www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 12:11καὶ εἶδεν Ιωναθαν ὅτι ὁ καιρὸς αὐτῷ συνεργεῖ καὶ ἐπελέξατο ἄνδρας καὶ ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην στῆσαι καὶ ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν1Mc 12:1
¶Jonathan saw that the time was favorable for him, so he chose men and sent them to Rome to confirm and renew the friendship that they had with them.
---
21Mc 12:22καὶ πρὸς Σπαρτιάτας καὶ τόπους ἑτέρους ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς κατὰ τὰ αὐτά1Mc 12:2
He also sent similar letters to the Spartans, and to other places.
---
31Mc 12:33καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ῥώμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ εἶπον Ιωναθαν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶς ἀνανεώσασθαι τὴν φιλίαν ἑαυτοῖς καὶ τὴν συμμαχίαν κατὰ τὸ πρότερον1Mc 12:3
They went to Rome, entered into the senate house, and said, “Jonathan the high priest and the nation of the Jews have sent us to renew for them the friendship and the alliance, as in former time.”
---
41Mc 12:44καὶ ἔδωκαν ἐπιστολὰς αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς κατὰ τόπον ὅπως προπέμπωσιν αὐτοὺς εἰς γῆν Ιουδα μετ’ εἰρήνης1Mc 12:4
They gave them letters to the men in every place, that they should provide safe conduct for them on their way to the land of Judah.
---
51Mc 12:55καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἔγραψεν Ιωναθαν τοῖς Σπαρτιάταις1Mc 12:5
This is the copy of the letters which Jonathan wrote to the Spartans:
---
61Mc 12:66Ιωναθαν ἀρχιερεὺς καὶ ἡ γερουσία τοῦ ἔθνους καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὁ λοιπὸς δῆμος τῶν Ιουδαίων Σπαρτιάταις τοῖς ἀδελφοῖς χαίρειν1Mc 12:6
¶“Jonathan the high priest, and the senate of the nation, and the priests, and the rest of the people of the Jews, to their kindred the Spartans, greetings.
---
71Mc 12:77ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν ἐπιστολαὶ πρὸς Ονιαν τὸν ἀρχιερέα παρὰ Ἀρείου τοῦ βασιλεύοντος ἐν ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ἀδελφοὶ ἡμῶν ὡς τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται1Mc 12:7
Even before this time letters were sent to Onias the high priest from Arius,* who was reigning among you, to signify that you are our kindred, as the copy written below shows.
---
81Mc 12:88καὶ ἐπεδέξατο ὁ Ονιας τὸν ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμένον ἐνδόξως καὶ ἔλαβεν τὰς ἐπιστολάς ἐν αἷς διεσαφεῖτο περὶ συμμαχίας καὶ φιλίας1Mc 12:8
Onias welcomed honorably the man who was sent and received the letters, wherein declaration was made of alliance and friendship.
---
91Mc 12:99ἡμεῖς οὖν ἀπροσδεεῖς τούτων ὄντες παράκλησιν ἔχοντες τὰ βιβλία τὰ ἅγια τὰ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν1Mc 12:9
Therefore we also, even though we need none of these things, having for our encouragement the holy books which are in our hands,
---
101Mc 12:1010ἐπειράθημεν ἀποστεῖλαι τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφότητα καὶ φιλίαν ἀνανεώσασθαι πρὸς τὸ μὴ ἐξαλλοτριωθῆναι ὑμῶν πολλοὶ γὰρ καιροὶ διῆλθον ἀφ’ οὗ ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς1Mc 12:10
have undertaken to send that we might renew our brotherhood and friendship with you, to the end that we should not become estranged from you altogether; for a long time has passed since you sent your letter to us.
---
111Mc 12:1111ἡμεῖς οὖν ἐν παντὶ καιρῷ ἀδιαλείπτως ἔν τε ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς λοιπαῖς καθηκούσαις ἡμέραις μιμνῃσκόμεθα ὑμῶν ἐφ’ ὧν προσφέρομεν θυσιῶν καὶ ἐν ταῖς προσευχαῖς ὡς δέον ἐστὶν καὶ πρέπον μνημονεύειν ἀδελφῶν1Mc 12:11
We therefore at all times without ceasing, both in our feasts, and on the other convenient days, remember you in the sacrifices which we offer, and in our prayers, as it is right and proper to be mindful of kindred.
