www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeJohn the Baptist
1Mk 1:1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ, { υἱοῦ τοῦ θεοῦ ⬪ [υἱοῦ θεοῦ] }·
———
RP: υἱοῦ τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: [υἱοῦ θεοῦ]
(Mt)(Lk)
1Mk 1:1Initium Evangelii Jesu Christi, Filii Dei.(Mt)(Lk)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:1Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, { καὶ τετραρχοῦντος ⬪ καὶ τετρααρχοῦντος } τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ { αὐτοῦ τετραρχοῦντος ⬪ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος } τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς { Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ⬪ Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος },
———
RP: καὶ τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: καὶ τετρααρχοῦντος
RP: αὐτοῦ τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
RP: Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:1Anno autem quintodecimo imperii Tiberii Cæsaris, procurante Pontio Pilato Judæam, tetrarcha autem Galiææ Herode, Philippo autem fratre ejus tetrarcha Iturææ, et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilinæ tetrarcha,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:2ἐπὶ ἀρχιερέως { Ἄννα ⬪ Ἅννα } καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
———
RP: Ἄννα ⬪ NA/UBS: Ἅννα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:2sub principibus sacerdotum Anna et Caipha : factum est verbum Domini super Joannem, Zachariæ filium, in deserto.
2Mk 1:2¶{ Ὡς ⬪ Καθὼς } γέγραπται ἐν { τοῖς προφήταις ⬪ τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ }, Ἰδού, { ἐγὼ ⬪ - } ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου { ἔμπροσθέν σου ⬪ - }.
———
RP: Ὡς ⬪ NA/UBS: Καθὼς
RP: τοῖς προφήταις ⬪ NA/UBS: τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ
RP: ἐγὼ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἔμπροσθέν σου ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
2Mk 1:2Sicut scriptum est in Isaia propheta :
Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam,
qui præparabit viam tuam ante te.
(Mt)(Lk)
3Mk 1:3Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.(Mt)(Lk)3Mk 1:3
Vox clamantis in deserto :
Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus.
(Mt)(Lk)
4Mk 1:4Ἐγένετο Ἰωάννης { βαπτίζων ⬪ [ὁ] βαπτίζων } ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
———
RP: βαπτίζων ⬪ NA/UBS: [ὁ] βαπτίζων
Mt 3:1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας,Lk 3:3Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν { τὴν ⬪ [τὴν] } περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
———
RP: τὴν ⬪ NA/UBS: [τὴν]
4Mk 1:4Fuit Joannes in deserto baptizans, et prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem peccatorum.Mt 3:1In diebus autem illis venit Joannes Baptista prædicans in deserto Judææ,Lk 3:3Et venit in omnem regionem Jordanis, prædicans baptismum pœnitentiæ in remissionem peccatorum,
‑‑(Mk)Mt 3:2{ καὶ ⬪ [καὶ] } λέγων, Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: [καὶ]
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 3:2et dicens : Pœnitentiam agite : appropinquavit enim regnum cælorum.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 3:3Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς { ὑπὸ ⬪ διὰ } Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: διὰ
Lk 3:4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, { λέγοντος ⬪ - }, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: λέγοντος ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)Mt 3:3Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem :
Vox clamantis in deserto :
Parate viam Domini ;
rectas facite semitas ejus.
Lk 3:4sicut scriptum est in libro sermonum Isaiæ prophetæ :
Vox clamantis in deserto :
Parate viam Domini ; rectas facite semitas ejus :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:5Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται· καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:5
omnis vallis implebitur,
et omnis mons, et collis humiliabitur :
et erunt prava in directa, et aspera in vias planas :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:6et videbit omnis caro salutare Dei.5Mk 1:5Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, { καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ⬪ πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο } { ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ }, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ⬪ NA/UBS: πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο
RP: ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
(Mt)(Lk)
5Mk 1:5Et egrediebatur ad eum omnis Judææ regio, et Jerosolymitæ universi, et baptizabantur ab illo in Jordanis flumine, confitentes peccata sua.(Mt)(Lk)
6Mk 1:6{ Ἦν δὲ ⬪ Καὶ ἦν } ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: Ἦν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἦν
Mt 3:4Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ· ἡ δὲ τροφὴ { αὐτοῦ ἦν ⬪ ἦν αὐτοῦ } ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: αὐτοῦ ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν αὐτοῦ
(Lk)
6Mk 1:6Et erat Joannes vestitus pilis cameli, et zona pellicea circa lumbos ejus, et locustas et mel silvestre edebat.Mt 3:4Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos suos : esca autem ejus erat locustæ, et mel silvestre.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 3:5Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου·(Lk)‑‑(Mk)Mt 3:5Tunc exibat ad eum Jerosolyma, et omnis Judæa, et omnis regio circa Jordanem ;(Lk)‑‑(Mk)Mt 3:6καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ { ὑπ’ ⬪ ποταμῷ ὑπ’ } αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: ὑπ’ ⬪ NA/UBS: ποταμῷ ὑπ’
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 3:6et baptizabantur ab eo in Jordane, confitentes peccata sua.(Lk)
John's Prophecy About Jesus
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:15¶Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:15Existimante autem populo, et cogitantibus omnibus in cordibus suis de Joanne, ne forte ipse esset Christus,7Mk 1:7Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.Mt 3:11Ἐγὼ μὲν { βαπτίζω ὑμᾶς ⬪ ὑμᾶς βαπτίζω } ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι { ἁγίῳ ⬪ ἁγίῳ καὶ πυρί }.
