www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

Matthew

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeCensus of Caesar Augustus
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:1Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:1Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a Cæsare Augusto ut describeretur universus orbis.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:2Αὕτη { ἡ ⬪ - } ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.
———
RP: ἡ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:2Hæc descriptio prima facta est a præside Syriæ Cyrino :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:3Καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν { ἰδίαν ⬪ ἑαυτοῦ } πόλιν.
———
RP: ἰδίαν ⬪ NA/UBS: ἑαυτοῦ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:3et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:4Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρὲθ }, εἰς τὴν Ἰουδαίαν, εἰς πόλιν Δαυίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,
———
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρὲθ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:4Ascendit autem et Joseph a Galilæa de civitate Nazareth in Judæam, in civitatem David, quæ vocatur Bethlehem : eo quod esset de domo et familia David,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:5ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ { μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί ⬪ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ }, οὔσῃ ἐγκύῳ.
———
RP: μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί ⬪ NA/UBS: ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:5ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore prægnante.
Birth of Jesus
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:6Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:6Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:7Καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν { τῇ ⬪ - } φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
———
RP: τῇ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:7Et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in præsepio : quia non erat eis locus in diversorio.
Adoration of the Shepherds
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:8¶Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:8Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:9Καὶ { ἰδού ⬪ - }, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς· καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.
———
RP: ἰδού ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:9Et ecce angelus Domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:10Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:10Et dixit illis angelus : Nolite timere : ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo :‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:11quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:12Καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, { κείμενον ⬪ καὶ κείμενον } ἐν φάτνῃ.
———
RP: κείμενον ⬪ NA/UBS: καὶ κείμενον
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:12Et hoc vobis signum : invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:13Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τὸν θεόν, καὶ λεγόντων,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:13Et subito facta est cum angelo multitudo militiæ cælestis laudantium Deum, et dicentium :‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἐν ἀνθρώποις { εὐδοκία ⬪ εὐδοκίας }.
———
RP: εὐδοκία ⬪ NA/UBS: εὐδοκίας
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:14
Gloria in altissimis Deo,
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:15¶Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, { καὶ οἱ ἄνθρωποι ⬪ - } οἱ ποιμένες { εἶπον ⬪ ἐλάλουν } πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.
———
RP: καὶ οἱ ἄνθρωποι ⬪ NA/UBS: —
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: ἐλάλουν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:15Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli in cælum : pastores loquebantur ad invicem : Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:16Καὶ { ἦλθον ⬪ ἦλθαν } σπεύσαντες, καὶ { ἀνεῦρον ⬪ ἀνεῦραν } τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
———
RP: ἦλθον ⬪ NA/UBS: ἦλθαν
RP: ἀνεῦρον ⬪ NA/UBS: ἀνεῦραν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:16Et venerunt festinantes : et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in præsepio.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:17Ἰδόντες δὲ { διεγνώρισαν ⬪ ἐγνώρισαν } περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
———
RP: διεγνώρισαν ⬪ NA/UBS: ἐγνώρισαν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:17Videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de puero hoc.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:18Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:18Et omnes qui audierunt, mirati sunt : et de his quæ dicta erant a pastoribus ad ipsos.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:19Ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:19Maria autem conservabat omnia verba hæc, conferens in corde suo.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:20Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:20Et reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus quæ audierant et viderant, sicut dictum est ad illos.Circumcision of Jesus (Jesus at Eight Days)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:21¶Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ { συλληφθῆναι ⬪ συλλημφθῆναι } αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
———
RP: συλληφθῆναι ⬪ NA/UBS: συλλημφθῆναι
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:21¶Et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus, quod vocatum est ab angelo priusquam in utero conciperetur.
Mary's Days of Purification (Jesus at Six Weeks)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:22¶Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον { Μωσέως ⬪ Μωϋσέως }, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ κυρίῳ —
———
RP: Μωσέως ⬪ NA/UBS: Μωϋσέως
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:22Et postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi, tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:23καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται —‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:23sicut scriptum est in lege Domini : Quia omne masculinum adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur :‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:24καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν { νόμῳ ⬪ τῷ νόμῳ } κυρίου, Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο { νεοσσοὺς ⬪ νοσσοὺς } περιστερῶν.
