www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

Matthew

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeDo Merciful Deeds in Secret
1(Mk)Mt 6:1Προσέχετε { τὴν ἐλεημοσύνην ⬪ [δὲ] τὴν δικαιοσύνην } ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ { μήγε ⬪ μή γε }, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
———
RP: τὴν ἐλεημοσύνην ⬪ NA/UBS: [δὲ] τὴν δικαιοσύνην
RP: μήγε ⬪ NA/UBS: μή γε
(Lk)
1(Mk)Mt 6:1Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in cælis est.(Lk)
2(Mk)Mt 6:2¶Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.(Lk)2(Mk)Mt 6:2Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritæ faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.(Lk)3(Mk)Mt 6:3Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,(Lk)3(Mk)Mt 6:3Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua :(Lk)4(Mk)Mt 6:4ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ { αὐτὸς ⬪ - } ἀποδώσει σοι { ἐν τῷ φανερῷ ⬪ - }.
———
RP: αὐτὸς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐν τῷ φανερῷ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
4(Mk)Mt 6:4ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.(Lk)
When You Pray
5(Mk)Mt 6:5¶Καὶ ὅταν { προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ ⬪ προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς } οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως { ἂν ⬪ - } φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν { ὅτι ἀπέχουσιν ⬪ ἀπέχουσιν } τὸν μισθὸν αὐτῶν.
———
RP: προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ ⬪ NA/UBS: προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς
RP: ἂν ⬪ NA/UBS: —
RP: ὅτι ἀπέχουσιν ⬪ NA/UBS: ἀπέχουσιν
(Lk)
5(Mk)Mt 6:5¶Et cum oratis, non eritis sicut hypocritæ qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus : amen dico vobis, receperunt mercedem suam.(Lk)
6(Mk)Mt 6:6Σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ { ταμιεῖόν ⬪ ταμεῖόν } σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι { ἐν τῷ φανερῷ ⬪ - }.
———
RP: ταμιεῖόν ⬪ NA/UBS: ταμεῖόν
RP: ἐν τῷ φανερῷ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
6(Mk)Mt 6:6Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.(Lk)
7(Mk)Mt 6:7Προσευχόμενοι δὲ μὴ { βαττολογήσητε ⬪ βατταλογήσητε }, ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
———
RP: βαττολογήσητε ⬪ NA/UBS: βατταλογήσητε
(Lk)
7(Mk)Mt 6:7Orantes autem, nolite multum loqui, sicut ethnici, putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur.(Lk)
8(Mk)Mt 6:8Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.(Lk)8(Mk)Mt 6:8Nolite ergo assimilari eis : scit enim Pater vester, quid opus sit vobis, antequam petatis eum.(Lk)Pray Like This
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:1Et factum est : cum esset in quodam loco orans, ut cessavit, dixit unus ex discipulis ejus ad eum : Domine, doce nos orare, sicut docuit et Joannes discipulos suos.9(Mk)Mt 6:9Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·Lk 11:2Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ { ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ⬪ - }, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. { Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ⬪ - }.
———
RP: ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ⬪ NA/UBS: —
RP: Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ⬪ NA/UBS: —
9(Mk)Mt 6:9Sic ergo vos orabitis :
Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Lk 11:2Et ait illis : Cum oratis, dicite : Pater, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum.
10(Mk)Mt 6:10ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ { τῆς ⬪ - } γῆς·
———
RP: τῆς ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
10(Mk)Mt 6:10
Adveniat regnum tuum ;
fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra.
(Lk)
11(Mk)Mt 6:11τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·Lk 11:3Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν.11(Mk)Mt 6:11
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie,
Lk 11:3Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
12(Mk)Mt 6:12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς { ἀφίεμεν ⬪ ἀφήκαμεν } τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
———
RP: ἀφίεμεν ⬪ NA/UBS: ἀφήκαμεν
Lk 11:4Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ { ἀφίεμεν ⬪ ἀφίομεν } παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, { ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ⬪ - }.