———
RP: βαπτίζω ὑμᾶς ⬪ NA/UBS: ὑμᾶς βαπτίζω
RP: ἁγίῳ ⬪ NA/UBS: ἁγίῳ καὶ πυρί
Lk 3:16ἀπεκρίνατο { ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ⬪ λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης }, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
———
RP: ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ⬪ NA/UBS: λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
7Mk 1:7Et prædicabat dicens : Venit fortior post me, cujus non sum dignus procumbens solvere corrigiam calceamentorum ejus.Mt 3:11Ego quidem baptizo vos in aqua in pœnitentiam : qui autem post me venturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calceamenta portare : ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igni.Lk 3:16respondit Joannes, dicens omnibus : Ego quidem aqua baptizo vos : veniet autem fortior me, cujus non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum ejus : ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni :
8Mk 1:8Ἐγὼ { μὲν ⬪ - } ἐβάπτισα { ὑμᾶς ἐν ὕδατι ⬪ ὑμᾶς ὕδατι }· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
———
RP: μὲν ⬪ NA/UBS: —
RP: ὑμᾶς ἐν ὕδατι ⬪ NA/UBS: ὑμᾶς ὕδατι
(Mt)(Lk)
8Mk 1:8Ego baptizavi vos aqua, ille vero baptizabit vos Spiritu Sancto.(Mt)(Lk)
‑‑(Mk)Mt 3:12Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.Lk 3:17οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, { καὶ διακαθαριεῖ ⬪ διακαθᾶραι } τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ { συναξεῖ συνάξει ⬪ συναγαγεῖν } τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
———
RP: καὶ διακαθαριεῖ ⬪ NA/UBS: διακαθᾶραι
RP: συναξεῖ συνάξει ⬪ NA/UBS: συναγαγεῖν
‑‑(Mk)Mt 3:12Cujus ventilabrum in manu sua : et permundabit aream suam : et congregabit triticum suum in horreum, paleas autem comburet igni inextinguibili.Lk 3:17cujus ventilabrum in manu ejus, et purgabit aream suam, et congregabit triticum in horreum suum, paleas autem comburet igni inextinguibili.
Baptism of Jesus
9Mk 1:9¶Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη { ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ⬪ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου }.
———
RP: ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ⬪ NA/UBS: εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
Mt 3:13¶Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.(Lk)
9Mk 1:9¶Et factum est : in diebus illis venit Jesus a Nazareth Galilææ : et baptizatus est a Joanne in Jordane.Mt 3:13¶Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem ad Joannem, ut baptizaretur ab eo.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 3:14Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;(Lk)‑‑(Mk)Mt 3:14Joannes autem prohibebat eum, dicens : Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me ?(Lk)‑‑(Mk)Mt 3:15Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 3:15Respondens autem Jesus, dixit ei : Sine modo : sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum.(Lk)10Mk 1:10Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀναβαίνων { ἀπὸ ⬪ ἐκ } τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ πνεῦμα { ὡσεὶ ⬪ ὡς } περιστερὰν καταβαῖνον { ἐπ’ ⬪ εἰς } αὐτόν·
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: ἐκ
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: ἐπ’ ⬪ NA/UBS: εἰς
Mt 3:16{ Καὶ βαπτισθεὶς ⬪ Βαπτισθεὶς δὲ } ὁ Ἰησοῦς { ἀνέβη εὐθὺς ⬪ εὐθὺς ἀνέβη } ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδού, { ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ⬪ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] } οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν { τὸ πνεῦμα τοῦ ⬪ [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] } θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν { καὶ ἐρχόμενον ⬪ [καὶ] ἐρχόμενον } ἐπ’ αὐτόν.
———
RP: Καὶ βαπτισθεὶς ⬪ NA/UBS: Βαπτισθεὶς δὲ
RP: ἀνέβη εὐθὺς ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ἀνέβη
RP: ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ]
RP: τὸ πνεῦμα τοῦ ⬪ NA/UBS: [τὸ] πνεῦμα [τοῦ]
RP: καὶ ἐρχόμενον ⬪ NA/UBS: [καὶ] ἐρχόμενον
Lk 3:21¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,
10Mk 1:10Et statim ascendens de aqua, vidit cælos apertos, et Spiritum tamquam columbam descendentem, et manentem in ipso.Mt 3:16Baptizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt ei cæli : et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam, et venientem super se.Lk 3:21¶Factum est autem cum baptizaretur omnis populus, et Jesu baptizato, et orante, apertum est cælum :
11Mk 1:11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν { ᾧ ⬪ σοὶ } εὐδόκησα.
———
RP: ᾧ ⬪ NA/UBS: σοὶ
Mt 3:17Καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.Lk 3:22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει { ὡσεὶ ⬪ ὡς } περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, { λέγουσαν ⬪ - }, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
———
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: λέγουσαν ⬪ NA/UBS: —
11Mk 1:11Et vox facta est de cælis : Tu es Filius meus dilectus, in te complacui.Mt 3:17Et ecce vox de cælis dicens : Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui.Lk 3:22et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba in ipsum : et vox de cælo facta est : Tu es filius meus dilectus, in te complacui mihi.
