www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 15:11καὶ ἀπέστειλεν Ἀντίοχος υἱὸς Δημητρίου τοῦ βασιλέως ἐπιστολὰς ἀπὸ τῶν νήσων τῆς θαλάσσης Σιμωνι ἱερεῖ καὶ ἐθνάρχῃ τῶν Ιουδαίων καὶ παντὶ τῷ ἔθνει1Mc 15:1
¶Antiochus son of Demetrius the king sent a letter from the islands of the sea to Simon the priest and* governor of the Jews, and to all the nation.
---
21Mc 15:22καὶ ἦσαν περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον βασιλεὺς Ἀντίοχος Σίμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ καὶ ἐθνάρχῃ καὶ ἔθνει Ιουδαίων χαίρειν1Mc 15:2
Its contents follow: ¶“King Antiochus to Simon the chief priest and* governor, and to the nation of the Jews, greetings.
---
31Mc 15:33ἐπεί τινες λοιμοὶ κατεκράτησαν τῆς βασιλείας τῶν πατέρων ἡμῶν βούλομαι δὲ ἀντιποιήσασθαι τῆς βασιλείας ὅπως ἀποκαταστήσω αὐτὴν ὡς ἦν τὸ πρότερον ἐξενολόγησα δὲ πλῆθος δυνάμεων καὶ κατεσκεύασα πλοῖα πολεμικά1Mc 15:3

Whereas certain troublemakers have made themselves masters of the kingdom of our fathers, but my purpose is to claim the kingdom, that I may restore it as it was before; and moreover I have raised a multitude of foreign soldiers, and have prepared warships;Forasmuch as certain troublemakers have made themselves masters of the kingdom of our fathers, but my purpose is to claim the kingdom, that I may restore it as it was before; and moreover I have raised a multitude of foreign soldiers, and have prepared ships of war;

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
41Mc 15:44βούλομαι δὲ ἐκβῆναι κατὰ τὴν χώραν ὅπως μετέλθω τοὺς κατεφθαρκότας τὴν χώραν ἡμῶν καὶ τοὺς ἠρημωκότας πόλεις πολλὰς ἐν τῇ βασιλείᾳ μου1Mc 15:4
moreover I plan to land in the country, that I may punish those who have destroyed our country, and those who have made many cities in the kingdom desolate;
---
51Mc 15:55νῦν οὖν ἵστημί σοι πάντα τὰ ἀφέματα ἃ ἀφῆκάν σοι οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεῖς καὶ ὅσα ἄλλα δόματα ἀφῆκάν σοι1Mc 15:5
now therefore I confirm to you all the tax remissions which the kings who were before me remitted to you, and whatever gifts besides they remitted to you,
---
61Mc 15:66καὶ ἐπέτρεψά σοι ποιῆσαι κόμμα ἴδιον νόμισμα τῇ χώρᾳ σου1Mc 15:6
and I permit you to coin money for your country with your own stamp,
---
71Mc 15:77Ιερουσαλημ δὲ καὶ τὰ ἅγια εἶναι ἐλεύθερα καὶ πάντα τὰ ὅπλα ὅσα κατεσκεύασας καὶ τὰ ὀχυρώματα ἃ ᾠκοδόμησας ὧν κρατεῖς μενέτω σοι1Mc 15:7

but that Jerusalem and the sanctuary should be free. All the weapons that you have prepared, and the strongholds that you have built, which you have in your possession, let them remain yours.but that Jerusalem and the sanctuary should be free. All the weapons that you have prepared, and the strongholds that you have built, which you have in your possession, let them remain yours.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
81Mc 15:88καὶ πᾶν ὀφείλημα βασιλικὸν καὶ τὰ ἐσόμενα βασιλικὰ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἀφιέσθω σοι1Mc 15:8
Every debt owed to the king, and the things that will be owed to the king from henceforth and for evermore, let them be remitted to you.
---
91Mc 15:99ὡς δ’ ἂν κρατήσωμεν τῆς βασιλείας ἡμῶν δοξάσομέν σε καὶ τὸ ἔθνος σου καὶ τὸ ἱερὸν δόξῃ μεγάλῃ ὥστε φανερὰν γενέσθαι τὴν δόξαν ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ1Mc 15:9
Moreover, when we have established our kingdom, we will glorify you and your nation and the temple with great glory, so that your glory will be made manifest in all the earth.
