www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

Matthew

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeJesus Heals a Leper
1(Mk)Mt 8:1{ Καταβάντι δὲ αὐτῷ ⬪ Καταβάντος δὲ αὐτοῦ } ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί·
———
RP: Καταβάντι δὲ αὐτῷ ⬪ NA/UBS: Καταβάντος δὲ αὐτοῦ
(Lk)
1(Mk)Mt 8:1Cum autem descendisset de monte, secutæ sunt eum turbæ multæ :(Lk)
2Mk 1:40¶Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν { καὶ γονυπετῶν αὐτόν ⬪ [καὶ γονυπετῶν] }, καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: καὶ γονυπετῶν αὐτόν ⬪ NA/UBS: [καὶ γονυπετῶν]
Mt 8:2καὶ ἰδού, λεπρὸς { ἐλθὼν ⬪ προσελθὼν } προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: ἐλθὼν ⬪ NA/UBS: προσελθὼν
Lk 5:12¶Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· { καὶ ἰδὼν ⬪ ἰδὼν δὲ } τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: καὶ ἰδὼν ⬪ NA/UBS: ἰδὼν δὲ
2Mk 1:40¶Et venit ad eum leprosus deprecans eum : et genu flexo dixit ei : Si vis, potes me mundare.Mt 8:2et ecce leprosus veniens, adorabat eum, dicens : Domine, si vis, potes me mundare.Lk 5:12¶Et factum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir plenus lepra, et videns Jesum, et procidens in faciem, rogavit eum, dicens : Domine, si vis, potes me mundare.
3Mk 1:41{ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ Καὶ } σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, { ἥψατο αὐτοῦ ⬪ αὐτοῦ ἥψατο }, καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι.
———
RP: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: Καὶ
RP: ἥψατο αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ ἥψατο
Mt 8:3Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }, λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
Lk 5:13Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ, { εἰπών ⬪ λέγων }, Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
———
RP: εἰπών ⬪ NA/UBS: λέγων
3Mk 1:41Jesus autem misertus ejus, extendit manum suam : et tangens eum, ait illi : Volo : mundare.Mt 8:3Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens : Volo : mundare. Et confestim mundata est lepra ejus.Lk 5:13Et extendens manum, tetigit eum dicens : Volo : mundare. Et confestim lepra discessit ab illo.
‑‑Mk 1:42Καὶ { εἰπόντος αὐτοῦ ⬪ - } { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
———
RP: εἰπόντος αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:42Et cum dixisset, statim discessit ab eo lepra, et mundatus est.(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:43Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐξέβαλεν αὐτόν,
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:43Et comminatus est ei, statimque ejecit illum,(Mt)(Lk)
4Mk 1:44καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· { ἀλλ’ ⬪ ἀλλὰ } ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: ἀλλ’ ⬪ NA/UBS: ἀλλὰ
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
Mt 8:4Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς· ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ { προσένεγκε ⬪ προσένεγκον } τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: προσένεγκε ⬪ NA/UBS: προσένεγκον
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
Lk 5:14Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν· ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
4Mk 1:44et dicit ei : Vide nemini dixeris : sed vade, ostende te principi sacerdotum, et offer pro emundatione tua, quæ præcepit Moyses in testimonium illis.Mt 8:4Et ait illi Jesus : Vide, nemini dixeris : sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quod præcepit Moyses, in testimonium illis.Lk 5:14Et ipse præcepit illi ut nemini diceret : sed, Vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tua, sicut præcepit Moyses, in testimonium illis.
‑‑Mk 1:45Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ’ ἔξω { ἐν ⬪ ἐπ’ } ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν { πανταχόθεν ⬪ πάντοθεν }.
———
RP: ἐν ⬪ NA/UBS: ἐπ’
RP: πανταχόθεν ⬪ NA/UBS: πάντοθεν
(Mt)Lk 5:15Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ· καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι { ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ - } ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν.
———
RP: ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mk 1:45At ille egressus cœpit prædicare, et diffamare sermonem, ita ut jam non posset manifeste introire in civitatem, sed foris in desertis locis esset, et conveniebant ad eum undique.(Mt)Lk 5:15Perambulabat autem magis sermo de illo : et conveniebant turbæ multæ ut audirent, et curarentur ab infirmitatibus suis.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:16Αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.‑‑(Mk)(Mt)Lk 5:16Ipse autem secedebat in desertum, et orabat.The Centurion's Servant
5(Mk)Mt 8:5¶{ Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ ⬪ Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ } εἰς { Καπερναούμ ⬪ Καφαρναοὺμ }, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν,
———
RP: Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ ⬪ NA/UBS: Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ
RP: Καπερναούμ ⬪ NA/UBS: Καφαρναοὺμ
Lk 7:1{ Ἐπεὶ δὲ ⬪ Ἐπειδὴ } ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς { Καπερναούμ ⬪ Καφαρναούμ }.