Temptation of Jesus
12Mk 1:12¶Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.Mt 4:1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.Lk 4:1Ἰησοῦς δὲ { πνεύματος ἁγίου πλήρης ⬪ πλήρης πνεύματος ἁγίου } ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι { εἰς τὴν ἔρημον ⬪ ἐν τῇ ἐρήμῳ },
———
RP: πνεύματος ἁγίου πλήρης ⬪ NA/UBS: πλήρης πνεύματος ἁγίου
RP: εἰς τὴν ἔρημον ⬪ NA/UBS: ἐν τῇ ἐρήμῳ
12Mk 1:12¶Et statim Spiritus expulit eum in desertum.Mt 4:1Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo.Lk 4:1Jesus autem plenus Spiritu Sancto regressus est a Jordane : et agebatur a Spiritu in desertum
13Mk 1:13Καὶ ἦν { ἐκεῖ ⬪ - } ἐν τῇ ἐρήμῳ { ἡμέρας τεσσαράκοντα ⬪ τεσσεράκοντα ἡμέρας } πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ { Σατανᾶ ⬪ σατανᾶ }, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
———
RP: ἐκεῖ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἡμέρας τεσσαράκοντα ⬪ NA/UBS: τεσσεράκοντα ἡμέρας
RP: Σατανᾶ ⬪ NA/UBS: σατανᾶ
Mt 4:2Καὶ νηστεύσας ἡμέρας { τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ⬪ τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα }, ὕστερον ἐπείνασεν.
———
RP: τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ⬪ NA/UBS: τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα
Lk 4:2ἡμέρας { τεσσαράκοντα ⬪ τεσσεράκοντα } πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, { ὕστερον ⬪ - } ἐπείνασεν.
———
RP: τεσσαράκοντα ⬪ NA/UBS: τεσσεράκοντα
RP: ὕστερον ⬪ NA/UBS: —
13Mk 1:13Et erat in deserto quadraginta diebus, et quadraginta noctibus : et tentabatur a Satana : eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi.Mt 4:2Et cum jejunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esuriit.Lk 4:2diebus quadraginta, et tentabatur a diabolo. Et nihil manducavit in diebus illis : et consummatis illis esuriit.
‑‑(Mk)Mt 4:3Καὶ προσελθὼν { αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν ⬪ ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ }, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
———
RP: αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν ⬪ NA/UBS: ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ
Lk 4:3{ Καὶ εἶπεν ⬪ Εἶπεν δὲ } αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
———
RP: Καὶ εἶπεν ⬪ NA/UBS: Εἶπεν δὲ
‑‑(Mk)Mt 4:3Et accedens tentator dixit ei : Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant.Lk 4:3Dixit autem illi diabolus : Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat.
‑‑(Mk)Mt 4:4Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται { ἄνθρωπος ⬪ ὁ ἄνθρωπος }, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.
———
RP: ἄνθρωπος ⬪ NA/UBS: ὁ ἄνθρωπος
Lk 4:4Καὶ ἀπεκρίθη { Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ⬪ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς }, { λέγων ⬪ - }, Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται { ἄνθρωπος ⬪ ὁ ἄνθρωπος }, { ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ ⬪ - }.
———
RP: Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ⬪ NA/UBS: πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
RP: ἄνθρωπος ⬪ NA/UBS: ὁ ἄνθρωπος
RP: ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)Mt 4:4Qui respondens dixit : Scriptum est : Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.Lk 4:4Et respondit ad illum Jesus : Scriptum est : Quia non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo Dei.
‑‑(Mk)Mt 4:5Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ { ἵστησιν ⬪ ἔστησεν } αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
———
RP: ἵστησιν ⬪ NA/UBS: ἔστησεν
(Lk)(Lk 4:9)
‑‑(Mk)Mt 4:5Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi,(Lk)(Lk 4:9)
‑‑(Mk)Mt 4:6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ.(Lk)(Lk 4:10-11)‑‑(Mk)Mt 4:6et dixit ei : Si Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim : Quia angelis suis mandavit de te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.(Lk)(Lk 4:10-11)‑‑(Mk)Mt 4:7Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.(Lk)(Lk 4:12)‑‑(Mk)Mt 4:7Ait illi Jesus : Rursum scriptum est : Non tentabis Dominum Deum tuum.(Lk)(Lk 4:12)‑‑(Mk)Mt 4:8Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,Lk 4:5Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν { ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ⬪ - } ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου.
———
RP: ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)Mt 4:8Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde : et ostendit ei omnia regna mundi, et gloriam eorum,Lk 4:5Et duxit illum diabolus in montem excelsum, et ostendit illi omnia regna orbis terræ in momento temporis,
‑‑(Mk)Mt 4:9καὶ { λέγει ⬪ εἶπεν } αὐτῷ, Ταῦτα { πάντα σοι ⬪ σοι πάντα } δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
———
RP: λέγει ⬪ NA/UBS: εἶπεν
RP: πάντα σοι ⬪ NA/UBS: σοι πάντα
Lk 4:6Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν· ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν.
