www.katabiblon.com

Ἔσδρας Αʹ

1 Esdras [1 Ezra]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Esd 9:11καὶ ἀναστὰς Εσδρας ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύθη εἰς τὸ παστοφόριον Ιωαναν τοῦ Ελιασιβου1Esd 9:1
Then Esdras rose up from the court of the temple and went to the chamber of Jonas the son of Eliasib,
---
21Esd 9:22καὶ αὐλισθεὶς ἐκεῖ ἄρτου οὐκ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιεν πενθῶν ὑπὲρ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθους1Esd 9:2
and lodged there, and ate no bread and drank no water, mourning for the great iniquities of the multitude.
---
31Esd 9:33καὶ ἐγένετο κήρυγμα ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ πᾶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας συναχθῆναι εἰς Ιερουσαλημ1Esd 9:3
A proclamation was made in all Judea and Jerusalem to all those who returned from captivity, that they should be gathered together at Jerusalem,
---
41Esd 9:44καὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν ἢ τρισὶν ἡμέραις κατὰ τὸ κρίμα τῶν προκαθημένων πρεσβυτέρων ἀνιερωθήσονται τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ αὐτὸς ἀλλοτριωθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς αἰχμαλωσίας1Esd 9:4
and that whoever didn’t meet there within two or three days, in accordance with the ruling of the elders, that their livestock would be seized for the use of the temple, and they would be expelled from the multitude of those who returned from captivity.
---
51Esd 9:55καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἐκ τῆς φυλῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς Ιερουσαλημ οὗτος ὁ μὴν ἔνατος τῇ εἰκάδι τοῦ μηνός1Esd 9:5
¶Within three days, all those of the tribe of Judah and Benjamin gathered together at Jerusalem. This was the ninth month, on the twentieth day of the month.
---
61Esd 9:66καὶ συνεκάθισαν πᾶν τὸ πλῆθος ἐν τῇ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ τρέμοντες διὰ τὸν ἐνεστῶτα χειμῶνα1Esd 9:6
All the multitude sat together shivering in the broad place before the temple because of the present foul weather.
---
71Esd 9:77καὶ ἀναστὰς Εσδρας εἶπεν αὐτοῖς ὑμεῖς ἠνομήσατε καὶ συνῳκίσατε γυναῖκας ἀλλογενεῖς τοῦ προσθεῖναι ἁμαρτίαν τῷ Ισραηλ1Esd 9:7
So Esdras arose up and said to them, “You have transgressed the law and married foreign wives, increasing the sins of Israel.
---
81Esd 9:88καὶ νῦν δότε ὁμολογίαν δόξαν τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν1Esd 9:8
Now make confession and give glory to the Lord, the God of our fathers,
---
91Esd 9:99καὶ ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλογενῶν1Esd 9:9
and do his will, and separate yourselves from the heathen of the land, and from the foreign women.”
---
101Esd 9:1010καὶ ἐφώνησαν ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ εἶπον μεγάλῃ τῇ φωνῇ οὕτως ὡς εἴρηκας ποιήσομεν1Esd 9:10
¶Then the whole multitude cried out, and said with a loud voice, “Just as you have spoken, so we will do.
---
111Esd 9:1111ἀλλὰ τὸ πλῆθος πολὺ καὶ ἡ ὥρα χειμερινή καὶ οὐκ ἰσχύομεν στῆναι αἴθριοι καὶ οὐχ εὕρομεν καὶ τὸ ἔργον ἡμῖν οὐκ ἔστιν ἡμέρας μιᾶς οὐδὲ δύο ἐπὶ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοις1Esd 9:11
But because the multitude is great, and it is foul weather, so that we can’t stand outside, and this is not a work of one day or two, seeing our sin in these things has spread far,
---
121Esd 9:1212στήτωσαν δὲ οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθους καὶ πάντες οἱ ἐκ τῶν κατοικιῶν ἡμῶν ὅσοι ἔχουσιν γυναῖκας ἀλλογενεῖς παραγενηθήτωσαν λαβόντες χρόνον1Esd 9:12
therefore let the rulers of the multitude stay, and let all those of our settlements that have foreign wives come at the time appointed,
---
131Esd 9:1313καὶ ἑκάστου δὲ τόπου τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς κριτὰς ἕως τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν τοῦ κυρίου ἀφ’ ἡμῶν τοῦ πράγματος τούτου1Esd 9:13
and with them the rulers and judges of every place, until we turn away the wrath of the Lord from us for this matter.”