---
101Mc 15:1010ἔτους τετάρτου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθεν Ἀντίοχος εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις ὥστε ὀλίγους εἶναι σὺν Τρύφωνι1Mc 15:10
¶In the one hundred seventy-fourth year,* Antiochus went into the land of his fathers; and all the forces came together to him, so that there were few men with Tryphon.
---
111Mc 15:1111καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν Ἀντίοχος καὶ ἦλθεν εἰς Δωρα φεύγων τὴν ἐπὶ θαλάσσης1Mc 15:11
King Antiochus pursued him, and he came, as he fled, to Dor, which is by the sea;
---
121Mc 15:1212ᾔδει γὰρ ὅτι ἐπισυνῆκται ἐπ’ αὐτὸν τὰ κακά καὶ ἀφῆκαν αὐτὸν αἱ δυνάμεις1Mc 15:12
for he knew that troubles had come upon him all at once, and that his forces had deserted him.
---
131Mc 15:1313καὶ παρενέβαλεν Ἀντίοχος ἐπὶ Δωρα καὶ σὺν αὐτῷ δώδεκα μυριάδες ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ὀκτακισχιλία ἵππος1Mc 15:13
Antiochus encamped against Dor, and with him one hundred twenty thousand men of war and eight thousand cavalry.
---
141Mc 15:1414καὶ ἐκύκλωσεν τὴν πόλιν καὶ τὰ πλοῖα ἀπὸ θαλάσσης συνῆψαν καὶ ἔθλιβε τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης καὶ οὐκ εἴασεν οὐδένα ἐκπορεύεσθαι οὐδὲ εἰσπορεύεσθαι1Mc 15:14
He surrounded the city, and the ships joined in the attack from the sea. He harassed the city by land and sea, and permitted no one to go out or in.
---
151Mc 15:1515καὶ ἦλθεν Νουμήνιος καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐκ Ῥώμης ἔχοντες ἐπιστολὰς τοῖς βασιλεῦσιν καὶ ταῖς χώραις ἐν αἷς ἐγέγραπτο τάδε1Mc 15:15
¶Numenius and his company came from Rome, having letters to the kings and to the countries, in which were written these things:
---
161Mc 15:1616Λεύκιος ὕπατος Ῥωμαίων Πτολεμαίῳ βασιλεῖ χαίρειν1Mc 15:16
¶“Lucius, consul of the Romans, to King Ptolemy, greetings.
---
171Mc 15:1717οἱ πρεσβευταὶ τῶν Ιουδαίων ἦλθον πρὸς ἡμᾶς φίλοι ἡμῶν καὶ σύμμαχοι ἀνανεούμενοι τὴν ἐξ ἀρχῆς φιλίαν καὶ συμμαχίαν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Σιμωνος τοῦ ἀρχιερέως καὶ τοῦ δήμου τῶν Ιουδαίων1Mc 15:17
The Jews’ ambassadors came to us as our friends and allies, to renew the old friendship and alliance, being sent from Simon the high priest, and from the people of the Jews.
---
181Mc 15:1818ἤνεγκαν δὲ ἀσπίδα χρυσῆν ἀπὸ μνῶν χιλίων1Mc 15:18
Moreover they brought a shield of gold weighing one thousand minas.*
---
191Mc 15:1919ἤρεσεν οὖν ἡμῖν γράψαι τοῖς βασιλεῦσιν καὶ ταῖς χώραις ὅπως μὴ ἐκζητήσωσιν αὐτοῖς κακὰ καὶ μὴ πολεμήσωσιν αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν καὶ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἵνα μὴ συμμαχῶσιν τοῖς πολεμοῦσιν πρὸς αὐτούς1Mc 15:19
It pleased us therefore to write to the kings and to the countries, that they should not seek their harm or fight against them, their cities, and their country, or be allies with those who fight against them.
---
201Mc 15:2020ἔδοξεν δὲ ἡμῖν δέξασθαι τὴν ἀσπίδα παρ’ αὐτῶν1Mc 15:20
Moreover, it seemed good to us to receive the shield from them.
---
211Mc 15:2121εἴ τινες οὖν λοιμοὶ διαπεφεύγασιν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς παράδοτε αὐτοὺς Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ ὅπως ἐκδικήσῃ αὐτοὺς κατὰ τὸν νόμον αὐτῶν1Mc 15:21
If therefore any troublemakers have fled from their country to you, deliver them to Simon the high priest, that he may take vengeance on them according to their law.”