‑‑(Mk)Mt 4:9et dixit ei : Hæc omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.Lk 4:6et ait illi : Tibi dabo potestatem hanc universam, et gloriam illorum : quia mihi tradita sunt, et cui volo do illa.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 4:7Σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.‑‑(Mk)(Mt)Lk 4:7Tu ergo si adoraveris coram me, erunt tua omnia.‑‑(Mk)Mt 4:10Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε { ὀπίσω μου ⬪ - }, { Σατανᾶ ⬪ σατανᾶ }· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
———
RP: ὀπίσω μου ⬪ NA/UBS: —
RP: Σατανᾶ ⬪ NA/UBS: σατανᾶ
Lk 4:8Καὶ ἀποκριθεὶς { αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ⬪ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ }, { Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ ⬪ - }· γέγραπται, { Προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου ⬪ Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις }, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
———
RP: αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
RP: Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ ⬪ NA/UBS: —
RP: Προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου ⬪ NA/UBS: Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
‑‑(Mk)Mt 4:10Tunc dicit ei Jesus : Vade Satana : Scriptum est enim : Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies.Lk 4:8Et respondens Jesus, dixit illi : Scriptum est : Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies.
‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:5)Lk 4:9{ Καὶ ἤγαγεν ⬪ Ἤγαγεν δὲ } αὐτὸν εἰς { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ }, καὶ ἔστησεν { αὐτὸν ἐπὶ ⬪ ἐπὶ } τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·
———
RP: Καὶ ἤγαγεν ⬪ NA/UBS: Ἤγαγεν δὲ
RP: αὐτὸν ἐπὶ ⬪ NA/UBS: ἐπὶ
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:5)Lk 4:9Et duxit illum in Jerusalem, et statuit eum super pinnam templi, et dixit illi : Si Filius Dei es, mitte te hinc deorsum.
‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:6a)Lk 4:10γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε·‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:6a)Lk 4:10Scriptum est enim quod angelis suis mandavit de te, ut conservent te :‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:6b)Lk 4:11καί, { Ἐπὶ ⬪ ὅτι Ἐπὶ } χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
———
RP: Ἐπὶ ⬪ NA/UBS: ὅτι Ἐπὶ
‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:6b)Lk 4:11et quia in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:7)Lk 4:12Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.‑‑(Mk)(Mt)(Mt 4:7)Lk 4:12Et respondens Jesus, ait illi : Dictum est : Non tentabis Dominum Deum tuum.‑‑(Mk)Mt 4:11Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδού, ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.Lk 4:13Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.‑‑(Mk)Mt 4:11Tunc reliquit eum diabolus : et ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei.Lk 4:13Et consummata omni tentatione, diabolus recessit ab illo, usque ad tempus.Arrest of John / Beginning of Jesus' Ministry
14Mk 1:14¶Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον { τῆς βασιλείας ⬪ - } τοῦ θεοῦ,
———
RP: τῆς βασιλείας ⬪ NA/UBS: —
Mt 4:12¶Ἀκούσας δὲ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν·
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
Lk 4:14¶Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.
14Mk 1:14¶Postquam autem traditus est Joannes, venit Jesus in Galilæam, prædicans Evangelium regni Dei,Mt 4:12¶Cum autem audisset Jesus quod Joannes traditus esset, secessit in Galilæam :Lk 4:14¶Et regressus est Jesus in virtute Spiritus in Galilæam, et fama exiit per universam regionem de illo.
‑‑(Mk)Mt 4:13καὶ καταλιπὼν τὴν { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρὰ }, ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς { Καπερναοὺμ ⬪ Καφαρναοὺμ } τὴν παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ { Νεφθαλείμ ⬪ Νεφθαλίμ }·
———
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρὰ
RP: Καπερναοὺμ ⬪ NA/UBS: Καφαρναοὺμ
RP: Νεφθαλείμ ⬪ NA/UBS: Νεφθαλίμ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 4:13et, relicta civitate Nazareth, venit, et habitavit in Capharnaum maritima, in finibus Zabulon et Nephthalim :(Lk)
‑‑(Mk)Mt 4:14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος,(Lk)‑‑(Mk)Mt 4:14ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam :(Lk)‑‑(Mk)Mt 4:15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ { Νεφθαλείμ ⬪ Νεφθαλίμ }, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
———
RP: Νεφθαλείμ ⬪ NA/UBS: Νεφθαλίμ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 4:15
Terra Zabulon, et terra Nephthalim,
via maris trans Jordanem,
Galilæa gentium :
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 4:16ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει { εἶδεν φῶς ⬪ φῶς εἶδεν } μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
———
RP: εἶδεν φῶς ⬪ NA/UBS: φῶς εἶδεν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 4:16
populus, qui sedebat in tenebris,
vidit lucem magnam :
et sedentibus in regione umbræ mortis,
lux orta est eis.
(Lk)
15Mk 1:15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.Mt 4:17¶Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.(Lk)15Mk 1:15et dicens : Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei : pœnitemini, et credite Evangelio.Mt 4:17Exinde cœpit Jesus prædicare, et dicere : Pœnitentiam agite : appropinquavit enim regnum cælorum.(Lk)‑‑(Mk)(Mt)Lk 4:15Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.‑‑(Mk)(Mt)Lk 4:15Et ipse docebat in synagogis eorum, et magnificabatur ab omnibus.Fishers of Men
‑‑(Mk)(Mk 6:53)(Mt)(Mt 14:34)Lk 5:1Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ { τοῦ ἀκούειν ⬪ καὶ ἀκούειν } τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ·
———
RP: τοῦ ἀκούειν ⬪ NA/UBS: καὶ ἀκούειν
‑‑(Mk)(Mk 6:53)(Mt)(Mt 14:34)Lk 5:1Factum est autem, cum turbæ irruerunt in eum ut audirent verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum Genesareth.