———
RP: ἀφίεμεν ⬪ NA/UBS: ἀφίομεν
RP: ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ⬪ NA/UBS: —
12(Mk)Mt 6:12
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Lk 11:4Et dimitte nobis peccata nostra, siquidem et ipsi dimittimus omni debenti nobis. Et ne nos inducas in tentationem.
13(Mk)Mt 6:13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. { Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. ⬪ - }
———
RP: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
13(Mk)Mt 6:13
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.
(Lk)
Forgive Men Their Trespasses
14(Mk)Mt 6:14Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·(Lk)14(Mk)Mt 6:14Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum : dimittet et vobis Pater vester cælestis delicta vestra.(Lk)15(Mk)Mt 6:15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις { τὰ παραπτώματα αὐτῶν ⬪ - }, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
———
RP: τὰ παραπτώματα αὐτῶν ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
15(Mk)Mt 6:15Si autem non dimiseritis hominibus : nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra.(Lk)
When You Fast
16(Mk)Mt 6:16¶Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε { ὥσπερ ⬪ ὡς } οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν { ὅτι ⬪ - } ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
———
RP: ὥσπερ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
16(Mk)Mt 6:16¶Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ, tristes. Exterminant enim facies suas, ut appareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam.(Lk)
17(Mk)Mt 6:17Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,(Lk)17(Mk)Mt 6:17Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava,(Lk)18(Mk)Mt 6:18ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ { κρυπτῷ· καὶ ⬪ κρυφαίῳ καὶ } ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ { κρυπτῷ ἀποδώσει ⬪ κρυφαίῳ ἀποδώσει } σοι.
———
RP: κρυπτῷ· καὶ ⬪ NA/UBS: κρυφαίῳ καὶ
RP: κρυπτῷ ἀποδώσει ⬪ NA/UBS: κρυφαίῳ ἀποδώσει
(Lk)
18(Mk)Mt 6:18ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.(Lk)
Where Your Treasure Is
19(Mk)Mt 6:19¶Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·Lk 12:33Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε ἑαυτοῖς { βαλάντια ⬪ βαλλάντια } μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει·
———
RP: βαλάντια ⬪ NA/UBS: βαλλάντια
19(Mk)Mt 6:19¶Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra : ubi ærugo, et tinea demolitur : et ubi fures effodiunt, et furantur.Lk 12:33Vendite quæ possidetis, et date eleemosynam. Facite vobis sacculos, qui non veterascunt, thesaurum non deficientem in cælis : quo fur non appropriat, neque tinea corrumpit.
20(Mk)Mt 6:20θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν.(Lk)20(Mk)Mt 6:20Thesaurizate autem vobis thesauros in cælo, ubi neque ærugo, neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec furantur.(Lk)21(Mk)Mt 6:21Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς { ὑμῶν, ἐκεῖ ⬪ σου ἐκεῖ } ἔσται καὶ ἡ { καρδία ὑμῶν ⬪ καρδία σου }.
———
RP: ὑμῶν, ἐκεῖ ⬪ NA/UBS: σου ἐκεῖ
RP: καρδία ὑμῶν ⬪ NA/UBS: καρδία σου
Lk 12:34ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.
21(Mk)Mt 6:21Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.Lk 12:34Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.
Parable of the Lamp Under a Basket
‑‑Mk 4:21¶Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι { ὁ λύχνος ἔρχεται ⬪ ἔρχεται ὁ λύχνος } ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; Οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν { ἐπιτεθῇ ⬪ τεθῇ };
———
RP: ὁ λύχνος ἔρχεται ⬪ NA/UBS: ἔρχεται ὁ λύχνος
RP: ἐπιτεθῇ ⬪ NA/UBS: τεθῇ
(Mt)Lk 8:16¶Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας { ἐπιτίθησιν ⬪ τίθησιν }, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.
———
RP: ἐπιτίθησιν ⬪ NA/UBS: τίθησιν
‑‑Mk 4:21¶Et dicebat illis : Numquid venit lucerna ut sub modo ponatur, aut sub lecto ? nonne ut super candelabrum ponatur ?(Mt)Lk 8:16¶Nemo autem lucernam accendens, operit eam vase, aut subtus lectum ponit : sed supra candelabrum ponit, ut intrantes videant lumen.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 11:33)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 11:33)‑‑Mk 4:22Οὐ γάρ ἐστίν { τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ ⬪ κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα } φανερωθῇ· οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ’ ἵνα { εἰς φανερὸν ἔλθῃ ⬪ ἔλθῃ εἰς φανερόν }.
