www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 1:11καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου Μακεδόνα ὃς ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Χεττιιμ καὶ ἐπάταξεν τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα1Mc 1:1
¶After Alexander the Macedonian, the son of Philip, who came out of the land of Chittim, and struck Darius king of the Persians and Medes, it came to pass, after he had struck him, that he reigned in his place, in former time, over* Greece.
---
21Mc 1:22καὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων καὶ ἔσφαξεν βασιλεῖς τῆς γῆς1Mc 1:2
He fought many battles, won many strongholds, killed the kings of the earth,
---
31Mc 1:33καὶ διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἔλαβεν σκῦλα πλήθους ἐθνῶν καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ὑψώθη καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ1Mc 1:3
went through to the ends of the earth, and took spoils of a multitude of nations. The earth was quiet before him. He was exalted. His heart was lifted up.
---
41Mc 1:44καὶ συνῆξεν δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξεν χωρῶν ἐθνῶν καὶ τυράννων καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς φόρον1Mc 1:4
He gathered together an exceedingly strong army and ruled over countries, nations, and principalities, and they paid him tribute.
---
51Mc 1:55καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνῄσκει1Mc 1:5
¶After these things he fell sick, and perceived that he was going to die.
---
61Mc 1:66καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συνεκτρόφους αὐτοῦ ἐκ νεότητος καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι αὐτοῦ ζῶντος1Mc 1:6
He called his honorable servants, which had been brought up with him from his youth, and he divided to them his kingdom while he was still alive.
---
71Mc 1:77καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν1Mc 1:7
Alexander reigned twelve years, then he died.
---
81Mc 1:88καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ1Mc 1:8
Then his servants ruled, each one in his place.
---
91Mc 1:99καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ1Mc 1:9
They all put crowns upon themselves after he was dead, and so did their sons after them many years; and they multiplied evils in the earth.
---
101Mc 1:1010καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς υἱὸς Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως ὃς ἦν ὅμηρα ἐν Ῥώμῃ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας Ἑλλήνων1Mc 1:10
¶There came out of them a sinful root, Antiochus Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been a hostage at Rome, and he reigned in* the one hundred thirty seventh year of the kingdom of the Greeks.
---
111Mc 1:1111ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθον ἐξ Ισραηλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺς λέγοντες πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ὅτι ἀφ’ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ’ αὐτῶν εὗρεν ἡμᾶς κακὰ πολλά1Mc 1:11
¶In those days transgressors of the law came out of Israel and persuaded many, saying, let’s go make a covenant with the* Gentiles around us; for since we were separated from them many evils have befallen us.
---
121Mc 1:1212καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν1Mc 1:12
That proposal was good in their eyes.
---
131Mc 1:1313καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν1Mc 1:13
Some of the people eagerly went to the king, and he authorized them to observe the ordinances of the* Gentiles.
---
141Mc 1:1414καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν1Mc 1:14
So* they built a gymnasium in Jerusalem according to the laws of the* Gentiles.
---
151Mc 1:1515καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν1Mc 1:15
They made themselves uncircumcised, forsook the holy covenant, joined themselves to the* Gentiles, and sold themselves to do evil.
---
161Mc 1:1616καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐνώπιον Ἀντιόχου καὶ ὑπέλαβεν βασιλεῦσαι γῆς Αἰγύπτου ὅπως βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰς δύο βασιλείας1Mc 1:16
¶The kingdom was established in the sight of Antiochus, and he planned to reign over Egypt, that he might reign over both kingdoms.
---
171Mc 1:1717καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ ἐν ἅρμασιν καὶ ἐλέφασιν καὶ ἐν ἱππεῦσιν καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ1Mc 1:17
He entered into Egypt with a* great multitude, with chariots, with elephants, with cavalry, and with a great* navy.
---
181Mc 1:1818καὶ συνεστήσατο πόλεμον πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖος ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί1Mc 1:18
He made war against Ptolemy king of Egypt. Ptolemy was put to shame before him, and fled; and many fell wounded to death.