———
RP: Ἐπεὶ δὲ ⬪ NA/UBS: Ἐπειδὴ
RP: Καπερναούμ ⬪ NA/UBS: Καφαρναούμ
5(Mk)Mt 8:5¶Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum,Lk 7:1Cum autem implesset omnia verba sua in aures plebis, intravit Capharnaum.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:2¶Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων { ἔμελλεν ⬪ ἤμελλεν } { τελευτᾷν ⬪ τελευτᾶν }, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος.
———
RP: ἔμελλεν ⬪ NA/UBS: ἤμελλεν
RP: τελευτᾷν ⬪ NA/UBS: τελευτᾶν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:2Centurionis autem cujusdam servus male habens, erat moriturus : qui illi erat pretiosus.
6(Mk)Mt 8:6καὶ λέγων, Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.Lk 7:3Ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.6(Mk)Mt 8:6et dicens : Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et male torquetur.Lk 7:3Et cum audisset de Jesu, misit ad eum seniores Judæorum, rogans eum ut veniret et salvaret servum ejus.‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:4Οἱ δέ, παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν ᾧ { παρέξει ⬪ παρέξῃ } τοῦτο·
———
RP: παρέξει ⬪ NA/UBS: παρέξῃ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:4At illi cum venissent ad Jesum, rogabant eum sollicite, dicentes ei : Quia dignus est ut hoc illi præstes :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:5ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:5diligit enim gentem nostram, et synagogam ipse ædificavit nobis.7(Mk)Mt 8:7Καὶ λέγει αὐτῷ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }, Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
7(Mk)Mt 8:7Et ait illi Jesus : Ego veniam, et curabo eum.(Lk)
8(Mk)Mt 8:8Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.Lk 7:6Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. Ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἔπεμψεν { πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους ⬪ φίλους ὁ ἑκατοντάρχης }, λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου· οὐ γάρ { εἰμι ἱκανὸς ⬪ ἱκανός εἰμι } ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς·
———
RP: πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους ⬪ NA/UBS: φίλους ὁ ἑκατοντάρχης
RP: εἰμι ἱκανὸς ⬪ NA/UBS: ἱκανός εἰμι
8(Mk)Mt 8:8Et respondens centurio, ait : Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum : sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus.Lk 7:6Jesus autem ibat cum illis. Et cum jam non longe esset a domo, misit ad eum centurio amicos, dicens : Domine, noli vexari : non enim sum dignus ut sub tectum meum intres :
‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:7διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· { ἀλλ’ ⬪ ἀλλὰ } εἰπὲ λόγῳ, καὶ { ἰαθήσεται ⬪ ἰαθήτω } ὁ παῖς μου.
———
RP: ἀλλ’ ⬪ NA/UBS: ἀλλὰ
RP: ἰαθήσεται ⬪ NA/UBS: ἰαθήτω
‑‑(Mk)(Mt)Lk 7:7propter quod et meipsum non sum dignum arbitratus ut venirem ad te : sed dic verbo, et sanabitur puer meus.
9(Mk)Mt 8:9Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας· καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται· καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.Lk 7:8Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται· καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.9(Mk)Mt 8:9Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites, et dico huic : Vade, et vadit : et alii : Veni, et venit : et servo meo : Fac hoc, et facit.Lk 7:8Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites : et dico huic, Vade, et vadit : et alii, Veni, et venit : et servo meo, Fac hoc, et facit.10(Mk)Mt 8:10Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν, καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, { οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν ⬪ παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ } εὗρον.
———
RP: οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν ⬪ NA/UBS: παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ
Lk 7:9Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, { οὔτε ⬪ οὐδὲ } ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.
———
RP: οὔτε ⬪ NA/UBS: οὐδὲ
10(Mk)Mt 8:10Audiens autem Jesus miratus est, et sequentibus se dixit : Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël.Lk 7:9Quo audito Jesus miratus est : et conversus sequentibus se turbis, dixit : Amen dico vobis, nec in Israël tantam fidem inveni.
East, West, North, and South
‑‑(Mk)(Mt)Lk 13:28Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.‑‑(Mk)(Mt)Lk 13:28Ibi erit fletus et stridor dentium : cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob, et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foras.11(Mk)Mt 8:11Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·Lk 13:29Καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ { βορρᾶ ⬪ ἀπὸ βορρᾶ } καὶ νότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
———
RP: βορρᾶ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ βορρᾶ
11(Mk)Mt 8:11Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno cælorum :Lk 13:29Et venient ab oriente, et occidente, et aquilone, et austro, et accumbent in regno Dei.
12(Mk)Mt 8:12οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.(Lk)12(Mk)Mt 8:12filii autem regni ejicientur in tenebras exteriores : ibi erit fletus et stridor dentium.(Lk)The Centurion's Servant (Cont'd)
13(Mk)Mt 8:13Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, Ὕπαγε, { καὶ ὡς ⬪ ὡς } ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς { αὐτοῦ ⬪ [αὐτοῦ] } ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
———
RP: καὶ ὡς ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: [αὐτοῦ]
Lk 7:10Καὶ ὑποστρέψαντες { οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον ⬪ εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες } εὗρον τὸν { ἀσθενοῦντα ⬪ - } δοῦλον ὑγιαίνοντα.