———
RP: τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ ⬪ NA/UBS: κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα
RP: εἰς φανερὸν ἔλθῃ ⬪ NA/UBS: ἔλθῃ εἰς φανερόν
(Mt)Lk 8:17Οὐ γάρ ἐστιν κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται· οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ { γνωσθήσεται ⬪ μὴ γνωσθῇ } καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.
———
RP: γνωσθήσεται ⬪ NA/UBS: μὴ γνωσθῇ
‑‑Mk 4:22Non est enim aliquid absconditum, quod non manifestetur : nec factum est occultum, sed ut in palam veniat.(Mt)Lk 8:17Non est enim occultum, quod non manifestetur : nec absconditum, quod non cognoscatur, et in palam veniat.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 12:2)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 12:2)The Eye Is the Lamp of the Body
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:33¶Οὐδεὶς { δὲ ⬪ - } λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν, { οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ⬪ [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον] }, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ { φέγγος ⬪ φῶς } βλέπωσιν.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
RP: οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ⬪ NA/UBS: [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον]
RP: φέγγος ⬪ NA/UBS: φῶς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:33¶Nemo lucernam accendit, et in abscondito ponit, neque sub modio : sed supra candelabrum, ut qui ingrediuntur, lumen videant.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 8:16)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 8:16)22(Mk)Mt 6:22Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν { οὖν ὁ ⬪ οὖν ᾖ ὁ } ὀφθαλμός σου { ἁπλοῦς ᾖ ⬪ ἁπλοῦς }, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·
———
RP: οὖν ὁ ⬪ NA/UBS: οὖν ᾖ ὁ
RP: ἁπλοῦς ᾖ ⬪ NA/UBS: ἁπλοῦς
Lk 11:34Ὁ λύχνος τοῦ σώματός { ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ⬪ ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου }· ὅταν { οὖν ⬪ - } ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
———
RP: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ⬪ NA/UBS: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου
RP: οὖν ⬪ NA/UBS: —
22(Mk)Mt 6:22Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit.Lk 11:34Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit : si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:35Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:35Vide ergo ne lumen quod in te est, tenebræ sint.23(Mk)Mt 6:23ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον;Lk 11:36Εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον { τι μέρος ⬪ μέρος τι } σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.
———
RP: τι μέρος ⬪ NA/UBS: μέρος τι
23(Mk)Mt 6:23Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebræ sunt : ipsæ tenebræ quantæ erunt ?Lk 11:36Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit, non habens aliquam partem tenebrarum, erit lucidum totum, et sicut lucerna fulgoris illuminabit te.
God and Mammon
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:1Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς { μαθητὰς αὐτοῦ ⬪ μαθητάς }, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον· καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
———
RP: μαθητὰς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: μαθητὰς μαθητάς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:1Dicebat autem et ad discipulos suos : Homo quidam erat dives, qui habebat villicum : et hic diffamatus est apud illum quasi dissipasset bona ipsius.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:2Καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; Ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ { δυνήσῃ ⬪ δύνῃ } ἔτι οἰκονομεῖν.
———
RP: δυνήσῃ ⬪ NA/UBS: δύνῃ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:2Et vocavit illum, et ait illi : Quid hoc audio de te ? redde rationem villicationis tuæ : jam enim non poteris villicare.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:3Εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; Σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:3Ait autem villicus intra se : Quid faciam, quia dominus meus aufert a me villicationem ? Fodere non valeo, mendicare erubesco.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:4Ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ { τῆς ⬪ ἐκ τῆς } οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν.
———
RP: τῆς ⬪ NA/UBS: ἐκ τῆς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:4Scio quid faciam, ut, cum amotus fuero a villicatione, recipiant me in domos suas.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:5Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν { χρεωφειλετῶν ⬪ χρεοφειλετῶν } τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;
———
RP: χρεωφειλετῶν ⬪ NA/UBS: χρεοφειλετῶν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:5Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo : Quantum debes domino meo ?
