, ita ut miraretur præses vehementer.(Lk)4(Mk)(Mt)Lk 23:4Ὁ δὲ Πιλάτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.4(Mk)(Mt)Lk 23:4Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas : Nihil invenio causæ in hoc homine.5(Mk)(Mt)Lk 23:5Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες ὅτι Ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, { ἀρξάμενος ⬪ καὶ ἀρξάμενος } ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
———
RP: ἀρξάμενος ⬪ NA/UBS: καὶ ἀρξάμενος
5(Mk)(Mt)Lk 23:5At illi invalescebant, dicentes : Commovet populum docens per universam Judæam, incipiens a Galilæa usque huc.
???
6(Mk)(Mt)Lk 23:6Πιλάτος δὲ ἀκούσας { Γαλιλαίαν ⬪ - } ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν.
———
RP: Γαλιλαίαν ⬪ NA/UBS: —
6(Mk)(Mt)Lk 23:6Pilatus autem audiens Galilæam, interrogavit si homo Galilæus esset.
7(Mk)(Mt)Lk 23:7Καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις.7(Mk)(Mt)Lk 23:7Et ut cognovit quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem, qui et ipse Jerosolymis erat illis diebus.8(Mk)(Mt)Lk 23:8¶Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ { θέλων ἐξ ἱκανοῦ ⬪ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων } ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν { πολλὰ ⬪ - } περὶ αὐτοῦ· καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.
———
RP: θέλων ἐξ ἱκανοῦ ⬪ NA/UBS: ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων
RP: πολλὰ ⬪ NA/UBS: —
8(Mk)(Mt)Lk 23:8¶Herodes autem viso Jesu, gavisus est valde. Erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eo quod audierat multa de eo, et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri.
9(Mk)(Mt)Lk 23:9Ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.9(Mk)(Mt)Lk 23:9Interrogabat autem eum multis sermonibus. At ipse nihil illi respondebat.10(Mk)(Mt)Lk 23:10Εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ.10(Mk)(Mt)Lk 23:10Stabant autem principes sacerdotum et scribæ constanter accusantes eum.11(Mk)(Mt)Lk 23:11Ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν { ὁ ⬪ [καὶ] ὁ } Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν { αὐτὸν ἐσθῆτα ⬪ ἐσθῆτα } λαμπράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ.
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: [καὶ] ὁ
RP: αὐτὸν ἐσθῆτα ⬪ NA/UBS: ἐσθῆτα
11(Mk)(Mt)Lk 23:11Sprevit autem illum Herodes cum exercitu suo : et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum.
12(Mk)(Mt)Lk 23:12Ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε { Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρῴδης ⬪ Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος } ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’ ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς { ἑαυτούς ⬪ αὐτούς }.
———
RP: Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρῴδης ⬪ NA/UBS: Ἡρῴδης καὶ ὁ Πιλᾶτος
RP: ἑαυτούς ⬪ NA/UBS: αὐτούς
12(Mk)(Mt)Lk 23:12Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die : nam antea inimici erant ad invicem.
???
13(Mk)(Mt)Lk 23:13¶Πιλάτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν,13(Mk)(Mt)Lk 23:13¶Pilatus autem, convocatis principibus sacerdotum, et magistratibus, et plebe,14(Mk)(Mt)Lk 23:14εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν· καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας { οὐδὲν ⬪ οὐθὲν } εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ·
———
RP: οὐδὲν ⬪ NA/UBS: οὐθὲν
14(Mk)(Mt)Lk 23:14dixit ad illos : Obtulistis mihi hunc hominem, quasi avertentem populum, et ecce ego coram vobis interrogans, nullam causam inveni in homine isto ex his in quibus eum accusatis.
15(Mk)(Mt)Lk 23:15ἀλλ’ οὐδὲ Ἡρῴδης· { ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν ⬪ ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς }, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ.
———
RP: ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν ⬪ NA/UBS: ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς
15(Mk)(Mt)Lk 23:15Sed neque Herodes : nam remisi vos ad illum, et ecce nihil dignum morte actum est ei.
16(Mk)(Mt)Lk 23:16Παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.16(Mk)(Mt)Lk 23:16Emendatum ergo illum dimittam.???
17Mk 15:6¶Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, { ὅνπερ ᾐτοῦντο ⬪ ὃν παρῃτοῦντο }.
———
RP: ὅνπερ ᾐτοῦντο ⬪ NA/UBS: ὃν παρῃτοῦντο
Mt 27:15Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤθελον.Lk 23:17{ Ἀνάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. ⬪ - }
———
NA/UBS: —
17Mk 15:6Per diem autem festum solebat dimittere illis unum ex vinctis, quemcumque petissent.Mt 27:15Per diem autem solemnem consueverat præses populo dimittere unum vinctum, quem voluissent :Lk 23:17Necesse autem habebat dimittere eis per diem festum unum.
18Mk 15:7Ἦν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν { συστασιαστῶν ⬪ στασιαστῶν } δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.
———
RP: συστασιαστῶν ⬪ NA/UBS: στασιαστῶν
Mt 27:16Εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον, λεγόμενον { Βαραββᾶν ⬪ [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν }.
———
RP: Βαραββᾶν ⬪ NA/UBS: [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν
Lk 23:18{ Ἀνέκραξαν ⬪ Ἀνέκραγον } δὲ παμπληθεί, λέγοντες, Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν { Βαραββᾶν ⬪ τὸν Βαραββᾶν }·
———
RP: Ἀνέκραξαν ⬪ NA/UBS: Ἀνέκραγον
RP: Βαραββᾶν ⬪ NA/UBS: τὸν Βαραββᾶν
18Mk 15:7Erat autem qui dicebatur Barrabas, qui cum seditiosis erat vinctus, qui in seditione fecerat homicidium.Mt 27:16habebat autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barrabas.Lk 23:18Exclamavit autem simul universa turba, dicens : Tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam :
19(Mk)(Mt)Lk 23:19ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον { βεβλημένος εἰς φυλακήν ⬪ βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ }.
