www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 2:11ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀνέστη Ματταθιας υἱὸς Ιωαννου τοῦ Συμεων ἱερεὺς τῶν υἱῶν Ιωαριβ ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ ἐκάθισεν ἐν Μωδεϊν1Mc 2:1
¶In those days Mattathias the son of John, the son of Simeon, a priest of the sons of Joarib, from Jerusalem rose up; and he lived at Modin.
---
21Mc 2:22καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε Ιωαννης ὁ ἐπικαλούμενος Γαδδι1Mc 2:2
And he had five sons:* John, who was surnamed Gaddis;
---
31Mc 2:33Σιμων ὁ καλούμενος Θασσι1Mc 2:3
Simon, who was called Thassi;
---
41Mc 2:44Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαῖος1Mc 2:4
Judas, who was called Maccabaeus;
---
51Mc 2:55Ελεαζαρ ὁ καλούμενος Αυαραν Ιωναθης ὁ καλούμενος Απφους1Mc 2:5
Eleazar, who was called Avaran; and Jonathan, who was called Apphus.
---
61Mc 2:66καὶ εἶδεν τὰς βλασφημίας τὰς γινομένας ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ1Mc 2:6
¶He saw the blasphemies that were committed in Judah and in Jerusalem,
---
71Mc 2:77καὶ εἶπεν οἴμμοι ἵνα τί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καὶ τὸ σύντριμμα τῆς ἁγίας πόλεως καὶ καθίσαι ἐκεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ ἐχθρῶν τὸ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων1Mc 2:7
and he said, “Woe is me! Why was I born to see the destruction of my people and the destruction of the holy city, and to dwell there when it was given into the hand of the enemy, the sanctuary into the hand of foreigners?
---
81Mc 2:88ἐγένετο ὁ ναὸς αὐτῆς ὡς ἀνὴρ ἄδοξος1Mc 2:8
Her temple has become like a man who was glorious.
---
91Mc 2:99τὰ σκεύη τῆς δόξης αὐτῆς αἰχμάλωτα ἀπήχθη ἀπεκτάνθη τὰ νήπια αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς οἱ νεανίσκοι αὐτῆς ἐν ῥομφαίᾳ ἐχθροῦ1Mc 2:9
Her vessels of glory are carried away into captivity. Her infants are slain in her streets. Her young men are slain with the enemy’s sword.
---
101Mc 2:1010ποῖον ἔθνος οὐκ ἐκληρονόμησεν βασίλεια καὶ οὐκ ἐκράτησεν τῶν σκύλων αὐτῆς1Mc 2:10
What nation has not inherited her palaces and taken possession of her spoils?
---
111Mc 2:1111πᾶς ὁ κόσμος αὐτῆς ἀφῃρέθη ἀντὶ ἐλευθέρας ἐγένετο εἰς δούλην1Mc 2:11
Her adornment has all been taken away. Instead of a free woman, she has become a slave.
---
121Mc 2:1212καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν καὶ ἡ καλλονὴ ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη καὶ ἐβεβήλωσαν αὐτὰ τὰ ἔθνη1Mc 2:12
Behold, our holy things, our beauty, and our glory are laid waste. The Gentiles have profaned them.
---
131Mc 2:1313ἵνα τί ἡμῖν ἔτι ζωή1Mc 2:13
Why should we live any longer?”
---
141Mc 2:1414καὶ διέρρηξεν Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ περιεβάλοντο σάκκους καὶ ἐπένθησαν σφόδρα1Mc 2:14
¶Mattathias and his sons tore their clothes, put on sackcloth, and mourned exceedingly.
---
151Mc 2:1515καὶ ἦλθον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως οἱ καταναγκάζοντες τὴν ἀποστασίαν εἰς Μωδεϊν τὴν πόλιν ἵνα θυσιάσωσιν1Mc 2:15
¶And the king’s officers who were enforcing the apostasy came into the city Modin to sacrifice.
---
161Mc 2:1616καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ πρὸς αὐτοὺς προσῆλθον καὶ Ματταθιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνήχθησαν1Mc 2:16
Many of Israel came to them, and Mattathias and his sons were gathered together.
---
171Mc 2:1717καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ εἶπον τῷ Ματταθια λέγοντες ἄρχων καὶ ἔνδοξος καὶ μέγας εἶ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ καὶ ἐστηρισμένος υἱοῖς καὶ ἀδελφοῖς1Mc 2:17
The king’s officers answered and spoke to Mattathias, saying, “You are a ruler and an honorable and great man in this city, and strengthened with sons and kindred.
