www.katabiblon.com

אסתר - Ἐσθὴρ

Esther - Esther

   Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina  CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina1Est 10:11וַיָּשֶׂם֩ הַמֶּ֨לֶךְ ‏{ אחשרש אֲחַשְׁוֵר֧וֹשׁ ׀ }‏ מַ֛ס עַל־הָאָ֖רֶץ וְאִיֵּ֥י הַיָּֽם׃
———
Ketib: אחשרש ⬪ Qere: אֲחַשְׁוֵר֧וֹשׁ ׀
Est 10:1
¶King Ahasuerus laid a tribute on the land, and on the islands of the sea.
Est 10:1Est 10:1ἔγραψεν δὲ ὁ βασιλεὺς τέλη ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῆς τε γῆς καὶ τῆς θαλάσσηςGrEst 10:1
¶The king levied a tax upon his kingdom both by land and sea.
2Est 10:22וְכָל־מַעֲשֵׂ֤ה תָקְפּוֹ֙ וּגְב֣וּרָת֔וֹ וּפָרָשַׁת֙ גְּדֻלַּ֣ת מָרְדֳּכַ֔י אֲשֶׁ֥ר גִּדְּל֖וֹ הַמֶּ֑לֶךְ הֲלוֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֙פֶר֙ דִּבְרֵ֣י הַיָּמִ֔ים לְמַלְכֵ֖י מָדַ֥י וּפָרָֽס׃Est 10:2
All the acts of his power and of his might, and the full account of the greatness of Mordecai, to which the king advanced him, aren’t they written in the book of the chronicles of the kings of Media and Persia?
Est 10:2Est 10:2καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ καὶ ἀνδραγαθίαν πλοῦτόν τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἰδοὺ γέγραπται ἐν βιβλίῳ βασιλέων Περσῶν καὶ Μήδων εἰς μνημόσυνονGrEst 10:2
As for his strength and valour, and the wealth and glory of his kingdom, behold, they are written in the book of the Persians and Medes for a memorial.
3Est 10:33כִּ֣י ׀ מָרְדֳּכַ֣י הַיְּהוּדִ֗י מִשְׁנֶה֙ לַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ וְגָדוֹל֙ לַיְּהוּדִ֔ים וְרָצ֖וּי לְרֹ֣ב אֶחָ֑יו דֹּרֵ֥שׁ טוֹב֙ לְעַמּ֔וֹ וְדֹבֵ֥ר שָׁל֖וֹם לְכָל־זַרְעֽוֹ׃ Est 10:3
For Mordecai the Jew was next to King Ahasuerus, and great among the Jews, and accepted by the multitude of his brothers, seeking the good of his people, and speaking peace to all his descendants.
Est 10:3Est 10:3ὁ δὲ Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην καὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ δεδοξασμένος ὑπὸ τῶν Ιουδαίων καὶ φιλούμενος διηγεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦGrEst 10:3
¶Mordecai* was viceroy to King Ahasuerus, and was a great man in the kingdom, honored by the Jews, and lived his life loved by all his nation.*
----
Est 10:3aEst 10:3aAddition to Esther VI (10:3a–3l/Vulgate 10:4–11:1)
καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος παρὰ τοῦ θεοῦ ἐγένετο ταῦτα
GrEst 10:4
[Mordecai said, “These things have come from God.
----
Est 10:3bEst 10:3bἐμνήσθην γὰρ περὶ τοῦ ἐνυπνίου οὗ εἶδον περὶ τῶν λόγων τούτων οὐδὲ γὰρ παρῆλθεν ἀπ’ αὐτῶν λόγοςGrEst 10:5
For I remember the dream which I had concerning these matters; for not one detail of them has failed.
----
Est 10:3cEst 10:3cἡ μικρὰ πηγή ἣ ἐγένετο ποταμὸς καὶ ἦν φῶς καὶ ἥλιος καὶ ὕδωρ πολύ Εσθηρ ἐστὶν ὁ ποταμός ἣν ἐγάμησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐποίησεν βασίλισσανGrEst 10:6
There was the little spring which became a river, and there was light, and the sun and much water. The river is Esther, whom the king married and made queen.
----
Est 10:3dEst 10:3dοἱ δὲ δύο δράκοντες ἐγώ εἰμι καὶ ΑμανGrEst 10:7
The two serpents are Haman and me.
----
Est 10:3eEst 10:3eτὰ δὲ ἔθνη τὰ ἐπισυναχθέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα τῶν ΙουδαίωνGrEst 10:8
The nations are those which combined to destroy the name of the Jews.
----
Est 10:3fEst 10:3fτὸ δὲ ἔθνος τὸ ἐμόν οὗτός ἐστιν Ισραηλ οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν θεὸν καὶ σωθέντες καὶ ἔσωσεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐρρύσατο κύριος ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν κακῶν τούτων καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔθνεσινGrEst 10:9
But as for my nation, this is Israel, even those who cried to God and were delivered; for the Lord delivered his people. The Lord rescued us out of all these calamities; and God worked such signs and great wonders as have not been done among the nations.
----
Est 10:3gEst 10:3gδιὰ τοῦτο ἐποίησεν κλήρους δύο ἕνα τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔθνεσινGrEst 10:10
Therefore he ordained two lots. One for the people of God, and one for all the other nations.
----
Est 10:3hEst 10:3hκαὶ ἦλθον οἱ δύο κλῆροι οὗτοι εἰς ὥραν καὶ καιρὸν καὶ εἰς ἡμέραν κρίσεως ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσινGrEst 10:11
And these two lots came for an appointed season, and for a day of judgment, before God, and for all the nations.
----
Est 10:3iEst 10:3iκαὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἐδικαίωσεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦGrEst 10:12
God remembered his people and vindicated his inheritance.
----
Est 10:3kEst 10:3kκαὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ Αδαρ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μετὰ συναγωγῆς καὶ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐνώπιον τοῦ θεοῦ κατὰ γενεὰς εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ ΙσραηλGrEst 10:13
They shall observe these days in the month Adar, on the fourteenth and on the fifteenth day of the month, with an assembly, joy, and gladness before God, throughout the generations forever among his people Israel.
----
Est 10:3lEst 10:3lἔτους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας εἰσήνεγκεν Δωσίθεος ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς καὶ Λευίτης καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὴν προκειμένην ἐπιστολὴν τῶν Φρουραι ἣν ἔφασαν εἶναι καὶ ἑρμηνευκέναι Λυσίμαχον Πτολεμαίου τῶν ἐν ΙερουσαλημGrEst 10:14
In the fourth year of the reign of Ptolemeus and Cleopatra, Dositheus, who said he was a priest and Levite, and Ptolemeus his son brought this letter of Purim, which they said was authentic, and that Lysimachus the son of Ptolemeus, who was in Jerusalem, had interpreted.]
« Ch 9

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 03-Mar-2024 15:28:00 EST

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top