———
RP: βεβλημένος εἰς φυλακήν ⬪ NA/UBS: βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ
19(Mk)(Mt)Lk 23:19qui erat propter seditionem quamdam factam in civitate et homicidium missus in carcerem.
‑‑Mk 15:8Καὶ { ἀναβοήσας ⬪ ἀναβὰς } ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς { ἀεὶ ⬪ - } ἐποίει αὐτοῖς.
———
RP: ἀναβοήσας ⬪ NA/UBS: ἀναβὰς
RP: ἀεὶ ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 15:8Et cum ascendisset turba, cœpit rogare, sicut semper faciebat illis.(Mt)(Lk)
‑‑Mk 15:9Ὁ δὲ Πιλάτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων, Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;Mt 27:17Συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; { Βαραββᾶν ⬪ [Ἰησοῦν τὸν] Βαραββᾶν }, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν;
———
RP: Βαραββᾶν ⬪ NA/UBS: [Ἰησοῦν τὸν] Βαραββᾶν
(Lk)
‑‑Mk 15:9Pilatus autem respondit eis, et dixit : Vultis dimittam vobis regem Judæorum ?Mt 27:17Congregatis ergo illis, dixit Pilatus : Quem vultis dimittam vobis : Barabbam, an Jesum, qui dicitur Christus ?(Lk)
‑‑Mk 15:10Ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.Mt 27:18ᾜδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.(Lk)‑‑Mk 15:10Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum summi sacerdotes.Mt 27:18Sciebat enim quod per invidiam tradidissent eum.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:19Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα, Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ’ ὄναρ δι’ αὐτόν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:19Sedente autem illo pro tribunali, misit ad eum uxor ejus, dicens : Nihil tibi, et justo illi : multa enim passa sum hodie per visum propter eum.(Lk)‑‑Mk 15:11Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς.Mt 27:20Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν.(Lk)‑‑Mk 15:11Pontifices autem concitaverunt turbam, ut magis Barabbam dimitteret eis.Mt 27:20Principes autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis ut peterent Barabbam, Jesum vero perderent.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:21Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν Τὸν }, Βαραββᾶν.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν Τὸν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:21Respondens autem præses, ait illis : Quem vultis vobis de duobus dimitti ? At illi dixerunt : Barabbam.(Lk)
20Mk 15:12Ὁ δὲ Πιλάτος { ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν ⬪ πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν } αὐτοῖς, Τί οὖν { θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε ⬪ [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν } βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;
———
RP: ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν ⬪ NA/UBS: πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν
RP: θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε ⬪ NA/UBS: [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν
Mt 27:22Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν; Λέγουσιν { αὐτῷ ⬪ - } πάντες, Σταυρωθήτω.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: —
Lk 23:20Πάλιν { οὖν ⬪ δὲ } ὁ Πιλάτος { προσεφώνησεν ⬪ προσεφώνησεν αὐτοῖς }, θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν.
———
RP: οὖν ⬪ NA/UBS: δὲ
RP: προσεφώνησεν ⬪ NA/UBS: προσεφώνησεν αὐτοῖς
20Mk 15:12Pilatus autem iterum respondens, ait illis : Quid ergo vultis faciam regi Judæorum ?Mt 27:22Dicit illis Pilatus : Quid igitur faciam de Jesu, qui dicitur Christus ?Lk 23:20Iterum autem Pilatus locutus est ad eos, volens dimittere Jesum.
21Mk 15:13Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν.(Mt)Lk 23:21Οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, { Σταύρωσον, σταύρωσον ⬪ Σταύρου σταύρου } αὐτόν.
———
RP: Σταύρωσον, σταύρωσον ⬪ NA/UBS: Σταύρου σταύρου
21Mk 15:13At illi iterum clamaverunt : Crucifige eum.(Mt)Lk 23:21At illi succlamabant, dicentes : Crucifige, crucifige eum.
22Mk 15:14Ὁ δὲ Πιλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ { κακὸν ἐποίησεν ⬪ ἐποίησεν κακόν }; Οἱ δὲ { περισσοτέρως ⬪ περισσῶς } ἔκραξαν, Σταύρωσον αὐτόν.
———
RP: κακὸν ἐποίησεν ⬪ NA/UBS: ἐποίησεν κακόν
RP: περισσοτέρως ⬪ NA/UBS: περισσῶς
Mt 27:23Ὁ δὲ { ἡγεμὼν ⬪ - } ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον, λέγοντες, Σταυρωθήτω.
———
RP: ἡγεμὼν ⬪ NA/UBS: —
Lk 23:22Ὁ δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; Οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
22Mk 15:14Pilatus vero dicebat illis : Quid enim mali fecit ? At illi magis clamabant : Crucifige eum.Mt 27:23Dicunt omnes : Crucifigatur. Ait illis præses : Quid enim mali fecit ? At illi magis clamabant dicentes : Crucifigatur.Lk 23:22Ille autem tertio dixit ad illos : Quid enim mali fecit iste ? nullam causam mortis invenio in eo : corripiam ergo illum et dimittam.
23(Mk)(Mt)Lk 23:23Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτὸν σταυρωθῆναι· καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν { καὶ τῶν ἀρχιερέων ⬪ - }.
———
RP: καὶ τῶν ἀρχιερέων ⬪ NA/UBS: —
23(Mk)(Mt)Lk 23:23At illi instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur : et invalescebant voces eorum.
24(Mk)Mt 27:24Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ, ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος { τοῦ δικαίου ⬪ - } τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.
———
RP: τοῦ δικαίου ⬪ NA/UBS: —
Lk 23:24{ Ὁ δὲ ⬪ Καὶ } Πιλάτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν.
———
RP: Ὁ δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ
24(Mk)Mt 27:24Videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret : accepta aqua, lavit manus coram populo, dicens : Innocens ego sum a sanguine justi hujus : vos videritis.Lk 23:24¶Et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum.