---
181Mc 2:1818νῦν πρόσελθε πρῶτος καὶ ποίησον τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ὡς ἐποίησαν πάντα τὰ ἔθνη καὶ οἱ ἄνδρες Ιουδα καὶ οἱ καταλειφθέντες ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔσῃ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου τῶν φίλων τοῦ βασιλέως καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου δοξασθήσεσθε ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποστολαῖς πολλαῖς1Mc 2:18
Now therefore come first and do the commandment of the king, as all the nations have done, including the men of Judah and those who remain in Jerusalem. You and your house will be numbered among the king’s* friends, and you and your sons will be honored with silver and gold and many gifts.”
---
191Mc 2:1919καὶ ἀπεκρίθη Ματταθιας καὶ εἶπεν φωνῇ μεγάλῃ εἰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν οἴκῳ τῆς βασιλείας τοῦ βασιλέως ἀκούουσιν αὐτοῦ ἀποστῆναι ἕκαστος ἀπὸ λατρείας πατέρων αὐτοῦ καὶ ᾑρετίσαντο ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ1Mc 2:19
¶And Mattathias answered and said with a loud voice, “If all the nations that are in the house of the king’s dominion listen to him, to fall away each one from the worship of his fathers, and have made choice to follow his commandments,
---
201Mc 2:2020κἀγὼ καὶ οἱ υἱοί μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου πορευσόμεθα ἐν διαθήκῃ πατέρων ἡμῶν1Mc 2:20
yet I and my sons and my kindred will walk in the covenant of our fathers.
---
211Mc 2:2121ἵλεως ἡμῖν καταλιπεῖν νόμον καὶ δικαιώματα1Mc 2:21
Far be it from us that we should forsake the law and the ordinances.
---
221Mc 2:2222τῶν λόγων τοῦ βασιλέως οὐκ ἀκουσόμεθα παρελθεῖν τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὰν ἢ ἀριστεράν1Mc 2:22
We will not listen to the king’s words, to turn aside from our worship, to the right hand, or to the left.”
---
231Mc 2:2323καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους τούτους προσῆλθεν ἀνὴρ Ιουδαῖος ἐν ὀφθαλμοῖς πάντων θυσιάσαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἐν Μωδεϊν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως1Mc 2:23
¶When he had finished speaking these words, a Jew came in the sight of all to sacrifice on the altar which was at Modin, according to the king’s commandment.
---
241Mc 2:2424καὶ εἶδεν Ματταθιας καὶ ἐζήλωσεν καὶ ἐτρόμησαν οἱ νεφροὶ αὐτοῦ καὶ ἀνήνεγκεν θυμὸν κατὰ τὸ κρίμα καὶ δραμὼν ἔσφαξεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν1Mc 2:24
Mattathias saw it, so his zeal was kindled, and his guts trembled, and he vented his wrath according to judgment, and ran and killed him upon the altar.
---
251Mc 2:2525καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ βασιλέως τὸν ἀναγκάζοντα θύειν ἀπέκτεινεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὸν βωμὸν καθεῖλεν1Mc 2:25
He killed the king’s officer, who compelled men to sacrifice, at the same time, and pulled down the altar.
---
261Mc 2:2626καὶ ἐζήλωσεν τῷ νόμῳ καθὼς ἐποίησεν Φινεες τῷ Ζαμβρι υἱῷ Σαλωμ1Mc 2:26
He was zealous for the law, even as Phinehas did to Zimri the son of Salu.
---
271Mc 2:2727καὶ ἀνέκραξεν Ματταθιας ἐν τῇ πόλει φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶς ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳ καὶ ἱστῶν διαθήκην ἐξελθέτω ὀπίσω μου1Mc 2:27
¶Mattathias cried out in the city with a loud voice, saying, “Whoever is zealous for the law and maintains the covenant, let him follow me!”
---
281Mc 2:2828καὶ ἔφυγεν αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰ ὄρη καὶ ἐγκατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ πόλει1Mc 2:28
He and his sons fled into the mountains, and left all that they had in the city.