———
RP: οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον ⬪ NA/UBS: εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες
RP: ἀσθενοῦντα ⬪ NA/UBS: —
13(Mk)Mt 8:13Et dixit Jesus centurioni : Vade, et sicut credidisti, fiat tibi. Et sanatus est puer in illa hora.Lk 7:10Et reversi, qui missi fuerant, domum, invenerunt servum, qui languerat, sanum.
Jesus Heals Peter's Mother-in-Law
14Mk 1:29¶Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 8:14¶Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν,Lk 4:38¶Ἀναστὰς δὲ { ἐκ ⬪ ἀπὸ } τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος· πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ· καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
———
RP: ἐκ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ
14Mk 1:29¶Et protinus egredientes de synagoga, venerunt in domum Simonis et Andreæ, cum Jacobo et Joanne.Mt 8:14¶Et cum venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et febricitantem :Lk 4:38¶Surgens autem Jesus de synagoga, introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus : et rogaverunt illum pro ea.
‑‑Mk 1:30Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς·
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:30Decumbebat autem socrus Simonis febricitans : et statim dicunt ei de illa.(Mt)(Lk)
15Mk 1:31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς { αὐτῆς ⬪ - }· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς { εὐθέως ⬪ - }, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
———
RP: αὐτῆς ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: —
Mt 8:15καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτῷ.Lk 4:39Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
15Mk 1:31Et accedens elevavit eam, apprehensa manu ejus : et continuo dimisit eam febris, et ministrabat eis.Mt 8:15et tetigit manum ejus, et dimisit eam febris, et surrexit, et ministrabat eis.Lk 4:39Et stans super illam imperavit febri : et dimisit illam. Et continuo surgens, ministrabat illis.
Jesus Heals the Sick and the Demon-Possessed
16Mk 1:32¶Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·Mt 8:16Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·Lk 4:40¶Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, { πάντες ⬪ ἅπαντες } ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας { ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ⬪ ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν } αὐτούς.
———
RP: πάντες ⬪ NA/UBS: ἅπαντες
RP: ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ⬪ NA/UBS: ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν
16Mk 1:32¶Vespere autem facto cum occidisset sol, afferebant ad eum omnes male habentes, et dæmonia habentes :Mt 8:16¶Vespere autem facto, obtulerunt ei multos dæmonia habentes : et ejiciebat spiritus verbo, et omnes male habentes curavit :Lk 4:40Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos ad eum. At ille singulis manus imponens, curabat eos.
17(Mk)Mt 8:17ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.(Lk)17(Mk)Mt 8:17ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem :
Ipse infirmitates nostras accepit :
et ægrotationes nostras portavit.
(Lk)
‑‑Mk 1:33καὶ { ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν ⬪ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη } πρὸς τὴν θύραν.
———
RP: ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:33et erat omnis civitas congregata ad januam.(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:34Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.(Mt)Lk 4:41Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, { κράζοντα ⬪ κρ[αυγ]άζοντα } καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ { ὁ χριστὸς ⬪ - } ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.
———
RP: κράζοντα ⬪ NA/UBS: κρ[αυγ]άζοντα
RP: ὁ χριστὸς ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mk 1:34Et curavit multos, qui vexabantur variis languoribus, et dæmonia multa ejiciebat, et non sinebat ea loqui, quoniam sciebant eum.(Mt)Lk 4:41Exibant autem dæmonia a multis clamantia, et dicentia : Quia tu es Filius Dei : et increpans non sinebat ea loqui : quia sciebant ipsum esse Christum.
Foxes Have Holes
18Mk 4:35¶Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν.Mt 8:18¶Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς { πολλοὺς ὄχλους ⬪ ὄχλον } περὶ αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
———
RP: πολλοὺς ὄχλους ⬪ NA/UBS: ὄχλον
(Lk)
18Mk 4:35¶Et ait illis in illa die, cum sero esset factum : Transeamus contra.Mt 8:18Videns autem Jesus turbas multas circum se, jussit ire trans fretum.(Lk)
19(Mk)Mt 8:19Καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.Lk 9:57¶{ Ἐγένετο δὲ ⬪ Καὶ } πορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέν τις πρὸς αὐτόν, Ἀκολουθήσω σοι ὅπου { ἂν ⬪ ἐὰν } ἀπέρχῃ, { κύριε ⬪ - }.
———
RP: Ἐγένετο δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ
RP: ἂν ⬪ NA/UBS: ἐὰν
RP: κύριε ⬪ NA/UBS: —
19(Mk)Mt 8:19¶Et accedens unus scriba, ait illi : Magister, sequar te, quocumque ieris.Lk 9:57¶Factum est autem : ambulantibus illis in via, dixit quidam ad illum : Sequar te quocumque ieris.