---
141Esd 9:1414Ιωναθας Αζαηλου καὶ Ιεζιας Θοκανου ἐπεδέξαντο κατὰ ταῦτα καὶ Μοσολλαμος καὶ Λευις καὶ Σαββαταιος συνεβράβευσαν αὐτοῖς1Esd 9:14
¶ So Jonathan the son of Azael and* Ezekias the son of Thocanus took the matter on themselves. Mosollamus and Levis and Sabbateus were judges with them.
---
151Esd 9:1515καὶ ἐποίησαν κατὰ πάντα ταῦτα οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας1Esd 9:15
Those who returned from captivity did according to all these things.
---
161Esd 9:1616καὶ ἐπελέξατο ἑαυτῷ Εσδρας ὁ ἱερεὺς ἄνδρας ἡγουμένους τῶν πατριῶν αὐτῶν κατ’ ὄνομα πάντας καὶ συνεκάθισαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα1Esd 9:16
¶Esdras the priest chose for himself principal men of their families, all by name. On the new moon of the tenth month they met together to examine the matter.
---
171Esd 9:1717καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρας τὰ κατὰ τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐπισυνέχοντας γυναῖκας ἀλλογενεῖς ἕως τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός1Esd 9:17
So their cases of men who had foreign wives was brought to an end by the new moon of the first month.
---
181Esd 9:1818καὶ εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντες ἀλλογενεῖς γυναῖκας ἔχοντες1Esd 9:18
¶Of the priests who had come together and had foreign wives, there were found
---
191Esd 9:1919ἐκ τῶν υἱῶν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ καὶ τῶν ἀδελφῶν Μασηας καὶ Ελεαζαρος καὶ Ιωριβος καὶ Ιωδανος1Esd 9:19
of the sons of Jesus the son of Josedek, and his kindred,* Mathelas, Eleazar, and* Joribus, and* Joadanus.
---
201Esd 9:2020καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐκβαλεῖν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ εἰς ἐξιλασμὸν κριοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν1Esd 9:20
They gave their hands to put away their wives, and to offer rams to make reconciliation for their error.
---
211Esd 9:2121καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εμμηρ Ανανιας καὶ Ζαβδαιος καὶ Μανης καὶ Σαμαιος καὶ Ιιηλ καὶ Αζαριας1Esd 9:21
Of the sons of Emmer: Ananias, Zabdeus, *Manes, *Sameus, *Hiereel, and *Azarias.
---
221Esd 9:2222καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Φαισουρ Ελιωναις Μασσιας Ισμαηλος καὶ Ναθαναηλος καὶ Ωκιδηλος καὶ Σαλθας1Esd 9:22
Of the sons of *Phaisur: Elionas, Massias, Ishmael, Nathanael, *Ocidelus, and *Saloas.
---
231Esd 9:2323καὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν Ιωζαβδος καὶ Σεμεϊς καὶ Κωλιος οὗτος Καλιτας καὶ Παθαιος καὶ Ωουδας καὶ Ιωανας1Esd 9:23
¶Of the Levites: Jozabdus, Semeis, *Colius who was called *Calitas, *Patheus, Judas, and Jonas.
---
241Esd 9:2424ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν Ελιασιβος Βακχουρος1Esd 9:24
Of the holy singers: *Eliasibus and Bacchurus.