---
191Mc 1:1919καὶ κατελάβοντο τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα γῆς Αἰγύπτου1Mc 1:19
They took possession of the strong cities in the land of Egypt, and he took the spoils of Egypt.
---
201Mc 1:2020καὶ ἐπέστρεψεν Ἀντίοχος μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ὄχλῳ βαρεῖ1Mc 1:20
¶Antiochus, after he had defeated Egypt, returned in* the one hundred forty third year, and went up against Israel and Jerusalem with a* great multitude,
---
211Mc 1:2121καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἔλαβεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς1Mc 1:21
and entered presumptuously into the sanctuary, and took the golden altar, the lampstand for the light, and all its utensils.
---
221Mc 1:2222καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυΐσκας τὰς χρυσᾶς καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισεν πάντα1Mc 1:22
He took the table of the show bread, the cups for the drink offerings, the bowls, the golden censers, the veil, the crowns, and the gold decoration on the front of the temple. He peeled it all off.
---
231Mc 1:2323καὶ ἔλαβεν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἀποκρύφους οὓς εὗρεν1Mc 1:23
He took the silver, the gold, and the precious vessels. He took the hidden treasures which he found.
---
241Mc 1:2424καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν φονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν μεγάλην1Mc 1:24
When he had taken all of these, he went away into his own land. He made a great slaughter, and spoke very arrogantly.
---
251Mc 1:2525καὶ ἐγένετο πένθος μέγα ἐπὶ Ισραηλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν1Mc 1:25
Great mourning came upon Israel, in every place where they were.
---
261Mc 1:2626καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες καὶ πρεσβύτεροι παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν καὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη1Mc 1:26
The rulers and elders groaned. The virgins and young men were made feeble. The beauty of the women was changed.
---
271Mc 1:2727πᾶς νυμφίος ἀνέλαβεν θρῆνον καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐπένθει1Mc 1:27
Every bridegroom took up lamentation. She who sat in the marriage chamber was mourning.
---
281Mc 1:2828καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ιακωβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην1Mc 1:28
The land was moved for its inhabitants, and all the house of Jacob was clothed with shame.
---
291Mc 1:2929μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄρχοντα φορολογίας εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ1Mc 1:29
*After two full years, the king sent a chief collector of tribute to the cities of Judah, and he came to Jerusalem with a* great multitude.
---
301Mc 1:3030καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσεν λαὸν πολὺν ἐξ Ισραηλ1Mc 1:30
He spoke words of peace to them in subtlety, and they believed him. Then he fell upon the city suddenly, struck it very severely, and destroyed many people of Israel.
---
311Mc 1:3131καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα τῆς πόλεως καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλεν τοὺς οἴκους αὐτῆς καὶ τὰ τείχη κύκλῳ1Mc 1:31
He took the spoils of the city, set it on fire, and pulled down its houses and its walls on every side.
---
321Mc 1:3232καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν1Mc 1:32
They led captive the women and the children, and seized the livestock.
---
331Mc 1:3333καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυιδ τείχει μεγάλῳ καὶ ὀχυρῷ πύργοις ὀχυροῖς καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄκραν1Mc 1:33
Then they fortified the city of David with a large, strong wall and with strong towers, and it became their citadel.
---
341Mc 1:3434καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνος ἁμαρτωλόν ἄνδρας παρανόμους καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ1Mc 1:34
They put a sinful nation, transgressors of the law, there, and they strengthened themselves in it.
---
351Mc 1:3535καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὴν καὶ συναγαγόντες τὰ σκῦλα Ιερουσαλημ ἀπέθεντο ἐκεῖ καὶ ἐγένοντο εἰς μεγάλην παγίδα1Mc 1:35
They stored up weapons and food, and gathering together the spoils of Jerusalem, they stored them there, and they became a great menace.
---
361Mc 1:3636καὶ ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰς διάβολον πονηρὸν τῷ Ισραηλ διὰ παντός1Mc 1:36
It became a place to lie in wait against the sanctuary, and an evil adversary to Israel continually.