16Mk 1:16¶{ Περιπατῶν δὲ ⬪ Καὶ παράγων } παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν { αὐτοῦ, τοῦ ⬪ - } Σίμωνος { βάλλοντας ἀμφίβληστρον ⬪ ἀμφιβάλλοντας } ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
———
RP: Περιπατῶν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ παράγων
RP: αὐτοῦ, τοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: βάλλοντας ἀμφίβληστρον ⬪ NA/UBS: ἀμφιβάλλοντας
Mt 4:18¶Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.Lk 5:2καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς { ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν ⬪ ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον } τὰ δίκτυα.
———
RP: ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν ⬪ NA/UBS: ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον
16Mk 1:16Et præteriens secus mare Galilææ, vidit Simonem, et Andream fratrem ejus, mittentes retia in mare (erant enim piscatores),Mt 4:18¶Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ, vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur Petrus, et Andream fratrem ejus, mittentes rete in mare (erant enim piscatores),Lk 5:2Et vidit duas naves stantes secus stagnum : piscatores autem descenderant, et lavabant retia.
17Mk 1:17Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.Mt 4:19Καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.(Lk)17Mk 1:17et dixit eis Jesus : Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.Mt 4:19et ait illis : Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.(Lk)18Mk 1:18Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀφέντες τὰ δίκτυα { αὐτῶν ⬪ - }, ἠκολούθησαν αὐτῷ.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: αὐτῶν ⬪ NA/UBS: —
Mt 4:20Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.(Lk)
18Mk 1:18Et protinus relictis retibus, secuti sunt eum.Mt 4:20At illi continuo relictis retibus secuti sunt eum.(Lk)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:3Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν { τοῦ Σίμωνος ⬪ Σίμωνος }, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. { Καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου ⬪ Καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν } τοὺς ὄχλους.
———
RP: τοῦ Σίμωνος ⬪ NA/UBS: Σίμωνος
RP: Καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου ⬪ NA/UBS: Καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:3Ascendens autem in unam navim, quæ erat Simonis, rogavit eum a terra reducere pusillum. Et sedens docebat de navicula turbas.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:4Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:4¶Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem : Duc in altum, et laxate retia vestra in capturam.‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:5Καὶ ἀποκριθεὶς { ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ ⬪ Σίμων εἶπεν }, Ἐπιστάτα, δι’ ὅλης { τῆς ⬪ - } νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω { τὸ δίκτυον ⬪ τὰ δίκτυα }.
———
RP: ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: Σίμων εἶπεν
RP: τῆς ⬪ NA/UBS: —
RP: τὸ δίκτυον ⬪ NA/UBS: τὰ δίκτυα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:5Et respondens Simon, dixit illi : Præceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus : in verbo autem tuo laxabo rete.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:6Καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· { διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον ⬪ διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα } αὐτῶν·
———
RP: διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον ⬪ NA/UBS: διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:6Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem copiosam : rumpebatur autem rete eorum.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:7καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις { τοῖς ἐν ⬪ ἐν } τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.
———
RP: τοῖς ἐν ⬪ NA/UBS: ἐν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:7Et annuerunt sociis, qui erant in alia navi, ut venirent, et adjuvarent eos. Et venerunt, et impleverunt ambas naviculas, ita ut pene mergerentur.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:8Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ, λέγων, Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε.‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:8Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genua Jesu, dicens : Exi a me, quia homo peccator sum, Domine.‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:9Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων { ᾗ ⬪ ὧν } συνέλαβον·
———
RP: ᾗ ⬪ NA/UBS: ὧν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:9Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo erant, in captura piscium, quam ceperant :
19Mk 1:19Καὶ προβὰς { ἐκεῖθεν ⬪ - } ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.
———
RP: ἐκεῖθεν ⬪ NA/UBS: —
Mt 4:21Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.Lk 5:10ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.
19Mk 1:19Et progressus inde pusillum, vidit Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, et ipsos componentes retia in navi :Mt 4:21Et procedens inde, vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, in navi cum Zebedæo patre eorum, reficientes retia sua : et vocavit eos.Lk 5:10similiter autem Jacobum et Joannem, filios Zebedæi, qui erant socii Simonis. Et ait ad Simonem Jesus : Noli timere : ex hoc jam homines eris capiens.
20Mk 1:20Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐκάλεσεν αὐτούς· καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 4:22Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.Lk 5:11Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες { ἅπαντα ⬪ πάντα }, ἠκολούθησαν αὐτῷ.
———
RP: ἅπαντα ⬪ NA/UBS: πάντα
20Mk 1:20et statim vocavit illos. Et relicto patre suo Zebedæo in navi cum mercenariis, secuti sunt eum.Mt 4:22Illi autem statim relictis retibus et patre, secuti sunt eum.Lk 5:11Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus, secuti sunt eum.
Jesus Teaches With Authority
21Mk 1:21¶Καὶ εἰσπορεύονται εἰς { Καπερναούμ· καὶ εὐθέως ⬪ Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς } τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκεν.
———
RP: Καπερναούμ· καὶ εὐθέως ⬪ NA/UBS: Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς
(Mt)Lk 4:31¶Καὶ κατῆλθεν εἰς { Καπερναοὺμ ⬪ Καφαρναοὺμ } πόλιν τῆς Γαλιλαίας· καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν.