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:6Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. { Καὶ εἶπεν ⬪ Ὁ δὲ εἶπεν } αὐτῷ, Δέξαι σου { τὸ γράμμα ⬪ τὰ γράμματα }, καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
———
RP: Καὶ εἶπεν ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ εἶπεν
RP: τὸ γράμμα ⬪ NA/UBS: τὰ γράμματα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:6At ille dixit : Centum cados olei. Dixitque illi : Accipe cautionem tuam : et sede cito, scribe quinquaginta.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:7Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. { Καὶ λέγει ⬪ Λέγει } αὐτῷ, Δέξαι σου { τὸ γράμμα ⬪ τὰ γράμματα }, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
———
RP: Καὶ λέγει ⬪ NA/UBS: Λέγει
RP: τὸ γράμμα ⬪ NA/UBS: τὰ γράμματα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:7Deinde alii dixit : Tu vero quantum debes ? Qui ait : Centum coros tritici. Ait illi : Accipe litteras tuas, et scribe octoginta.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:8Καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:8Et laudavit dominus villicum iniquitatis, quia prudenter fecisset : quia filii hujus sæculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:9{ Κἀγὼ ⬪ Καὶ ἐγὼ } ὑμῖν λέγω, { Ποιήσατε ἑαυτοῖς ⬪ Ἑαυτοῖς ποιήσατε } φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν { ἐκλίπητε ⬪ ἐκλίπῃ }, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.
———
RP: Κἀγὼ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἐγὼ
RP: Ποιήσατε ἑαυτοῖς ⬪ NA/UBS: Ἑαυτοῖς ποιήσατε
RP: ἐκλίπητε ⬪ NA/UBS: ἐκλίπῃ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:9Et ego vobis dico : facite vobis amicos de mammona iniquitatis : ut, cum defeceritis, recipiant vos in æterna tabernacula.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:10Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:10Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est : et qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:11Εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:11Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis quod verum est, quis credet vobis ?‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:12Καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:12Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis ?24(Mk)Mt 6:24Οὐδεὶς δύναται { δυσὶν ⬪ δυσὶ } κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
———
RP: δυσὶν ⬪ NA/UBS: δυσὶ
Lk 16:13Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται { δυσὶν ⬪ δυσὶ } κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
———
RP: δυσὶν ⬪ NA/UBS: δυσὶ
24(Mk)Mt 6:24Nemo potest duobus dominis servire : aut enim unum odio habebit, et alterum diliget : aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ.Lk 16:13Nemo servus potest duobus dominis servire : aut enim unum odiet, et alterum diliget : aut uni adhærebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ.
Don't Be Anxious
25(Mk)Mt 6:25Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε { καὶ τί πίητε ⬪ [ἢ τί πίητε] }· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
———
RP: καὶ τί πίητε ⬪ NA/UBS: [ἢ τί πίητε]
Lk 12:22¶Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς { αὐτοῦ ⬪ [αὐτοῦ] }, Διὰ τοῦτο { ὑμῖν λέγω ⬪ λέγω ὑμῖν }, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ { ὑμῶν ⬪ - }, τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: [αὐτοῦ]
RP: ὑμῖν λέγω ⬪ NA/UBS: λέγω ὑμῖν
RP: ὑμῶν ⬪ NA/UBS: —
25(Mk)Mt 6:25Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum ?Lk 12:22¶Dixitque ad discipulos suos : Ideo dico vobis, nolite solliciti esse animæ vestræ quid manducetis, neque corpori quid induamini.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:23Ἡ { ψυχὴ ⬪ γὰρ ψυχὴ } πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.
———
RP: ψυχὴ ⬪ NA/UBS: γὰρ ψυχὴ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:23Anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum.