20(Mk)Mt 8:20Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.Lk 9:58Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.20(Mk)Mt 8:20Et dicit ei Jesus : Vulpes foveas habent, et volucres cæli nidos ; Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.Lk 9:58Dixit illi Jesus : Vulpes foveas habent, et volucres cæli nidos : Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.21(Mk)Mt 8:21Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν { αὐτοῦ ⬪ [αὐτοῦ] } εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: [αὐτοῦ]
Lk 9:59Εἶπεν δὲ πρὸς ἕτερον, Ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ εἶπεν, { Κύριε ⬪ [Κύριε] }, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα μου.
———
RP: Κύριε ⬪ NA/UBS: [Κύριε]
21(Mk)Mt 8:21Alius autem de discipulis ejus ait illi : Domine, permitte me primum ire, et sepelire patrem meum.Lk 9:59Ait autem ad alterum : Sequere me : ille autem dixit : Domine, permitte mihi primum ire, et sepelire patrem meum.
22(Mk)Mt 8:22Ὁ δὲ Ἰησοῦς { εἶπεν ⬪ λέγει } αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
———
RP: εἶπεν ⬪ NA/UBS: λέγει
Lk 9:60Εἶπεν δὲ αὐτῷ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }, Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς· σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
22(Mk)Mt 8:22Jesus autem ait illi : Sequere me, et dimitte mortuos sepelire mortuos suos.Lk 9:60Dixitque ei Jesus : Sine ut mortui sepeliant mortuos suos : tu autem vade, et annuntia regnum Dei.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 9:61Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος, Ἀκολουθήσω σοι, κύριε· πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.‑‑(Mk)(Mt)Lk 9:61Et ait alter : Sequar te Domine, sed permitte mihi primum renuntiare his quæ domi sunt.‑‑(Mk)(Mt)Lk 9:62Εἶπεν δὲ { ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ⬪ [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς }, Οὐδείς, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα { αὐτοῦ ⬪ - } ἐπ’ ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν { εἰς τὴν βασιλείαν ⬪ τῇ βασιλείᾳ } τοῦ θεοῦ.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ⬪ NA/UBS: [πρὸς αὐτὸν] ὁ Ἰησοῦς
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: εἰς τὴν βασιλείαν ⬪ NA/UBS: τῇ βασιλείᾳ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 9:62Ait ad illum Jesus : Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei.
Jesus Calms the Storm
23Mk 4:36Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ. Καὶ ἄλλα { δὲ πλοιάρια ⬪ πλοῖα } ἦν μετ’ αὐτοῦ.
———
RP: δὲ πλοιάρια ⬪ NA/UBS: πλοῖα
Mt 8:23¶Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.Lk 8:22¶{ Καὶ ἐγένετο ⬪ Ἐγένετο δὲ } ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης· Καὶ καὶ ἀνήχθησαν.
———
RP: Καὶ ἐγένετο ⬪ NA/UBS: Ἐγένετο δὲ
23Mk 4:36Et dimittentes turbam, assumunt eum ita ut erat in navi : et aliæ naves erant cum illo.Mt 8:23¶Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli ejus :Lk 8:22¶Factum est autem in una dierum : et ipse ascendit in naviculam, et discipuli ejus, et ait ad illos : Transfretemus trans stagnum. Et ascenderunt.
24Mk 4:37Καὶ γίνεται λαῖλαψ { ἀνέμου μεγάλη ⬪ μεγάλη ἀνέμου }· { τὰ δὲ ⬪ καὶ τὰ } κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε { αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι ⬪ ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον }.
———
RP: ἀνέμου μεγάλη ⬪ NA/UBS: μεγάλη ἀνέμου
RP: τὰ δὲ ⬪ NA/UBS: καὶ τὰ
RP: αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι ⬪ NA/UBS: ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
Mt 8:24Καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.Lk 8:23Πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν· καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον.
24Mk 4:37Et facta est procella magna venti, et fluctus mittebat in navim, ita ut impleretur navis.Mt 8:24et ecce motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus : ipse vero dormiebat.Lk 8:23Et navigantibus illis, obdormivit, et descendit procella venti in stagnum, et complebantur, et periclitabantur.
25Mk 4:38Καὶ { ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ ⬪ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ } πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ { διεγείρουσιν ⬪ ἐγείρουσιν } αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;
———
RP: ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ ⬪ NA/UBS: αὐτὸς ἦν ἐν τῇ
RP: διεγείρουσιν ⬪ NA/UBS: ἐγείρουσιν
Mt 8:25Καὶ προσελθόντες { οἱ μαθηταὶ ⬪ - } ἤγειραν αὐτόν, λέγοντες, Κύριε, σῶσον { ἡμᾶς ⬪ - }, ἀπολλύμεθα.
———
RP: οἱ μαθηταὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἡμᾶς ⬪ NA/UBS: —
Lk 8:24Προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. Ὁ δὲ { ἐγερθεὶς ⬪ διεγερθεὶς } ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος· καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη.