---
221Mc 15:2222καὶ ταὐτὰ ἔγραψεν Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ καὶ Ἀττάλῳ καὶ Ἀριαράθῃ καὶ Ἀρσάκῃ1Mc 15:22
¶He wrote the same things to King Demetrius, to Attalus, to Arathes, to Arsaces,
---
231Mc 15:2323καὶ εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ Σαμψάμῃ καὶ Σπαρτιάταις καὶ εἰς Δῆλον καὶ εἰς Μύνδον καὶ εἰς Σικυῶνα καὶ εἰς τὴν Καρίαν καὶ εἰς Σάμον καὶ εἰς τὴν Παμφυλίαν καὶ εἰς Λυκίαν καὶ εἰς Ἁλικαρνασσὸν καὶ εἰς Ῥόδον καὶ εἰς Φασηλίδα καὶ εἰς Κῶ καὶ εἰς Σίδην καὶ εἰς Ἄραδον καὶ Γόρτυναν καὶ Κνίδον καὶ Κύπρον καὶ Κυρήνην1Mc 15:23
to all the countries, to* Sampsames, to the Spartans, to Delos, to Myndos, to Sicyon, to Caria, to Samos, to Pamphylia, to Lycia, to Halicarnassus, to Rhodes, to Phaselis, to Cos, to Side, to Aradus, Gortyna, Cnidus, Cyprus, and Cyrene.
---
241Mc 15:2424τὸ δὲ ἀντίγραφον τούτων ἔγραψαν Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ1Mc 15:24
They also wrote this copy to Simon the high priest.
---
251Mc 15:2525ἀντίοχος δὲ ὁ βασιλεὺς παρενέβαλεν ἐπὶ Δωρα ἐν τῇ δευτέρᾳ προσάγων διὰ παντὸς αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ μηχανὰς ποιούμενος καὶ συνέκλεισεν τὸν Τρύφωνα τοῦ ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι1Mc 15:25
¶But King Antiochus encamped against Dor the second day, bringing his forces up to it continually, and making engines of war; and he shut up Tryphon from going in or out.
---
261Mc 15:2626καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Σιμων δισχιλίους ἄνδρας ἐκλεκτοὺς συμμαχῆσαι αὐτῷ καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη ἱκανά1Mc 15:26
Simon sent him two thousand chosen men to fight on his side, with silver, gold, and instruments of war in abundance.
---
271Mc 15:2727καὶ οὐκ ἠβούλετο αὐτὰ δέξασθαι ἀλλὰ ἠθέτησεν πάντα ὅσα συνέθετο αὐτῷ τὸ πρότερον καὶ ἠλλοτριοῦτο αὐτῷ1Mc 15:27
He would not receive them, but nullified all the covenants which he had made with him before, and was estranged from him.
---
281Mc 15:2828καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν Ἀθηνόβιον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ κοινολογησόμενον αὐτῷ λέγων ὑμεῖς κατακρατεῖτε τῆς Ιοππης καὶ Γαζαρων καὶ τῆς ἄκρας τῆς ἐν Ιερουσαλημ πόλεις τῆς βασιλείας μου1Mc 15:28
He sent to him Athenobius, one of his friends,* to confer with him, saying, “You hold possession of Joppa, Gazara, and the citadel that is in Jerusalem, cities of my kingdom.
---
291Mc 15:2929τὰ ὅρια αὐτῶν ἠρημώσατε καὶ ἐποιήσατε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐκυριεύσατε τόπων πολλῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου1Mc 15:29
You have devastated their territory, and done great harm in the land, and control of many places in my kingdom.
---
301Mc 15:3030νῦν οὖν παράδοτε τὰς πόλεις ἃς κατελάβεσθε καὶ τοὺς φόρους τῶν τόπων ὧν κατεκυριεύσατε ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Ιουδαίας1Mc 15:30
Now therefore hand over the cities which you have taken, and the tributes of the places which you have taken control of outside of the borders of Judea;
---
311Mc 15:3131εἰ δὲ μή δότε ἀντ’ αὐτῶν πεντακόσια τάλαντα ἀργυρίου καὶ τῆς καταφθορᾶς ἧς κατεφθάρκατε καὶ τῶν φόρων τῶν πόλεων ἄλλα τάλαντα πεντακόσια εἰ δὲ μή παραγενόμενοι ἐκπολεμήσομεν ὑμᾶς1Mc 15:31
or else give me for them five hundred talents of silver; and for the harm that you have done, and the tributes of the cities, another five hundred talents. Otherwise we will come and subdue you.”