———
RP: Καπερναοὺμ ⬪ NA/UBS: Καφαρναοὺμ
21Mk 1:21¶Et ingrediuntur Capharnaum : et statim sabbatis ingressus in synagogam, docebat eos.(Mt)Lk 4:31¶Et descendit in Capharnaum civitatem Galilææ, ibique docebat illos sabbatis.
22Mk 1:22Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.Mt 7:28¶Καὶ ἐγένετο ὅτε { συνετέλεσεν ⬪ ἐτέλεσεν } ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·
———
RP: συνετέλεσεν ⬪ NA/UBS: ἐτέλεσεν
Lk 4:32Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
22Mk 1:22Et stupebant super doctrina ejus : erat enim docens eos quasi potestatem habens, et non sicut scribæ.Mt 7:28Et factum est : cum consummasset Jesus verba hæc, admirabantur turbæ super doctrina ejus.Lk 4:32Et stupebant in doctrina ejus, quia in potestate erat sermo ipsius.
‑‑(Mk)Mt 7:29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ { γραμματεῖς ⬪ γραμματεῖς αὐτῶν }.
———
RP: γραμματεῖς ⬪ NA/UBS: γραμματεῖς αὐτῶν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 7:29Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribæ eorum, et pharisæi.(Lk)
23Mk 1:23Καὶ { ἦν ⬪ εὐθὺς ἦν } ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν,
———
RP: ἦν ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ἦν
(Mt)Lk 4:33Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,
23Mk 1:23Et erat in synagoga eorum homo in spiritu immundo : et exclamavit,(Mt)Lk 4:33Et in synagoga erat homo habens dæmonium immundum, et exclamavit voce magna,
24Mk 1:24λέγων, { Ἔα ⬪ - }, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
———
RP: Ἔα ⬪ NA/UBS: —
(Mt)Lk 4:34{ λέγων ⬪ - }, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
24Mk 1:24dicens : Quid nobis et tibi, Jesu Nazarene ? venisti perdere nos ? scio qui sis, Sanctus Dei.(Mt)Lk 4:34dicens : Sine, quid nobis et tibi, Jesu Nazarene ? venisti perdere nos ? scio te quis sis, Sanctus Dei.
25Mk 1:25Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.(Mt)Lk 4:35Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε { ἐξ ⬪ ἀπ’ } αὐτοῦ. Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς { μέσον ⬪ τὸ μέσον } ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
———
RP: ἐξ ⬪ NA/UBS: ἀπ’
RP: μέσον ⬪ NA/UBS: τὸ μέσον
25Mk 1:25Et comminatus est ei Jesus, dicens : Obmutesce, et exi de homine.(Mt)Lk 4:35Et increpavit illum Jesus, dicens : Obmutesce, et exi ab eo. Et cum projecisset illum dæmonium in medium, exiit ab illo, nihilque illum nocuit.
26Mk 1:26Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ { κράξαν ⬪ φωνῆσαν } φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
———
RP: κράξαν ⬪ NA/UBS: φωνῆσαν
(Mt)(Lk)
26Mk 1:26Et discerpens eum spiritus immundus, et exclamans voce magna, exiit ab eo.(Mt)(Lk)
27Mk 1:27Καὶ ἐθαμβήθησαν { πάντες ⬪ ἅπαντες }, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; { Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι ⬪ Διδαχὴ καινὴ } κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
———
RP: πάντες ⬪ NA/UBS: ἅπαντες
RP: Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι ⬪ NA/UBS: Διδαχὴ καινὴ
(Mt)Lk 4:36Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
27Mk 1:27Et mirati sunt omnes, ita ut conquirerent inter se dicentes : Quidnam est hoc ? quænam doctrina hæc nova ? quia in potestate etiam spiritibus immundis imperat, et obediunt ei.(Mt)Lk 4:36Et factus est pavor in omnibus, et colloquebantur ad invicem, dicentes : Quod est hoc verbum, quia in potestate et virtute imperat immundis spiritibus, et exeunt ?
28Mk 1:28{ Ἐξῆλθεν δὲ ⬪ Καὶ ἐξῆλθεν } ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς { εἰς ⬪ πανταχοῦ εἰς } ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
———
RP: Ἐξῆλθεν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἐξῆλθεν
RP: εἰς ⬪ NA/UBS: πανταχοῦ εἰς
(Mt)Lk 4:37Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
28Mk 1:28Et processit rumor ejus statim in omnem regionem Galilææ.(Mt)Lk 4:37Et divulgabatur fama de illo in omnem locum regionis.
Jesus Heals Peter's Mother-in-Law
29Mk 1:29¶Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 8:14¶Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν,Lk 4:38¶Ἀναστὰς δὲ { ἐκ ⬪ ἀπὸ } τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος· πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ· καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
———
RP: ἐκ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ
29Mk 1:29¶Et protinus egredientes de synagoga, venerunt in domum Simonis et Andreæ, cum Jacobo et Joanne.Mt 8:14¶Et cum venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et febricitantem :Lk 4:38¶Surgens autem Jesus de synagoga, introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus : et rogaverunt illum pro ea.
30Mk 1:30Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς·
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)(Lk)
30Mk 1:30Decumbebat autem socrus Simonis febricitans : et statim dicunt ei de illa.(Mt)(Lk)
31Mk 1:31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς { αὐτῆς ⬪ - }· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς { εὐθέως ⬪ - }, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
———
RP: αὐτῆς ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: —
Mt 8:15καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτῷ.Lk 4:39Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
31Mk 1:31Et accedens elevavit eam, apprehensa manu ejus : et continuo dimisit eam febris, et ministrabat eis.Mt 8:15et tetigit manum ejus, et dimisit eam febris, et surrexit, et ministrabat eis.Lk 4:39Et stans super illam imperavit febri : et dimisit illam. Et continuo surgens, ministrabat illis.