‑‑(Mk)Mt 27:25Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν, Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:25Et respondens universus populus, dixit : Sanguis ejus super nos, et super filios nostros.(Lk)25Mk 15:15Ὁ δὲ Πιλάτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν· καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ.Mt 27:26Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν· τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.Lk 23:25Ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς { τὴν ⬪ - } φυλακήν, ὃν ᾐτοῦντο· τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.
———
RP: τὴν ⬪ NA/UBS: —
25Mk 15:15Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, et tradidit Jesum flagellis cæsum, ut crucifigeretur.Mt 27:26Tunc dimisit illis Barabbam : Jesum autem flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur.Lk 23:25Dimisit autem illis eum qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem, quem petebant : Jesum vero tradidit voluntati eorum.
???
‑‑Mk 15:16¶Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν.Mt 27:27¶Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ’ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν·(Lk)‑‑Mk 15:16¶Milites autem duxerunt eum in atrium prætorii, et convocant totam cohortem,Mt 27:27¶Tunc milites præsidis suscipientes Jesum in prætorium, congregaverunt ad eum universam cohortem :(Lk)‑‑Mk 15:17Καὶ { ἐνδύουσιν ⬪ ἐνδιδύσκουσιν } αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον,
———
RP: ἐνδύουσιν ⬪ NA/UBS: ἐνδιδύσκουσιν
Mt 27:28καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν, { περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην ⬪ χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ }.
———
RP: περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην ⬪ NA/UBS: χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
(Lk)
‑‑Mk 15:17et induunt eum purpura, et imponunt ei plectentes spineam coronam.Mt 27:28et exuentes eum, chlamydem coccineam circumdederunt ei,(Lk)
‑‑Mk 15:18καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, Χαῖρε, { ὁ βασιλεὺς ⬪ βασιλεῦ } τῶν Ἰουδαίων·
———
RP: ὁ βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: βασιλεῦ
Mt 27:29Καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ { τὴν κεφαλὴν ⬪ τῆς κεφαλῆς } αὐτοῦ, καὶ κάλαμον { ἐπὶ τὴν δεξιὰν ⬪ ἐν τῇ δεξιᾷ } αὐτοῦ· καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ { ἐνέπαιζον ⬪ ἐνέπαιξαν } αὐτῷ, λέγοντες, Χαῖρε, { ὁ βασιλεὺς ⬪ βασιλεῦ } τῶν Ἰουδαίων·
———
RP: τὴν κεφαλὴν ⬪ NA/UBS: τῆς κεφαλῆς
RP: ἐπὶ τὴν δεξιὰν ⬪ NA/UBS: ἐν τῇ δεξιᾷ
RP: ἐνέπαιζον ⬪ NA/UBS: ἐνέπαιξαν
RP: ὁ βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: βασιλεῦ
(Lk)
‑‑Mk 15:18Et cœperunt salutare eum : Ave rex Judæorum.Mt 27:29et plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput ejus, et arundinem in dextera ejus. Et genu flexo ante eum, illudebant ei, dicentes : Ave rex Judæorum.(Lk)
‑‑Mk 15:19καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ.Mt 27:30καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτόν, ἔλαβον τὸν κάλαμον, καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.(Lk)‑‑Mk 15:19Et percutiebant caput ejus arundine : et conspuebant eum, et ponentes genua, adorabant eum.Mt 27:30Et exspuentes in eum, acceperunt arundinem, et percutiebant caput ejus.(Lk)‑‑Mk 15:20Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια { τὰ ἴδια ⬪ αὐτοῦ }.
¶Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν.
———
RP: τὰ ἴδια ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
Mt 27:31Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι.(Lk)
‑‑Mk 15:20Et postquam illuserunt ei, exuerunt illum purpura, et induerunt eum vestimentis suis : et educunt illum ut crucifigerent eum.Mt 27:31Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum chlamyde, et induerunt eum vestimentis ejus, et duxerunt eum ut crucifigerent.(Lk)
???
26Mk 15:21Καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ, τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.Mt 27:32¶Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.Lk 23:26¶Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι { Σίμωνός τινος Κυρηναίου ἐρχομένου ⬪ Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον } ἀπ’ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.
———
RP: Σίμωνός τινος Κυρηναίου ἐρχομένου ⬪ NA/UBS: Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον
26Mk 15:21¶Et angariaverunt prætereuntem quempiam, Simonem Cyrenæum venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut tolleret crucem ejus.Mt 27:32¶Exeuntes autem invenerunt hominem Cyrenæum, nomine Simonem : hunc angariaverunt ut tolleret crucem ejus.Lk 23:26Et cum ducerent eum, apprehenderunt Simonem quemdam Cyrenensem venientem de villa : et imposuerunt illi crucem portare post Jesum.
???
27(Mk)(Mt)Lk 23:27¶Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ { καὶ ἐκόπτοντο ⬪ ἐκόπτοντο } καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.
———
RP: καὶ ἐκόπτοντο ⬪ NA/UBS: ἐκόπτοντο
27(Mk)(Mt)Lk 23:27Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quæ plangebant et lamentabantur eum.
28(Mk)(Mt)Lk 23:28Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς { ὁ ⬪ [ὁ] } Ἰησοῦς εἶπεν, Θυγατέρες { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ, πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: [ὁ]
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
28(Mk)(Mt)Lk 23:28Conversus autem ad illas Jesus, dixit : Filiæ Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros.
29(Mk)(Mt)Lk 23:29Ὅτι ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ { κοιλίαι αἳ οὐκ ⬪ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ } ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ { ἐθήλασαν ⬪ ἔθρεψαν }.
———
RP: κοιλίαι αἳ οὐκ ⬪ NA/UBS: αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ
RP: ἐθήλασαν ⬪ NA/UBS: ἔθρεψαν
29(Mk)(Mt)Lk 23:29Quoniam ecce venient dies in quibus dicent : Beatæ steriles, et ventres qui non genuerunt, et ubera quæ non lactaverunt.
