www.katabiblon.com

Ἔσδρας Αʹ

1 Esdras [1 Ezra]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Esd 3:11καὶ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην πᾶσιν τοῖς ὑπ’ αὐτὸν καὶ πᾶσιν τοῖς οἰκογενέσιν αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς μεγιστᾶσιν τῆς Μηδίας καὶ τῆς Περσίδος1Esd 3:1
¶Now King Darius made a great feast for all his subjects, for all who were born in his house, for all the princes of Media and of Persia,
---
21Esd 3:22καὶ πᾶσιν τοῖς σατράπαις καὶ στρατηγοῖς καὶ τοπάρχαις τοῖς ὑπ’ αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς μέχρι τῆς Αἰθιοπίας ἐν ταῖς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις1Esd 3:2
and for all the local governors and captains and governors who were under him, from India to Ethiopia, in the one hundred twenty seven provinces.
---
31Esd 3:33καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐπίοσαν καὶ ἐμπλησθέντες ἀνέλυσαν ὁ δὲ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἀνέλυσεν εἰς τὸν κοιτῶνα καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἔξυπνος ἐγένετο1Esd 3:3
They ate and drank, and when they were satisfied went home. Then King Darius went into his bedchamber slept, but awakened out of his sleep.
---
41Esd 3:44τότε οἱ τρεῖς νεανίσκοι οἱ σωματοφύλακες οἱ φυλάσσοντες τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως εἶπαν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον1Esd 3:4
¶Then the three young men of the bodyguard, who guarded the king, spoke one to another:
---
51Esd 3:55εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν ἕνα λόγον ὃς ὑπερισχύσει καὶ οὗ ἂν φανῇ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ σοφώτερον τοῦ ἑτέρου δώσει αὐτῷ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς δωρεὰς μεγάλας καὶ ἐπινίκια μεγάλα1Esd 3:5
“Let every one of us state what one thing is strongest. King Darius will give he whose statement seems wiser than the others great gifts and great honors in token of victory.
---
61Esd 3:66καὶ πορφύραν περιβαλέσθαι καὶ ἐν χρυσώμασιν πίνειν καὶ ἐπὶ χρυσῷ καθεύδειν καὶ ἅρμα χρυσοχάλινον καὶ κίδαριν βυσσίνην καὶ μανιάκην περὶ τὸν τράχηλον1Esd 3:6
He shall be clothed in purple, drink from gold cups, sleep on a gold bed, and have a chariot with bridles of gold, a fine linen turban, and a chain around his neck.
---
71Esd 3:77καὶ δεύτερος καθιεῖται Δαρείου διὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ συγγενὴς Δαρείου κληθήσεται1Esd 3:7
He shall sit next to Darius because of his wisdom, and shall be called cousin of Darius.”
---
81Esd 3:88καὶ τότε γράψαντες ἕκαστος τὸν ἑαυτοῦ λόγον ἐσφραγίσαντο καὶ ἔθηκαν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον Δαρείου τοῦ βασιλέως καὶ εἶπαν1Esd 3:8
¶Then they each wrote his sentence, sealed them, and laid them under King Darius’ pillow,
---
91Esd 3:99ὅταν ἐγερθῇ ὁ βασιλεύς δώσουσιν αὐτῷ τὸ γράμμα καὶ ὃν ἂν κρίνῃ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ τρεῖς μεγιστᾶνες τῆς Περσίδος ὅτι ὁ λόγος αὐτοῦ σοφώτερος αὐτῷ δοθήσεται τὸ νῖκος καθὼς γέγραπται1Esd 3:9
and said, “When the king wakes up, someone will give him the writing. Whoever the king and the three princes of Persia judge that his sentence is the wisest, to him shall the victory be given, as it is written.”
---
101Esd 3:1010ὁ εἷς ἔγραψεν ὑπερισχύει ὁ οἶνος1Esd 3:10
The first wrote, “Wine is the strongest.”
---
111Esd 3:1111ὁ ἕτερος ἔγραψεν ὑπερισχύει ὁ βασιλεύς1Esd 3:11
The second wrote, “The king is strongest.”
---
121Esd 3:1212ὁ τρίτος ἔγραψεν ὑπερισχύουσιν αἱ γυναῖκες ὑπὲρ δὲ πάντα νικᾷ ἡ ἀλήθεια1Esd 3:12
The third wrote, “Women are strongest, but above all things Truth is the victor.”