———
RP: νόμῳ ⬪ NA/UBS: τῷ νόμῳ
RP: νεοσσοὺς ⬪ NA/UBS: νοσσοὺς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:24et ut darent hostiam secundum quod dictum est in lege Domini, par turturum, aut duos pullos columbarum.
Blessing of Simeon
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:25Καὶ ἰδού, { ἦν ἄνθρωπος ⬪ ἄνθρωπος ἦν } ἐν { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ }, ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν.
———
RP: ἦν ἄνθρωπος ⬪ NA/UBS: ἄνθρωπος ἦν
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:25Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus, et timoratus, exspectans consolationem Israël : et Spiritus Sanctus erat in eo.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:26Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν { ἢ ⬪ [ἢ] ἂν } ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
———
RP: ἢ ⬪ NA/UBS: [ἢ] ἂν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:26Et responsum acceperat a Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:27Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:27Et venit in spiritu in templum. Et cum inducerent puerum Jesum parentes ejus, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:28καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας { αὐτοῦ ⬪ - }, καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν, καὶ εἶπεν,
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:28et ipse accepit eum in ulnas suas : et benedixit Deum, et dixit :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:29
Nunc dimittis servum tuum Domine,
secundum verbum tuum in pace :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:30ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:30
quia viderunt oculi mei salutare tuum,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:31ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:31
quod parasti ante faciem omnium populorum :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:32
lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuæ Israël.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:33Καὶ ἦν { Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ⬪ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ } θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
———
RP: Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:33Et erat pater ejus et mater mirantes super his quæ dicebantur de illo.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:34Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:34Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariam matrem ejus : Ecce positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in Israël, et in signum cui contradicetur :‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:35καὶ σοῦ { δὲ ⬪ [δὲ] } αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία· ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: [δὲ]
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:35et tuam ipsius animam pertransibit gladius ut revelentur ex multis cordibus cogitationes.
Anna the Prophetess
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:36Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ — αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα { ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ⬪ μετὰ ἀνδρὸς ἔτη } ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
———
RP: ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ⬪ NA/UBS: μετὰ ἀνδρὸς ἔτη
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:36Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel, de tribu Aser : hæc processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis septem a virginitate sua.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:37καὶ αὕτη χήρα { ὡς ⬪ ἕως } ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων — ἣ οὐκ ἀφίστατο { ἀπὸ ⬪ - } τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.
———
RP: ὡς ⬪ NA/UBS: ἕως
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:37Et hæc vidua usque ad annos octoginta quatuor : quæ non discedebat de templo, jejuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:38Καὶ { αὕτη αὐτῇ ⬪ αὐτῇ } τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ { κυρίῳ ⬪ θεῷ }, καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν { ἐν ⬪ - } { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }.
———
RP: αὕτη αὐτῇ ⬪ NA/UBS: αὐτῇ
RP: κυρίῳ ⬪ NA/UBS: θεῷ
RP: ἐν ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:38Et hæc, ipsa hora superveniens, confitebatur Domino : et loquebatur de illo omnibus, qui exspectabant redemptionem Israël.
Adoration of the Magi (Jesus at Six Months to Two Years)
1(Mk)Mt 2:1Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα,(Lk)1(Mk)Mt 2:1Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Jerosolymam,(Lk)2(Mk)Mt 2:2λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.(Lk)2(Mk)Mt 2:2dicentes : Ubi est qui natus est rex Judæorum ? vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum.(Lk)3(Mk)Mt 2:3Ἀκούσας δὲ { Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ⬪ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης } ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ·
———
RP: Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
(Lk)
3(Mk)Mt 2:3Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo.(Lk)
4(Mk)Mt 2:4καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.(Lk)4(Mk)Mt 2:4Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur.(Lk)5(Mk)Mt 2:5Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου,
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
(Lk)
5(Mk)Mt 2:5At illi dixerunt : In Bethlehem Judæ : sic enim scriptum est per prophetam :(Lk)
6(Mk)Mt 2:6Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.(Lk)6(Mk)Mt 2:6
Et tu Bethlehem terra Juda,
nequaquam minima es
in principibus Juda :
ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israël.
