www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 10:11καὶ ἐν ἔτει ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἀνέβη Ἀλέξανδρος ὁ τοῦ Ἀντιόχου ὁ Ἐπιφανὴς καὶ κατελάβετο Πτολεμαίδα καὶ ἐπεδέξαντο αὐτόν καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ1Mc 10:1
¶In the one hundred sixtieth year,* Alexander Epiphanes, the son of Antiochus, went up and took possession of Ptolemais. They received him, and he reigned there.
---
21Mc 10:22καὶ ἤκουσεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς καὶ συνήγαγεν δυνάμεις πολλὰς σφόδρα καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ εἰς πόλεμον1Mc 10:2
King Demetrius heard about this, and he gathered together exceedingly great forces, and went out to meet him in battle.
---
31Mc 10:33καὶ ἀπέστειλεν Δημήτριος πρὸς Ιωναθαν ἐπιστολὰς λόγοις εἰρηνικοῖς ὥστε μεγαλῦναι αὐτόν1Mc 10:3
¶Demetrius sent a letter to Jonathan with words of peace, so as to honor him.
---
41Mc 10:44εἶπεν γάρ προφθάσωμεν τοῦ εἰρήνην θεῖναι μετ’ αὐτῶν πρὶν ἢ θεῖναι αὐτὸν μετὰ Ἀλεξάνδρου καθ’ ἡμῶν1Mc 10:4
For he said, “Let’s go beforehand to make peace with them, before he makes peace with Alexander against us;
---
51Mc 10:55μνησθήσεται γὰρ πάντων τῶν κακῶν ὧν συνετελέσαμεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ ἔθνος1Mc 10:5
for he will remember all the evils that we have done against him, and to his kindred and to his nation.”
---
61Mc 10:66καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεις καὶ κατασκευάζειν ὅπλα καὶ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον αὐτοῦ καὶ τὰ ὅμηρα τὰ ἐν τῇ ἄκρᾳ εἶπεν παραδοῦναι αὐτῷ1Mc 10:6

So he gave him authority to gather together forces, and to provide weapons, and that he should be his ally. He also commanded that they should release the hostages that were in the citadel to him.So he gave him authority to gather together forces, and to provide weapons, and that he should be his ally. He also commanded that they should release the hostages that were in the citadel to him.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
71Mc 10:77καὶ ἦλθεν Ιωναθαν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἀνέγνω τὰς ἐπιστολὰς εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄκρας1Mc 10:7
¶Jonathan came to Jerusalem, and read the letter in the hearing of all the people, and of those who were in the citadel.
---
81Mc 10:88καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν ὅτε ἤκουσαν ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς ἐξουσίαν συναγαγεῖν δύναμιν1Mc 10:8
They were very afraid when they heard that the king had given him authority to gather together an army.
---
91Mc 10:99καὶ παρέδωκαν οἱ ἐκ τῆς ἄκρας Ιωναθαν τὰ ὅμηρα καὶ ἀπέδωκεν αὐτοὺς τοῖς γονεῦσιν αὐτῶν1Mc 10:9
Those in the citadel released the hostages to Jonathan, and he restored them to their parents.
---
101Mc 10:1010καὶ ᾤκησεν Ιωναθαν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ καινίζειν τὴν πόλιν1Mc 10:10
¶Jonathan lived in Jerusalem and began to build and renew the city.
---
111Mc 10:1111καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα οἰκοδομεῖν τὰ τείχη καὶ τὸ ὄρος Σιων κυκλόθεν ἐκ λίθων τετραπόδων εἰς ὀχύρωσιν καὶ ἐποίησαν οὕτως1Mc 10:11
He commanded those who did the work to build the walls and encircle Mount Zion with* square stones for defense; and they did so.
---
121Mc 10:1212καὶ ἔφυγον οἱ ἀλλογενεῖς οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν οἷς ᾠκοδόμησεν Βακχίδης1Mc 10:12
The foreigners who were in the strongholds which Bacchides had built fled away.
---
131Mc 10:1313καὶ κατέλιπεν ἕκαστος τὸν τόπον αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ1Mc 10:13
Each man left his place and departed into his own land.
---
141Mc 10:1414πλὴν ἐν Βαιθσουροις ὑπελείφθησάν τινες τῶν καταλιπόντων τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα ἦν γὰρ εἰς φυγαδευτήριον1Mc 10:14
Only at Bethsura, there were left some of those who had forsaken the law and the commandments, for it was a place of refuge to them.