30(Mk)(Mt)Lk 23:30Τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς· καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς.30(Mk)(Mt)Lk 23:30Tunc incipient dicere montibus : Cadite super nos ; et collibus : Operite nos.31(Mk)(Mt)Lk 23:31Ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;31(Mk)(Mt)Lk 23:31Quia si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet ?32(Mk)(Mt)Lk 23:32¶Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι { δύο κακοῦργοι ⬪ κακοῦργοι δύο } σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι.
———
RP: δύο κακοῦργοι ⬪ NA/UBS: κακοῦργοι δύο
32(Mk)(Mt)Lk 23:32Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo, ut interficerentur.
???
33Mk 15:22Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ { Γολγοθᾶ ⬪ τὸν Γολγοθᾶν } τόπον, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Κρανίου Τόπος.
———
RP: Γολγοθᾶ ⬪ NA/UBS: τὸν Γολγοθᾶν
Mt 27:33Καὶ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅ ἐστιν { λεγόμενος Κρανίου Τόπος ⬪ Κρανίου Τόπος λεγόμενος },
———
RP: λεγόμενος Κρανίου Τόπος ⬪ NA/UBS: Κρανίου Τόπος λεγόμενος
Lk 23:33¶Καὶ ὅτε { ἀπῆλθον ⬪ ἦλθον } ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ ἀριστερῶν.
———
RP: ἀπῆλθον ⬪ NA/UBS: ἦλθον
33Mk 15:22Et perducunt illum in Golgotha locum : quod est interpretatum Calvariæ locus.Mt 27:33Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvariæ locus.Lk 23:33¶Et postquam venerunt in locum qui vocatur Calvariæ, ibi crucifixerunt eum : et latrones, unum a dextris, et alterum a sinistris.
34(Mk)(Mt)Lk 23:34{ Ὁ ⬪ [[Ὁ } δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασιν τί { ποιοῦσιν ⬪ ποιοῦσιν]] }. Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἔβαλον { κλῆρον ⬪ κλήρους }.
———
RP: Ὁ ⬪ NA/UBS: [[Ὁ
RP: ποιοῦσιν ⬪ NA/UBS: ποιοῦσιν]]
RP: κλῆρον ⬪ NA/UBS: κλήρους
34(Mk)(Mt)Lk 23:34Jesus autem dicebat : Pater, dimitte illis : non enim sciunt quid faciunt. Dividentes vero vestimenta ejus, miserunt sortes.
35(Mk)(Mt)Lk 23:35Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. Ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες { σὺν αὐτοῖς ⬪ - }, λέγοντες, Ἄλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν ὁ χριστός, { ὁ τοῦ θεοῦ ⬪ τοῦ θεοῦ ὁ } ἐκλεκτός.
———
RP: σὺν αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: —
RP: ὁ τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: τοῦ θεοῦ ὁ
35(Mk)(Mt)Lk 23:35Et stabat populus spectans, et deridebant eum principes cum eis, dicentes : Alios salvos fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus.
36Mk 15:23Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ { πιεῖν ⬪ - } ἐσμυρνισμένον οἶνον· { ὁ ⬪ ὃς } δὲ οὐκ ἔλαβεν.
———
RP: πιεῖν ⬪ NA/UBS: —
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: ὃς
Mt 27:34ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν { ὄξος ⬪ οἶνον } μετὰ χολῆς μεμιγμένον· καὶ γευσάμενος οὐκ { ἤθελεν ⬪ ἠθέλησεν } πιεῖν.
———
RP: ὄξος ⬪ NA/UBS: οἶνον
RP: ἤθελεν ⬪ NA/UBS: ἠθέλησεν
Lk 23:36{ Ἐνέπαιζον ⬪ Ἐνέπαιξαν } δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχόμενοι { καὶ ὄξος ⬪ ὄξος } προσφέροντες αὐτῷ,
———
RP: Ἐνέπαιζον ⬪ NA/UBS: Ἐνέπαιξαν
RP: καὶ ὄξος ⬪ NA/UBS: ὄξος
36Mk 15:23Et dabant ei bibere myrrhatum vinum : et non accepit.Mt 27:34Et dederunt ei vinum bibere cum felle mistum. Et cum gustasset, noluit bibere.Lk 23:36Illudebant autem ei et milites accedentes, et acetum offerentes ei,
37(Mk)(Mt)Lk 23:37καὶ λέγοντες, Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυτόν.37(Mk)(Mt)Lk 23:37et dicentes : Si tu es rex Judæorum, salvum te fac.‑‑Mk 15:24Καὶ { σταυρώσαντες αὐτόν ⬪ σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ }, διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ’ αὐτά, τίς τί ἄρῃ.
———
RP: σταυρώσαντες αὐτόν ⬪ NA/UBS: σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ
Mt 27:35Σταυρώσαντες δὲ αὐτόν, διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον.(Lk)
‑‑Mk 15:24Et crucifigentes eum, diviserunt vestimenta ejus, mittentes sortem super eis, quis quid tolleret.Mt 27:35Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta ejus, sortem mittentes : ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem : Diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem meam miserunt sortem.(Lk)
‑‑Mk 15:25Ἦν δὲ ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.Mt 27:36Καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ.(Lk)‑‑Mk 15:25Erat autem hora tertia : et crucifixerunt eum.Mt 27:36Et sedentes servabant eum.(Lk)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)38Mk 15:26Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.Mt 27:37Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην, Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.Lk 23:38Ἦν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ { γεγραμμένη ⬪ - } ἐπ’ αὐτῷ { γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ⬪ - } ὁ βασιλεὺς τῶν { Ἰουδαίων ⬪ Ἰουδαίων οὗτος }.
———
RP: γεγραμμένη ⬪ NA/UBS: —
RP: γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἰουδαίων ⬪ NA/UBS: Ἰουδαίων οὗτος
38Mk 15:26Et erat titulus causæ ejus inscriptus : Rex Judæorum.Mt 27:37Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam : Hic est Jesus rex Judæorum.Lk 23:38Erat autem et superscriptio scripta super eum litteris græcis, et latinis, et hebraicis : Hic est rex Judæorum.