———
RP: ἐγερθεὶς ⬪ NA/UBS: διεγερθεὶς
25Mk 4:38Et erat ipse in puppi super cervical dormiens : et excitant eum, et dicunt illi : Magister, non ad te pertinet, quia perimus ?Mt 8:25Et accesserunt ad eum discipuli ejus, et suscitaverunt eum, dicentes : Domine, salva nos : perimus.Lk 8:24Accedentes autem suscitaverunt eum, dicentes : Præceptor, perimus. At ille surgens, increpavit ventum, et tempestatem aquæ, et cessavit : et facta est tranquillitas.
26Mk 4:39Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο. Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.Mt 8:26Καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.Lk 8:25Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ { ἐστιν ἡ ⬪ ἡ } πίστις ὑμῶν; Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
———
RP: ἐστιν ἡ ⬪ NA/UBS: ἡ
26Mk 4:39Et exsurgens comminatus est vento, et dixit mari : Tace, obmutesce. Et cessavit ventus : et facta est tranquillitas magna.Mt 8:26Et dicit eis Jesus : Quid timidi estis, modicæ fidei ? Tunc surgens imperavit ventis, et mari, et facta est tranquillitas magna.Lk 8:25Dixit autem illis : Ubi est fides vestra ? Qui timentes, mirati sunt ad invicem, dicentes : Quis putas hic est, quia et ventis, et mari imperat, et obediunt ei ?
‑‑Mk 4:40Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί { ἐστε οὕτως; Πῶς οὐκ ⬪ ἐστε; Οὔπω } ἔχετε πίστιν;
———
RP: ἐστε οὕτως; Πῶς οὐκ ⬪ NA/UBS: ἐστε; Οὔπω
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 4:40Et ait illis : Quid timidi estis ? necdum habetis fidem ? et timuerunt timore magno, et dicebant ad alterutrum : Quis, putas, est iste, quia et ventus et mare obediunt ei ?(Mt)(Lk)
27(Mk)Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα { ὑπακούουσιν ⬪ ὑπακούει } αὐτῷ;
———
RP: ὑπακούουσιν ⬪ NA/UBS: ὑπακούει
Mt 8:27Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα { ὑπακούουσιν αὐτῷ ⬪ αὐτῷ ὑπακούουσιν };
———
RP: ὑπακούουσιν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ὑπακούουσιν
(Lk)
27(Mk)Mt 8:27Porro homines mirati sunt, dicentes : Qualis est hic, quia venti et mare obediunt ei ?(Lk)
Gerasenes/Gadarenes
28Mk 5:1Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν { Γαδαρηνῶν ⬪ Γερασηνῶν }.
———
RP: Γαδαρηνῶν ⬪ NA/UBS: Γερασηνῶν
Mt 8:28¶Καὶ { ἐλθόντι αὐτῷ ⬪ ἐλθόντος αὐτοῦ } εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν { Γεργεσηνῶν ⬪ Γαδαρηνῶν }, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·
———
RP: ἐλθόντι αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἐλθόντος αὐτοῦ
RP: Γεργεσηνῶν ⬪ NA/UBS: Γαδαρηνῶν
Lk 8:26¶Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν { Γαδαρηνῶν ⬪ Γερασηνῶν }, ἥτις ἐστὶν { ἀντιπέραν ⬪ ἀντιπέρα } τῆς Γαλιλαίας.
———
RP: Γαδαρηνῶν ⬪ NA/UBS: Γερασηνῶν
RP: ἀντιπέραν ⬪ NA/UBS: ἀντιπέρα
28Mk 5:1Et venerunt trans fretum maris in regionem Gerasenorum.Mt 8:28¶Et cum venisset trans fretum in regionem Gerasenorum, occurrerunt ei duo habentes dæmonia, de monumentis exeuntes, sævi nimis, ita ut nemo posset transire per viam illam.Lk 8:26¶Et navigaverunt ad regionem Gerasenorum, quæ est contra Galilæam.
‑‑Mk 5:2Καὶ { ἐξελθόντι αὐτῷ ⬪ ἐξελθόντος αὐτοῦ } ἐκ τοῦ πλοίου, { εὐθέως ἀπήντησεν ⬪ εὐθὺς ὑπήντησεν } αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
———
RP: ἐξελθόντι αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἐξελθόντος αὐτοῦ
RP: εὐθέως ἀπήντησεν ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ὑπήντησεν
(Mt)Lk 8:27Ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν { αὐτῷ ἀνήρ ⬪ ἀνήρ } τις ἐκ τῆς πόλεως, { ὃς εἶχεν ⬪ ἔχων } δαιμόνια { ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ⬪ καὶ χρόνῳ ἱκανῷ } { ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο ⬪ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον }, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν.