---
371Mc 1:3737καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματος καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα1Mc 1:37
They shed innocent blood on every side of the sanctuary, and defiled the sanctuary.
---
381Mc 1:3838καὶ ἔφυγον οἱ κάτοικοι Ιερουσαλημ δι’ αὐτούς καὶ ἐγένετο κατοικία ἀλλοτρίων καὶ ἐγένετο ἀλλοτρία τοῖς γενήμασιν αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐγκατέλιπον αὐτήν1Mc 1:38
The inhabitants of Jerusalem fled because of them. She became a habitation of foreigners. She became foreign to those who were born in her, and her children forsook her.
---
391Mc 1:3939τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἠρημώθη ὡς ἔρημος αἱ ἑορταὶ αὐτῆς ἐστράφησαν εἰς πένθος τὰ σάββατα αὐτῆς εἰς ὀνειδισμόν ἡ τιμὴ αὐτῆς εἰς ἐξουδένωσιν1Mc 1:39
Her sanctuary was laid waste like a wilderness,* her feasts were turned into mourning, her Sabbaths into reproach, and her honor into contempt.
---
401Mc 1:4040κατὰ τὴν δόξαν αὐτῆς ἐπληθύνθη ἡ ἀτιμία αὐτῆς καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἐστράφη εἰς πένθος1Mc 1:40
According to her glory, so was her dishonor multiplied, and her exaltation was turned into mourning.
---
411Mc 1:4141καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ εἶναι πάντας εἰς λαὸν ἕνα1Mc 1:41
¶King Antiochus wrote to his whole kingdom that all should be one people,
---
421Mc 1:4242καὶ ἐγκαταλιπεῖν ἕκαστον τὰ νόμιμα αὐτοῦ καὶ ἐπεδέξαντο πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως1Mc 1:42
and that each should forsake his own laws. All the nations agreed according to the word of the king.
---
431Mc 1:4343καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ εὐδόκησαν τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν τοῖς εἰδώλοις καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ σάββατον1Mc 1:43
Many of Israel consented to his worship, sacrificed to the idols, and profaned the Sabbath.
---
441Mc 1:4444καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς βιβλία ἐν χειρὶ ἀγγέλων εἰς Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα πορευθῆναι ὀπίσω νομίμων ἀλλοτρίων τῆς γῆς1Mc 1:44
The king sent letters by the hand of messengers to Jerusalem and the cities of Judah, that they should follow laws strange to the land,
---
451Mc 1:4545καὶ κωλῦσαι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ σπονδὴν ἐκ τοῦ ἁγιάσματος καὶ βεβηλῶσαι σάββατα καὶ ἑορτὰς1Mc 1:45
and should forbid whole burnt offerings and sacrifice and drink offerings in the sanctuary; and should profane the Sabbaths and feasts,
---
461Mc 1:4646καὶ μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίους1Mc 1:46
and pollute the sanctuary and those who were holy;
---
471Mc 1:4747οἰκοδομῆσαι βωμοὺς καὶ τεμένη καὶ εἰδώλια καὶ θύειν ὕεια καὶ κτήνη κοινὰ1Mc 1:47
that they should build altars, and temples, and shrines for idols, and should sacrifice swine’s flesh and unclean animals;
---
481Mc 1:4848καὶ ἀφιέναι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἀπεριτμήτους βδελύξαι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν παντὶ ἀκαθάρτῳ καὶ βεβηλώσει1Mc 1:48
and that they should leave their sons uncircumcised, that they should make their souls abominable with all manner of uncleanness and profanation;
---
491Mc 1:4949ὥστε ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου καὶ ἀλλάξαι πάντα τὰ δικαιώματα1Mc 1:49
so that they might forget the law, and change all the ordinances.
---
501Mc 1:5050καὶ ὃς ἂν μὴ ποιήσῃ κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως ἀποθανεῖται1Mc 1:50
Whoever doesn’t do according to the word of the king, he shall die.
