www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Sapientia

  CATSS LXX Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina11πλοῦν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πλοῦς, πλοός, ὁ (Originally 2nd decl. πλόος, πλόου, ὁ)
πλ(ου)·ν
(mas) acc sg
voyage
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
πάλιν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πάλιν
παλιν
indecl
again
afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore
στελλόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -)
στελλ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-WITHDRAW/SEND-ed
repress, hush, bind. the form "send" not used in NT but doutfully in LXX.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἄγρια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἄγριος -ία -ον
αγρι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
wild
μέλλων [lexicon][inflect][close]
Verb

μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
μελλ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while IMPEND/INTEND-ing
impend, intend, about to be; denotes imminence. Often used before an infinitive.
διοδεύειν [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·οδεύω (δι+οδευ-, -, δι+οδευ·σ-, -, -, δι+οδευ·θ-)
δι·οδευ·ειν
pres act inf
to-be-TRAVEL-ing-THROUGH
κύματα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κῦμα[τ], -ατος, τό
κυματ·α
(neu) nom|acc|voc pl
waves
swell, waft
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
φέροντος [lexicon][inflect][close]
Verb

φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
φερ·ο[υ]ντ·ος
pres act ptcp mas gen sg or pres act ptcp neu gen sg
while CARRY-ing
, tote/bear/carry(a load), fetch, carry-off, offer, bring-forth, give-birth
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
πλοίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πλοῖον, -ου, τό
πλοι·ου
(neu) gen sg
ship
σαθρότερον ξύλον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ξύλον, -ου, τό
ξυλ·ον
(neu) nom|acc|voc sg
tree
, by extension, something wooden; piece of wood; wooden implement; club/gallows/stocks or, in NT, cross.
ἐπιβοᾶται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·βοάω (επι+βο(α)-, -, -, -, -, -)
επι·βο(α)·εται, επι·βο(α)·ηται
pres mp ind 3rd sg, pres mp sub 3rd sg
he/she/it-is-being-CRY-ed-OUT-LOUDLY, he/she/it-should-be-being-CRY-ed-OUT-LOUDLY
Wsd 14:1
Iterum alius navigare cogitans,
et per feros fluctus iter facere incipiens,
ligno portante se, fragilius lignum invocat.
22ἐκεῖνο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

ἐκεῖνος -η -ο
εκειν·ο
neu nom|acc sg
that
μὲν [lexicon][inflect][close]
Particle

μέν
μεν
indecl
indeed
/certainly/surely.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ὄρεξις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὄρεξις, -εως, ἡ
ορεξ(ι)·ς
(fem) nom sg
desire
longing, yearning after
πορισμῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

πορισμός, -οῦ, ὁ
πορισμ·ων
(mas) gen pl
means of gains
ἐπενόησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·νοέω [LXX] (επι+νο(ε)-, -, επι+νοη·σ-, -, -, επι+νοη·θ-)
επι·ε·νοη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-THINK ABOUT-ed
have on one's mind
τεχνῖτις δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
κατεσκεύασεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-)
κατα·ε·σκευα·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-BUILD-ed
[generaly: prepare, but also establish, construct]
Wsd 14:2
Illud enim cupiditas acquirendi excogitavit,
et artifex sapientia fabricavit sua.
33 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
σή [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

σός -ή -όν
σ·η
fem nom|voc sg
your/yours(sg)
πάτερ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ
(mas) voc sg
father
διακυβερνᾷ πρόνοια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πρό·νοια, -ας, ἡ
προνοι·α
(fem) nom|voc sg
provision
[forethought, caution, providence, care for]
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἔδωκας [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
ε·δω·κας
1aor act ind 2nd sg
you(sg)-GIVE-ed
give, grant, bestow; give over, hand over; entrust, assign; give back, repay, yield; give up, sacrifice
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
θαλάσσῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θάλασσα, -ης, ἡ
θαλασσ·ῃ
(fem) dat sg
sea
ὁδὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ον
(fem) acc sg
way/road
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κύμασι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κῦμα[τ], -ατος, τό
κυμα[τ]·σι(ν)
(neu) dat pl
waves
swell, waft
τρίβον [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.); Verb

τρίβος, -ου, ἡ; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
τριβ·ον; τριβ·ο[υ]ν[τ]
(fem) acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
path; while RUB-ing
; worn, rub
ἀσφαλῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σφαλής -ές
ασφαλ(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
certain
not risky, unshaken, not liable to fall, immovable, steadfast, assured from danger, sure, certain
Wsd 14:3
Tua autem, Pater, providentia gubernat :
quoniam dedisti et in mari viam,
et inter fluctus semitam firmissimam,
44δεικνὺς [lexicon][inflect][close]
Verb

δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-)
δεικνυ·^ς, δεικνυ·ς, δεικνυ·[ντ]·ς
pres act ind 2nd sg, pres act imp 2nd sg, pres act ptcp mas nom|voc sg
you(sg)-are-SHOW-ing, be-you(sg)-SHOW-ing!, while SHOW-ing
prove
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
δύνασαι [lexicon][inflect][close]
Verb

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυν(α)·σαι
pres mp ind 2nd sg
you(sg)-are-being-ABLE-ed
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
παντὸς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ος
neu gen sg or mas gen sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
σῴζειν [lexicon][inflect][close]
Verb

σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
σῳζ·ειν
pres act inf
to-be-DELIVER/SAVE-ing
/rescue/escape, as from ruin/death/destruction/harm/sickness. Also salve, heal, make well, as from sickness. Rendered "save" 50 of 108 instances in NASB of GNT.
ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
κἂν [lexicon][inflect][close]
Crasis (Conjunction)