26(Mk)Mt 6:26Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;Lk 12:24Κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν;26(Mk)Mt 6:26Respicite volatilia cæli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea : et Pater vester cælestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis ?Lk 12:24Considerate corvos, quia non seminant, neque metunt, quibus non est cellarium, neque horreum, et Deus pascit illos. Quanto magis vos pluris estis illis ?27(Mk)Mt 6:27Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;Lk 12:25Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται { προσθεῖναι ἐπὶ ⬪ ἐπὶ } τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ { πῆχυν ἕνα ⬪ προσθεῖναι πῆχυν };
———
RP: προσθεῖναι ἐπὶ ⬪ NA/UBS: ἐπὶ
RP: πῆχυν ἕνα ⬪ NA/UBS: προσθεῖναι πῆχυν
27(Mk)Mt 6:27Quis autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ?Lk 12:25Quis autem vestrum cogitando potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ?
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:26Εἰ οὖν { οὔτε ⬪ οὐδὲ } ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;
———
RP: οὔτε ⬪ NA/UBS: οὐδὲ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:26Si ergo neque quod minimum est potestis, quid de ceteris solliciti estis ?
28(Mk)Mt 6:28Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς { αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει ⬪ αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν }·
———
RP: αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει ⬪ NA/UBS: αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν
Lk 12:27Κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
28(Mk)Mt 6:28Et de vestimento quid solliciti estis ? Considerate lilia agri quomodo crescunt : non laborant, neque nent.Lk 12:27Considerate lilia quomodo crescunt : non laborant, neque nent : dico autem vobis, nec Salomon in omni gloria sua vestiebatur sicut unum ex istis.
29(Mk)Mt 6:29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.(Lk)29(Mk)Mt 6:29Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis.(Lk)30(Mk)Mt 6:30Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;Lk 12:28Εἰ δὲ { τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα ⬪ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον }, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως { ἀμφιέννυσιν ⬪ ἀμφιέζει }, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
———
RP: τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα ⬪ NA/UBS: ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον
RP: ἀμφιέννυσιν ⬪ NA/UBS: ἀμφιέζει
30(Mk)Mt 6:30Si autem fœnum agri, quod hodie est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos modicæ fidei ?Lk 12:28Si autem fœnum, quod hodie est in agro, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit : quanto magis vos pusillæ fidei ?
31(Mk)Mt 6:31Μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν, ἢ τί πίωμεν, ἢ τί περιβαλώμεθα;Lk 12:29Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, { ἢ ⬪ καὶ } τί πίητε· καὶ μὴ μετεωρίζεσθε.
———
RP: ἢ ⬪ NA/UBS: καὶ
31(Mk)Mt 6:31Nolite ergo solliciti esse, dicentes : Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur ?Lk 12:29Et vos nolite quærere quid manducetis, aut quid bibatis : et nolite in sublime tolli :
32(Mk)Mt 6:32Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη { ἐπιζητεῖ ⬪ ἐπιζητοῦσιν }· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
———
RP: ἐπιζητεῖ ⬪ NA/UBS: ἐπιζητοῦσιν
Lk 12:30Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου { ἐπιζητεῖ ⬪ ἐπιζητοῦσιν }· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.
———
RP: ἐπιζητεῖ ⬪ NA/UBS: ἐπιζητοῦσιν
32(Mk)Mt 6:32hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.Lk 12:30hæc enim omnia gentes mundi quærunt. Pater autem vester scit quoniam his indigetis.
33(Mk)Mt 6:33Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν { τοῦ θεοῦ ⬪ [τοῦ θεοῦ] } καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
———
RP: τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: [τοῦ θεοῦ]
Lk 12:31Πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν { τοῦ θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα ⬪ αὐτοῦ καὶ ταῦτα } προστεθήσεται ὑμῖν.
———
RP: τοῦ θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ καὶ ταῦτα
33(Mk)Mt 6:33Quærite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus : et hæc omnia adjicientur vobis.Lk 12:31Verumtamen quærite primum regnum Dei, et justitiam ejus : et hæc omnia adjicientur vobis.
34(Mk)Mt 6:34Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει { τὰ ⬪ - } ἑαυτῆς. Ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
———
RP: τὰ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
34(Mk)Mt 6:34Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi : sufficit diei malitia sua.(Lk)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:32Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:32Nolite timere pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum.
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 14:00:35 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top