---
291Mc 2:2929τότε κατέβησαν πολλοὶ ζητοῦντες δικαιοσύνην καὶ κρίμα εἰς τὴν ἔρημον καθίσαι ἐκεῖ1Mc 2:29
¶Then many who sought justice and judgment went down into the wilderness to live there—
---
301Mc 2:3030αὐτοὶ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ὅτι ἐσκληρύνθη ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακά1Mc 2:30
they, their children, their wives, and their livestock—because evils were multiplied upon them.
---
311Mc 2:3131καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσιν τοῦ βασιλέως καὶ ταῖς δυνάμεσιν αἳ ἦσαν ἐν Ιερουσαλημ πόλει Δαυιδ ὅτι κατέβησαν ἄνδρες οἵτινες διεσκέδασαν τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως εἰς τοὺς κρύφους ἐν τῇ ἐρήμῳ1Mc 2:31
It was told the king’s officers and the forces that were in Jerusalem, the city of David, that certain men who had broken the king’s commandment had gone down into the secret places in the wilderness;
---
321Mc 2:3232καὶ ἔδραμον ὀπίσω αὐτῶν πολλοὶ καὶ κατελάβοντο αὐτοὺς καὶ παρενέβαλον ἐπ’ αὐτοὺς καὶ συνεστήσαντο πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων1Mc 2:32
and many pursued after them, and having overtaken them, they encamped against them and set the battle in array against them on the Sabbath day.
---
331Mc 2:3333καὶ εἶπον πρὸς αὐτούς ἕως τοῦ νῦν ἐξελθόντες ποιήσατε κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως καὶ ζήσεσθε1Mc 2:33
They said to them, “Enough of this! Come out and do according to the word of the king, and you will all live!”
---
341Mc 2:3434καὶ εἶπον οὐκ ἐξελευσόμεθα οὐδὲ ποιήσομεν τὸν λόγον τοῦ βασιλέως βεβηλῶσαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων1Mc 2:34
¶They said, “We won’t come out. We won’t do the word of the king, to profane the Sabbath day.”
---
351Mc 2:3535καὶ ἐτάχυναν ἐπ’ αὐτοὺς πόλεμον1Mc 2:35
¶Then the enemy hurried to attack them.
---
361Mc 2:3636καὶ οὐκ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς οὐδὲ λίθον ἐνετίναξαν αὐτοῖς οὐδὲ ἐνέφραξαν τοὺς κρύφους1Mc 2:36
¶They didn’t answer them. They didn’t cast a stone at them, or block their secret places,
---
371Mc 2:3737λέγοντες ἀποθάνωμεν πάντες ἐν τῇ ἁπλότητι ἡμῶν μαρτυρεῖ ἐφ’ ἡμᾶς ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὅτι ἀκρίτως ἀπόλλυτε ἡμᾶς1Mc 2:37
saying, “Let’s all die in our innocence. Heaven and earth testify for us, that you put us to death unjustly.”
---
381Mc 2:3838καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ αὐτοὺς ἐν πολέμῳ τοῖς σάββασιν καὶ ἀπέθανον αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν ἕως χιλίων ψυχῶν ἀνθρώπων1Mc 2:38
¶So they attacked them on the Sabbath, and they died—they, their wives, their children, and their livestock—in number a thousand souls of men.
---
391Mc 2:3939καὶ ἔγνω Ματταθιας καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ ἐπένθησαν ἐπ’ αὐτοὺς σφόδρα1Mc 2:39
¶When Mattathias and his friends found out about it, and they mourned over them exceedingly.
---
401Mc 2:4040καὶ εἶπεν ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐὰν πάντες ποιήσωμεν ὡς οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐποίησαν καὶ μὴ πολεμήσωμεν πρὸς τὰ ἔθνη ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἡμῶν καὶ τῶν δικαιωμάτων ἡμῶν νῦν τάχιον ὀλεθρεύσουσιν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς1Mc 2:40
One said to another, “If we all do as our kindred have done, and don’t fight against the Gentiles for our lives and our ordinances, they will quickly destroy us from off the earth.”
---
411Mc 2:4141καὶ ἐβουλεύσαντο τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἐὰν ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς εἰς πόλεμον τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων πολεμήσωμεν κατέναντι αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν πάντες καθὼς ἀπέθανον οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τοῖς κρύφοις1Mc 2:41
So they decided that day, saying, “Whoever comes against us to battle on the Sabbath day, let’s fight against him, and we will in no way all die, as our kindred died in the secret places.”