---
131Esd 3:1313καὶ ὅτε ἐξηγέρθη ὁ βασιλεύς λαβόντες τὸ γράμμα ἔδωκαν αὐτῷ καὶ ἀνέγνω1Esd 3:13
¶Now when the king woke up, they took the writing and gave it to him, so he read it.
---
141Esd 3:1414καὶ ἐξαποστείλας ἐκάλεσεν πάντας τοὺς μεγιστᾶνας τῆς Περσίδος καὶ τῆς Μηδίας καὶ σατράπας καὶ στρατηγοὺς καὶ τοπάρχας καὶ ὑπάτους καὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χρηματιστηρίῳ καὶ ἀνεγνώσθη τὸ γράμμα ἐνώπιον αὐτῶν1Esd 3:14
Sending out, he called all the princes of Persia and of Media, the local governors, the captains, the governors, and the chief officers
---
151Esd 3:1515καὶ εἶπεν καλέσατε τοὺς νεανίσκους καὶ αὐτοὶ δηλώσουσιν τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ ἐκλήθησαν καὶ εἰσήλθοσαν1Esd 3:15
and sat himself down in the royal seat of judgment; and the writing was read before them.
---
161Esd 3:1616καὶ εἶπαν αὐτοῖς ἀπαγγείλατε ἡμῖν περὶ τῶν γεγραμμένων1Esd 3:16
He said, “Call the young men, and they shall explain their own sentences. So they were called and came in.
---
171Esd 3:1717καὶ ἤρξατο ὁ πρῶτος ὁ εἴπας περὶ τῆς ἰσχύος τοῦ οἴνου καὶ ἔφη οὕτως1Esd 3:17
They said to them, “Explain what you have written.” ¶Then the first, who had spoken of the strength of wine, began
---
181Esd 3:1818ἄνδρες πῶς ὑπερισχύει ὁ οἶνος πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πίνοντας αὐτὸν πλανᾷ τὴν διάνοιαν1Esd 3:18
and said this: “O sirs, how exceedingly strong wine is! It causes all men who drink it to go astray.
---
191Esd 3:1919τοῦ τε βασιλέως καὶ τοῦ ὀρφανοῦ ποιεῖ τὴν διάνοιαν μίαν τήν τε τοῦ οἰκέτου καὶ τὴν τοῦ ἐλευθέρου τήν τε τοῦ πένητος καὶ τὴν τοῦ πλουσίου1Esd 3:19
It makes the mind of the king and of the fatherless child to be the same, likewise of the bondman and of the freeman, of the poor man and of the rich.
---
201Esd 3:2020καὶ πᾶσαν διάνοιαν μεταστρέφει εἰς εὐωχίαν καὶ εὐφροσύνην καὶ οὐ μέμνηται πᾶσαν λύπην καὶ πᾶν ὀφείλημα1Esd 3:20
It also turns every thought into cheer and mirth, so that a man remembers neither sorrow nor debt.
---
211Esd 3:2121καὶ πάσας καρδίας ποιεῖ πλουσίας καὶ οὐ μέμνηται βασιλέα οὐδὲ σατράπην καὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ λαλεῖν1Esd 3:21
It makes every heart rich, so that a man remembers neither king nor local governor. It makes people say things in large amounts.
---
221Esd 3:2222καὶ οὐ μέμνηται ὅταν πίνωσιν φιλιάζειν φίλοις καὶ ἀδελφοῖς καὶ μετ’ οὐ πολὺ σπῶνται μαχαίρας1Esd 3:22
When they are in their cups, they forget their love both to friends and kindred, and before long draw their swords.
---
231Esd 3:2323καὶ ὅταν ἀπὸ τοῦ οἴνου γενηθῶσιν οὐ μέμνηται ἃ ἔπραξαν1Esd 3:23
But when they awake from their wine, they don’t remember what they have done.
---
241Esd 3:2424ὦ ἄνδρες οὐχ ὑπερισχύει ὁ οἶνος ὅτι οὕτως ἀναγκάζει ποιεῖν καὶ ἐσίγησεν οὕτως εἴπας1Esd 3:24
O sirs, isn’t wine the strongest, seeing that it forces people to do this?” And when he had said this, he stopped speaking.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 29-Sep-2023 19:22:03 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top