www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 16:11καὶ ἀνέβη Ιωαννης ἐκ Γαζαρων καὶ ἀπήγγειλεν Σιμωνι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἃ συνετέλεσεν Κενδεβαῖος1Mc 16:1
¶John went up from Gazara and told Simon his father what Cendebaeus was doing.
---
21Mc 16:22καὶ ἐκάλεσεν Σιμων τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς πρεσβυτέρους Ιουδαν καὶ Ιωαννην καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου ἐπολεμήσαμεν τοὺς πολέμους Ισραηλ ἀπὸ νεότητος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ εὐοδώθη ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν ῥύσασθαι τὸν Ισραηλ πλεονάκις1Mc 16:2
Simon called his two oldest sons, Judas and John, and said to them, “I and my brothers and my father’s house have fought the battles of Israel from our youth, even to this day; and things have prospered in our hands, that we have often delivered Israel.
---
31Mc 16:33νυνὶ δὲ γεγήρακα καὶ ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ἐλέει ἱκανοί ἐστε ἐν τοῖς ἔτεσιν γίνεσθε ἀντ’ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ μου καὶ ἐξελθόντες ὑπερμαχεῖτε ὑπὲρ τοῦ ἔθνους ἡμῶν ἡ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ βοήθεια ἔστω μεθ’ ὑμῶν1Mc 16:3
But now I am old, and you moreover, by his mercy, are of a sufficient age. Take the place of me and my brother, and go out and fight for our nation; and let the help which is from heaven be with you.
---
41Mc 16:44καὶ ἐπέλεξεν ἐκ τῆς χώρας εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ἱππεῖς καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὸν Κενδεβαῖον καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Μωδεϊν1Mc 16:4
¶He chose out of the country twenty thousand men of war and cavalry, and they went against Cendebaeus, and slept at Modin.
---
51Mc 16:55καὶ ἀναστάντες τὸ πρωὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὸ πεδίον καὶ ἰδοὺ δύναμις πολλὴ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς πεζικὴ καὶ ἱππεῖς καὶ χειμάρρους ἦν ἀνὰ μέσον αὐτῶν1Mc 16:5
Rising up in the morning, they went into the plain, and, behold, a great army of infantry and cavalry came to meet them. There was a brook between them.
---
61Mc 16:66καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ καὶ εἶδεν τὸν λαὸν δειλούμενον διαπερᾶσαι τὸν χειμάρρουν καὶ διεπέρασεν πρῶτος καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ ἄνδρες καὶ διεπέρασαν κατόπισθεν αὐτοῦ1Mc 16:6
He encamped near them, he and his people. He saw that the people were afraid to pass over the brook, and he passed over first. When the men saw him, they passed over after him.
---
71Mc 16:77καὶ διεῖλεν τὸν λαὸν καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐν μέσῳ τῶν πεζῶν ἦν δὲ ἵππος τῶν ὑπεναντίων πολλὴ σφόδρα1Mc 16:7
He divided the people, and placed the calvary in the midst of the infantry; but the enemies’ cavalry were exceedingly many.
---
81Mc 16:88καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐτροπώθη Κενδεβαῖος καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί οἱ δὲ καταλειφθέντες ἔφυγον εἰς τὸ ὀχύρωμα1Mc 16:8
They sounded the trumpets; and Cendebaeus and his army were put to flight, and many of them fell wounded to death, but those who were left fled to the stronghold.
---
91Mc 16:99τότε ἐτραυματίσθη Ιουδας ὁ ἀδελφὸς Ιωαννου Ιωαννης δὲ κατεδίωξεν αὐτούς ἕως ἦλθεν εἰς Κεδρων ἣν ᾠκοδόμησεν1Mc 16:9
At that time Judas, John’s brother, was wounded; but John pursued after them until he came to Kidron, which Cendebaeus had built.
---
101Mc 16:1010καὶ ἔφυγον εἰς τοὺς πύργους τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς Ἀζώτου καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας δισχιλίους καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετὰ εἰρήνης1Mc 16:10
They fled to the towers that are in the fields of Azotus; and he burned it with fire. About two thousand men men of them fell. Then he returned into Judea in peace.
---
111Mc 16:1111καὶ Πτολεμαῖος ὁ τοῦ Ἀβούβου ἦν καθεσταμένος στρατηγὸς εἰς τὸ πεδίον Ιεριχω καὶ ἔσχεν ἀργύριον καὶ χρυσίον πολύ1Mc 16:11
¶Ptolemy the son of Abubus had been appointed governor over the plain of Jericho, and he had much silver and gold;
---
121Mc 16:1212ἦν γὰρ γαμβρὸς τοῦ ἀρχιερέως1Mc 16:12
for he was the high priest’s son-in-law.