---
151Mc 10:1515καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς τὰς ἐπαγγελίας ὅσας ἀπέστειλεν Δημήτριος τῷ Ιωναθαν καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους καὶ τὰς ἀνδραγαθίας ἃς ἐποίησεν αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ τοὺς κόπους οὓς ἔσχον1Mc 10:15
¶King Alexander heard all the promises which Demetrius had sent to Jonathan. They told him of the battles and the valiant deeds which he and his kindred had done, and of the troubles which they had endured.
---
161Mc 10:1616καὶ εἶπεν μὴ εὑρήσομεν ἄνδρα τοιοῦτον ἕνα καὶ νῦν ποιήσομεν αὐτὸν φίλον καὶ σύμμαχον ἡμῶν1Mc 10:16
So he said, “Could we find another man like him? Now we will make him our* friend and ally.”
---
171Mc 10:1717καὶ ἔγραψεν ἐπιστολὰς καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ κατὰ τοὺς λόγους τούτους λέγων1Mc 10:17
He wrote a letter and sent it to him, in these words, saying,
---
181Mc 10:1818βασιλεὺς Ἀλέξανδρος τῷ ἀδελφῷ Ιωναθαν χαίρειν1Mc 10:18
“King Alexander to his brother Jonathan, greetings.
---
191Mc 10:1919ἀκηκόαμεν περὶ σοῦ ὅτι ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐπιτήδειος εἶ τοῦ εἶναι ἡμῶν φίλος1Mc 10:19
We have heard of you, that you are a mighty man of valour, and worthy to be our* friend.
---
201Mc 10:2020καὶ νῦν καθεστάκαμέν σε σήμερον ἀρχιερέα τοῦ ἔθνους σου καὶ φίλον βασιλέως καλεῖσθαί σε καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ πορφύραν καὶ στέφανον χρυσοῦν καὶ φρονεῖν τὰ ἡμῶν καὶ συντηρεῖν φιλίας πρὸς ἡμᾶς1Mc 10:20
Now we have appointed you this day to be high priest of your nation, and to be called the king’s* friend, and to take our side, and to keep friendship with us.” He also sent to him a purple robe and a golden crown.
---
211Mc 10:2121καὶ ἐνεδύσατο Ιωναθαν τὴν ἁγίαν στολὴν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἔτους ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίας καὶ συνήγαγεν δυνάμεις καὶ κατεσκεύασεν ὅπλα πολλά1Mc 10:21

¶And Jonathan put on the holy garments in the seventh month of the one hundred sixtieth year,* at the feast of tabernacles; and he gathered together forces and provided weapons in abundance.And Jonathan put on the holy garments in the seventh month of †the one hundred sixtieth year, at the feast of tabernacles, and he gathered together forces, and provided arms in abundance.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
221Mc 10:2222καὶ ἤκουσεν Δημήτριος τοὺς λόγους τούτους καὶ ἐλυπήθη καὶ εἶπεν1Mc 10:22
¶When Demetrius heard these things, he was grieved and said,
---
231Mc 10:2323τί τοῦτο ἐποιήσαμεν ὅτι προέφθακεν ἡμᾶς Ἀλέξανδρος τοῦ φιλίαν καταλαβέσθαι τοῖς Ιουδαίοις εἰς στήριγμα1Mc 10:23
“What is this that we have done, that Alexander has gotten ahead of us in establishing friendship with the Jews to strengthen himself?
---
241Mc 10:2424γράψω αὐτοῖς κἀγὼ λόγους παρακλήσεως καὶ ὕψους καὶ δομάτων ὅπως ὦσιν σὺν ἐμοὶ εἰς βοήθειαν1Mc 10:24
I also will write to them words of encouragement and of honor and of gifts, that they may be with me to aid me.”
---
251Mc 10:2525καὶ ἀπέστειλεν αὐτοῖς κατὰ τοὺς λόγους τούτους βασιλεὺς Δημήτριος τῷ ἔθνει τῶν Ιουδαίων χαίρειν1Mc 10:25
So he sent to them this message: ¶“King Demetrius to the nation of the Jews, greetings.
---
261Mc 10:2626ἐπεὶ συνετηρήσατε τὰς πρὸς ἡμᾶς συνθήκας καὶ ἐνεμείνατε τῇ φιλίᾳ ἡμῶν καὶ οὐ προσεχωρήσατε τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν ἠκούσαμεν καὶ ἐχάρημεν1Mc 10:26
Since as you have kept your covenants with us, and continued in our friendship, and have not joined yourselves to our enemies, we have heard of this, and are glad.