‑‑Mk 15:27Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.Mt 27:38Τότε σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων.(Lk)‑‑Mk 15:27Et cum eo crucifigunt duos latrones : unum a dextris, et alium a sinistris ejus.Mt 27:38Tunc crucifixi sunt cum eo duo latrones : unus a dextris, et unus a sinistris.(Lk)‑‑Mk 15:28{ Καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. ⬪ - }
———
NA/UBS: —
Mt 27:39Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν,(Lk)
‑‑Mk 15:28Et impleta est Scriptura, quæ dicit : Et cum iniquis reputatus est.Mt 27:39Prætereuntes autem blasphemabant eum moventes capita sua,(Lk)
‑‑Mk 15:29Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ λέγοντες, Οὐά, ὁ καταλύων τὸν ναόν, καὶ { ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν ⬪ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις },
———
RP: ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν ⬪ NA/UBS: οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις
Mt 27:40καὶ λέγοντες, Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, { κατάβηθι ⬪ [καὶ] κατάβηθι } ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
———
RP: κατάβηθι ⬪ NA/UBS: [καὶ] κατάβηθι
(Lk)
‑‑Mk 15:29Et prætereuntes blasphemabant eum, moventes capita sua, et dicentes : Vah ! qui destruis templum Dei, et in tribus diebus reædificas,Mt 27:40et dicentes : Vah ! qui destruis templum Dei, et in triduo illud reædificas : salva temetipsum : si Filius Dei es, descende de cruce.(Lk)
‑‑Mk 15:30σῶσον σεαυτόν, { καὶ κατάβα ⬪ καταβὰς } ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
———
RP: καὶ κατάβα ⬪ NA/UBS: καταβὰς
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 15:30salvum fac temetipsum descendens de cruce.(Mt)(Lk)
‑‑Mk 15:31Ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι.Mt 27:41Ὁμοίως { δὲ ⬪ - } καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων { καὶ Φαρισαίων ⬪ - } ἔλεγον,
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
RP: καὶ Φαρισαίων ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑Mk 15:31Similiter et summi sacerdotes illudentes, ad alterutrum cum scribis dicebant : Alios salvos fecit ; seipsum non potest salvum facere.Mt 27:41Similiter et principes sacerdotum illudentes cum scribis et senioribus dicebant :(Lk)
‑‑Mk 15:32Ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς { τοῦ Ἰσραὴλ ⬪ Ἰσραὴλ } καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ { πιστεύσωμεν αὐτῷ ⬪ πιστεύσωμεν }. Καὶ οἱ { συνεσταυρωμένοι ⬪ συνεσταυρωμένοι σὺν } αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.
———
RP: τοῦ Ἰσραὴλ ⬪ NA/UBS: Ἰσραὴλ
RP: πιστεύσωμεν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: πιστεύσωμεν
RP: συνεσταυρωμένοι ⬪ NA/UBS: συνεσταυρωμένοι σὺν
Mt 27:42Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. { Εἰ ⬪ - } βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ’ { αὐτῷ ⬪ αὐτόν }.
———
RP: Εἰ ⬪ NA/UBS: —
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτόν
(Lk)
‑‑Mk 15:32Christus rex Israël descendat nunc de cruce, ut videamus, et credamus. Et qui cum eo crucifixi erant, convitiabantur ei.Mt 27:42Alios salvos fecit, seipsum non potest salvum facere : si rex Israël est, descendat nunc de cruce, et credimus ei :(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:43Πέποιθεν ἐπὶ τὸν θεόν· ῥυσάσθω { νῦν αὐτόν ⬪ νῦν }, εἰ θέλει αὐτόν. Εἶπεν γὰρ ὅτι θεοῦ εἰμι υἱός.
———
RP: νῦν αὐτόν ⬪ NA/UBS: νῦν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:43confidit in Deo : liberet nunc, si vult eum : dixit enim : Quia Filius Dei sum.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:44Τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες { αὐτῷ ⬪ σὺν αὐτῷ } ὠνείδιζον αὐτόν.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: σὺν αὐτῷ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:44Idipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei.(Lk)
39(Mk)(Mt)Lk 23:39¶Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν, λέγων, { Εἰ σὺ ⬪ Οὐχὶ σὺ } εἶ ὁ χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς.
———
RP: Εἰ σὺ ⬪ NA/UBS: Οὐχὶ σὺ
39(Mk)(Mt)Lk 23:39Unus autem de his, qui pendebant, latronibus, blasphemabat eum, dicens : Si tu es Christus, salvum fac temetipsum et nos.
40(Mk)(Mt)Lk 23:40Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος { ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων ⬪ ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη }, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
———
RP: ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων ⬪ NA/UBS: ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη
40(Mk)(Mt)Lk 23:40Respondens autem alter increpabat eum, dicens : Neque tu times Deum, quod in eadem damnatione es.
41(Mk)(Mt)Lk 23:41Καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν.41(Mk)(Mt)Lk 23:41Et nos quidem juste, nam digna factis recipimus : hic vero nihil mali gessit.42(Mk)(Mt)Lk 23:42Καὶ ἔλεγεν { τῷ Ἰησοῦ, Μνήσθητί ⬪ Ἰησοῦ μνήσθητί } μου, { κύριε ⬪ - }, ὅταν ἔλθῃς { ἐν τῇ βασιλείᾳ ⬪ εἰς τὴν βασιλείαν } σου.
———
RP: τῷ Ἰησοῦ, Μνήσθητί ⬪ NA/UBS: Ἰησοῦ μνήσθητί
RP: κύριε ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐν τῇ βασιλείᾳ ⬪ NA/UBS: εἰς τὴν βασιλείαν
42(Mk)(Mt)Lk 23:42Et dicebat ad Jesum : Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum.