---
121Mc 12:1212εὐφραινόμεθα δὲ ἐπὶ τῇ δόξῃ ὑμῶν1Mc 12:12
Moreover, we are glad for your glory.
---
131Mc 12:1313ἡμᾶς δὲ ἐκύκλωσαν πολλαὶ θλίψεις καὶ πόλεμοι πολλοί καὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ βασιλεῖς οἱ κύκλῳ ἡμῶν1Mc 12:13
But as for ourselves, many afflictions and many wars have encompassed us, and the kings who are around us have fought against us.
---
141Mc 12:1414οὐκ ἠβουλόμεθα οὖν παρενοχλῆσαι ὑμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς συμμάχοις καὶ φίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς πολέμοις τούτοις1Mc 12:14
We were unwilling to be troublesome to you, and to the rest of our allies and friends, in these wars;
---
151Mc 12:1515ἔχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθειαν βοηθοῦσαν ἡμῖν καὶ ἐρρύσθημεν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν1Mc 12:15
for we have the help which is from heaven to help us, and we have been delivered from our enemies, and our enemies have been humbled.
---
161Mc 12:1616ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον Ἀντιόχου καὶ Ἀντίπατρον Ἰάσονος καὶ ἀπεστάλκαμεν πρὸς Ῥωμαίους ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν καὶ συμμαχίαν τὴν πρότερον1Mc 12:16
We chose therefore Numenius the son of Antiochus and Antipater the son of Jason, and have sent them to the Romans, to renew the friendship that we had with them, and the former alliance.
---
171Mc 12:1717ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ὑμᾶς πορευθῆναι καὶ ἀσπάσασθαι ὑμᾶς καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰς παρ’ ἡμῶν ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀνανεώσεως καὶ τῆς ἀδελφότητος ἡμῶν1Mc 12:17
We commanded them therefore to go also to you, and to salute you, and to deliver you our letters concerning the renewing of friendship and our brotherhood.
---
181Mc 12:1818καὶ νῦν καλῶς ποιήσετε ἀντιφωνήσαντες ἡμῖν πρὸς ταῦτα1Mc 12:18
And now you will do well if you give us a reply.”
---
191Mc 12:1919καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἀπέστειλαν Ονια1Mc 12:19
¶And this is the copy of the letters which they sent to Onias:
---
201Mc 12:2020Ἄρειος βασιλεὺς Σπαρτιατῶν Ονια ἱερεῖ μεγάλῳ χαίρειν1Mc 12:20
¶“Arius king of the Spartans to Onias the chief priest, greetings.
---
211Mc 12:2121εὑρέθη ἐν γραφῇ περί τε τῶν Σπαρτιατῶν καὶ Ιουδαίων ὅτι εἰσὶν ἀδελφοὶ καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένους Αβρααμ1Mc 12:21
It has been found in writing, concerning the Spartans and the Jews, that they are kindred, and that they are of the descendants of Abraham.
---
221Mc 12:2222καὶ νῦν ἀφ’ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα καλῶς ποιήσετε γράφοντες ἡμῖν περὶ τῆς εἰρήνης ὑμῶν1Mc 12:22
Now, since this has come to our knowledge, you will do well to write to us of your* prosperity.
---
231Mc 12:2323καὶ ἡμεῖς δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖν τὰ κτήνη ὑμῶν καὶ ἡ ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν ἐστιν καὶ τὰ ἡμῶν ὑμῖν ἐστιν ἐντελλόμεθα οὖν ὅπως ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν κατὰ ταῦτα1Mc 12:23
We moreover write on our part to you, that your livestock and goods are ours, and ours are yours. We do command therefore that they make report to you accordingly.”