---
421Mc 2:4242τότε συνήχθησαν πρὸς αὐτοὺς συναγωγὴ Ασιδαίων ἰσχυροὶ δυνάμει ἀπὸ Ισραηλ πᾶς ὁ ἑκουσιαζόμενος τῷ νόμῳ1Mc 2:42
¶Then a company of the Hasidaeans,* mighty men of Israel, everyone who offered himself willingly for the law, were gathered together to them.
---
431Mc 2:4343καὶ πάντες οἱ φυγαδεύοντες ἀπὸ τῶν κακῶν προσετέθησαν αὐτοῖς καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς στήριγμα1Mc 2:43
All those who fled from the evils were added to them, and supported them.
---
441Mc 2:4444καὶ συνεστήσαντο δύναμιν καὶ ἐπάταξαν ἁμαρτωλοὺς ἐν ὀργῇ αὐτῶν καὶ ἄνδρας ἀνόμους ἐν θυμῷ αὐτῶν καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον εἰς τὰ ἔθνη σωθῆναι1Mc 2:44
They mustered an army, and struck sinners in their anger, and lawless men in their wrath. The rest fled to the Gentiles for safety.
---
451Mc 2:4545καὶ ἐκύκλωσεν Ματταθιας καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ καθεῖλον τοὺς βωμοὺς1Mc 2:45
And Mattathias and his friends went around and pulled down the altars.
---
461Mc 2:4646καὶ περιέτεμον τὰ παιδάρια τὰ ἀπερίτμητα ὅσα εὗρον ἐν ὁρίοις Ισραηλ ἐν ἰσχύι1Mc 2:46
They forcibly circumcised the boys who were uncircumcised, as many as they found in the coasts of Israel.
---
471Mc 2:4747καὶ ἐδίωξαν τοὺς υἱοὺς τῆς ὑπερηφανίας καὶ κατευοδώθη τὸ ἔργον ἐν χειρὶ αὐτῶν1Mc 2:47
They pursued the arrogant, and the work prospered in their hand.
---
481Mc 2:4848καὶ ἀντελάβοντο τοῦ νόμου ἐκ χειρὸς τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν βασιλέων καὶ οὐκ ἔδωκαν κέρας τῷ ἁμαρτωλῷ1Mc 2:48
They rescued the law out of the hand of the Gentiles and out of the hand of the kings. They never allowed the sinner to triumph.
---
491Mc 2:4949καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Ματταθιου ἀποθανεῖν καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ νῦν ἐστηρίσθη ὑπερηφανία καὶ ἐλεγμὸς καὶ καιρὸς καταστροφῆς καὶ ὀργὴ θυμοῦ1Mc 2:49
¶The days of Mattathias drew near that he should die, and he said to his sons, “Now pride and scorn have gained strength. It is a season of overthrow and indignant wrath.
---
501Mc 2:5050νῦν τέκνα ζηλώσατε τῷ νόμῳ καὶ δότε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ὑπὲρ διαθήκης πατέρων ἡμῶν1Mc 2:50
Now, my children, be zealous for the law, and give your lives for the covenant of your fathers.
---
511Mc 2:5151καὶ μνήσθητε τὰ ἔργα τῶν πατέρων ἃ ἐποίησαν ἐν ταῖς γενεαῖς αὐτῶν καὶ δέξασθε δόξαν μεγάλην καὶ ὄνομα αἰώνιον1Mc 2:51
Call to remembrance the deeds of our fathers which they did in their generations; and receive great glory and an everlasting name.
---
521Mc 2:5252Αβρααμ οὐχὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην1Mc 2:52
Wasn’t Abraham found faithful in temptation, and it was reckoned to him for righteousness?
---
531Mc 2:5353Ιωσηφ ἐν καιρῷ στενοχωρίας αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἐντολὴν καὶ ἐγένετο κύριος Αἰγύπτου1Mc 2:53
Joseph in the time of his distress kept the commandment, and became lord of Egypt.
---
541Mc 2:5454Φινεες ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον ἔλαβεν διαθήκην ἱερωσύνης αἰωνίας1Mc 2:54
Phinehas our father, because he was exceedingly zealous, obtained the covenant of an everlasting priesthood.
---
551Mc 2:5555Ἰησοῦς ἐν τῷ πληρῶσαι λόγον ἐγένετο κριτὴς ἐν Ισραηλ1Mc 2:55
Joshua became a judge in Israel for fulfilling the word.