43(Mk)(Mt)Lk 23:43Καὶ εἶπεν αὐτῷ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }, Ἀμὴν { λέγω σοι ⬪ σοι λέγω }, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: λέγω σοι ⬪ NA/UBS: σοι λέγω
43(Mk)(Mt)Lk 23:43Et dixit illi Jesus : Amen dico tibi : hodie mecum eris in paradiso.
???
44Mk 15:33¶{ Γενομένης δὲ ⬪ Καὶ γενομένης } ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
———
RP: Γενομένης δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ γενομένης
Mt 27:45¶Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πάσαν πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης·Lk 23:44¶{ Ἦν δὲ ⬪ Καὶ ἦν ἤδη } ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης.
———
RP: Ἦν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἦν ἤδη
44Mk 15:33¶Et facta hora sexta, tenebræ factæ sunt per totam terram usque in horam nonam.Mt 27:45¶A sexta autem hora tenebræ factæ sunt super universam terram usque ad horam nonam.Lk 23:44¶Erat autem fere hora sexta, et tenebræ factæ sunt in universam terram usque ad horam nonam.
‑‑Mk 15:34Καὶ τῇ { ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ⬪ ἐνάτῃ ὥρᾳ } ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, { λέγων ⬪ - }, { Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λιμὰ σαβαχθανί ⬪ ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι }; Ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Ὁ θεός μου, ὁ θεός μου, εἰς τί { με ἐγκατέλιπες ⬪ ἐγκατέλιπές με };
———
RP: ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ ⬪ NA/UBS: ἐνάτῃ ὥρᾳ
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λιμὰ σαβαχθανί ⬪ NA/UBS: ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι
RP: με ἐγκατέλιπες ⬪ NA/UBS: ἐγκατέλιπές με
Mt 27:46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, { Ἠλί, Ἠλί, λιμὰ σαβαχθανί ⬪ ηλι ηλι λεμα σαβαχθανι }; Τοῦτ’ ἔστιν, Θεέ μου, Θεέ μου, { ἵνα τί ⬪ ἱνατί } με ἐγκατέλιπες;
———
RP: Ἠλί, Ἠλί, λιμὰ σαβαχθανί ⬪ NA/UBS: ηλι ηλι λεμα σαβαχθανι
RP: ἵνα τί ⬪ NA/UBS: ἱνατί
(Lk)
‑‑Mk 15:34Et hora nona exclamavit Jesus voce magna, dicens : Eloi, eloi, lamma sabacthani ? quod est interpretatum : Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me ?Mt 27:46Et circa horam nonam clamavit Jesus voce magna, dicens : Eli, Eli, lamma sabacthani ? hoc est : Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me ?(Lk)
‑‑Mk 15:35Καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, { Ἰδού ⬪ Ἴδε }, Ἠλίαν φωνεῖ.
———
RP: Ἰδού ⬪ NA/UBS: Ἴδε
Mt 27:47Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ { ἑστώτων ⬪ ἑστηκότων } ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτος.
———
RP: ἑστώτων ⬪ NA/UBS: ἑστηκότων
(Lk)
‑‑Mk 15:35Et quidam de circumstantibus audientes, dicebant : Ecce Eliam vocat.Mt 27:47Quidam autem illic stantes, et audientes, dicebant : Eliam vocat iste.(Lk)
‑‑Mk 15:36Δραμὼν δὲ { εἷς, καὶ ⬪ τις [καὶ] } γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθείς { τε ⬪ - } καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, Ἄφετε, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν.
———
RP: εἷς, καὶ ⬪ NA/UBS: τις [καὶ]
RP: τε ⬪ NA/UBS: —
Mt 27:48Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν.(Lk)
‑‑Mk 15:36Currens autem unus, et implens spongiam aceto, circumponensque calamo, potum dabat ei, dicens : Sinite, videamus si veniat Elias ad deponendum eum.Mt 27:48Et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit arundini, et dabat ei bibere.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:49Οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, Ἄφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:49Ceteri vero dicebant : Sine, videamus an veniat Elias liberans eum.(Lk)‑‑Mk 15:37Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν.Mt 27:50Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα.(Lk)‑‑Mk 15:37Jesus autem emissa voce magna expiravit.Mt 27:50Jesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum.(Lk)45Mk 15:38Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο { ἀπὸ ⬪ ἀπ’ } ἄνωθεν ἕως κάτω.
———
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: ἀπ’
Mt 27:51Καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη { εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω ⬪ ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο }· καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη· καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν·
———
RP: εἰς δύο ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω ⬪ NA/UBS: ἀπ’ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο
Lk 23:45{ Καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος ⬪ Τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος }, { καὶ ἐσχίσθη ⬪ ἐσχίσθη δὲ } τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.
———
RP: Καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος ⬪ NA/UBS: Τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος
RP: καὶ ἐσχίσθη ⬪ NA/UBS: ἐσχίσθη δὲ
45Mk 15:38¶Et velum templi scissum est in duo, a summo usque deorsum.Mt 27:51¶Et ecce velum templi scissum est in duas partes a summo usque deorsum : et terra mota est, et petræ scissæ sunt,Lk 23:45Et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium.
46(Mk)(Mt)Lk 23:46Καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς σου { παραθήσομαι ⬪ παρατίθεμαι } τὸ πνεῦμά μου· { καὶ ταῦτα ⬪ τοῦτο δὲ } εἰπὼν ἐξέπνευσεν.
———
RP: παραθήσομαι ⬪ NA/UBS: παρατίθεμαι
RP: καὶ ταῦτα ⬪ NA/UBS: τοῦτο δὲ
46(Mk)(Mt)Lk 23:46Et clamans voce magna Jesus ait : Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Et hæc dicens, expiravit.
‑‑(Mk)Mt 27:52καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν· καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων { ἠγέρθη ⬪ ἠγέρθησαν }·
———
RP: ἠγέρθη ⬪ NA/UBS: ἠγέρθησαν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:52et monumenta aperta sunt : et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:53καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:53Et exeuntes de monumentis post resurrectionem ejus, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis.(Lk)47Mk 15:39Ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως { κράξας ⬪ - } ἐξέπνευσεν, εἶπεν, Ἀληθῶς { ὁ ἄνθρωπος οὗτος ⬪ οὗτος ὁ ἄνθρωπος } υἱὸς { ἦν θεοῦ ⬪ θεοῦ ἦν }.