κἄν (καὶ ἄν or καὶ ἐάν)
και (ε)αν
indecl
and/also (if) ever
ἄνευ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἄνευ
ανευ
indecl
without
takes a genitive object
τέχνης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

τέχνη, -ης, ἡ
τεχν·ης
(fem) gen sg
trade
(craft)
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
ἐπιβῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)
επι·β(η)·ῃ
2aor act sub 3rd sg
he/she/it-should-RIDE
set upon, ride, mount, set foot upon
Wsd 14:4
ostendens quoniam potens es ex omnibus salvare,
etiam si sine arte aliquis adeat mare.
55θέλεις [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
θελ·εις
pres act ind 2nd sg
you(sg)-are-WANT-ing
/wish/desire
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἀργὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀργός -ή -όν
αργ·α
neu nom|acc|voc pl
idle
idle, useless
εἶναι [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·εναι
pres act inf
to-be
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
σοφίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·ας
(fem) gen sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἔργα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔργον, -ου, τό
εργ·α
(neu) nom|acc|voc pl
works
deed, action
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐλαχίστῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς)
ελαχιστ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
least
ξύλῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ξύλον, -ου, τό
ξυλ·ῳ
(neu) dat sg
tree
, by extension, something wooden; piece of wood; wooden implement; club/gallows/stocks or, in NT, cross.
πιστεύουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)
πιστευ·ουσι(ν), πιστευ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-BELIEVE-ing, while BELIEVE-ing
be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
ἄνθρωποι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·οι
(mas) nom|voc pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
ψυχὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ας
(fem) acc pl
soul-lifes
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διελθόντες [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -)
δι·ελθ·ο[υ]ντ·ες
2aor act ptcp mas nom|voc pl
upon PASS-THROUGH-ing
Lit:"come-through",hence go/pass-through
κλύδωνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

κλύδων, -ωνος, ὁ
κλυδων·α
(mas) acc sg
turbulence
/buffeting (as at the top of a rigging or on rough water).
σχεδίᾳ διεσώθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-)
δια·ε·σω·θησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-PRESERVED-ed
Wsd 14:5
Sed ut non essent vacua sapientiæ tuæ opera,
propter hoc etiam et exiguo ligno credunt homines animas suas,
et transeuntes mare per ratem liberati sunt.
66καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἀπολλυμένων [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολλυ·μεν·ων
pres mp ptcp fem gen pl or pres mp ptcp mas gen pl or pres mp ptcp neu gen pl
while being-DESTROY-ed
stronger form of ὄλλυμι. Destroy, ruin, or lose (active); be destroyed, perish, be lost (middle/passive).
ὑπερηφάνων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὑπερή·φανος -ον
υπερηφαν·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
proud/arrogant
[Lit: over- appearing]
γιγάντων [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
ἐλπὶς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ
ελπι[δ]·ς
(fem) nom sg
hope/expectation
[object of hope.. where you place your trust]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
κόσμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
κοσμ·ου; κοσμ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
world; be-you(sg)-being-SET-IN-ORDER-ed!
[present order; material realm; decoration/adornment]; to put in proper order, adorn/beautify, grace (ornaments)
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
σχεδίας καταφυγοῦσα [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -)
κατα·φυγ·ουσ·α
2aor act ptcp fem nom|voc sg
upon TAKE-ing-REFUGE
ἀπέλιπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·λείπω (απο+λειπ-, απο+λειψ-, απο+λειψ- or 2nd απο+λιπ-, -, απο+λελειπ-, απο+λειφ·θ-)
απο·ε·λιπ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-LEAVE/REMAIN-ed
Lit:"leave-behind-from", hence leave/leave-behind/desert/forsake (act/passive), remain(middle)
αἰῶνι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

αἰών, -ῶνος, ὁ
αιων·ι
(mas) dat sg
eon
/age, "εἰς τοὺς αἰῶνα/αἰῶνας"(into the eon/eons) are both usually rendered "forever".
σπέρμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
seed
sperm, seed, germ (sprout, bud)
γενέσεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις)
γενεσ(ι)·ος
(fem) gen sg
γενεται
Beginning, origin, birth, descent; in Mt. 1:1 perhaps="genealogy", but may also="history"
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
σῇ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive); Verb

σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σ·ῃ; ·σῃ
fem dat sg; fut mp ind 2nd sg
your/yours(sg); you(sg)-will-be-RUB-ed
; worn, rub
κυβερνηθεῖσα χειρί [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ι
(fem) dat sg
hand
Wsd 14:6
Sed et ab initio cum perirent superbi gigantes,
spes orbis terrarum ad ratem confugiens,
remisit sæculo semen nativitatis quæ manu tua erat gubernata.
77εὐλόγηται [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

εὐ·λογητός -ή -όν; εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
ευλογητ·αι; ευλογ(ε)·ηται, ευλογη·ται
fem nom|voc pl; pres mp sub 3rd sg, perf mp ind 3rd sg
blessed; he/she/it-should-be-being-SPEAK-ed-WELL-OF, he/she/it-has-been-SPEAK-ed-WELL-OF
Lit:"good-messaged", hence eulogized/well-spoken-of, praised; Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ξύλον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ξύλον, -ου, τό
ξυλ·ον
(neu) nom|acc|voc sg
tree
, by extension, something wooden; piece of wood; wooden implement; club/gallows/stocks or, in NT, cross.
δι’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δι’
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where; who/whom/which
;
γίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γιν·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
δικαιοσύνη [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·η
(fem) nom|voc sg
righteousness
/justice, fulfillment of the law
Wsd 14:7
Benedictum est enim lignum per quod fit justitia ;
88τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
χειροποίητον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