---
251Esd 9:2525ἐκ τῶν θυρωρῶν Σαλλουμος καὶ Τολβανης1Esd 9:25
Of the gatekeepers: Sallumus and* Tolbanes.
---
261Esd 9:2626ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐκ τῶν υἱῶν Φορος Ιερμας καὶ Ιεζιας καὶ Μελχιας καὶ Μιαμινος καὶ Ελεαζαρος καὶ Ασιβιας καὶ Βανναιας1Esd 9:26
¶Of Israel, of the sons of Phoros:* Hiermas,* Ieddias,* Melchias, Maelus,* Eleazar, Asibas, * and Banneas.
---
271Esd 9:2727ἐκ τῶν υἱῶν Ηλαμ Ματανιας καὶ Ζαχαριας Ιεζριηλος καὶ Ωβαδιος καὶ Ιερεμωθ καὶ Ηλιας1Esd 9:27
Of the sons of Ela: Matthanias, Zacharias, * Jezrielus, Oabdius, Hieremoth, and* Aedias.
---
281Esd 9:2828καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαμοθ Ελιαδας Ελιασιμος Οθονιας Ιαριμωθ καὶ Σαβαθος καὶ Ζερδαιας1Esd 9:28
Of the sons of *Zamoth: *Eliadas, *Eliasimus, *Othonias, Jarimoth, *Sabathus, and* Zardeus.
---
291Esd 9:2929καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βηβαι Ιωαννης καὶ Ανανιας καὶ Ζαβδος καὶ Εμαθις1Esd 9:29
Of the sons of Bebai: Joannes, Ananias, *Jozabdus, and *Ematheis.
---
301Esd 9:3030καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μανι Ωλαμος Μαμουχος Ιεδαιος Ιασουβος καὶ Ασαηλος καὶ Ιερεμωθ1Esd 9:30
Of the sons of * Mani: *Olamus, *Mamuchus, *Jedeus, Jasubas, * Jasaelus, and Hieremoth.
---
311Esd 9:3131καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Αδδι Νααθος καὶ Μοοσσιας Λακκουνος καὶ Ναϊδος καὶ Βεσκασπασμυς καὶ Σεσθηλ καὶ Βαλνουος καὶ Μανασσηας1Esd 9:31
Of the sons of Addi: Naathus, Moossias, Laccunus, Naidus, Matthanias, Sesthel, Balnuus, and Manasseas.
---
321Esd 9:3232καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ανναν Ελιωνας καὶ Ασαιας καὶ Μελχιας καὶ Σαββαιας καὶ Σιμων Χοσαμαιος1Esd 9:32
Of the sons of Annas: Elionas, Aseas, Melchias, Sabbeus, and Simon Chosameus.
---
331Esd 9:3333καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ασομ Μαλτανναιος καὶ Ματταθιας καὶ Σαβανναιους καὶ Ελιφαλατ καὶ Μανασσης καὶ Σεμεϊ1Esd 9:33
Of the sons of Asom: *Maltanneus, *Mattathias, *Sabanneus, Eliphalat, Manasses, and Semei.
---
341Esd 9:3434καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανι Ιερεμιας Μομδιος Μαηρος Ιουηλ Μαμδαι καὶ Πεδιας καὶ Ανως Καραβασιων καὶ Ελιασιβος καὶ Μαμνιταναιμος Ελιασις Βαννους Ελιαλις Σομεϊς Σελεμιας Ναθανιας καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Εζωρα Σεσσις Εζριλ Αζαηλος Σαματος Ζαμβρις Ιωσηπος1Esd 9:34
Of the sons of Baani: Jeremias, Momdis, Ismaerus, Juel, Mamdai, Pedias, Anos, Carabasion, Enasibus, Mamnitamenus, Eliasis, Bannus, Eliali, Someis, Selemias, and Nathanias. Of the sons of Ezora: Sesis, Ezril, Azaelus, Samatus, Zambri, and Josephus.