---
271Mc 10:2727καὶ νῦν ἐμμείνατε ἔτι τοῦ συντηρῆσαι πρὸς ἡμᾶς πίστιν καὶ ἀνταποδώσομεν ὑμῖν ἀγαθὰ ἀνθ’ ὧν ποιεῖτε μεθ’ ἡμῶν1Mc 10:27
Now continue still to keep faith with us, and we will repay you with good in return for your dealings with us.
---
281Mc 10:2828καὶ ἀφήσομεν ὑμῖν ἀφέματα πολλὰ καὶ δώσομεν ὑμῖν δόματα1Mc 10:28
We will grant you many immunities and give you gifts.
---
291Mc 10:2929καὶ νῦν ἀπολύω ὑμᾶς καὶ ἀφίημι πάντας τοὺς Ιουδαίους ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἁλὸς καὶ ἀπὸ τῶν στεφάνων1Mc 10:29
¶“Now I free you and release all the Jews from the tributes, from the salt tax, and from the crown levies.
---
301Mc 10:3030καὶ ἀντὶ τοῦ τρίτου τῆς σπορᾶς καὶ ἀντὶ τοῦ ἡμίσους τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τοῦ ἐπιβάλλοντός μοι λαβεῖν ἀφίημι ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ ἐπέκεινα τοῦ λαβεῖν ἀπὸ γῆς Ιουδα καὶ ἀπὸ τῶν τριῶν νομῶν τῶν προστιθεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆς Σαμαρίτιδος καὶ Γαλιλαίας ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον1Mc 10:30
Instead of the third part of the seed, and instead of half of the fruit of the trees, which falls to me to receive, I release it from this day and henceforth, so that I will not take it from the land of Judah, and from the three districts which are added to it from the country of Samaria and Galilee, from this day forth and for all time.
---
311Mc 10:3131καὶ Ιερουσαλημ ἔστω ἁγία καὶ ἀφειμένη καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς αἱ δεκάται καὶ τὰ τέλη1Mc 10:31
Let Jerusalem be holy and free, with her borders, tithes, and taxes.
---
321Mc 10:3232ἀφίημι καὶ τὴν ἐξουσίαν τῆς ἄκρας τῆς ἐν Ιερουσαλημ καὶ δίδωμι τῷ ἀρχιερεῖ ὅπως ἂν καταστήσῃ ἐν αὐτῇ ἄνδρας οὓς ἂν αὐτὸς ἐκλέξηται τοῦ φυλάσσειν αὐτήν1Mc 10:32
I yield up also my authority over the citadel which is at Jerusalem, and give it to the high priest, that he may appoint in it men whom he chooses to keep it.
---
331Mc 10:3333καὶ πᾶσαν ψυχὴν Ιουδαίων τὴν αἰχμαλωτισθεῖσαν ἀπὸ γῆς Ιουδα εἰς πᾶσαν βασιλείαν μου ἀφίημι ἐλευθέραν δωρεάν καὶ πάντες ἀφιέτωσαν τοὺς φόρους καὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν1Mc 10:33
Every soul of the Jews who has been carried captive from the land of Judah into any part of my kingdom, I set at liberty without payment. Let all officials also cancel the taxes on their livestock.
---
341Mc 10:3434καὶ πᾶσαι αἱ ἑορταὶ καὶ τὰ σάββατα καὶ νουμηνίαι καὶ ἡμέραι ἀποδεδειγμέναι καὶ τρεῖς ἡμέραι πρὸ ἑορτῆς καὶ τρεῖς μετὰ ἑορτὴν ἔστωσαν πᾶσαι ἡμέραι ἀτελείας καὶ ἀφέσεως πᾶσιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς οὖσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου1Mc 10:34
¶“All the feasts, the Sabbaths, new moons, appointed days, three days before a feast, and three days after a feast, let them all be days of immunity and release for all the Jews who are in my kingdom.
---
351Mc 10:3535καὶ οὐχ ἕξει ἐξουσίαν οὐδεὶς πράσσειν καὶ παρενοχλεῖν τινα αὐτῶν περὶ παντὸς πράγματος1Mc 10:35
No man shall have authority to exact anything from any of them, or to trouble them concerning any matter.