———
RP: κράξας ⬪ NA/UBS: —
RP: ὁ ἄνθρωπος οὗτος ⬪ NA/UBS: οὗτος ὁ ἄνθρωπος
RP: ἦν θεοῦ ⬪ NA/UBS: θεοῦ ἦν
Mt 27:54Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα, ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.Lk 23:47Ἰδὼν δὲ ὁ { ἑκατόνταρχος ⬪ ἑκατοντάρχης } τὸ γενόμενον, { ἐδόξασεν ⬪ ἐδόξαζεν } τὸν θεόν, λέγων, Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν.
———
RP: ἑκατόνταρχος ⬪ NA/UBS: ἑκατοντάρχης
RP: ἐδόξασεν ⬪ NA/UBS: ἐδόξαζεν
47Mk 15:39Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans expirasset, ait : Vere hic homo Filius Dei erat.Mt 27:54Centurio autem, et qui cum eo erant, custodientes Jesum, viso terræmotu, et his quæ fiebant, timuerunt valde, dicentes : Vere Filius Dei erat iste.Lk 23:47Videns autem centurio quod factum fuerat, glorificavit Deum, dicens : Vere hic homo justus erat.
48(Mk)(Mt)Lk 23:48Καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν θεωρίαν ταύτην, { θεωροῦντες ⬪ θεωρήσαντες } τὰ γενόμενα, τύπτοντες { ἑαυτῶν ⬪ - } τὰ στήθη ὑπέστρεφον.
———
RP: θεωροῦντες ⬪ NA/UBS: θεωρήσαντες
RP: ἑαυτῶν ⬪ NA/UBS: —
48(Mk)(Mt)Lk 23:48Et omnis turba eorum, qui simul aderant ad spectaculum istud, et videbant quæ fiebant, percutientes pectora sua revertebantur.
49Mk 15:40Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς { ἦν ⬪ - } καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ { τοῦ Ἰακώβου ⬪ Ἰακώβου } τοῦ μικροῦ καὶ { Ἰωσῆ ⬪ Ἰωσῆτος } μήτηρ, καὶ Σαλώμη,
———
RP: ἦν ⬪ NA/UBS: —
RP: τοῦ Ἰακώβου ⬪ NA/UBS: Ἰακώβου
RP: Ἰωσῆ ⬪ NA/UBS: Ἰωσῆτος
Mt 27:55Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ·Lk 23:49Εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ { αὐτοῦ ⬪ αὐτῷ ἀπὸ } μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ { συνακολουθήσασαι ⬪ συνακολουθοῦσαι } αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα.
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ἀπὸ
RP: συνακολουθήσασαι ⬪ NA/UBS: συνακολουθοῦσαι
49Mk 15:40¶Erant autem et mulieres de longe aspicientes : inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Joseph mater, et Salome :Mt 27:55¶Erant autem ibi mulieres multæ a longe, quæ secutæ erant Jesum a Galilæa, ministrantes ei :Lk 23:49Stabant autem omnes noti ejus a longe, et mulieres, quæ secutæ eum erant a Galilæa, hæc videntes.
‑‑Mk 15:41{ αἳ καί ⬪ αἳ }, ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα.
———
RP: αἳ καί ⬪ NA/UBS: αἳ
Mt 27:56ἐν αἷς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ { Ἰωσῆ ⬪ Ἰωσὴφ } μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
———
RP: Ἰωσῆ ⬪ NA/UBS: Ἰωσὴφ
(Lk)
‑‑Mk 15:41et cum esset in Galilæa, sequebantur eum, et ministrabant ei, et aliæ multæ, quæ simul cum eo ascenderant Jerosolymam.Mt 27:56inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Joseph mater, et mater filiorum Zebedæi.(Lk)
???
50Mk 15:42¶Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν Παρασκευή, ὅ ἐστιν προσάββατον,Mt 27:57¶Ὀψίας δὲ γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ { Ἀριμαθαίας ⬪ Ἁριμαθαίας }, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς { ἐμαθήτευσεν ⬪ ἐμαθητεύθη } τῷ Ἰησοῦ·
———
RP: ἐμαθήτευσεν ⬪ NA/UBS: ἐμαθητεύθη
RP: Ἀριμαθαίας ⬪ NA/UBS: Ἁριμαθαίας
Lk 23:50¶Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς { ὑπάρχων ⬪ ὑπάρχων [καὶ] }, ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος —
———
RP: ὑπάρχων ⬪ NA/UBS: ὑπάρχων [καὶ]
50Mk 15:42Et cum jam sero esset factum (quia erat parasceve, quod est ante sabbatum),Mt 27:57Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathæa, nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu :Lk 23:50¶Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurio, vir bonus et justus :
51(Mk)(Mt)Lk 23:51οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν — ἀπὸ { Ἀριμαθαίας ⬪ Ἁριμαθαίας } πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς { καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς ⬪ προσεδέχετο } τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ·
———
RP: καὶ προσεδέχετο καὶ αὐτὸς ⬪ NA/UBS: προσεδέχετο
RP: Ἀριμαθαίας ⬪ NA/UBS: Ἁριμαθαίας
51(Mk)(Mt)Lk 23:51hic non consenserat consilio, et actibus eorum : ab Arimathæa civitate Judææ, qui exspectabat et ipse regnum Dei :
52Mk 15:43{ ἦλθεν Ἰωσὴφ ὁ ⬪ ἐλθὼν Ἰωσὴφ [ὁ] } ἀπὸ { Ἀριμαθαίας ⬪ Ἁριμαθαίας }, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς { Πιλάτον ⬪ τὸν Πιλᾶτον }, καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
———
RP: ἦλθεν Ἰωσὴφ ὁ ⬪ NA/UBS: ἐλθὼν Ἰωσὴφ [ὁ]
RP: Πιλάτον ⬪ NA/UBS: τὸν Πιλᾶτον
RP: Ἀριμαθαίας ⬪ NA/UBS: Ἁριμαθαίας
Mt 27:58οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ, ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Τότε ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν { ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα ⬪ ἀποδοθῆναι }.