χειρο·ποίητος -όν
χειροποιητ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
handmade
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐπικατάρατον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἐπι·κατ·άρατος -ον
επικαταρατ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
cursed
αὐτὸ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ο
neu nom|acc sg
it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
ποιήσας [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποιη·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon DO/MAKE-ing
αὐτό [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ο
neu nom|acc sg
it/same
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
μὲν [lexicon][inflect][close]
Particle

μέν
μεν
indecl
indeed
/certainly/surely.
ἠργάζετο [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
ε·εργαζ·ετο
impf mp ind 3rd sg
he/she/it-was-being-WORK/STRIVE-ed
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
φθαρτὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

φθαρτός -ή -όν
φθαρτ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
degenerative
[perishable]
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
ὠνομάσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ὀνομάζω (ονομαζ-, ονομα·σ-, ονομα·σ-, -, -, ονομασ·θ-)
ε·ονομασ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-NAME-ed
Wsd 14:8
per manus autem quod fit idolum,
maledictum est et ipsum, et qui fecit illud :
quia ille quidem operatus est,
illud autem cum esset fragile, deus cognominatus est.
99ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἴσῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἴσος -η -ον
ισ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
equal
straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
μισητὰ θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god
[see theology]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly; while BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16; Deut. 17:13; 18:20, 22; Ps. 10:2; Prov. 21:4, 29/ܪܫܥ = τολμη (Ag. Smith)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
ἀσέβεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·σέβεια, -ας, ἡ
ασεβει·α
(fem) nom|voc sg
ungodliness
lack of deference/effrontery
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
Wsd 14:9
Similiter autem odio sunt Deo impius et impietas ejus ;
1010καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
πραχθὲν [lexicon][inflect][close]
Verb

πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
πρασσ·θε[ι]ν[τ]
aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
upon being-DO-ed
[practice, perform, accomplish]
σὺν [lexicon][inflect][close]
Preposition

σύν
συν
indecl
together with/including (+dat)
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
δράσαντι κολασθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

κολάζω (κολαζ-, κολα·σ-, κολα·σ-, -, -, κολασ·θ-)
κολασ·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-CURTAIL/CHASTISE-ed
the main idea is to curtail. It can mean correction, punishment, or harsh pruning or weeding.
Wsd 14:10
etenim quod factum est, cum illo qui fecit tormenta patietur.
1111διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
εἰδώλοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

εἴδωλον, -ου, τό
ειδωλ·οις
(neu) dat pl
idols
ἐθνῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
εθν(ε)·ων
(neu) gen pl
nations
Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
ἐπισκοπὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπι·σκοπή, -ῆς, ἡ
επισκοπ·η
(fem) nom|voc sg
oversight
visitation
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κτίσματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κτίσμα[τ], -ατος, τό
κτισματ·ι
(neu) dat sg
creature
creature, i.e., created thing. Sometimes "creation".
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
βδέλυγμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

βδέλυγμα[τ], -ατος, τό
βδελυγμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
abomination
( from "bdēō", "to reek with stench"), hence something detestable.
ἐγενήθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γενη·θησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
σκάνδαλα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

σκάνδαλον, -ου, τό
σκανδαλ·α
(neu) nom|acc|voc pl
snares
(Originally a trap or snare laid for an enemy) Used in NT metaphorically: a temptation to sin/false belief/falling away; or, that which gives offence or arouses opposition, anger, disapproval
ψυχαῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·αις
(fem) dat pl
soul-lifes
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
ἀνθρώπων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ων
(mas) gen pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
παγίδα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ
παγιδ·α
(fem) acc sg
snare
/trap
ποσὶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
ποσ(ι)·ν; πο[δ]·σι(ν)
(fem) acc sg; (mas) dat pl
drink; feet
;
ἀφρόνων [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
αφρον·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
unthinking
senseless
Wsd 14:11
Propter hoc et in idolis nationum non erit respectus,
quoniam creaturæ Dei in odium factæ sunt,
et in tentationem animabus hominum,
et in muscipulam pedibus insipientium.
1212ἀρχὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·η
(fem) nom|voc sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
πορνείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πορνεία, -ας, ἡ
πορνει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
promiscuity, promiscuities
fornication, idolatry
ἐπίνοια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπί·νοια, -ας, ἡ
επινοι·α
(fem) nom|voc sg
thought
εἰδώλων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

εἴδωλον, -ου, τό
ειδωλ·ων
(neu) gen pl
idols
εὕρεσις δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
φθορὰ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φθορά, -ᾶς, ἡ
φθορ·α
(fem) nom|voc sg
destruction
destruction; deterioration; corruption
ζωῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ης; ζω·ης
(fem) gen sg; fem gen sg
life; alive
life, whether physical or supernatural;
Wsd 14:12
Initium enim fornicationis est exquisitio idolorum,
et adinventio illorum corruptio vitæ est :
1313οὔτε [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὔτε (οὐ τέ)
ουτε
indecl
nor
Lit:"not-also", hence neither/nor. not
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
οὔτε [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὔτε (οὐ τέ)
ουτε
indecl
nor
Lit:"not-also", hence neither/nor. not
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
αἰῶνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