---
361Mc 10:3636καὶ προγραφήτωσαν τῶν Ιουδαίων εἰς τὰς δυνάμεις τοῦ βασιλέως εἰς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ δοθήσεται αὐτοῖς ξένια ὡς καθήκει πάσαις ταῖς δυνάμεσιν τοῦ βασιλέως1Mc 10:36
¶“Let there be enrolled among the king’s forces about thirty thousand men of the Jews, and pay shall be given to them, as is due to all the king’s forces.
---
371Mc 10:3737καὶ κατασταθήσεται ἐξ αὐτῶν ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν τοῦ βασιλέως τοῖς μεγάλοις καὶ ἐκ τούτων κατασταθήσονται ἐπὶ χρειῶν τῆς βασιλείας τῶν οὐσῶν εἰς πίστιν καὶ οἱ ἐπ’ αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ἔστωσαν ἐξ αὐτῶν καὶ πορευέσθωσαν τοῖς νόμοις αὐτῶν καθὰ καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς ἐν γῇ Ιουδα1Mc 10:37
Of them, some shall be placed in the king’s great strongholds, and some of them shall be placed over the affairs of the kingdom, which are positions of trust. Let those who are over them and their rulers be of themselves, and let them walk after their own laws, even as the king has commanded in the land of Judah.
---
381Mc 10:3838καὶ τοὺς τρεῖς νομοὺς τοὺς προστεθέντας τῇ Ιουδαίᾳ ἀπὸ τῆς χώρας Σαμαρείας προστεθήτω τῇ Ιουδαίᾳ πρὸς τὸ λογισθῆναι τοῦ γενέσθαι ὑφ’ ἕνα τοῦ μὴ ὑπακοῦσαι ἄλλης ἐξουσίας ἀλλ’ ἢ τοῦ ἀρχιερέως1Mc 10:38
¶“The three districts that have been added to Judea from the country of Samaria, let them be annexed to Judea, that they may be reckoned to be under one ruler, that they may not obey any other authority than the high priest’s.
---
391Mc 10:3939Πτολεμαίδα καὶ τὴν προσκυροῦσαν αὐτῇ δέδωκα δόμα τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν Ιερουσαλημ εἰς τὴν καθήκουσαν δαπάνην τοῖς ἁγίοις1Mc 10:39
As for Ptolemais and its land, I have given it as a gift to the sanctuary that is at Jerusalem, for the expenses of the sanctuary.
---
401Mc 10:4040κἀγὼ δίδωμι κατ’ ἐνιαυτὸν δέκα πέντε χιλιάδας σίκλων ἀργυρίου ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βασιλέως ἀπὸ τῶν τόπων τῶν ἀνηκόντων1Mc 10:40
I also give every year fifteen thousand shekels of silver from the king’s revenues from the places that are appropriate.
---
411Mc 10:4141καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον ὃ οὐκ ἀπεδίδοσαν ἀπὸ τῶν χρειῶν ὡς ἐν τοῖς πρώτοις ἔτεσιν ἀπὸ τοῦ νῦν δώσουσιν εἰς τὰ ἔργα τοῦ οἴκου1Mc 10:41
And all the additional funds which those who manage the king’s affairs didn’t pay as in the first years, they shall give from now on toward the works of the temple.
---
421Mc 10:4242καὶ ἐπὶ τούτοις πεντακισχιλίους σίκλους ἀργυρίου οὓς ἐλάμβανον ἀπὸ τῶν χρειῶν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τοῦ λόγου κατ’ ἐνιαυτόν καὶ ταῦτα ἀφίεται διὰ τὸ ἀνήκειν αὐτὰ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν1Mc 10:42
Besides this, the five thousand shekels of silver which they received from the uses of the sanctuary from the revenue year by year is also released, because it belongs to the priests who minister there.
---
431Mc 10:4343καὶ ὅσοι ἐὰν φύγωσιν εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτοῦ ὀφείλων βασιλικὰ καὶ πᾶν πρᾶγμα ἀπολελύσθωσαν καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῇ βασιλείᾳ μου1Mc 10:43
Whoever flees to the temple that is at Jerusalem, and within all of its borders, whether one owe money to the king, or any other matter, let them go free, along with all that they have in my kingdom.
---
441Mc 10:4444καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι καὶ ἐπικαινισθῆναι τὰ ἔργα τῶν ἁγίων καὶ ἡ δαπάνη δοθήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέως1Mc 10:44
For the building and renewing of the structures of the sanctuary, the expense shall also be given out of the king’s revenue.