---
131Mc 16:1313καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ ἐβουλήθη κατακρατῆσαι τῆς χώρας καὶ ἐβουλεύετο δόλῳ κατὰ Σιμωνος καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἆραι αὐτούς1Mc 16:13
His heart was lifted up, and he planned to make himself master of the country, and he made deceitful plans against Simon and his sons, to do away with them.
---
141Mc 16:1414Σιμων δὲ ἦν ἐφοδεύων τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ χώρᾳ καὶ φροντίζων τῆς ἐπιμελείας αὐτῶν καὶ κατέβη εἰς Ιεριχω αὐτὸς καὶ Ματταθιας καὶ Ιουδας οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν μηνὶ ἑνδεκάτῳ οὗτος ὁ μὴν Σαβατ1Mc 16:14
Now Simon was visiting the cities that were in the country, and attending to their needs. He went down to Jericho—himself with Mattathias and Judas his sons—in the one hundred seventy-seventh year,* in the eleventh month, which is the month Sebat.
---
151Mc 16:1515καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς ὁ τοῦ Ἀβούβου εἰς τὸ ὀχυρωμάτιον τὸ καλούμενον Δωκ μετὰ δόλου ὃ ᾠκοδόμησεν καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον μέγαν καὶ ἐνέκρυψεν ἐκεῖ ἄνδρας1Mc 16:15
The son of Abubus received them deceitfully into the little stronghold that is called Dok, which he had built, and made them a great banquet, and hid men there.
---
161Mc 16:1616καὶ ὅτε ἐμεθύσθη Σιμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐξανέστη Πτολεμαῖος καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ καὶ ἔλαβον τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἐπεισῆλθον τῷ Σιμωνι εἰς τὸ συμπόσιον καὶ ἀπέκτειναν αὐτὸν καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ καί τινας τῶν παιδαρίων αὐτοῦ1Mc 16:16
When Simon and his sons had drunk freely, Ptolemy and his men rose up, took their weapons, rushed in against Simon in the banqueting place, and killed him, his two sons, and some of his servants.
---
171Mc 16:1717καὶ ἐποίησεν ἀθεσίαν μεγάλην καὶ ἀπέδωκεν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν1Mc 16:17
He committed a great iniquity, and repaid evil for good.
---
181Mc 16:1818καὶ ἔγραψεν ταῦτα Πτολεμαῖος καὶ ἀπέστειλεν τῷ βασιλεῖ ὅπως ἀποστείλῃ αὐτῷ δυνάμεις εἰς βοήθειαν καὶ παραδῷ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τὰς πόλεις1Mc 16:18
¶Ptolemy wrote these things and sent to the king, that he should send him forces to aid him, and should deliver him their country and the cities.
---
191Mc 16:1919καὶ ἀπέστειλεν ἑτέρους εἰς Γαζαρα ἆραι τὸν Ιωαννην καὶ τοῖς χιλιάρχοις ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς παραγενέσθαι πρὸς αὐτόν ὅπως δῷ αὐτοῖς ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ δόματα1Mc 16:19
He sent others to Gazara to do away with John. To the captains of thousands, he sent letters to come to him, that he might give them silver, gold, and gifts.
---
201Mc 16:2020καὶ ἑτέρους ἀπέστειλεν καταλαβέσθαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ1Mc 16:20
He sent others to take possession of Jerusalem and the temple hill.
---
211Mc 16:2121καὶ προδραμών τις ἀπήγγειλεν Ιωαννη εἰς Γαζαρα ὅτι ἀπώλετο ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι ἀπέσταλκεν καὶ σὲ ἀποκτεῖναι1Mc 16:21
One ran before to Gazara, and told John that his father and kindred had perished, and he has sent to kill you also.
---
221Mc 16:2222καὶ ἀκούσας ἐξέστη σφόδρα καὶ συνέλαβεν τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐλθόντας ἀπολέσαι αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς ἐπέγνω γὰρ ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι1Mc 16:22
When he heard, he was greatly shocked. He seized the men who came to destroy him and killed them; for he perceived that they were seeking to destroy him.
---
231Mc 16:2323καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωαννου καὶ τῶν πολέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτοῦ ὧν ἠνδραγάθησεν καὶ τῆς οἰκοδομῆς τῶν τειχῶν ὧν ᾠκοδόμησεν καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ1Mc 16:23
¶And the rest of the acts of John and of his wars and of his valiant deeds which he did, and of the building of the walls which he built, and of his achievements,
---
241Mc 16:2424ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ ἡμερῶν ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ ἀφ’ οὗ ἐγενήθη ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ1Mc 16:24
behold, they are written in the chronicles* of his high priesthood, from the time that he was made high priest after his father.
---
« Ch 15

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 20:37:00 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top