αἰών, -ῶνος, ὁ
αιων·α
(mas) acc sg
eon
/age, "εἰς τοὺς αἰῶνα/αἰῶνας"(into the eon/eons) are both usually rendered "forever".
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be
Wsd 14:13
neque enim erant ab initio,
neque erunt in perpetuum.
1414κενοδοξίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κενο·δοξία, -ας, ἡ
κενοδοξι·ᾳ
(fem) dat sg
vainglory
ὑπερέχοντας
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἀνθρώπων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ων
(mas) gen pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
εἰσῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), εισ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-ENTER-ed
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
κόσμον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόσμος, -ου, ὁ
κοσμ·ον
(mas) acc sg
world
[present order; material realm; decoration/adornment]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
σύντομον αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
τέλος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

τέλο·ς, -ους, τό
τελ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
end
/consummation/completion
ἐπενοήθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·νοέω [LXX] (επι+νο(ε)-, -, επι+νοη·σ-, -, -, επι+νοη·θ-)
επι·ε·νοη·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-THINK ABOUT-ed
have on one's mind
Wsd 14:14
Supervacuitas enim hominum hæc advenit in orbem terrarum,
et ideo brevis illorum finis est inventus.
1515ἀώρῳ γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
πένθει [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.); Verb

πένθο·ς, -ους, τό; πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-)
πενθ(ε)·ι; πενθ(ε)·ει, πενθ(ε)·ε
(neu) dat sg; pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
grief; he/she/it-is-GRIEVE-ing, you(sg)-are-being-GRIEVE-ed, be-you(sg)-GRIEVE-ing!
;
τρυχόμενος πατὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·^
(mas) nom sg
father
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
ταχέως [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (3-1-3)

ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως
ταχεως; ταχ(υ)·ος
indecl; neu gen sg or mas gen sg
quickly; quick
cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
ἀφαιρεθέντος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
αφ·αιρε·θε[ι]ντ·ος
aor θη ptcp mas gen sg or aor θη ptcp neu gen sg
upon being-TAKE-AWAY-ed
[Lit:"lift/take-from" deprive]
τέκνου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
τεκν·ου
(neu) gen sg
child
εἰκόνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

εἰκών, -όνος, ἡ
εικον·α
(fem) acc sg
icon
[image, likeness]
ποιήσας [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποιη·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon DO/MAKE-ing
τόν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
ποτε [lexicon][inflect][close]
Particle

ποτέ[2]
ποτε
indecl
once/when
[an indefinite point in either the past, i.e., once, or the future, i.e., when]
νεκρὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

νεκρός -ά -όν
νεκρ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
dead
ἄνθρωπον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ον
(mas) acc sg
person
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
θεὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god
[see theology]
ἐτίμησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)
ε·τιμη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-HONOR-ed
/assign-value-to, pay-respect/worth-to
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
παρέδωκεν [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
παρα·ε·δω·κε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-HAND OVER-ed
Lit:"give-close-beside", hence deliver/surrender/hand-over, betray, commit, give-in/over/up, turn-in, consign, grant, bestow, teach-doctrine
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
simple article
ὑποχειρίοις μυστήρια [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

μυστήριον, -ου, τὁ
μυστηρι·α
(neu) nom|acc|voc pl
mysteries
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τελετάς
Wsd 14:15
Acerbo enim luctu dolens pater,
cito sibi rapti filii fecit imaginem ;
et illum qui tunc quasi homo mortuus fuerat,
nunc tamquam deum colere cœpit,
et constituit inter servos suos sacra et sacrificia.
1616εἶτα [lexicon][inflect][close]
Adverb

εἶτα/εἶτεν
ειτα
indecl
then
next.. after...indicates the next sequence of events in time
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χρόνῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
χρον·ῳ
(mas) dat sg
time
, a specific (clock) time, period-of-time (a while). Distinct from kairos (season)
κρατυνθὲν τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
ἀσεβὲς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·ς
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
ungodly
/irreverent.
ἔθος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθο·ς, -ους, τό
εθ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
custom/habit
[see ethos]
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
νόμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ος
(mas) nom sg
custom/law
ordinance custom practice
ἐφυλάχθη [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
ε·φυλασσ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-GUARD-ed
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
Wsd 14:16
Deinde interveniente tempore, convalescente iniqua consuetudine,
hic error tamquam lex custoditus est,
et tyrannorum imperio colebantur figmenta.
1717καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τυράννων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

τύραννος[1], -ου, ὁ [LXX]
τυρανν·ων
(mas) gen pl
tyrants
ἐπιταγαῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπι·ταγή, -ῆς, ἡ
επιταγ·αις
(fem) dat pl
commands
ἐθρησκεύετο τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
γλυπτά οὓς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ους
mas acc pl
who/whom/which
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὄψει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
οψ(ι)·ι; οφ·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
sight; he/she/it-will-SEE/BEHOLD, you(sg)-will-be-SEE/BEHOLD-ed
; Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
δυνάμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυν(α)·μεν·οι
pres mp ptcp mas nom|voc pl
while being-ABLE-ed
τιμᾶν [lexicon][inflect][close]
Verb

τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)
τιμ(α)·ειν > τιμαν
pres act inf
to-be-HONOR-ing
/assign-value-to, pay-respect/worth-to
ἄνθρωποι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·οι
(mas) nom|voc pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
μακρὰν [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (2-1-2)

μακράν; μακρός -ά -όν
μακραν; μακρ·αν
indecl; fem acc sg
far; far
; [far, long, large see "macro"]
οἰκεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
οικ(ε)·ειν
pres act inf
to-be-DWELL-ing
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
πόρρωθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πόρρω·θεν
πορρωθεν
indecl
from afar
ὄψιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὄψις, -εως, ἡ
οψ(ι)·ν
(fem) acc sg
sight
ἀνατυπωσάμενοι ἐμφανῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἐμ·φανής -ές
εμφαν(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
apparent
εἰκόνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