———
RP: ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα ⬪ NA/UBS: ἀποδοθῆναι
Lk 23:52οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
52Mk 15:43venit Joseph ab Arimathæa nobilis decurio, qui et ipse erat exspectans regnum Dei, et audacter introivit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu.Mt 27:58hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Tunc Pilatus jussit reddi corpus.Lk 23:52hic accessit ad Pilatum et petiit corpus Jesu :
‑‑Mk 15:44Ὁ δὲ Πιλάτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν· καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα, ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν.(Mt)(Lk)‑‑Mk 15:44Pilatus autem mirabatur si jam obiisset. Et accersito centurione, interrogavit eum si jam mortuus esset.(Mt)(Lk)‑‑Mk 15:45Καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ { σῶμα ⬪ πτῶμα } τῷ Ἰωσήφ.
———
RP: σῶμα ⬪ NA/UBS: πτῶμα
Mt 27:59Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ { σινδόνι ⬪ [ἐν] σινδόνι } καθαρᾷ,
———
RP: σινδόνι ⬪ NA/UBS: [ἐν] σινδόνι
(Lk)
‑‑Mk 15:45Et cum cognovisset a centurione, donavit corpus Joseph.Mt 27:59Et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda,(Lk)
53Mk 15:46Καὶ ἀγοράσας σινδόνα, { καὶ καθελὼν ⬪ καθελὼν } αὐτόν, ἐνείλησεν τῇ σινδόνι, καὶ { κατέθηκεν ⬪ ἔθηκεν } αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας· καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
———
RP: καὶ καθελὼν ⬪ NA/UBS: καθελὼν
RP: κατέθηκεν ⬪ NA/UBS: ἔθηκεν
Mt 27:60καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ· καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν.Lk 23:53Καὶ { καθελὼν αὐτὸ ⬪ καθελὼν } ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν { αὐτὸ ἐν ⬪ αὐτὸν ἐν } μνήματι λαξευτῷ, οὗ οὐκ ἦν { οὐδέπω οὐδεὶς ⬪ οὐδεὶς οὔπω } κείμενος.
———
RP: καθελὼν αὐτὸ ⬪ NA/UBS: καθελὼν
RP: αὐτὸ ἐν ⬪ NA/UBS: αὐτὸν ἐν
RP: οὐδέπω οὐδεὶς ⬪ NA/UBS: οὐδεὶς οὔπω
53Mk 15:46Joseph autem mercatus sindonem, et deponens eum involvit sindone, et posuit eum in monumento quod erat excisum de petra, et advolvit lapidem ad ostium monumenti.Mt 27:60et posuit illud in monumento suo novo, quod exciderat in petra. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti, et abiit.Lk 23:53et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus fuerat.
54(Mk)(Mt)Lk 23:54Καὶ ἡμέρα ἦν { Παρασκευή ⬪ Παρασκευῆς καὶ }, σάββατον ἐπέφωσκεν.
———
RP: Παρασκευή ⬪ NA/UBS: Παρασκευῆς καὶ
54(Mk)(Mt)Lk 23:54Et dies erat parasceves, et sabbatum illucescebat.
55Mk 15:47Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία { Ἰωσῆ ⬪ ἡ Ἰωσῆτος } ἐθεώρουν ποῦ { τίθεται ⬪ τέθειται }.
———
RP: Ἰωσῆ ⬪ NA/UBS: ἡ Ἰωσῆτος
RP: τίθεται ⬪ NA/UBS: τέθειται
Mt 27:61Ἦν δὲ ἐκεῖ { Μαρία ἡ ⬪ Μαριὰμ ἡ } Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.
———
RP: Μαρία ἡ ⬪ NA/UBS: Μαριὰμ ἡ
Lk 23:55Κατακολουθήσασαι δὲ { γυναῖκες ⬪ αἱ γυναῖκες }, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι { αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ⬪ ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ }, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ.
———
RP: γυναῖκες ⬪ NA/UBS: αἱ γυναῖκες
RP: αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ⬪ NA/UBS: ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ
55Mk 15:47Maria autem Magdalene et Maria Joseph aspiciebant ubi poneretur.Mt 27:61Erant autem ibi Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulchrum.Lk 23:55Subsecutæ autem mulieres, quæ cum eo venerant de Galilæa, viderunt monumentum, et quemadmodum positum erat corpus ejus.
56(Mk)(Mt)Lk 23:56Ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν.56(Mk)(Mt)Lk 23:56Et revertentes paraverunt aromata, et unguenta : et sabbato quidem siluerunt secundum mandatum.Command the Tomb Be Made Secure
‑‑(Mk)Mt 27:62¶Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν Παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλάτον,(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:62¶Altera autem die, quæ est post Parasceven, convenerunt principes sacerdotum et pharisæi ad Pilatum,(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:63λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:63dicentes : Domine, recordati sumus, quia seductor ille dixit adhuc vivens : Post tres dies resurgam.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:64Κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας· μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ { νυκτὸς ⬪ - } κλέψωσιν αὐτόν, καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
———
RP: νυκτὸς ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:64Jube ergo custodiri sepulchrum usque in diem tertium : ne forte veniant discipuli ejus, et furentur eum, et dicant plebi : Surrexit a mortuis : et erit novissimus error pejor priore.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:65Ἔφη { δὲ ⬪ - } αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:65Ait illis Pilatus : Habetis custodiam, ite, custodite sicut scitis.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 27:66Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ τῆς κουστωδίας.(Lk)‑‑(Mk)Mt 27:66Illi autem abeuntes, munierunt sepulchrum, signantes lapidem, cum custodibus.(Lk)
« Ch 22» Ch 24

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 13:31:29 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top