www.katabiblon.com

תהילים - Ψαλμοὶ

Tehilim [Psalms] - Psalms

   Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina  CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina1Ps 19:01לַמְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד׃Ps 19:0
¶For the Chief Musician. A Psalm by David.
Ps 18:1Ps 18:1Gr. Psalm 18 (Heb. 19)
εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Ps 19:0
¶For the Chief Musician. A Psalm by David.
2Ps 19:12הַשָּׁמַ֗יִם מְֽסַפְּרִ֥ים כְּבֽוֹד־אֵ֑ל וּֽמַעֲשֵׂ֥ה יָ֝דָ֗יו מַגִּ֥יד הָרָקִֽיעַ׃Ps 19:1
The heavens declare the glory of God.
The expanse shows his handiwork.
Ps 18:2Ps 18:2οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν θεοῦ ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμαPs 19:1
The heavens declare set forth in detail the glory of God.
The expanse firmament]shows is proclaiming his handiwork.
———
a Gk. στερέωμα, firmament. the verb is 3r active present- continuing ongoing right this minute still happening (praise God)!
[translations][edit][history]
Last Edited: 2015-10-26 Editors: 2
3Ps 19:23י֣וֹם לְ֭יוֹם יַבִּ֣יעַֽ אֹ֑מֶר וְלַ֥יְלָה לְּ֝לַ֗יְלָה יְחַוֶּה־דָּֽעַת׃Ps 19:2
Day after day they pour forth speech,
and night after night they display knowledge.
Ps 18:3Ps 18:3ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσινPs 19:2
Day after by day they it pour forth gushes speech,
and night after by night they it display imparts[a] knowledge.
———
a Gk. ἀναγγέλλω, to report.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
4Ps 19:34אֵֽין־אֹ֭מֶר וְאֵ֣ין דְּבָרִ֑ים בְּ֝לִ֗י נִשְׁמָ֥ע קוֹלָֽם׃Ps 19:3
There is no speech nor language,
where their voice is not heard.
Ps 18:4Ps 18:4οὐκ εἰσὶν λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶνPs 19:3
There is (These) are no speech not manners of speaking nor language words,
where their voice is not that go unheard.[a]
———
a Gk. ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν, of which their voices are not heard.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
5Ps 19:45בְּכָל־הָאָ֨רֶץ ׀ יָ֘צָ֤א קַוָּ֗ם וּבִקְצֵ֣ה תֵ֭בֵל מִלֵּיהֶ֑ם לַ֝שֶּׁ֗מֶשׁ שָֽׂם־אֹ֥הֶל בָּהֶֽם׃Ps 19:4
Their voice has gone out through all the earth,
their words to the end of the world.
In them he has set a tent for the sun,
Ps 18:5Ps 18:5εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦPs 19:4
Their voice unmistakable sound[a] has gone went out through into all the earth,
their words unto the ends of the known world.
In them he He has set placed a his tent lodging for in the sun,
———
a Gk. φθόγγος.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
6Ps 19:56וְה֗וּא כְּ֭חָתָן יֹצֵ֣א מֵחֻפָּת֑וֹ יָשִׂ֥ישׂ כְּ֝גִבּ֗וֹר לָר֥וּץ אֹֽרַח׃Ps 19:5
which is as a bridegroom coming out of his room,
like a strong man rejoicing to run his course.
Ps 18:6Ps 18:6καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦPs 19:5
which is as and (the sun)[a]—emerging like a bridegroom coming out of from his room chamber,
will exult like a strong man rejoicing giant to run his its course.
———
a Gk. αὐτὸς, same or it, referring to the sun (see heat, verse 7).
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
7Ps 19:67מִקְצֵ֤ה הַשָּׁמַ֨יִם ׀ מֽוֹצָא֗וֹ וּתְקוּפָת֥וֹ עַל־קְצוֹתָ֑ם וְאֵ֥ין נִ֝סְתָּ֗ר מֵֽחַמָּתוֹ׃Ps 19:6
His going forth is from the end of the heavens,
his circuit to its ends;
There is nothing hidden from its heat.
Ps 18:7Ps 18:7ἀπ’ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ καὶ τὸ κατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀποκρυβήσεται τὴν θέρμην αὐτοῦPs 19:6
His going forth is from the end of the heavens,Its start[a] and its finish[b]
his circuit to its ends (are) from (one) extent of heaven until the (other) extent of heaven;
And There (there) is nothing not (one) hidden who will be shielded from its heat.
———
a Gk. ἔξοδος.
b Gk. κατάντημα.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
8Ps 19:78תּ֘וֹרַ֤ת יְהוָ֣ה תְּ֭מִימָה מְשִׁ֣יבַת נָ֑פֶשׁ עֵד֥וּת יְהוָ֥ה נֶ֝אֱמָנָ֗ה מַחְכִּ֥ימַת פֶּֽתִי׃Ps 19:7
Yahweh’s law is perfect, restoring the soul.
Yahweh’s testimony is sure, making wise the simple.
Ps 18:8Ps 18:8ὁ νόμος τοῦ κυρίου ἄμωμος ἐπιστρέφων ψυχάς ἡ μαρτυρία κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπιαPs 19:7
Yahweh’s The Lord's law (is) perfect without imperfection, restoring the souls.
Yahweh’s (The) Lord's testimony (is) sure, making wise the simple wise.
———
a see Matt 11:25, Luke 10:21, Isaiah 11:6, 1Cor 1:17-29