---
451Mc 10:4545καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι τὰ τείχη Ιερουσαλημ καὶ ὀχυρῶσαι κυκλόθεν καὶ ἡ δαπάνη δοθήσεται ἐκ τοῦ λόγου τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι τὰ τείχη ἐν τῇ Ιουδαίᾳ1Mc 10:45
For the building of the walls of Jerusalem and fortifying it all around, the expense shall also be given out of the king’s revenue, also for the building of the walls in Judea.”
---
461Mc 10:4646ὡς δὲ ἤκουσεν Ιωναθαν καὶ ὁ λαὸς τοὺς λόγους τούτους οὐκ ἐπίστευσαν αὐτοῖς οὐδὲ ἐπεδέξαντο ὅτι ἐπεμνήσθησαν τῆς κακίας τῆς μεγάλης ἧς ἐποίησεν ἐν Ισραηλ καὶ ἔθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα1Mc 10:46
¶Now when Jonathan and the people heard these words, they gave no credence to them, and didn’t accept them, because they remembered the great evil which he had done in Israel, and that he had afflicted them very severely.
---
471Mc 10:4747καὶ εὐδόκησαν ἐν Ἀλεξάνδρῳ ὅτι αὐτὸς ἐγένετο αὐτοῖς ἀρχηγὸς λόγων εἰρηνικῶν καὶ συνεμάχουν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας1Mc 10:47
They were well pleased with Alexander, because he was the first who spoke words of peace to them, and they were allies with him always.
---
481Mc 10:4848καὶ συνήγαγεν Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς δυνάμεις μεγάλας καὶ παρενέβαλεν ἐξ ἐναντίας Δημητρίου1Mc 10:48
¶King Alexander gathered together great forces and encamped near Demetrius.
---
491Mc 10:4949καὶ συνῆψαν πόλεμον οἱ δύο βασιλεῖς καὶ ἔφυγεν ἡ παρεμβολὴ Δημητρίου καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ἴσχυσεν ἐπ’ αὐτούς1Mc 10:49
The two kings joined battle, and the army of Alexander fled; and Demetrius followed after him, and prevailed against them.
---
501Mc 10:5050καὶ ἐστερέωσεν τὸν πόλεμον σφόδρα ἕως ἔδυ ὁ ἥλιος καὶ ἔπεσεν ὁ Δημήτριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ1Mc 10:50
He strengthened the battle exceedingly until the sun went down; and Demetrius fell that day.
---
511Mc 10:5151καὶ ἀπέστειλεν Ἀλέξανδρος πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου πρέσβεις κατὰ τοὺς λόγους τούτους λέγων1Mc 10:51
¶Alexander sent ambassadors to Ptolemy king of Egypt with this message:
---
521Mc 10:5252ἐπεὶ ἀνέστρεψα εἰς τὴν βασιλείαν μου καὶ ἐνεκάθισα ἐπὶ θρόνου πατέρων μου καὶ ἐκράτησα τῆς ἀρχῆς καὶ συνέτριψα τὸν Δημήτριον καὶ ἐπεκράτησα τῆς χώρας ἡμῶν1Mc 10:52
“Since I have returned to my kingdom, and am seated on the throne of my fathers, and have established my dominion, and have overthrown Demetrius, and have taken possession of our country—
---
531Mc 10:5353καὶ συνῆψα πρὸς αὐτὸν μάχην καὶ συνετρίβη αὐτὸς καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὑφ’ ἡμῶν καὶ ἐκαθίσαμεν ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτοῦ1Mc 10:53
yes, I joined the battle with him, and he and his army were defeated by us, and we sat on the throne of his kingdom—
---
541Mc 10:5454καὶ νῦν στήσωμεν πρὸς αὑτοὺς φιλίαν καὶ νῦν δός μοι τὴν θυγατέρα σου εἰς γυναῖκα καὶ ἐπιγαμβρεύσω σοι καὶ δώσω σοι δόματα καὶ αὐτῇ ἄξιά σου1Mc 10:54
now also let’s make friends with one another. Give me now your daughter as my wife. I will be joined with you, and will give both you and her gifts worthy of you.”
---
551Mc 10:5555καὶ ἀπεκρίθη Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς λέγων ἀγαθὴ ἡμέρα ἐν ᾗ ἐπέστρεψας εἰς γῆν πατέρων σου καὶ ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτῶν1Mc 10:55
¶Ptolemy the king answered, saying, “Happy is the day you returned to the land of your ancestors and sat on the throne of their kingdom.