---
511Mc 1:5151κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους ἔγραψεν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν ἐπισκόπους ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐνετείλατο ταῖς πόλεσιν Ιουδα θυσιάζειν κατὰ πόλιν καὶ πόλιν1Mc 1:51
According to all these words wrote he to his whole kingdom. He appointed overseers over all the people, and he commanded the cities of Judah to sacrifice, city by city.
---
521Mc 1:5252καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πολλοὶ πρὸς αὐτούς πᾶς ὁ ἐγκαταλείπων τὸν νόμον καὶ ἐποίησαν κακὰ ἐν τῇ γῇ1Mc 1:52
From the people were gathered together to them many, everyone who had forsaken the law; and they did evil things in the land.
---
531Mc 1:5353καὶ ἔθεντο τὸν Ισραηλ ἐν κρύφοις ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν1Mc 1:53
They made Israel to hide themselves in every place of refuge which they had.
---
541Mc 1:5454καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Χασελευ τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει ᾠκοδόμησεν βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐν πόλεσιν Ιουδα κύκλῳ ᾠκοδόμησαν βωμούς1Mc 1:54
¶On the fifteenth day of Chislev, in* the one hundred forty fifth year, they built an abomination of desolation upon the altar,* and in the cities of Judah on every side they built idol altars.*
---
551Mc 1:5555καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰκιῶν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἐθυμίων1Mc 1:55
At the doors of the houses and in the streets they burned incense.
---
561Mc 1:5656καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου ἃ εὗρον ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ κατασχίσαντες1Mc 1:56
They tore the books of the law which they found in pieces and set them on fire.
---
571Mc 1:5757καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκης καὶ εἴ τις συνευδόκει τῷ νόμῳ τὸ σύγκριμα τοῦ βασιλέως ἐθανάτου αὐτόν1Mc 1:57
Anyone who was found with any a book of the covenant, and if any consented to the law, the king’s sentence delivered him to death.
---
581Mc 1:5858ἐν ἰσχύι αὐτῶν ἐποίουν τῷ Ισραηλ τοῖς εὑρισκομένοις ἐν παντὶ μηνὶ καὶ μηνὶ ἐν ταῖς πόλεσιν1Mc 1:58
Thus did they in their might to Israel, to those who were found month by month in the cities.
---
591Mc 1:5959καὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς θυσιάζοντες ἐπὶ τὸν βωμόν ὃς ἦν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου1Mc 1:59
On the twenty-fifth day of the month they sacrificed upon the idol altar that was on top of the altar of burnt offering.
---
601Mc 1:6060καὶ τὰς γυναῖκας τὰς περιτετμηκυίας τὰ τέκνα αὐτῶν ἐθανάτωσαν κατὰ τὸ πρόσταγμα1Mc 1:60
*They put to death women who had circumcised their children, according to the commandment.
---
611Mc 1:6161καὶ ἐκρέμασαν τὰ βρέφη ἐκ τῶν τραχήλων αὐτῶν καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς περιτετμηκότας αὐτούς1Mc 1:61
They hung their babies around their necks, and their houses, and those who had circumcised them.
---
621Mc 1:6262καὶ πολλοὶ ἐν Ισραηλ ἐκραταιώθησαν καὶ ὠχυρώθησαν ἐν αὑτοῖς τοῦ μὴ φαγεῖν κοινὰ1Mc 1:62
Many in Israel were fully resolved and confirmed in themselves not to eat unclean things.
---
631Mc 1:6363καὶ ἐπεδέξαντο ἀποθανεῖν ἵνα μὴ μιανθῶσιν τοῖς βρώμασιν καὶ μὴ βεβηλώσωσιν διαθήκην ἁγίαν καὶ ἀπέθανον1Mc 1:63
*They chose to die, that they might not be defiled with the food, and that they might not profane the holy covenant; and they died.
---
641Mc 1:6464καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ισραηλ σφόδρα1Mc 1:64
Exceedingly great wrath came upon Israel.
---
» Ch 2

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 21:38:50 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top