———
RP: αὐτῷ ἀνήρ ⬪ NA/UBS: ἀνήρ
RP: ὃς εἶχεν ⬪ NA/UBS: ἔχων
RP: ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ⬪ NA/UBS: καὶ χρόνῳ ἱκανῷ
RP: ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο ⬪ NA/UBS: οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον
‑‑Mk 5:2Et exeunti ei de navi, statim occurrit de monumentis homo in spiritu immundo,(Mt)Lk 8:27Et cum egressus esset ad terram, occurrit illi vir quidam, qui habebat dæmonium jam temporibus multis, et vestimento non induebatur, neque in domo manebat, sed in monumentis.
‑‑Mk 5:3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν· καὶ { οὔτε ἁλύσεσιν ⬪ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι } οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι,
———
RP: οὔτε ἁλύσεσιν ⬪ NA/UBS: οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:3qui domicilium habebat in monumentis, et neque catenis jam quisquam poterat eum ligare :(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:4διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι· καὶ οὐδεὶς { αὐτὸν ἴσχυεν ⬪ ἴσχυεν αὐτὸν } δαμάσαι·
———
RP: αὐτὸν ἴσχυεν ⬪ NA/UBS: ἴσχυεν αὐτὸν
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:4quoniam sæpe compedibus et catenis vinctus, dirupisset catenas, et compedes comminuisset, et nemo poterat eum domare :(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:5καὶ διὰ παντός, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τοῖς { ὄρεσιν καὶ ⬪ μνήμασιν καὶ } ἐν τοῖς { μνήμασιν ἦν ⬪ ὄρεσιν ἦν } κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.
———
RP: ὄρεσιν καὶ ⬪ NA/UBS: μνήμασιν καὶ
RP: μνήμασιν ἦν ⬪ NA/UBS: ὄρεσιν ἦν
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:5et semper die ac nocte in monumentis, et in montibus erat, clamans, et concidens se lapidibus.(Mt)(Lk)
What Have You to Do With Me?
29Mk 5:6{ Ἰδὼν δὲ ⬪ Καὶ ἰδὼν } τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν, ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ,
———
RP: Ἰδὼν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἰδὼν
Mt 8:29καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, { Ἰησοῦ ⬪ - } υἱὲ τοῦ θεοῦ; Ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
———
RP: Ἰησοῦ ⬪ NA/UBS: —
Lk 8:28Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, { καὶ ἀνακράξας ⬪ ἀνακράξας }, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
———
RP: καὶ ἀνακράξας ⬪ NA/UBS: ἀνακράξας
29Mk 5:6Videns autem Jesum a longe, cucurrit, et adoravit eum :Mt 8:29Et ecce clamaverunt, dicentes : Quid nobis et tibi, Jesu fili Dei ? Venisti huc ante tempus torquere nos ?Lk 8:28Is, ut vidit Jesum, procidit ante illum : et exclamans voce magna, dixit : Quid mihi et tibi est, Jesu Fili Dei Altissimi ? obsecro te, ne me torqueas.
‑‑Mk 5:7καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ { εἶπεν ⬪ λέγει }, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς.
———
RP: εἶπεν ⬪ NA/UBS: λέγει
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:7et clamans voce magna dixit : Quid mihi et tibi, Jesu Fili Dei altissimi ? adjuro te per Deum, ne me torqueas.(Mt)(Lk)
Legion
‑‑Mk 5:8Ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ, Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.(Mt)Lk 8:29Παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου· πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ { ἐδεσμεῖτο ⬪ ἐδεσμεύετο } ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ { δαίμονος ⬪ δαιμονίου } εἰς τὰς ἐρήμους.
———
RP: ἐδεσμεῖτο ⬪ NA/UBS: ἐδεσμεύετο
RP: δαίμονος ⬪ NA/UBS: δαιμονίου
‑‑Mk 5:8Dicebat enim illi : Exi spiritus immunde ab homine.(Mt)Lk 8:29Præcipiebat enim spiritui immundo ut exiret ab homine. Multis enim temporibus arripiebat illum, et vinciebatur catenis, et compedibus custoditus. Et ruptis vinculis agebatur a dæmonio in deserta.
‑‑Mk 5:9Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, Τί { σοι ὄνομα ⬪ ὄνομά σοι }; Καὶ { ἀπεκρίθη, λέγων ⬪ λέγει αὐτῷ }, { Λεγεὼν ⬪ λεγιὼν } ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.
———
RP: σοι ὄνομα ⬪ NA/UBS: ὄνομά σοι
RP: ἀπεκρίθη, λέγων ⬪ NA/UBS: λέγει αὐτῷ
RP: Λεγεὼν ⬪ NA/UBS: Λεγιὼν λεγιὼν
(Mt)Lk 8:30Ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, { λέγων ⬪ - }, Τί σοι { ἐστὶν ὄνομα ⬪ ὄνομά ἐστιν }; Ὁ δὲ εἶπεν, { Λεγεών ⬪ λεγιών }· ὅτι { δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν ⬪ εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ } εἰς αὐτόν.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐστὶν ὄνομα ⬪ NA/UBS: ὄνομά ἐστιν
RP: Λεγεών ⬪ NA/UBS: Λεγιών λεγιών
RP: δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν ⬪ NA/UBS: εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ
‑‑Mk 5:9Et interrogabat eum : Quod tibi nomen est ? Et dicit ei : Legio mihi nomen est, quia multi sumus.(Mt)Lk 8:30Interrogavit autem illum Jesus, dicens : Quod tibi nomen est ? At ille dixit : Legio : quia intraverant dæmonia multa in eum.