---
561Mc 10:5656καὶ νῦν ποιήσω σοι ἃ ἔγραψας ἀλλὰ ἀπάντησον εἰς Πτολεμαίδα ὅπως ἴδωμεν ἀλλήλους καὶ ἐπιγαμβρεύσω σοι καθὼς εἴρηκας1Mc 10:56
Now I will do to you as you have written, but meet me at Ptolemais, that we may see one another; and I will join with you, even as you have said.”
---
571Mc 10:5757καὶ ἐξῆλθεν Πτολεμαῖος ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς καὶ Κλεοπάτρα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα ἔτους δευτέρου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ1Mc 10:57
So Ptolemy went out of Egypt, himself and Cleopatra his daughter, and came to Ptolemais in the one hundred sixty-second year.*
---
581Mc 10:5858καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεύς καὶ ἐξέδετο αὐτῷ Κλεοπάτραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν τὸν γάμον αὐτῆς ἐν Πτολεμαίδι καθὼς οἱ βασιλεῖς ἐν δόξῃ μεγάλῃ1Mc 10:58
King Alexander met him, and he gave him his daughter Cleopatra, and celebrated her wedding at Ptolemais with great pomp, as kings do.
---
591Mc 10:5959καὶ ἔγραψεν Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς Ιωναθη ἐλθεῖν εἰς συνάντησιν αὐτῷ1Mc 10:59
¶King Alexander wrote to Jonathan, that he should come to meet him.
---
601Mc 10:6060καὶ ἐπορεύθη μετὰ δόξης εἰς Πτολεμαίδα καὶ ἀπήντησεν τοῖς δυσὶν βασιλεῦσι καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ τοῖς φίλοις αὐτῶν καὶ δόματα πολλὰ καὶ εὗρεν χάριν ἐνώπιον αὐτῶν1Mc 10:60
He went with pomp to Ptolemais, and met the two kings. He gave them and their friends* silver and gold, and many gifts, and found favor in their sight.
---
611Mc 10:6161καὶ ἐπισυνήχθησαν ἐπ’ αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ ἐξ Ισραηλ ἄνδρες παράνομοι ἐντυχεῖν κατ’ αὐτοῦ καὶ οὐ προσέσχεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς1Mc 10:61
Some malcontents out of Israel, men who were transgressors of the law, gathered together against him to complain against him; but the king paid no attention to them.
---
621Mc 10:6262καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐξέδυσαν Ιωναθαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν πορφύραν καὶ ἐποίησαν οὕτως1Mc 10:62
The king commanded that they take off Jonathan’s garments and clothe him in purple, and they did so.
---
631Mc 10:6363καὶ ἐκάθισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ εἶπεν τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ ἐξέλθατε μετ’ αὐτοῦ εἰς μέσον τῆς πόλεως καὶ κηρύξατε τοῦ μηδένα ἐντυγχάνειν κατ’ αὐτοῦ περὶ μηδενὸς πράγματος καὶ μηδεὶς αὐτῷ παρενοχλείτω περὶ παντὸς λόγου1Mc 10:63
The king made him sit with him, and said to his princes, “Go out with him into the midst of the city, and proclaim that no man may complain against him of any matter, and let no man trouble him for any reason.”
---
641Mc 10:6464καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον οἱ ἐντυγχάνοντες τὴν δόξαν αὐτοῦ καθὼς ἐκήρυξεν καὶ περιβεβλημένον αὐτὸν πορφύραν καὶ ἔφυγον πάντες1Mc 10:64
It came to pass, when those who complained against him saw his honor according to the proclamation, and saw him clothed in purple, they all fled away.
---
651Mc 10:6565καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔγραψεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων καὶ ἔθετο αὐτὸν στρατηγὸν καὶ μεριδάρχην1Mc 10:65
The king gave him honor, and enrolled him among his chief friends,* and made him a captain and governor of a province.
---
661Mc 10:6666καὶ ἐπέστρεψεν Ιωναθαν εἰς Ιερουσαλημ μετ’ εἰρήνης καὶ εὐφροσύνης1Mc 10:66
Then Jonathan returned to Jerusalem with peace and gladness.
---
671Mc 10:6767καὶ ἐν ἔτει πέμπτῳ καὶ ἑξηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἦλθεν Δημήτριος υἱὸς Δημητρίου ἐκ Κρήτης εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων αὐτοῦ1Mc 10:67
¶In the one hundred sixty-fifth year,* Demetrius, son of Demetrius, came out of Crete into the land of his ancestors.