---
241Mc 12:2424καὶ ἤκουσεν Ιωναθαν ὅτι ἐπέστρεψαν οἱ ἄρχοντες Δημητρίου μετὰ δυνάμεως πολλῆς ὑπὲρ τὸ πρότερον τοῦ πολεμῆσαι πρὸς αὐτόν1Mc 12:24
¶Now Jonathan heard that Demetrius’ princes had returned to fight against him with a greater army than before,
---
251Mc 12:2525καὶ ἀπῆρεν ἐξ Ιερουσαλημ καὶ ἀπήντησεν αὐτοῖς εἰς τὴν Αμαθῖτιν χώραν οὐ γὰρ ἔδωκεν αὐτοῖς ἀνοχὴν τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ1Mc 12:25
so he marched away from Jerusalem, and met them in the country of Hamath; for he gave them no opportunity to set foot in his country.
---
261Mc 12:2626καὶ ἀπέστειλεν κατασκόπους εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι οὕτως τάσσονται ἐπιπεσεῖν ἐπ’ αὐτοὺς τὴν νύκτα1Mc 12:26
He sent spies into his camp, and they came again, and reported to him that they were preparing to attack them at night.
---
271Mc 12:2727ὡς δὲ ἔδυ ὁ ἥλιος ἐπέταξεν Ιωναθαν τοῖς παρ’ αὐτοῦ γρηγορεῖν καὶ εἶναι ἐπὶ τοῖς ὅπλοις ἑτοιμάζεσθαι εἰς πόλεμον δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς καὶ ἐξέβαλεν προφύλακας κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς1Mc 12:27

But as soon as the sun was down, Jonathan commanded his men to watch, and to be armed, that all the night long they might be ready for battle. He stationed sentinels around the camp.But as soon as the sun was down, Jonathan commanded his men to watch, and to be in arms, that all the night long they might be ready for battle. He stationed sentinels around the camp.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
281Mc 12:2828καὶ ἤκουσαν οἱ ὑπεναντίοι ὅτι ἡτοίμασται Ιωναθαν καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἔπτηξαν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ ἀνέκαυσαν πυρὰς ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν1Mc 12:28
The adversaries heard that Jonathan and his men were ready for battle, and they feared, and trembled in their hearts, and they kindled fires in their camp then withdrew.
---
291Mc 12:2929Ιωναθαν δὲ καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν ἕως πρωί ἔβλεπον γὰρ τὰ φῶτα καιόμενα1Mc 12:29
But Jonathan and his men didn’t know it until the morning; for they saw the fires burning.
---
301Mc 12:3030καὶ κατεδίωξεν Ιωναθαν ὀπίσω αὐτῶν καὶ οὐ κατέλαβεν αὐτούς διέβησαν γὰρ τὸν Ἐλεύθερον ποταμόν1Mc 12:30
Jonathan pursued after them, but didn’t overtake them; for they had gone over the river Eleutherus.
---
311Mc 12:3131καὶ ἐξέκλινεν Ιωναθαν ἐπὶ τοὺς Ἄραβας τοὺς καλουμένους Ζαβαδαίους καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν1Mc 12:31
Then Jonathan turned toward the Arabians, who are called Zabadaeans, and struck them, and took their spoils.
---
321Mc 12:3232καὶ ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Δαμασκὸν καὶ διώδευσεν ἐν πάσῃ τῇ χώρᾳ1Mc 12:32
He came out from there, and came to Damascus, and took his journey through all the country.
---
331Mc 12:3333καὶ Σιμων ἐξῆλθεν καὶ διώδευσεν ἕως Ἀσκαλῶνος καὶ τὰ πλησίον ὀχυρώματα καὶ ἐξέκλινεν εἰς Ιοππην καὶ προκατελάβετο αὐτήν1Mc 12:33
¶Simon went out, and took his journey as far as Ascalon, and the strongholds that were near it. Then he turned toward Joppa and took possession of it;
---
341Mc 12:3434ἤκουσεν γὰρ ὅτι βούλονται τὸ ὀχύρωμα παραδοῦναι τοῖς παρὰ Δημητρίου καὶ ἔθετο ἐκεῖ φρουράν ὅπως φυλάσσωσιν αὐτήν1Mc 12:34
for he had heard that they were planning to hand over the stronghold to Demetrius’ men. He set a garrison there to guard it.