‑‑Mk 5:10Καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, ἵνα μὴ { αὐτοὺς ⬪ αὐτὰ } ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας.
———
RP: αὐτοὺς ⬪ NA/UBS: αὐτὰ
(Mt)Lk 8:31Καὶ { παρεκάλει ⬪ παρεκάλουν } αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.
———
RP: παρεκάλει ⬪ NA/UBS: παρεκάλουν
‑‑Mk 5:10Et deprecabatur eum multum, ne se expelleret extra regionem.(Mt)Lk 8:31Et rogabant illum ne imperaret illis ut in abyssum irent.
Herd of Pigs
30Mk 5:11Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη·Mt 8:30Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.Lk 8:32Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν { βοσκομένων ⬪ βοσκομένη } ἐν τῷ ὄρει· καὶ { παρεκάλουν ⬪ παρεκάλεσαν } αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.
———
RP: βοσκομένων ⬪ NA/UBS: βοσκομένη
RP: παρεκάλουν ⬪ NA/UBS: παρεκάλεσαν
30Mk 5:11Erat autem ibi circa montem grex porcorum magnus, pascens.Mt 8:30Erat autem non longe ab illis grex multorum porcorum pascens.Lk 8:32Erat autem ibi grex porcorum multorum pascentium in monte : et rogabant eum, ut permitteret eis in illos ingredi. Et permisit illis.
31Mk 5:12καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν { πάντες οἱ δαίμονες ⬪ - }, λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.
———
RP: πάντες οἱ δαίμονες ⬪ NA/UBS: —
Mt 8:31Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, { ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν ⬪ ἀπόστειλον ἡμᾶς } εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
———
RP: ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν ⬪ NA/UBS: ἀπόστειλον ἡμᾶς
(Lk)
31Mk 5:12Et deprecabantur eum spiritus, dicentes : Mitte nos in porcos ut in eos introëamus.Mt 8:31Dæmones autem rogabant eum, dicentes : Si ejicis nos hinc, mitte nos in gregem porcorum.(Lk)
32Mk 5:13Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς { εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }. Καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· { ἦσαν δὲ ⬪ - } ὡς δισχίλιοι· καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.
———
RP: εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἦσαν δὲ ⬪ NA/UBS: —
Mt 8:32Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς { τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων ⬪ τοὺς χοίρους }· καὶ ἰδού, ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη { τῶν χοίρων κατὰ ⬪ κατὰ } τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
———
RP: τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων ⬪ NA/UBS: τοὺς χοίρους
RP: τῶν χοίρων κατὰ ⬪ NA/UBS: κατὰ
Lk 8:33Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἀπεπνίγη.
32Mk 5:13Et concessit eis statim Jesus. Et exeuntes spiritus immundi introierunt in porcos : et magno impetu grex præcipitatus est in mare ad duo millia, et suffocati sunt in mari.Mt 8:32Et ait illis : Ite. At illi exeuntes abierunt in porcos, et ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare : et mortui sunt in aquis.Lk 8:33Exierunt ergo dæmonia ab homine, et intraverunt in porcos : et impetu abiit grex per præceps in stagnum, et suffocatus est.
Begging Him to Leave
33Mk 5:14{ Οἱ δὲ ⬪ Καὶ οἱ } βόσκοντες { τοὺς χοίρους ⬪ αὐτοὺς } ἔφυγον, καὶ { ἀνήγγειλαν ⬪ ἀπήγγειλαν } εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. Καὶ { ἐξῆλθον ⬪ ἦλθον } ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός·
———
RP: Οἱ δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ οἱ
RP: τοὺς χοίρους ⬪ NA/UBS: αὐτοὺς
RP: ἀνήγγειλαν ⬪ NA/UBS: ἀπήγγειλαν
RP: ἐξῆλθον ⬪ NA/UBS: ἦλθον
Mt 8:33Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.Lk 8:34Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ { γεγενημένον ⬪ γεγονὸς } ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.
———
RP: γεγενημένον ⬪ NA/UBS: γεγονὸς
33Mk 5:14Qui autem pascebant eos, fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem et in agros. Et egressi sunt videre quid esset factum :Mt 8:33Pastores autem fugerunt : et venientes in civitatem, nuntiaverunt omnia, et de eis qui dæmonia habuerant.Lk 8:34Quod ut viderunt factum qui pascebant, fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem et in villas.
34Mk 5:15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον { καθήμενον καὶ ἱματισμένον ⬪ καθήμενον ἱματισμένον } καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν { Λεγεῶνα ⬪ λεγιῶνα }· καὶ ἐφοβήθησαν.