---
681Mc 10:6868καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς καὶ ἐλυπήθη σφόδρα καὶ ὑπέστρεψεν εἰς Ἀντιόχειαν1Mc 10:68
When King Alexander heard of it, he grieved exceedingly and returned to Antioch.
---
691Mc 10:6969καὶ κατέστησεν Δημήτριος Ἀπολλώνιον τὸν ὄντα ἐπὶ Κοίλης Συρίας καὶ συνήγαγεν δύναμιν μεγάλην καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ Ιάμνειαν καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιωναθαν τὸν ἀρχιερέα λέγων1Mc 10:69
Demetrius appointed Apollonius, who was over Coelesyria, and he gathered together a great army, and encamped against Jamnia, and sent to Jonathan the high priest, saying,
---
701Mc 10:7070σὺ μονώτατος ἐπαίρῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἐγὼ δὲ ἐγενήθην εἰς καταγέλωτα καὶ εἰς ὀνειδισμὸν διὰ σέ καὶ διὰ τί σὺ ἐξουσιάζῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἐν τοῖς ὄρεσι1Mc 10:70
¶“You alone lift up yourself against us, but I am ridiculed and in reproach because of you. Why do you assume authority against us in the mountains?
---
711Mc 10:7171νῦν οὖν εἰ πέποιθας ἐπὶ ταῖς δυνάμεσίν σου κατάβηθι πρὸς ἡμᾶς εἰς τὸ πεδίον καὶ συγκριθῶμεν ἑαυτοῖς ἐκεῖ ὅτι μετ’ ἐμοῦ ἐστιν δύναμις τῶν πόλεων1Mc 10:71
Now therefore, if you trust in your forces, come down to us into the plain, and let’s match strength with each other there; for the power of the cities is with me.
---
721Mc 10:7272ἐρώτησον καὶ μάθε τίς εἰμι καὶ οἱ λοιποὶ οἱ βοηθοῦντες ἡμῖν καὶ λέγουσιν οὐκ ἔστιν ὑμῖν στάσις ποδὸς κατὰ πρόσωπον ἡμῶν ὅτι δὶς ἐτροπώθησαν οἱ πατέρες σου ἐν τῇ γῇ αὐτῶν1Mc 10:72
Ask and learn who I am, and the rest who help us. They say, ‘Your foot can’t stand before our face; for your ancestors have been put to flight twice in their own land.’
---
731Mc 10:7373καὶ νῦν οὐ δυνήσῃ ὑποστῆναι τὴν ἵππον καὶ δύναμιν τοιαύτην ἐν τῷ πεδίῳ ὅπου οὐκ ἔστιν λίθος οὐδὲ κόχλαξ οὐδὲ τόπος τοῦ φυγεῖν1Mc 10:73
Now you won’t be able to withstand the cavalry and such an army as this in the plain, where is there is no stone or pebble, or place to flee.”
---
741Mc 10:7474ὡς δὲ ἤκουσεν Ιωναθαν τῶν λόγων Ἀπολλωνίου ἐκινήθη τῇ διανοίᾳ καὶ ἐπέλεξεν δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ἐξῆλθεν ἐξ Ιερουσαλημ καὶ συνήντησεν αὐτῷ Σιμων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐπὶ βοήθειαν αὐτῷ1Mc 10:74
¶Now when Jonathan heard the words of Apollonius, he was moved in his mind, and he chose ten thousand men, and went out from Jerusalem; and Simon his brother met him to help him.
---
751Mc 10:7575καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ Ιοππην καὶ ἀπέκλεισαν αὐτὴν οἱ ἐκ τῆς πόλεως ὅτι φρουρὰ Ἀπολλωνίου ἐν Ιοππη καὶ ἐπολέμησαν αὐτήν1Mc 10:75
Then he encamped against Joppa. The people of the city shut him out, because Apollonius had a garrison in Joppa.
---
761Mc 10:7676καὶ φοβηθέντες ἤνοιξαν οἱ ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐκυρίευσεν Ιωναθαν Ιοππης1Mc 10:76
So they fought against it. The people of the city were afraid, and opened to him; and Jonathan became master of Joppa.
---
771Mc 10:7777καὶ ἤκουσεν Ἀπολλώνιος καὶ παρενέβαλεν τρισχιλίαν ἵππον καὶ δύναμιν πολλὴν καὶ ἐπορεύθη εἰς Ἄζωτον ὡς διοδεύων καὶ ἅμα προῆγεν εἰς τὸ πεδίον διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν πλῆθος ἵππου καὶ πεποιθέναι ἐπ’ αὐτῇ1Mc 10:77
¶Apollonius heard about that, and he gathered an army of three thousand cavalry, and a great army, and went to Azotus as though he were on a journey, and at the same time advanced onward into the plain, because he had a multitude of cavalry which he trusted.