---
561Mc 2:5656Χαλεβ ἐν τῷ μαρτύρασθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔλαβεν γῆς κληρονομίαν1Mc 2:56
Caleb obtained a heritage in the land for testifying in the congregation.
---
571Mc 2:5757Δαυιδ ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ ἐκληρονόμησεν θρόνον βασιλείας εἰς αἰῶνας1Mc 2:57
David inherited the throne of a kingdom forever and ever for being merciful.
---
581Mc 2:5858Ηλιας ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον νόμου ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανόν1Mc 2:58
Elijah was taken up into heaven because he was exceedingly zealous for the law.
---
591Mc 2:5959Ανανιας Αζαριας Μισαηλ πιστεύσαντες ἐσώθησαν ἐκ φλογός1Mc 2:59
Hananiah, Azariah, and Mishael believed, and were saved out of the flame.
---
601Mc 2:6060Δανιηλ ἐν τῇ ἁπλότητι αὐτοῦ ἐρρύσθη ἐκ στόματος λεόντων1Mc 2:60
Daniel was delivered from the mouth of lions for his innocence.
---
611Mc 2:6161καὶ οὕτως ἐννοήθητε κατὰ γενεὰν καὶ γενεάν ὅτι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτὸν οὐκ ἀσθενήσουσιν1Mc 2:61
¶“Thus consider from generation to generation that no one who put their trust in him will lack for strength.
---
621Mc 2:6262καὶ ἀπὸ λόγων ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ μὴ φοβηθῆτε ὅτι ἡ δόξα αὐτοῦ εἰς κόπρια καὶ εἰς σκώληκας1Mc 2:62
Don’t be afraid of the words of a sinful man; for his glory will be dung and worms.
---
631Mc 2:6363σήμερον ἐπαρθήσεται καὶ αὔριον οὐ μὴ εὑρεθῇ ὅτι ἐπέστρεψεν εἰς τὸν χοῦν αὐτοῦ καὶ ὁ διαλογισμὸς αὐτοῦ ἀπολεῖται1Mc 2:63
Today he will be lifted up, and tomorrow he will in no way be found, because he has returned to dust, and his thought has perished.
---
641Mc 2:6464τέκνα ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύσατε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι ἐν αὐτῷ δοξασθήσεσθε1Mc 2:64
You, my children, be strong, and show yourselves men on behalf of the law; for in it you will obtain glory.
---
651Mc 2:6565καὶ ἰδοὺ Συμεων ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν οἶδα ὅτι ἀνὴρ βουλῆς ἐστιν αὐτοῦ ἀκούετε πάσας τὰς ἡμέρας αὐτὸς ἔσται ὑμῶν πατήρ1Mc 2:65
Behold, Simon your brother, whom I know to be a man of counsel. Always listen to him. He shall be a father to you.
---
661Mc 2:6666καὶ Ιουδας Μακκαβαῖος ἰσχυρὸς δυνάμει ἐκ νεότητος αὐτοῦ αὐτὸς ἔσται ὑμῖν ἄρχων στρατιᾶς καὶ πολεμήσει πόλεμον λαῶν1Mc 2:66
Judas Maccabaeus has been strong and mighty from his youth. He shall be your captain and shall fight* the battle of the people.
---
671Mc 2:6767καὶ ὑμεῖς προσάξετε πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς ποιητὰς τοῦ νόμου καὶ ἐκδικήσατε ἐκδίκησιν τοῦ λαοῦ ὑμῶν1Mc 2:67
Rally around all the doers of the law, and avenge the wrong done to your people.
---
681Mc 2:6868ἀνταπόδοτε ἀνταπόδομα τοῖς ἔθνεσιν καὶ προσέχετε εἰς πρόσταγμα τοῦ νόμου1Mc 2:68
Repay the Gentiles, and obey the commandments of the law.”
---
691Mc 2:6969καὶ εὐλόγησεν αὐτούς καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ1Mc 2:69
¶He blessed them, and was gathered to his ancestors.
---
701Mc 2:7070καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ ἕκτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει καὶ ἐτάφη ἐν τάφοις πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεϊν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν1Mc 2:70
He died in* the one hundred forty sixth year, and his sons buried him in the tombs of his ancestors at Modin. All Israel made great lamentation for him.
---
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 01:22:35 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top