εἰκών, -όνος, ἡ
εικον·α
(fem) acc sg
icon
[image, likeness]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
τιμωμένου [lexicon][inflect][close]
Verb

τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)
τιμ(α)·ομεν·ου
pres mp ptcp mas gen sg or pres mp ptcp neu gen sg
while being-HONOR-ed
/assign-value-to, pay-respect/worth-to
βασιλέως [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ος
(mas) gen sg
king
ἐποίησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ε·ποιη·σαν
1aor act ind 3rd pl
they-DO/MAKE-ed
ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
παρόντα [lexicon][inflect][close]
Verb

πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
παρ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
pres act ptcp mas acc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
while BE-ing-PRESENT/NEAR
Lit:"be-close-beside", hence be-present/here/near/close-beside/at-hand, to-have-come/arrived. Root for "παρουσία"(arrival/coming/visitation/entrance).
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
ἀπόντα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἄπ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. απ+(εσ)-/απ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
απ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
pres act ptcp mas acc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
while BE-ing-ABSENT
κολακεύωσιν διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
σπουδῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σπουδή, -ῆς, ἡ
σπουδ·ης
(fem) gen sg
diligence/haste
Wsd 14:17
Et hos quos in palam homines honorare non poterant
propter hoc quod longe essent,
e longinquo figura eorum allata,
evidentem imaginem regis quem honorare volebant fecerunt,
ut illum qui aberat, tamquam præsentem colerent sua sollicitudine.
1818εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
ἐπίτασιν δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
θρησκείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θρησκεία, -ας, ἡ
θρησκει·ας
(fem) gen sg
religion, worship
cult Expressed devotion to higher authority.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
simple article
ἀγνοοῦντας [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -)
αγνο(ε)·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
while NOT KNOW/ NOT RECOGNIZE-ing
(ignorant) to not perceive
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
τεχνίτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

τεχνίτης, -ου, ὁ
τεχνιτ·ου
(mas) gen sg
designer
προετρέψατο [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·τρέπω (προ+τρεπ-, -, προ+τρεψ-, -, -, -)
προ·ε·τρεπ·σατο
1aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-ENCOURAGE-ed
I encourage, persuade, urge on
φιλοτιμία
Wsd 14:18
Provexit autem ad horum culturam
et hos qui ignorabant artificis eximia diligentia.
1919 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
μὲν [lexicon][inflect][close]
Particle

μέν
μεν
indecl
indeed
/certainly/surely.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
τάχα [lexicon][inflect][close]
Adverb

τάχα (Adv. of ταχύς)
ταχα
indecl
perhaps/possibly
κρατοῦντι [lexicon][inflect][close]
Verb

κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
κρατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
pres act ptcp mas dat sg or pres act ptcp neu dat sg
while SEIZE/TAKE-HOLD-ing
, from "κράτος" (strength/might), hence take-hold/control-of/retain, exercise-power-over, seize/arrest/detain, bear/carry,
βουλόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
βουλ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-INTEND/PLAN-ed
Cognate of βουλη (determinate plan/intent/purpose), thus, a harder, less negotiable form of θέλημα (to wish/want/desire). Often softened to "wish/want" regarding the wishes/desires of a sovereign authority (God/king/general/ruling counsel).
ἀρέσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀρέσκω (αρεσκ-, αρε·σ-, αρε·σ-, -, -, -)
αρε·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-PLEASE, be-you(sg)-PLEASE-ed!, he/she/it-happens-to-PLEASE
ἐξεβιάσατο τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
simple article
τέχνῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

τέχνη, -ης, ἡ
τεχν·ῃ
(fem) dat sg
trade
(craft)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
ὁμοιότητα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὁμοιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
ομοιοτητ·α
(fem) acc sg
likeness
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
κάλλιον [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (3-3-3)

καλλίον (Comp. Adv. of καλός); καλλίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος (Comp. of καλός)
καλλιον; καλλιον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
rightlier; better
;
Wsd 14:19
Ille enim, volens placere illi qui se assumpsit,
elaboravit arte sua ut similitudinem in melius figuraret.
2020τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πλῆθος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πλῆθο·ς, -ους, τό
πληθ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
multitude
a large number, the main body, an assembly
ἐφελκόμενον διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
εὔχαρι τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
ἐργασίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐργασία, -ας, ἡ
εργασι·ας
(fem) gen sg
business/pursuits
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
πρὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρό
προ
indecl
before (+gen)
ὀλίγου [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ὀλίγος -η -ον
ολιγ·ου
neu gen sg or mas gen sg
little
[see oligarchy]
τιμηθέντα [lexicon][inflect][close]
Verb

τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)
τιμη·θε[ι]ντ·α
aor θη ptcp mas acc sg or aor θη ptcp neu nom|acc|voc pl
upon being-HONOR-ed
/assign-value-to, pay-respect/worth-to
ἄνθρωπον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ον
(mas) acc sg
person
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
σέβασμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σέβασμα[τ], -ατος, τό
σεβασμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
devotional object
ἐλογίσαντο [lexicon][inflect][close]
Verb

λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
ε·λογι·σαντο
1aor mp ind 3rd pl
they-were-RECKON-ed
/credit/account/regard/consider/impute,number,compute,reason,use-logic, as in devise/plot.
Wsd 14:20
Multitudo autem hominum, abducta per speciem operis,
eum qui ante tempus tamquam homo honoratus fuerat,
nunc deum æstimaverunt.
2121καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
simple article
βίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