Jesus Heals the Sick and the Demon-Possessed
32Mk 1:32¶Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·Mt 8:16Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·Lk 4:40¶Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, { πάντες ⬪ ἅπαντες } ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας { ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ⬪ ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν } αὐτούς.
———
RP: πάντες ⬪ NA/UBS: ἅπαντες
RP: ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ⬪ NA/UBS: ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν
32Mk 1:32¶Vespere autem facto cum occidisset sol, afferebant ad eum omnes male habentes, et dæmonia habentes :Mt 8:16¶Vespere autem facto, obtulerunt ei multos dæmonia habentes : et ejiciebat spiritus verbo, et omnes male habentes curavit :Lk 4:40Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos ad eum. At ille singulis manus imponens, curabat eos.
‑‑(Mk)Mt 8:17ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 8:17ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem :
Ipse infirmitates nostras accepit :
et ægrotationes nostras portavit.
(Lk)
33Mk 1:33καὶ { ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν ⬪ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη } πρὸς τὴν θύραν.
———
RP: ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη
(Mt)(Lk)
33Mk 1:33et erat omnis civitas congregata ad januam.(Mt)(Lk)
34Mk 1:34Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.(Mt)Lk 4:41Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, { κράζοντα ⬪ κρ[αυγ]άζοντα } καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ { ὁ χριστὸς ⬪ - } ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.
———
RP: κράζοντα ⬪ NA/UBS: κρ[αυγ]άζοντα
RP: ὁ χριστὸς ⬪ NA/UBS: —
34Mk 1:34Et curavit multos, qui vexabantur variis languoribus, et dæmonia multa ejiciebat, et non sinebat ea loqui, quoniam sciebant eum.(Mt)Lk 4:41Exibant autem dæmonia a multis clamantia, et dicentia : Quia tu es Filius Dei : et increpans non sinebat ea loqui : quia sciebant ipsum esse Christum.
For This Reason I Have Been Sent
35Mk 1:35¶Καὶ πρωῒ { ἔννυχον ⬪ ἔννυχα } λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο.
———
RP: ἔννυχον ⬪ NA/UBS: ἔννυχα
(Mt)Lk 4:42¶Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
35Mk 1:35¶Et diluculo valde surgens, egressus abiit in desertum locum, ibique orabat.(Mt)Lk 4:42¶Facta autem die egressus ibat in desertum locum, et turbæ requirebant eum, et venerunt usque ad ipsum : et detinebant illum ne discederet ab eis.
36Mk 1:36Καὶ { κατεδίωξαν ⬪ κατεδίωξεν } αὐτὸν { ὁ ⬪ - } Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ·
———
RP: κατεδίωξαν ⬪ NA/UBS: κατεδίωξεν
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
36Mk 1:36Et prosecutus est eum Simon, et qui cum illo erant.(Mt)(Lk)
37Mk 1:37καὶ { εὑρόντες αὐτὸν ⬪ εὗρον αὐτὸν καὶ } λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες { σε ζητοῦσιν ⬪ ζητοῦσίν σε }.
———
RP: εὑρόντες αὐτὸν ⬪ NA/UBS: εὗρον αὐτὸν καὶ
RP: σε ζητοῦσιν ⬪ NA/UBS: ζητοῦσίν σε
(Mt)(Lk)
37Mk 1:37Et cum invenissent eum, dixerunt ei : Quia omnes quærunt te.(Mt)(Lk)
38Mk 1:38Καὶ λέγει αὐτοῖς, { Ἄγωμεν ⬪ Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ } εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ { ἐξελήλυθα ⬪ ἐξῆλθον }.
———
RP: Ἄγωμεν ⬪ NA/UBS: Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ
RP: ἐξελήλυθα ⬪ NA/UBS: ἐξῆλθον
(Mt)Lk 4:43Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· ὅτι { εἰς τοῦτο ἀπεστάλμαι ⬪ ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην }.
———
RP: εἰς τοῦτο ἀπεστάλμαι ⬪ NA/UBS: ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
38Mk 1:38Et ait illis : Eamus in proximos vicos, et civitates, ut et ibi prædicem : ad hoc enim veni.(Mt)Lk 4:43Quibus ille ait : Quia et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei : quia ideo missus sum.
Jesus Preaches in Synagogues Throughout Galilee
39Mk 1:39Καὶ { ἦν ⬪ ἦλθεν } κηρύσσων { ἐν ταῖς συναγωγαῖς ⬪ εἰς τὰς συναγωγὰς } αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
———
RP: ἦν ⬪ NA/UBS: ἦλθεν
RP: ἐν ταῖς συναγωγαῖς ⬪ NA/UBS: εἰς τὰς συναγωγὰς
Mt 4:23¶Καὶ περιῆγεν { ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς ⬪ ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ }, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
———
RP: ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ
Lk 4:44¶Καὶ ἦν κηρύσσων { ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας ⬪ εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας }.