---
351Esd 9:3535καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Νοομα Μαζιτιας Ζαβαδαιας Ηδαις Ιουηλ Βαναιας1Esd 9:35
Of the sons of Nooma: Mazitias, Zabadeas, Edos, Juel, and Banaias.
---
361Esd 9:3636πάντες οὗτοι συνῴκισαν γυναῖκας ἀλλογενεῖς καὶ ἀπέλυσαν αὐτὰς σὺν τέκνοις1Esd 9:36
All these had taken foreign wives, and they put them away with their children.
---
371Esd 9:3737καὶ κατῴκησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ ἐκ τοῦ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν1Esd 9:37
¶The priests and Levites, and those who were of Israel, lived in Jerusalem and in the country, on the new moon of the seventh month, and the children of Israel in their settlements.
---
381Esd 9:3838καὶ συνήχθη πᾶν τὸ πλῆθος ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ εὐρύχωρον τοῦ πρὸς ἀνατολὰς τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος1Esd 9:38
The whole multitude gathered together with one accord into the broad place before the porch of the temple toward the east.
---
391Esd 9:3939καὶ εἶπον Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ κομίσαι τὸν νόμον Μωυσέως τὸν παραδοθέντα ὑπὸ τοῦ κυρίου θεοῦ Ισραηλ1Esd 9:39
They said to Esdras the priest and reader, “Bring the law of Moses that was given by the Lord, the God of Israel.”
---
401Esd 9:4040καὶ ἐκόμισεν Εσδρας ὁ ἀρχιερεὺς τὸν νόμον παντὶ τῷ πλήθει ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως γυναικὸς καὶ πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν ἀκοῦσαι τοῦ νόμου νουμηνίᾳ τοῦ ἑβδόμου μηνός1Esd 9:40
¶So Esdras the chief priest brought the law to the whole multitude both of men and women, and to all the priests, to hear the law on the new moon of the seventh month.
---
411Esd 9:4141καὶ ἀνεγίγνωσκεν ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος εὐρυχώρῳ ἀπὸ ὄρθρου ἕως μεσημβρινοῦ ἐνώπιον ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ ἐπέδωκαν πᾶν τὸ πλῆθος τὸν νοῦν εἰς τὸν νόμον1Esd 9:41
He read in the broad place before the porch of the temple from morning until midday, before both men and women; and all the multitude gave attention to the law.
---
421Esd 9:4242καὶ ἔστη Εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἀναγνώστης τοῦ νόμου ἐπὶ τοῦ ξυλίνου βήματος τοῦ κατασκευασθέντος1Esd 9:42

Esdras the priest and reader of the law stood up upon the pulpit of wood which had been prepared.And Esdras the priest and reader of the law stood up upon the pulpit of wood, which was made for that purpose.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
431Esd 9:4343καὶ ἔστησαν παρ’ αὐτῷ Ματταθιας Σαμμους Ανανιας Αζαριας Ουριας Εζεκιας Βααλσαμος ἐκ δεξιῶν1Esd 9:43
Beside him stood Mattathias, Sammus, Ananias, Azarias, Urias, *Ezekias, and Baalsamus on the right hand,
---
441Esd 9:4444καὶ ἐξ εὐωνύμων Φαδαιος Μισαηλ Μελχιας Λωθασουβος Ναβαριας Ζαχαριας1Esd 9:44
and on his left hand, *Phaldeus, Misael, Melchias, *Lothasubus, Nabarias, and Zacharias.
---
451Esd 9:4545καὶ ἀναλαβὼν Εσδρας τὸ βιβλίον τοῦ νόμου ἐνώπιον τοῦ πλήθους προεκάθητο γὰρ ἐπιδόξως ἐνώπιον πάντων1Esd 9:45
Then Esdras took the book of the law before the multitude, and sat honorably in the first place before all.