(Lk)
7(Mk)Mt 2:7Τότε Ἡρῴδης, λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος.(Lk)7(Mk)Mt 2:7Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stellæ, quæ apparuit eis :(Lk)8(Mk)Mt 2:8Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες { ἀκριβῶς ἐξετάσατε ⬪ ἐξετάσατε ἀκριβῶς } περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
———
RP: ἀκριβῶς ἐξετάσατε ⬪ NA/UBS: ἐξετάσατε ἀκριβῶς
(Lk)
8(Mk)Mt 2:8et mittens illos in Bethlehem, dixit : Ite, et interrogate diligenter de puero : et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum.(Lk)
9(Mk)Mt 2:9Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν { ἔστη ⬪ ἐστάθη } ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.
———
RP: ἔστη ⬪ NA/UBS: ἐστάθη
(Lk)
9(Mk)Mt 2:9Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer.(Lk)
10(Mk)Mt 2:10Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.(Lk)10(Mk)Mt 2:10Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde.(Lk)11(Mk)Mt 2:11καὶ Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.(Lk)11(Mk)Mt 2:11Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum : et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham.(Lk)12(Mk)Mt 2:12Καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.(Lk)12(Mk)Mt 2:12Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.(Lk)Flight to Egypt
13(Mk)Mt 2:13¶Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.(Lk)13(Mk)Mt 2:13¶Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Ægyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes quærat puerum ad perdendum eum.(Lk)14(Mk)Mt 2:14Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,(Lk)14(Mk)Mt 2:14Qui consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in Ægyptum :(Lk)15(Mk)Mt 2:15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ { τοῦ κυρίου ⬪ κυρίου } διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.
———
RP: τοῦ κυρίου ⬪ NA/UBS: κυρίου
(Lk)
15(Mk)Mt 2:15et erat ibi usque ad obitum Herodis : ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem : Ex Ægypto vocavi filium meum.(Lk)
Massacre of the Innocents
16(Mk)Mt 2:16Τότε Ἡρῴδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.(Lk)16(Mk)Mt 2:16Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra secundum tempus, quod exquisierat a magis.(Lk)17(Mk)Mt 2:17Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν { ὑπὸ ⬪ διὰ } Ἰερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος,
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: διὰ
(Lk)
17(Mk)Mt 2:17Tunc adimpletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem :(Lk)
18(Mk)Mt 2:18Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη, { θρῆνος καὶ ⬪ - } κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.
———
RP: θρῆνος καὶ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
18(Mk)Mt 2:18
Vox in Rama audita est
ploratus, et ululatus multus :
Rachel plorans filios suos,
et noluit consolari, quia non sunt.
(Lk)
Death of Herod and Return to Isreal
19(Mk)Mt 2:19Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδού, ἄγγελος κυρίου { κατ’ ὄναρ φαίνεται ⬪ φαίνεται κατ’ ὄναρ } τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ,
———
RP: κατ’ ὄναρ φαίνεται ⬪ NA/UBS: φαίνεται κατ’ ὄναρ
(Lk)
19(Mk)Mt 2:19¶Defuncto autem Herode, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph in Ægypto,(Lk)
20(Mk)Mt 2:20λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.(Lk)20(Mk)Mt 2:20dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Israël : defuncti sunt enim qui quærebant animam pueri.(Lk)21(Mk)Mt 2:21Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ { ἦλθεν ⬪ εἰσῆλθεν } εἰς γῆν Ἰσραήλ.
———
RP: ἦλθεν ⬪ NA/UBS: εἰσῆλθεν
(Lk)
21(Mk)Mt 2:21Qui consurgens, accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Israël.(Lk)
Move/Return to Nazereth
22(Mk)Mt 2:22Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει { ἐπὶ ⬪ - } τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ { Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ⬪ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου }, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,
———
RP: ἐπὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρώδου Ἡρῴδου
(Lk)
22(Mk)Mt 2:22Audiens autem quod Archelaus regnaret in Judæa pro Herode patre suo, timuit illo ire : et admonitus in somnis, secessit in partes Galilææ.(Lk)
23(Mk)Mt 2:23καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.Lk 2:39Καὶ ὡς ἐτέλεσαν { ἅπαντα ⬪ πάντα } τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, { ὑπέστρεψαν ⬪ ἐπέστρεψαν } εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς { τὴν πόλιν ⬪ πόλιν } ἑαυτῶν { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρέθ }.