———
RP: καθήμενον καὶ ἱματισμένον ⬪ NA/UBS: καθήμενον ἱματισμένον
RP: Λεγεῶνα ⬪ NA/UBS: Λεγιῶνα λεγιῶνα
Mt 8:34Καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς { συνάντησιν ⬪ ὑπάντησιν } τῷ Ἰησοῦ· καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
———
RP: συνάντησιν ⬪ NA/UBS: ὑπάντησιν
Lk 8:35Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός· καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια { ἐξεληλύθει ⬪ ἐξῆλθεν }, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐφοβήθησαν.
———
RP: ἐξεληλύθει ⬪ NA/UBS: ἐξῆλθεν
34Mk 5:15et veniunt ad Jesum : et vident illum qui a dæmonio vexabatur, sedentem, vestitum, et sanæ mentis, et timuerunt.Mt 8:34Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu : et viso eo, rogabant ut transiret a finibus eorum.Lk 8:35Exierunt autem videre quod factum est, et venerunt ad Jesum, et invenerunt hominem sedentem, a quo dæmonia exierant, vestitum ac sana mente, ad pedes ejus, et timuerunt.
‑‑Mk 5:16{ Διηγήσαντο δὲ ⬪ Καὶ διηγήσαντο } αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων.
———
RP: Διηγήσαντο δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ διηγήσαντο
(Mt)Lk 8:36Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς { καὶ ⬪ - } οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mk 5:16Et narraverunt illis, qui viderant, qualiter factum esset ei qui dæmonium habuerat, et de porcis.(Mt)Lk 8:36Nuntiaverunt autem illis et qui viderant, quomodo sanus factus esset a legione :
‑‑Mk 5:17Καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.(Mt)Lk 8:37Καὶ { ἠρώτησαν ⬪ ἠρώτησεν } αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν { Γαδαρηνῶν ⬪ Γερασηνῶν } ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς { τὸ πλοῖον ⬪ πλοῖον } ὑπέστρεψεν.
———
RP: ἠρώτησαν ⬪ NA/UBS: ἠρώτησεν
RP: Γαδαρηνῶν ⬪ NA/UBS: Γερασηνῶν
RP: τὸ πλοῖον ⬪ NA/UBS: πλοῖον
‑‑Mk 5:17Et rogare cœperunt eum ut discederet de finibus eorum.(Mt)Lk 8:37et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gerasenorum ut discederet ab ipsis : quia magno timore tenebantur. Ipse autem ascendens navim, reversus est.
Tell How Much the Lord Has Done For You
‑‑Mk 5:18Καὶ { ἐμβάντος ⬪ ἐμβαίνοντος } αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς, ἵνα { ᾖ μετ’ αὐτοῦ ⬪ μετ’ αὐτοῦ ᾖ }.
———
RP: ἐμβάντος ⬪ NA/UBS: ἐμβαίνοντος
RP: ᾖ μετ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: μετ’ αὐτοῦ ᾖ
(Mt)Lk 8:38{ Ἐδέετο ⬪ Ἐδεῖτο } δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. Ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } λέγων,
———
RP: Ἐδέετο ⬪ NA/UBS: Ἐδεῖτο
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mk 5:18Cumque ascenderet navim, cœpit illum deprecari, qui a dæmonio vexatus fuerat, ut esset cum illo,(Mt)Lk 8:38Et rogabat illum vir, a quo dæmonia exierant, ut cum eo esset. Dimisit autem eum Jesus, dicens :
‑‑Mk 5:19{ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ Καὶ } οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ { ἀνάγγειλον ⬪ ἀπάγγειλον } αὐτοῖς ὅσα { σοι ὁ κύριος ⬪ ὁ κύριός σοι } πεποίηκεν, καὶ ἠλέησέν σε.
———
RP: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: Καὶ
RP: ἀνάγγειλον ⬪ NA/UBS: ἀπάγγειλον
RP: σοι ὁ κύριος ⬪ NA/UBS: ὁ κύριός σοι
(Mt)Lk 8:39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα { ἐποίησέν σοι ⬪ σοι ἐποίησεν } ὁ θεός. Καὶ ἀπῆλθεν, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
———
RP: ἐποίησέν σοι ⬪ NA/UBS: σοι ἐποίησεν
‑‑Mk 5:19et non admisit eum, sed ait illi : Vade in domum tuam ad tuos, et annuntia illis quanta tibi Dominus fecerit, et misertus sit tui.(Mt)Lk 8:39Redi in domum tuam, et narra quanta tibi fecit Deus. Et abiit per universam civitatem, prædicans quanta illi fecisset Jesus.
‑‑Mk 5:20Καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· καὶ πάντες ἐθαύμαζον.(Mt)(Lk)‑‑Mk 5:20Et abiit, et cœpit prædicare in Decapoli, quanta sibi fecisset Jesus : et omnes mirabantur.(Mt)(Lk)
« Ch 7» Ch 9

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 12:44:35 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top