---
351Mc 12:3535καὶ ἐπέστρεψεν Ιωναθαν καὶ ἐξεκκλησίασεν τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ λαοῦ καὶ ἐβουλεύετο μετ’ αὐτῶν τοῦ οἰκοδομῆσαι ὀχυρώματα ἐν τῇ Ιουδαίᾳ1Mc 12:35
¶Then Jonathan returned and called the elders of the people together. He planned with them to build strongholds in Judea,
---
361Mc 12:3636καὶ προσυψῶσαι τὰ τείχη Ιερουσαλημ καὶ ὑψῶσαι ὕψος μέγα ἀνὰ μέσον τῆς ἄκρας καὶ τῆς πόλεως εἰς τὸ διαχωρίζειν αὐτὴν τῆς πόλεως ἵνα ᾖ αὕτη κατὰ μόνας ὅπως μήτε ἀγοράζωσιν μήτε πωλῶσιν1Mc 12:36
and to make the walls of Jerusalem higher, and to raise a great mound between the citadel and the city, to separate it from the city, that so it might be isolated, that its garrison might neither buy nor sell.
---
371Mc 12:3737καὶ συνήχθησαν τοῦ οἰκοδομεῖν τὴν πόλιν καὶ ἔπεσεν τοῦ τείχους τοῦ χειμάρρου τοῦ ἐξ ἀπηλιώτου καὶ ἐπεσκεύασεν τὸ καλούμενον Χαφεναθα1Mc 12:37
They were gathered together to build the city. Part of the wall of the brook that is on the east side fell down, and he repaired the section called Chaphenatha.
---
381Mc 12:3838καὶ Σιμων ᾠκοδόμησεν τὴν Αδιδα ἐν τῇ Σεφηλα καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν καὶ ἐπέστησεν θύρας καὶ μοχλούς1Mc 12:38
Simon also built Adida in the* plain country, made it strong, and set up gates and bars.
---
391Mc 12:3939καὶ ἐζήτησεν Τρύφων βασιλεῦσαι τῆς Ἀσίας καὶ περιθέσθαι τὸ διάδημα καὶ ἐκτεῖναι χεῖρα ἐπ’ Ἀντίοχον τὸν βασιλέα1Mc 12:39
¶And Tryphon sought to reign over Asia and to crown himself, and to stretch out his hand against Antiochus the king.
---
401Mc 12:4040καὶ εὐλαβήθη μήποτε οὐκ ἐάσῃ αὐτὸν Ιωναθαν καὶ μήποτε πολεμήσῃ πρὸς αὐτόν καὶ ἐζήτει συλλαβεῖν αὐτὸν τοῦ ἀπολέσαι καὶ ἀπάρας ἦλθεν εἰς Βαιθσαν1Mc 12:40
He was afraid that Jonathan wouldn’t allow him, and that he would fight against him; and he sought a way to seize him, that he might destroy him. So he marched out and came to Bethshan.
---
411Mc 12:4141καὶ ἐξῆλθεν Ιωναθαν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἀνδρῶν ἐπιλελεγμέναις εἰς παράταξιν καὶ ἦλθεν εἰς Βαιθσαν1Mc 12:41
Jonathan came out to meet him with forty thousand men chosen for battle, and came to Bethshan.
---
421Mc 12:4242καὶ εἶδεν Τρύφων ὅτι ἦλθεν μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ ἐκτεῖναι χεῖρας ἐπ’ αὐτὸν εὐλαβήθη1Mc 12:42
Tryphon saw that he came with a great army, and he was afraid to stretch out his hand against him.
---
431Mc 12:4343καὶ ἐπεδέξατο αὐτὸν ἐνδόξως καὶ συνέστησεν αὐτὸν πᾶσιν τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόματα καὶ ἐπέταξεν τοῖς φίλοις αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ ὑπακούειν αὐτοῦ ὡς αὑτοῦ1Mc 12:43
He received him honorably, and commended him to all his* friends, and gave him gifts, and commanded his forces to be obedient to him, as to himself.
---
441Mc 12:4444καὶ εἶπεν τῷ Ιωναθαν ἵνα τί ἐκόπωσας πάντα τὸν λαὸν τοῦτον πολέμου μὴ ἐνεστηκότος ἡμῖν1Mc 12:44
He said to Jonathan, “Why have you put all this people to so much trouble, seeing there is no war between us?