---
461Esd 9:4646καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν νόμον πάντες ὀρθοὶ ἔστησαν καὶ εὐλόγησεν Εσδρας τῷ κυρίῳ θεῷ ὑψίστῳ θεῷ σαβαωθ παντοκράτορι1Esd 9:46
When he opened the law, they all stood straight up. So Esdras blessed the Lord God Most High, the God of armies, the Almighty.
---
471Esd 9:4747καὶ ἐπεφώνησεν πᾶν τὸ πλῆθος αμην καὶ ἄραντες ἄνω τὰς χεῖρας προσπεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησαν τῷ κυρίῳ1Esd 9:47
All the people answered, “Amen.” Lifting up their hands, they fell to the ground and worshiped the Lord.
---
481Esd 9:4848Ἰησοῦς καὶ Αννιουθ καὶ Σαραβιας Ιαδινος Ιακουβος Σαββαταιος Αυταιας Μαιαννας καὶ Καλιτας Αζαριας καὶ Ιωζαβδος Ανανιας Φαλιας οἱ Λευῖται ἐδίδασκον τὸν νόμον κυρίου καὶ πρὸς τὸ πλῆθος ἀνεγίνωσκον τὸν νόμον τοῦ κυρίου ἐμφυσιοῦντες ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν1Esd 9:48
Also Jesus, Annus, Sarabias, Iadinus, Jacubus, Sabateus, *Auteas, Maiannas, Calitas, Azarias, Jozabdus, Ananias, and Phalias, the Levites, taught the law of the Lord, *and read to the multitude the law of the Lord, explaining what was read.
---
491Esd 9:4949καὶ εἶπεν Ατταρατης Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ καὶ ἀναγνώστῃ καὶ τοῖς Λευίταις τοῖς διδάσκουσι τὸ πλῆθος ἐπὶ πάντας1Esd 9:49
¶Then Attharates said to Esdras the chief priest and reader, and to the Levites who taught the multitude, even to all,
---
501Esd 9:5050ἡ ἡμέρα αὕτη ἐστὶν ἁγία τῷ κυρίῳ καὶ πάντες ἔκλαιον ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοῦ νόμου1Esd 9:50
“This day is holy to the Lord—now they all wept when they heard the law—
---
511Esd 9:5151βαδίσαντες οὖν φάγετε λιπάσματα καὶ πίετε γλυκάσματα καὶ ἀποστείλατε ἀποστολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν1Esd 9:51
go then, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those who have nothing;
---
521Esd 9:5252ἁγία γὰρ ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ καὶ μὴ λυπεῖσθε ὁ γὰρ κύριος δοξάσει ὑμᾶς1Esd 9:52
for the day is holy to the Lord. Don’t be sorrowful, for the Lord will bring you to honor.”
---
531Esd 9:5353καὶ οἱ Λευῖται ἐκέλευον τῷ δήμῳ παντὶ λέγοντες ἡ ἡμέρα αὕτη ἁγία μὴ λυπεῖσθε1Esd 9:53
So the Levites commanded all things to the people, saying, “This day is holy. Don’t be sorrowful.”
---
541Esd 9:5454καὶ ᾤχοντο πάντες φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ εὐφραίνεσθαι καὶ δοῦναι ἀποστολὰς τοῖς μὴ ἔχουσιν καὶ εὐφρανθῆναι μεγάλως1Esd 9:54
Then they went their way, every one to eat, drink, enjoy themselves, to give portions to those who had nothing, and to rejoice greatly,
---
551Esd 9:5555ὅτι καὶ ἐνεφυσιώθησαν ἐν τοῖς ῥήμασιν οἷς ἐδιδάχθησαν καὶ ἐπισυνήχθησαν1Esd 9:55
because they *understood the words they were instructed with, and for which they had been assembled.
---
« Ch 8

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 08:18:36 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top