βίος, -ου, ὁ
βι·ῳ
(mas) dat sg
life/livelihood
can also refer to property (BDAG 177)
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
ἔνεδρον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔν·εδρον, -ου, τό
ενεδρ·ον
(neu) nom|acc|voc sg
ambush
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
συμφορᾷ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
τυραννίδι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

τυραννί[δ]ς, -ίδος, ἡ [LXX]
τυραννιδ·ι
(fem) dat sg
tyranny
δουλεύσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -)
δουλευ·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon SERVE(AS SLAVE)-ing
/be-bond-slaved, hence serve/do-service, be-enslaved(+Dat). be-in-bondage-to (give over the prerogative of self-governance).
ἄνθρωποι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·οι
(mas) nom|voc pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
ἀκοινώνητον ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name
(with regard to)
λίθοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λίθος, -ου, ὁ
λιθ·οις
(mas) dat pl
stones
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ξύλοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ξύλον, -ου, τό
ξυλ·οις
(neu) dat pl
trees
, by extension, something wooden; piece of wood; wooden implement; club/gallows/stocks or, in NT, cross.
περιέθεσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -)
περι·ε·θ(ε)·σαν
2aor act ind 3rd pl
they-PLACE-ed-AROUND
[made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon]
Wsd 14:21
Et hæc fuit vitæ humanæ deceptio,
quoniam aut affectui aut regibus deservientes homines,
incommunicabile nomen lapidibus et lignis imposuerunt.
2222εἶτ’ [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb

εἶτα/εἶτεν; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ειτ’; (εσ)·ιτε classical
indecl; pres act opt 2nd pl classical
then; you(pl)-happen-to-be
next.. after...indicates the next sequence of events in time;
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἤρκεσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-)
ε·αρκε·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-BE-ed-ENOUGH
[suffice]
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
πλανᾶσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
πλαν(α)·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-WANDER/STRAY-ed
deceive [root for "planet" wanderer]
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
γνῶσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γνωσ(ι)·ν; γν(ω)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act sub 3rd pl
knowledge; they-should-KNOW
seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; καί έν τούτω γινώσκομεν
ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
μεγάλῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
μεγαλ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
great
ζῶντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
ζ(η)·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while LIVE-ing
Verb from "ζωή"(life), hence live/made-alive, exist, inhabit
ἀγνοίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἄ·γνοια, -ας, ἡ
αγνοι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
ignorance, ignorances
πολέμῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

πόλεμος, -ου, ὁ
πολεμ·ῳ
(mas) dat sg
war
Armed conflict; war, battle, fight, or even 'single combat'. Figuratively: strife, conflict, quarrel
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
τοσαῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
τοσαυτ·α
neu nom|acc pl
this-many
[Lit:"this-so-much"]
κακὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
κακ·α
neu nom|acc|voc pl
wicked
/evil
εἰρήνην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εἰρήνη, -ης, ἡ
ειρην·ην
(fem) acc sg
peace
προσαγορεύουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·αγορεύω (προσ+αγορευ-, προσ+αγορευ·σ-, προσ+αγορευ·σ-, -, προσ+ηγορευ-, προσ+αγορευ·θ-)
προσ·αγορευ·ουσι(ν), προσ·αγορευ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-DESIGNATE-ing, while DESIGNATE-ing
(address, greet as so)
Wsd 14:22
Et non suffecerat errasse eos circa Dei scientiam,
sed et in magno viventes inscientiæ bello,
tot et tam magna mala pacem appellant.
2323 [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
τεκνοφόνους τελετὰς [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
κρύφια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX]
κρυφι·α; κρυφι·α
(fem) nom|voc sg; neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
concealment; surreptitious
; λαθραίος, κρυφός, μυστικός
μυστήρια [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

μυστήριον, -ου, τὁ
μυστηρι·α
(neu) nom|acc|voc pl
mysteries
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐμμανεῖς ἐξάλλων θεσμῶν κώμους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κῶμος, -ου, ὁ
κωμ·ους
(mas) acc pl
revelries
merrymaking, riotous-partying, drunken feast
ἄγοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
αγ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while LEAD-ing
bring, arrest
Wsd 14:23
Aut enim filios suos sacrificantes,
aut obscura sacrificia facientes,
aut insaniæ plenas vigilias habentes,
2424οὔτε [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὔτε (οὐ τέ)
ουτε
indecl
nor
Lit:"not-also", hence neither/nor. not
βίους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

βίος, -ου, ὁ
βι·ους
(mas) acc pl
life/livelihoods
can also refer to property (BDAG 177)
οὔτε [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὔτε (οὐ τέ)
ουτε
indecl
nor
Lit:"not-also", hence neither/nor. not
γάμους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

γάμος, -ου, ὁ
γαμ·ους
(mas) acc pl
wedding celebrations
καθαροὺς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καθαρός -ά -όν
καθαρ·ους
mas acc pl
clean
ἔτι [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἔτι
ετι
indecl
yet/still/ while
φυλάσσουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ουσι(ν), φυλασσ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-GUARD-ing, while GUARD-ing
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
ἕτερος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Indefinite)

ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
ετερ·ος
mas nom sg
other(different/distinct)
, as distinguish from "ἄλλος" "other" (of a similar kind).
δ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δ’
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἕτερον [lexicon][inflect][close]
Determiner (Indefinite)

ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
ετερ·ον
neu nom|acc sg or mas acc sg
other(different/distinct)
, as distinguish from "ἄλλος" "other" (of a similar kind).
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
λοχῶν ἀναιρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
αν·αιρ(ε)·ει, αν·αιρ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-PUT AWAY-ing, you(sg)-are-being-PUT AWAY-ed, be-you(sg)-PUT AWAY-ing!
put away; of men being killed, put away, of anything, including people, that are not in the right place
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
νοθεύων ὀδυνᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-)
οδυν(α)·ει, οδυν(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
he/she/it-is-AGONIZE-ing, you(sg)-are-being-AGONIZE-ed, you(sg)-are-being-AGONIZE-ed, he/she/it-should-be-AGONIZE-ing, you(sg)-should-be-being-AGONIZE-ed
, suffer(emotionally)
Wsd 14:24
neque vitam, neque nuptias mundas jam custodiunt :
sed alius alium per invidiam occidit,
aut adulterans contristat,
2525πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
δ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δ’
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐπιμὶξ ἔχει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed
/hold.
αἷμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

αἷμα[τ], -ατος, τό
αιμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
blood
σημερον
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φόνος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

φόνος, -ου, ὁ
φον·ος
(mas) nom sg
murder
κλοπὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κλοπή, -ῆς, ἡ
κλοπ·η
(fem) nom|voc sg
theft
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δόλος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

δόλος, -ου, ὁ
δολ·ος
(mas) nom sg
guile
Lit:"snare-bait", hence craft, deceit, subtilty, trickery;
φθορά [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φθορά, -ᾶς, ἡ
φθορ·α
(fem) nom|voc sg
destruction
destruction; deterioration; corruption
ἀπιστία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·πιστία, -ας, ἡ
απιστι·α
(fem) nom|voc sg
disbelief/unfaithfulness
τάραχος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

τάραχος, -ου, ὁ
ταραχ·ος
(mas) nom sg
disturbance
ἐπιορκία
Wsd 14:25
et omnia commista sunt : sanguis, homicidium,
furtum et fictio, corruptio et infidelitas,
turbatio et perjurium, tumultus bonorum,
2626θόρυβος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θόρυβος, -ου, ὁ
θορυβ·ος
(mas) nom sg
tumult/clamor
[noise of crowded assembly]
ἀγαθῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
αγαθ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
good
good, fit, capable, useful
χάριτος [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
χαριτ·ος
(fem) gen sg
favor/grace
[see charity]
ἀμνηστία ψυχῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.); Noun (Fem. 1st Decl.); Verb

ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-)
ψυχ(ε)·ων; ψυχ·ων; ψυχ·ο[υ]ν[τ]·^
(neu) gen pl; (fem) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
cold weathers; soul-lifes; while COOL/CHILL-ing
; self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind; [make cold, dry?]
μιασμός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

μιασμός, -ου, ὁ
μιασμ·ος
(mas) nom sg
defilement
γενέσεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις)
γενεσ(ι)·ος
(fem) gen sg
γενεται
Beginning, origin, birth, descent; in Mt. 1:1 perhaps="genealogy", but may also="history"
ἐναλλαγή γάμων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

γάμος, -ου, ὁ; γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-)
γαμ·ων; γαμ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
(mas) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
wedding celebrations; while MARRY-ing
;
ἀταξία μοιχεία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

μοιχεία, -ας, ἡ
μοιχει·α
(fem) nom|voc sg
adultery
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀσέλγεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀσέλγεια, -ας, ἡ
ασελγει·α
(fem) nom|voc sg
unrestraint
(from "ἀσέλγς":brutal) hence unrestrained/licentious/unrestrained-desire, lasciviousness/wantonness/perniciousness, without-moral-restraint, moral-abandon.
Wsd 14:26
Dei immemoratio, animarum inquinatio,
nativitatis immutatio, nuptiarum inconstantia,
inordinatio mœchiæ et impudicitiæ.
2727 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
ἀνωνύμων εἰδώλων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

εἴδωλον, -ου, τό
ειδωλ·ων
(neu) gen pl
idols
θρησκεία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θρησκεία, -ας, ἡ
θρησκει·α
(fem) nom|voc sg
religion, worship
cult Expressed devotion to higher authority.
παντὸς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ος
neu gen sg or mas gen sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἀρχὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·η
(fem) nom|voc sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
κακοῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
κακ·ου; κακ(ο)·ε, κακ(ο)·ου
neu gen sg or mas gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
wicked; be-you(sg)-BADLY-AFFECT-ing!, be-you(sg)-being-BADLY-AFFECT-ed!
/evil; Lit:"badly-affect", hence mistreat/oppress/harm/afflict/trouble/hurt
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αἰτία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον
αιτι·α; αιτι·α
(fem) nom|voc sg; neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
charge; cause
accusation [responsibility/credit for, basis, blame; cause]; [resposible (for), basis of crime]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πέρα[τ]ς, -ατος, τό
περα[τ]·ς
(neu) nom|acc|voc sg
boundary
end, limit, boundary, beyond, end, close, close by (in local sense, “ἐκ περάτων γᾶς)
ἐστίν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
Wsd 14:27
Infandorum enim idolorum cultura
omnis mali causa est, et initium et finis.
2828 [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
εὐφραινόμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
ευφραιν·ομεν·οι
pres mp ptcp mas nom|voc pl
while being-CELEBRATE/REJOICE-ed
, be/make-glad/joyous, make-merry
μεμήνασιν [lexicon][inflect][close]
Verb

μαίνομαι (μαιν-, -, -, μεμην·[κ]-, -, μαν·[θ]-)
μεμην·[κ]ασι(ν)
perf act ind 3rd pl
they-have-RAVE-ed
to rage, be insane
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
προφητεύουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)
προφητευ·ουσι(ν), προφητευ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-PROPHESY-ing, while PROPHESY-ing
to expound, interpret, or preach under the influence of the Holy Spirit [Luke 1:67, John 11:51]
ψευδῆ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.); Adjective (3-3-3)

ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές
ψευδ(ε)·α; ψευδ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl; neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
lies; false
falsehood, untruth, false religion; false, lying
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ζῶσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
ζ(η)·ουσι(ν), ζ(η)·ωσι(ν), ζ(η)·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act sub 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-LIVE-ing, they-should-be-LIVE-ing, while LIVE-ing
Verb from "ζωή"(life), hence live/made-alive, exist, inhabit
ἀδίκως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀ·δίκως
αδικως
indecl
unjustly
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐπιορκοῦσιν ταχέως [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (3-1-3)

ταχέως (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως
ταχεως; ταχ(υ)·ος
indecl; neu gen sg or mas gen sg
quickly; quick
cursory, expeditious, express, fast, speedy, swift; speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
Wsd 14:28
Aut enim dum lætantur insaniunt,
aut certe vaticinantur falsa,
aut vivunt injuste, aut pejerant cito.
2929ἀψύχοις [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·ψυχος -ον
αψυχ·οις
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
Obedience
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
πεποιθότες [lexicon][inflect][close]
Verb

πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
πεποιθ·[κ]οτ·ες
perf act ptcp mas nom|voc pl
having PERSUADE/INFLUENCE/CONVINCE-ed
[determine, prevail upon, trust; rely on, be confident in]
εἰδώλοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

εἴδωλον, -ου, τό
ειδωλ·οις
(neu) dat pl
idols
κακῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

κακῶς
κακως
indecl
wrongly
ὀμόσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)
ομο·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon SWEAR-ing
ἀδικηθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
αδικη·θηναι
aor θη inf
to-be-DO-HARM/WRONG-ed
Lit:"do-unright".
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
προσδέχονται [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·δέχομαι (προσ+δεχ-, προσ+δεξ-, προσ+δεξ-, -, -, προσ+δεχ·θ-)
προσ·δεχ·ονται
pres mp ind 3rd pl
they-are-being-EXPECT-ed
wait. looking for, receive favourably, accept
Wsd 14:29
Dum enim confidunt in idolis quæ sine anima sunt,
male jurantes noceri se non sperant.
3030ἀμφότερα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ἀμφότεροι -αι -α
αμφοτερ·α
neu nom|acc|voc pl
both
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
αὐτοὺς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
μετελεύσεται τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
δίκαια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
κακῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

κακῶς
κακως
indecl
wrongly
ἐφρόνησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -)
ε·φρονη·σαν
1aor act ind 3rd pl
they-THINK-ed
frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning).
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
προσέχοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
προσ·εχ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while PAY/TAKE-HEED-ing
Lit:"have/hold-toward". hence attend/pay-attention/heed/give-value(+dative); consider-important; reck [with negative or questions]; it recks (it is important). Cf. εἰσ·ακούω
εἰδώλοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

εἴδωλον, -ου, τό
ειδωλ·οις
(neu) dat pl
idols
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀδίκως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀ·δίκως
αδικως
indecl
unjustly
ὤμοσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)
ε·ομο·σαν
1aor act ind 3rd pl
they-SWEAR-ed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
δόλῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

δόλος, -ου, ὁ
δολ·ῳ
(mas) dat sg
guile
Lit:"snare-bait", hence craft, deceit, subtilty, trickery;
καταφρονήσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-)
κατα·φρονη·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon DISREGARD/CONDESCEND-ing
[Lit:"down-mind"; to look down on, pay no heed, be dismissive of, think litely/little of, disdain, not be concerned with or worried by. Distinct from "ἐξουθενέω"]/ Contemn, contempt, despise.
ὁσιότητος [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
οσιοτητ·ος
(fem) gen sg
piety
piety, holiness, devoutness
Wsd 14:30
Utraque ergo illis evenient digne,
quoniam male senserunt de Deo, attendentes idolis,
et juraverunt injuste,
in dolo contemnentes justitiam.
3131οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
ὀμνυμένων δύναμις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

δύναμις, -εως, ἡ
δυναμ(ι)·ς
(fem) nom sg
ability
force /power
ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
ἁμαρτανόντων [lexicon][inflect][close]
Verb

ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
αμαρταν·οντων, αμαρταν·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-SIN-ing!, while SIN-ing
δίκη [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δίκη, -ης, ἡ
δικ·η
(fem) nom|voc sg
justice/rightness, penalty
trial, lawsuit, court hearing, penalty/punishment(acc)
ἐπεξέρχεται ἀεὶ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀεί/αἰεί
αει
indecl
always
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
ἀδίκων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2); Verb

ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-)
αδικ·ων; αδικ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
unjust; while DO-HARM/WRONG-ing
[unrighteous, someone who is guilty against another in the law]; Lit:"do-unright".
παράβασιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

παρά·βασις, -εως, ἡ; παρα·βαίνω (παρα+βαιν-, παρα+βη·σ-, 2nd ath. παρα+β(η)-/ath. παρα+β(α)-, παρα+βεβη·κ-, -, -)
παραβασ(ι)·ν; παρα·β(α)·[ντ]·σι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act ptcp mas dat pl or 2aor act ptcp neu dat pl
transgression; upon TRANSGRESS-ing
; Lit:"step-beside", hence overstep/transgress,
Wsd 14:31
Non enim juratorum virtus,
sed peccantium pœna,
perambulat semper injustorum prævaricationem.
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2024 01:36:03 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top