---
781Mc 10:7878καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ εἰς Ἄζωτον καὶ συνῆψαν αἱ παρεμβολαὶ εἰς πόλεμον1Mc 10:78
He pursued him to Azotus, and the armies joined battle.*
---
791Mc 10:7979καὶ ἀπέλιπεν Απολλώνιος χιλίαν ἵππον κρυπτῶς κατόπισθεν αὐτῶν1Mc 10:79
Apollonius had secretly left a thousand cavalry behind them.
---
801Mc 10:8080καὶ ἔγνω Ιωναθαν ὅτι ἔστιν ἔνεδρον κατόπισθεν αὐτοῦ καὶ ἐκύκλωσαν αὐτοῦ τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐξετίναξαν τὰς σχίζας εἰς τὸν λαὸν ἐκ πρωίθεν ἕως δείλης1Mc 10:80
Jonathan learned that there was an ambush behind him. They surrounded his army, and shot their arrows at the people, from morning until evening;
---
811Mc 10:8181ὁ δὲ λαὸς εἱστήκει καθὼς ἐπέταξεν Ιωναθαν καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἵπποι αὐτῶν1Mc 10:81
but the people stood fast, as Jonathan commanded them; and the enemy’s horses grew tired.
---
821Mc 10:8282καὶ εἵλκυσεν Σιμων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ συνῆψεν πρὸς τὴν φάλαγγα ἡ γὰρ ἵππος ἐξελύθη καὶ συνετρίβησαν ὑπ’ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον1Mc 10:82
¶Then Simon brought forward his army and joined battle with the phalanx (for the cavalry were exhausted), and they were defeated by him and fled.
---
831Mc 10:8383καὶ ἡ ἵππος ἐσκορπίσθη ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἔφυγον εἰς Ἄζωτον καὶ εἰσῆλθον εἰς Βηθδαγων τὸ εἰδώλιον αὐτῶν τοῦ σωθῆναι1Mc 10:83
The cavalry were scattered in the plain. They fled to Azotus and entered into Beth-dagon, their idol’s temple, to save themselves.
---
841Mc 10:8484καὶ ἐνεπύρισεν Ιωναθαν τὴν Ἄζωτον καὶ τὰς πόλεις τὰς κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ τὸ ἱερὸν Δαγων καὶ τοὺς συμφυγόντας εἰς αὐτὸ ἐνεπύρισεν πυρί1Mc 10:84
Jonathan burned Azotus and the cities around it and took their spoils. He burned the temple of Dagon and those who fled into it with fire.
---
851Mc 10:8585καὶ ἐγένοντο οἱ πεπτωκότες μαχαίρᾳ σὺν τοῖς ἐμπυρισθεῖσιν εἰς ἄνδρας ὀκτακισχιλίους1Mc 10:85
Those who had fallen by the sword plus those who were burned were about eight thousand men.
---
861Mc 10:8686καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν Ιωναθαν καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ Ἀσκαλῶνα καὶ ἐξῆλθον οἱ ἐκ τῆς πόλεως εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν δόξῃ μεγάλῃ1Mc 10:86
¶From there, Jonathan left and encamped against Ascalon. The people of the city came out to meet him with great pomp.
---
871Mc 10:8787καὶ ἐπέστρεψεν Ιωναθαν εἰς Ιερουσαλημ σὺν τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἔχοντες σκῦλα πολλά1Mc 10:87
Jonathan, with those who were on his side, returned to Jerusalem, having many spoils.
---
881Mc 10:8888καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Ἀλέξανδρος ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους καὶ προσέθετο ἔτι δοξάσαι τὸν Ιωναθαν1Mc 10:88
It came to pass, when King Alexander heard these things, he honored Jonathan even more.
---
891Mc 10:8989καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ πόρπην χρυσῆν ὡς ἔθος ἐστὶν δίδοσθαι τοῖς συγγενέσιν τῶν βασιλέων καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ακκαρων καὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῆς εἰς κληροδοσίαν1Mc 10:89
He sent him a gold buckle, as the custom is to give to the king’s kindred. He gave him Ekron and all its land for a possession.
---
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 03:36:28 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top