———
RP: ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας ⬪ NA/UBS: εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας
39Mk 1:39Et erat prædicans in synagogis eorum, et in omni Galilæa, et dæmonia ejiciens.Mt 4:23Et circuibat Jesus totam Galilæam, docens in synagogis eorum, et prædicans Evangelium regni : et sanans omnem languorem, et omnem infirmitatem in populo.Lk 4:44Et erat prædicans in synagogis Galilææ.
‑‑(Mk)Mt 4:24Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, { καὶ δαιμονιζομένους ⬪ [καὶ] δαιμονιζομένους }, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
———
RP: καὶ δαιμονιζομένους ⬪ NA/UBS: [καὶ] δαιμονιζομένους
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 4:24Et abiit opinio ejus in totam Syriam, et obtulerunt ei omnes male habentes, variis languoribus, et tormentis comprehensos, et qui dæmonia habebant, et lunaticos, et paralyticos, et curavit eos :(Lk)
‑‑(Mk)Mt 4:25Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.(Lk)‑‑(Mk)Mt 4:25et secutæ sunt eum turbæ multæ de Galilæa, et Decapoli, et de Jerosolymis, et de Judæa, et de trans Jordanem.(Lk)Jesus Heals a Leper
‑‑(Mk)Mt 8:1{ Καταβάντι δὲ αὐτῷ ⬪ Καταβάντος δὲ αὐτοῦ } ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί·
———
RP: Καταβάντι δὲ αὐτῷ ⬪ NA/UBS: Καταβάντος δὲ αὐτοῦ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 8:1Cum autem descendisset de monte, secutæ sunt eum turbæ multæ :(Lk)
40Mk 1:40¶Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν { καὶ γονυπετῶν αὐτόν ⬪ [καὶ γονυπετῶν] }, καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: καὶ γονυπετῶν αὐτόν ⬪ NA/UBS: [καὶ γονυπετῶν]
Mt 8:2καὶ ἰδού, λεπρὸς { ἐλθὼν ⬪ προσελθὼν } προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: ἐλθὼν ⬪ NA/UBS: προσελθὼν
Lk 5:12¶Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· { καὶ ἰδὼν ⬪ ἰδὼν δὲ } τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: καὶ ἰδὼν ⬪ NA/UBS: ἰδὼν δὲ
40Mk 1:40¶Et venit ad eum leprosus deprecans eum : et genu flexo dixit ei : Si vis, potes me mundare.Mt 8:2et ecce leprosus veniens, adorabat eum, dicens : Domine, si vis, potes me mundare.Lk 5:12¶Et factum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum, et procidens in faciem, rogavit eum, dicens : Domine, si vis, potes me mundare.
41Mk 1:41{ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ Καὶ } σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, { ἥψατο αὐτοῦ ⬪ αὐτοῦ ἥψατο }, καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι.
———
RP: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: Καὶ
RP: ἥψατο αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ ἥψατο
Mt 8:3Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }, λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
Lk 5:13Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ, { εἰπών ⬪ λέγων }, Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
———
RP: εἰπών ⬪ NA/UBS: λέγων
41Mk 1:41Jesus autem misertus ejus, extendit manum suam : et tangens eum, ait illi : Volo : mundare.Mt 8:3Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens : Volo : mundare. Et confestim mundata est lepra ejus.Lk 5:13Et extendens manum, tetigit eum dicens : Volo : mundare. Et confestim lepra discessit ab illo.
42Mk 1:42Καὶ { εἰπόντος αὐτοῦ ⬪ - } { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
———
RP: εἰπόντος αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)(Lk)
42Mk 1:42Et cum dixisset, statim discessit ab eo lepra, et mundatus est.(Mt)(Lk)
43Mk 1:43Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐξέβαλεν αὐτόν,
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)(Lk)
43Mk 1:43Et comminatus est ei, statimque ejecit illum,(Mt)(Lk)
44Mk 1:44καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· { ἀλλ’ ⬪ ἀλλὰ } ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: ἀλλ’ ⬪ NA/UBS: ἀλλὰ
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
Mt 8:4Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς· ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ { προσένεγκε ⬪ προσένεγκον } τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: προσένεγκε ⬪ NA/UBS: προσένεγκον
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
Lk 5:14Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν· ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
44Mk 1:44et dicit ei : Vide nemini dixeris : sed vade, ostende te principi sacerdotum, et offer pro emundatione tua, quæ præcepit Moyses in testimonium illis.Mt 8:4Et ait illi Jesus : Vide, nemini dixeris : sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quod præcepit Moyses, in testimonium illis.Lk 5:14Et ipse præcepit illi ut nemini diceret : sed, Vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tua, sicut præcepit Moyses, in testimonium illis.
45Mk 1:45Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ’ ἔξω { ἐν ⬪ ἐπ’ } ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν { πανταχόθεν ⬪ πάντοθεν }.
———
RP: ἐν ⬪ NA/UBS: ἐπ’
RP: πανταχόθεν ⬪ NA/UBS: πάντοθεν
(Mt)Lk 5:15Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ· καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι { ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ - } ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν.
———
RP: ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
45Mk 1:45At ille egressus cœpit prædicare, et diffamare sermonem, ita ut jam non posset manifeste introire in civitatem, sed foris in desertis locis esset, et conveniebant ad eum undique.(Mt)Lk 5:15Perambulabat autem magis sermo de illo : et conveniebant turbæ multæ ut audirent, et curarentur ab infirmitatibus suis.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:16Αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:16Ipse autem secedebat in desertum, et orabat.
» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 14:40:43 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top