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-04-16 Editors: 2
9Ps 19:89פִּקּ֘וּדֵ֤י יְהוָ֣ה יְ֭שָׁרִים מְשַׂמְּחֵי־לֵ֑ב מִצְוַ֥ת יְהוָ֥ה בָּ֝רָ֗ה מְאִירַ֥ת עֵינָֽיִם׃Ps 19:8
Yahweh’s precepts are right, rejoicing the heart.
Yahweh’s commandment is pure, enlightening the eyes.
Ps 18:9Ps 18:9τὰ δικαιώματα κυρίου εὐθεῖα εὐφραίνοντα καρδίαν ἡ ἐντολὴ κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα ὀφθαλμούςPs 19:8
Yahweh’s (The) Lord's precepts (are) forthright,[a] rejoicing making (the) heart merry.
Yahweh’s (The) Lord's commandment (is) pure luminuous, enlightening (the) eyes.
———
a Gk. εὐθύς, straight.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
10Ps 19:910יִרְאַ֤ת יְהוָ֨ה ׀ טְהוֹרָה֮ עוֹמֶ֪דֶת לָ֫עַ֥ד מִֽשְׁפְּטֵי־יְהוָ֥ה אֱמֶ֑ת צָֽדְק֥וּ יַחְדָּֽו׃Ps 19:9
The fear of Yahweh is clean, enduring forever.
Yahweh’s ordinances are true, and righteous altogether.
Ps 18:10Ps 18:10ὁ φόβος κυρίου ἁγνός διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος τὰ κρίματα κυρίου ἀληθινά δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτόPs 19:9
The fear of Yahweh (the) Lord (is) clean pure, enduring continuing forever.
Yahweh’s The ordinances judgements of (the) Lord (are) true,; and righteous altogether.;
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
11Ps 19:1011הַֽנֶּחֱמָדִ֗ים מִ֭זָּהָב וּמִפַּ֣ז רָ֑ב וּמְתוּקִ֥ים מִ֝דְּבַ֗שׁ וְנֹ֣פֶת צוּפִֽים׃Ps 19:10
More to be desired are they than gold, yes, than much fine gold;
sweeter also than honey and the extract of the honeycomb.
Ps 18:11Ps 18:11ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολὺν καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίονPs 19:10
Mmore to be desired are they than gold, yes, than much fine gold and precious stone;
and sweeter also than honey and the extract of the honeycomb.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
12Ps 19:1112גַּֽם־עַ֭בְדְּךָ נִזְהָ֣ר בָּהֶ֑ם בְּ֝שָׁמְרָ֗ם עֵ֣קֶב רָֽב׃Ps 19:11
Moreover by them is your servant warned.
In keeping them there is great reward.
Ps 18:12Ps 18:12καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου φυλάσσει αὐτά ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις πολλήPs 19:11
Moreover by them is And for (this reason) your servant warned guards them.;
In keeping in guarding them there (is) great reward.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-04 Editors: 1
13Ps 19:1213שְׁגִיא֥וֹת מִֽי־יָבִ֑ין מִֽנִּסְתָּר֥וֹת נַקֵּֽנִי׃Ps 19:12
Who can discern his errors?
Forgive me from hidden errors.
Ps 18:13Ps 18:13παραπτώματα τίς συνήσει ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισόν μεPs 19:12
Who can will discern perceive his errors transgressions (of the law)?
Forgive Cleanse me from hidden errors my (own) private (ones).,
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-05 Editors: 1
14Ps 19:1314גַּ֤ם מִזֵּדִ֨ים ׀ חֲשֹׂ֬ךְ עַבְדֶּ֗ךָ אַֽל־יִמְשְׁלוּ־בִ֣י אָ֣ז אֵיתָ֑ם וְ֝נִקֵּ֗יתִי מִפֶּ֥שַֽׁע רָֽב׃Ps 19:13
Keep back your servant also from presumptuous sins.
Let them not have dominion over me.
Then I will be upright.
I will be blameless and innocent of great transgression.
Ps 18:14Ps 18:14καὶ ἀπὸ ἀλλοτρίων φεῖσαι τοῦ δούλου σου ἐὰν μή μου κατακυριεύσωσιν τότε ἄμωμος ἔσομαι καὶ καθαρισθήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγάληςPs 19:13
Keep back and spare your servant also from presumptuous sins (those) of others.
Let them If they should not have dominion never gain control over me.,
Then then I will I be upright without fault.,
and I will be blameless and innocent of cleansed from great transgression sin.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-04 Editors: 1
15Ps 19:1415יִֽהְי֥וּ לְרָצ֨וֹן ׀ אִמְרֵי־פִ֡י וְהֶגְי֣וֹן לִבִּ֣י לְפָנֶ֑יךָ יְ֝הוָ֗ה צוּרִ֥י וְגֹאֲלִֽי׃Ps 19:14
Let the words of my mouth and the meditation of my heart
be acceptable in your sight,
Yahweh, my rock, and my redeemer.
Ps 18:15Ps 18:15καὶ ἔσονται εἰς εὐδοκίαν τὰ λόγια τοῦ στόματός μου καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου ἐνώπιόν σου διὰ παντός κύριε βοηθέ μου καὶ λυτρωτά μουPs 19:14
Let And the words utterances of my mouth and the meditation intent[a] of my heart
will be acceptable in your sight before you,
YahwehLord, my rock helper, and my redeemer.
———
a Gk. μελέτη.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-03 Editors: 1
« Ch 18» Ch 20

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 03-Mar-2024 13:18:52 EST

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top