———
RP: ἅπαντα ⬪ NA/UBS: πάντα
RP: ὑπέστρεψαν ⬪ NA/UBS: ἐπέστρεψαν
RP: τὴν πόλιν ⬪ NA/UBS: πόλιν
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρέθ
23(Mk)Mt 2:23Et veniens habitavit in civitate quæ vocatur Nazareth : ut adimpleretur quod dictum est per prophetas : Quoniam Nazaræus vocabitur.Lk 2:39Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galilæam in civitatem suam Nazareth.
Jesus at Twelve
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:40¶Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν, καὶ ἐκραταιοῦτο { πνεύματι ⬪ - }, πληρούμενον { σοφίας ⬪ σοφίᾳ }· καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.
———
RP: πνεύματι ⬪ NA/UBS: —
RP: σοφίας ⬪ NA/UBS: σοφίᾳ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:40¶Puer autem crescebat, et confortabatur plenus sapientia : et gratia Dei erat in illo.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:41¶Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ’ ἔτος εἰς { Ἱερουσαλὴμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ } τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.
———
RP: Ἱερουσαλὴμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:41Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem, in die solemni Paschæ.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:42Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, { ἀναβάντων ⬪ ἀναβαινόντων } αὐτῶν { εἰς Ἱεροσόλυμα ⬪ - } κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς,
———
RP: ἀναβάντων ⬪ NA/UBS: ἀναβαινόντων
RP: εἰς Ἱεροσόλυμα ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:42Et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis Jerosolymam secundum consuetudinem diei festi,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:43καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }· καὶ οὐκ { ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ⬪ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς } αὐτοῦ·
———
RP: ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ⬪ NA/UBS: ἔγνωσαν οἱ γονεῖς
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:43consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer Jesus in Jerusalem, et non cognoverunt parentes ejus.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:44νομίσαντες δὲ αὐτὸν { ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ⬪ εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ }, ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς { συγγενέσιν καὶ ἐν ⬪ συγγενεῦσιν καὶ } τοῖς γνωστοῖς·
———
RP: ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ⬪ NA/UBS: εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ
RP: συγγενέσιν καὶ ἐν ⬪ NA/UBS: συγγενεῦσιν καὶ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:44Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:45καὶ μὴ εὑρόντες { αὐτόν, ὑπέστρεψαν ⬪ ὑπέστρεψαν } εἰς { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ }, { ζητοῦντες ⬪ ἀναζητοῦντες } αὐτόν.
———
RP: αὐτόν, ὑπέστρεψαν ⬪ NA/UBS: ὑπέστρεψαν
RP: ζητοῦντες ⬪ NA/UBS: ἀναζητοῦντες
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:45Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:46Καὶ ἐγένετο, { μεθ’ ⬪ μετὰ } ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς.
———
RP: μεθ’ ⬪ NA/UBS: μετὰ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:46Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eos.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:47Ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:47Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis ejus.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:48Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν· καὶ { πρὸς ⬪ εἶπεν πρὸς } αὐτὸν ἡ μήτηρ { αὐτοῦ εἶπεν ⬪ αὐτοῦ }, Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; Ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.
———
RP: πρὸς ⬪ NA/UBS: εἶπεν πρὸς
RP: αὐτοῦ εἶπεν ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:48Et videntes admirati sunt. Et dixit mater ejus ad illum : Fili, quid fecisti nobis sic ? ecce pater tuus et ego dolentes quærebamus te.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:49Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; Οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:49Et ait ad illos : Quid est quod me quærebatis ? nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt, oportet me esse ?‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:50Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:50Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:51Καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν, καὶ ἦλθεν εἰς { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρέθ }· καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα { ταῦτα ⬪ - } ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
———
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρέθ
RP: ταῦτα ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:51Et descendit cum eis, et venit Nazareth : et erat subditus illis. Et mater ejus conservabat omnia verba hæc in corde suo.
Jesus Grows Up
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:52¶Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν { σοφίᾳ ⬪ [ἐν τῇ] σοφίᾳ } καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.
———
RP: σοφίᾳ ⬪ NA/UBS: [ἐν τῇ] σοφίᾳ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:52Et Jesus proficiebat sapientia, et ætate, et gratia apud Deum et homines.
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 14:14:36 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top