---
451Mc 12:4545καὶ νῦν ἀπόστειλον αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ἐπίλεξαι δὲ σεαυτῷ ἄνδρας ὀλίγους οἵτινες ἔσονται μετὰ σοῦ καὶ δεῦρο μετ’ ἐμοῦ εἰς Πτολεμαίδα καὶ παραδώσω σοι αὐτὴν καὶ τὰ λοιπὰ ὀχυρώματα καὶ τὰς δυνάμεις τὰς λοιπὰς καὶ πάντας τοὺς ἐπὶ τῶν χρειῶν καὶ ἐπιστρέψας ἀπελεύσομαι τούτου γὰρ χάριν πάρειμι1Mc 12:45
Now send them away to their homes, but choose for yourself a few men who shall be with you, and come with me to Ptolemais, and I will give it to you, and the rest of the strongholds and the rest of the forces, and all the king’s officers. Then I will turn around and depart; for this is why I came.”
---
461Mc 12:4646καὶ ἐμπιστεύσας αὐτῷ ἐποίησεν καθὼς εἶπεν καὶ ἐξαπέστειλεν τὰς δυνάμεις καὶ ἀπῆλθον εἰς γῆν Ιουδα1Mc 12:46
¶He put his trust in him, and did even as he said, and sent away his forces, and they departed into the land of Judah.
---
471Mc 12:4747κατέλιπεν δὲ μεθ’ ἑαυτοῦ ἄνδρας τρισχιλίους ὧν δισχιλίους ἀφῆκεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ χίλιοι δὲ συνῆλθον αὐτῷ1Mc 12:47
But he reserved to himself three thousand men, of whom he left two thousand in Galilee, but one thousand went with him.
---
481Mc 12:4848ὡς δὲ εἰσῆλθεν Ιωναθαν εἰς Πτολεμαίδα ἀπέκλεισαν οἱ Πτολεμαεῖς τὰς πύλας καὶ συνέλαβον αὐτόν καὶ πάντας τοὺς συνεισελθόντας μετ’ αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ1Mc 12:48
Now as soon as Jonathan entered into Ptolemais, the people of Ptolemais shut the gates and seized him. They killed all those who came in with him with the sword.
---
491Mc 12:4949καὶ ἀπέστειλεν Τρύφων δυνάμεις καὶ ἵππον εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὸ πεδίον τὸ μέγα τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς παρὰ Ιωναθου1Mc 12:49
¶Tryphon sent troops and cavalry into Galilee, and into the Great Plain, to destroy all Jonathan’s men.
---
501Mc 12:5050καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι συνελήμφθη καὶ ἀπόλωλεν καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ καὶ παρεκάλεσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐπορεύοντο συνεστραμμένοι ἕτοιμοι εἰς πόλεμον1Mc 12:50
They perceived that he had been seized and had perished, along with those who were with him. They encouraged one another and went on their way close together, prepared to fight.
---
511Mc 12:5151καὶ εἶδον οἱ διώκοντες ὅτι περὶ ψυχῆς αὐτοῖς ἐστιν καὶ ἐπέστρεψαν1Mc 12:51
Those who followed them saw that they were ready to fight for their lives, and turned back again.
---
521Mc 12:5252καὶ ἦλθον πάντες μετ’ εἰρήνης εἰς γῆν Ιουδα καὶ ἐπένθησαν τὸν Ιωναθαν καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ ἐπένθησεν πᾶς Ισραηλ πένθος μέγα1Mc 12:52
They all came in peace into the land of Judah, and they mourned for Jonathan and those who were with him, and they were very afraid. All Israel mourned with a great mourning.
---
531Mc 12:5353καὶ ἐζήτησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν ἐκτρῖψαι αὐτούς εἶπον γάρ οὐκ ἔχουσιν ἄρχοντα καὶ βοηθοῦντα νῦν οὖν πολεμήσωμεν αὐτοὺς καὶ ἐξάρωμεν ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν1Mc 12:53
And all the Gentiles who were around them sought to destroy them utterly; for they said, “They have no ruler nor anyone to help them. Now therefore let’s fight against them, and take away their memory from among men.”
---
« Ch 11» Ch 13

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 08:45:26 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top