---
321Mc 15:3232καὶ ἦλθεν Ἀθηνόβιος ὁ φίλος τοῦ βασιλέως εἰς Ιερουσαλημ καὶ εἶδεν τὴν δόξαν Σιμωνος καὶ κυλικεῖον μετὰ χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμάτων καὶ παράστασιν ἱκανὴν καὶ ἐξίστατο καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως1Mc 15:32
¶Athenobius, the king’s friend,* came to Jerusalem. When he saw the glory of Simon, the cupboard of gold and silver vessels, and his great attendance, he was amazed. He reported to him the king’s words.
---
331Mc 15:3333καὶ ἀποκριθεὶς Σιμων εἶπεν αὐτῷ οὔτε γῆν ἀλλοτρίαν εἰλήφαμεν οὔτε ἀλλοτρίων κεκρατήκαμεν ἀλλὰ τῆς κληρονομίας τῶν πατέρων ἡμῶν ὑπὸ δὲ ἐχθρῶν ἡμῶν ἀκρίτως ἔν τινι καιρῷ κατεκρατήθη1Mc 15:33
Simon answered, and said to him, “We have not taken other men’s land nor do we have possession of that which belongs to others, but of the inheritance of our fathers. However, it had been in possession of our enemies wrongfully for a while.
---
341Mc 15:3434ἡμεῖς δὲ καιρὸν ἔχοντες ἀντεχόμεθα τῆς κληρονομίας τῶν πατέρων ἡμῶν1Mc 15:34
But we, having opportunity, firmly hold the inheritance of our fathers.
---
351Mc 15:3535περὶ δὲ Ιοππης καὶ Γαζαρων ὧν αἰτεῖς αὗται ἐποίουν ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην καὶ τὴν χώραν ἡμῶν τούτων δώσομεν τάλαντα ἑκατόν1Mc 15:35
As for Joppa and Gazara, which you demand, they did great harm among the people throughout our country. We will give one hundred talents for them.” ¶Athenobius didn’t answer even one word,
---
361Mc 15:3636καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ λόγον ἀπέστρεψεν δὲ μετὰ θυμοῦ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς λόγους τούτους καὶ τὴν δόξαν Σιμωνος καὶ πάντα ὅσα εἶδεν καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεὺς ὀργὴν μεγάλην1Mc 15:36
but returned in a rage to the king, and reported to him these words, and the glory of Simon, and all that he had seen; and the king was exceedingly angry.
---
371Mc 15:3737τρύφων δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον ἔφυγεν εἰς Ὀρθωσίαν1Mc 15:37
Meanwhile, Tryphon embarked on board a ship, and fled to Orthosia.
---
381Mc 15:3838καὶ κατέστησεν ὁ βασιλεὺς τὸν Κενδεβαῖον ἐπιστράτηγον τῆς παραλίας καὶ δυνάμεις πεζικὰς καὶ ἱππικὰς ἔδωκεν αὐτῷ1Mc 15:38
¶The king appointed Cendebaeus chief captain of the sea coast, and gave him troops of infantry and cavalry.
---
391Mc 15:3939καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ παρεμβάλλειν κατὰ πρόσωπον τῆς Ιουδαίας καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ οἰκοδομῆσαι τὴν Κεδρων καὶ ὀχυρῶσαι τὰς πύλας καὶ ὅπως πολεμῇ τὸν λαόν ὁ δὲ βασιλεὺς ἐδίωκε τὸν Τρύφωνα1Mc 15:39
He commanded him to encamp against Judea, and he commanded him to build up Kidron, and to fortify the gates, and that he should fight against the people; but the king pursued Tryphon.
---
401Mc 15:4040καὶ παρεγενήθη Κενδεβαῖος εἰς Ιάμνειαν καὶ ἤρξατο τοῦ ἐρεθίζειν τὸν λαὸν καὶ ἐμβατεύειν εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ αἰχμαλωτίζειν τὸν λαὸν καὶ φονεύειν1Mc 15:40
So Cendebaeus came to Jamnia and began to provoke the people, and to invade Judea, and to take the people captive and kill them.
---
411Mc 15:4141καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν Κεδρων καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ ἱππεῖς καὶ δυνάμεις ὅπως ἐκπορευόμενοι ἐξοδεύωσιν τὰς ὁδοὺς τῆς Ιουδαίας καθὰ συνέταξεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς1Mc 15:41
He built Kidron and stationed cavalry and infantry there, to the end that going out they might make raids on the highways of Judea, as the king had commanded him.
---
« Ch 14» Ch 16

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 08:16:36 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top