www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 3:11καὶ ἀνέστη Ιουδας ὁ καλούμενος Μακκαβαῖος υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ1Mc 3:1
¶His son Judas, who was called Maccabaeus, rose up in his place.
---
21Mc 3:22καὶ ἐβοήθουν αὐτῷ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες ὅσοι ἐκολλήθησαν τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμουν τὸν πόλεμον Ισραηλ μετ’ εὐφροσύνης1Mc 3:2
All his kindred helped him, and so did all those who joined with his father, and they fought with gladness the battle of Israel.
---
31Mc 3:33καὶ ἐπλάτυνεν δόξαν τῷ λαῷ αὐτοῦ καὶ ἐνεδύσατο θώρακα ὡς γίγας καὶ συνεζώσατο τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ καὶ πολέμους συνεστήσατο σκεπάζων παρεμβολὴν ἐν ῥομφαίᾳ1Mc 3:3
He got his people great glory, and put on a breastplate like a giant, and bound his warlike harness around him, and set battles in array, protecting the army with his sword.
---
41Mc 3:44καὶ ὡμοιώθη λέοντι ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ὡς σκύμνος ἐρευγόμενος εἰς θήραν1Mc 3:4
He was like a lion in his deeds, and like a lion’s cub roaring for prey.
---
51Mc 3:55καὶ ἐδίωξεν ἀνόμους ἐξερευνῶν καὶ τοὺς ταράσσοντας τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐφλόγισεν1Mc 3:5
He hunted and pursued the lawless, and he burned up those who troubled his people.
---
61Mc 3:66καὶ συνεστάλησαν ἄνομοι ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας συνεταράχθησαν καὶ εὐοδώθη σωτηρία ἐν χειρὶ αὐτοῦ1Mc 3:6
The lawless shrunk back for fear of him, and all the workers of lawlessness were very troubled, and deliverance prospered in his hand.
---
71Mc 3:77καὶ ἐπίκρανεν βασιλεῖς πολλοὺς καὶ εὔφρανεν τὸν Ιακωβ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν1Mc 3:7
He angered many kings and made Jacob glad with his acts. His memory is blessed forever.
---
81Mc 3:88καὶ διῆλθεν ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐξωλέθρευσεν ἀσεβεῖς ἐξ αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψεν ὀργὴν ἀπὸ Ισραηλ1Mc 3:8
He went through the cities of Judah, destroyed the ungodly* out of the land, and turned away wrath from Israel.
---
91Mc 3:99καὶ ὠνομάσθη ἕως ἐσχάτου γῆς καὶ συνήγαγεν ἀπολλυμένους1Mc 3:9
He was renowned to the utmost part of the earth. He gathered together those who were ready to perish.
---
101Mc 3:1010καὶ συνήγαγεν Ἀπολλώνιος ἔθνη καὶ ἀπὸ Σαμαρείας δύναμιν μεγάλην τοῦ πολεμῆσαι πρὸς τὸν Ισραηλ1Mc 3:10
¶Apollonius gathered the Gentiles together with a great army from Samaria to fight against Israel.
---
111Mc 3:1111καὶ ἔγνω Ιουδας καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον1Mc 3:11
Judas learned of it, and he went out to meet him, struck him, and killed him. Many fell wounded to death, and the rest fled.
---
121Mc 3:1212καὶ ἔλαβον τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ τὴν μάχαιραν Ἀπολλωνίου ἔλαβεν Ιουδας καὶ ἦν πολεμῶν ἐν αὐτῇ πάσας τὰς ἡμέρας1Mc 3:12
They took their spoils, and Judas took Apollonius’ sword, and he fought with it all his days.
---
131Mc 3:1313καὶ ἤκουσεν Σήρων ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως Συρίας ὅτι ἤθροισεν Ιουδας ἄθροισμα καὶ ἐκκλησίαν πιστῶν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐκπορευομένων εἰς πόλεμον1Mc 3:13
¶Seron, the commander of the army of Syria, heard that Judas had gathered a large company, including a body of faithful men who stayed with him, went out to war.
---
141Mc 3:1414καὶ εἶπεν ποιήσω ἐμαυτῷ ὄνομα καὶ δοξασθήσομαι ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πολεμήσω τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ τοὺς ἐξουδενοῦντας τὸν λόγον τοῦ βασιλέως1Mc 3:14
He said, “I will make myself a name and get myself glory in the kingdom. I will fight against Judas and those who are with him, who despise the king’s command.
---
151Mc 3:1515καὶ προσέθετο καὶ ἀνέβη μετ’ αὐτοῦ παρεμβολὴ ἀσεβῶν ἰσχυρὰ βοηθῆσαι αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν υἱοῖς Ισραηλ1Mc 3:15
A mighty army of the ungodly went up with him to help him, to take vengeance on the children of Israel.
---
161Mc 3:1616καὶ ἤγγισεν ἕως ἀναβάσεως Βαιθωρων καὶ ἐξῆλθεν Ιουδας εἰς συνάντησιν αὐτῷ ὀλιγοστός1Mc 3:16
¶He came near to the ascent of Bethhoron, and Judas went out to meet him with a small company.
---
171Mc 3:1717ὡς δὲ εἶδον τὴν παρεμβολὴν ἐρχομένην εἰς συνάντησιν αὐτῶν εἶπον τῷ Ιουδα τί δυνησόμεθα ὀλιγοστοὶ ὄντες πολεμῆσαι πρὸς πλῆθος τοσοῦτο ἰσχυρόν καὶ ἡμεῖς ἐκλελύμεθα ἀσιτοῦντες σήμερον1Mc 3:17
But when they saw the army coming to meet them, they said to Judas, “What? Shall we be able, being a small company, to fight against so great and strong a multitude? We for our part are faint, having tasted no food this day.”
---
181Mc 3:1818καὶ εἶπεν Ιουδας εὔκοπόν ἐστιν συγκλεισθῆναι πολλοὺς ἐν χερσὶν ὀλίγων καὶ οὐκ ἔστιν διαφορὰ ἐναντίον τοῦ οὐρανοῦ σῴζειν ἐν πολλοῖς ἢ ἐν ὀλίγοις1Mc 3:18
¶Judas said, “It is an easy thing for many to be hemmed in by the hands of a few. With* heaven it is all one, to save by many or by few;
---
191Mc 3:1919ὅτι οὐκ ἐν πλήθει δυνάμεως νίκη πολέμου ἐστίν ἀλλ’ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἰσχύς1Mc 3:19
for victory in battle stands not in the multitude of an army, but strength is from heaven.
---
201Mc 3:2020αὐτοὶ ἔρχονται ἐφ’ ἡμᾶς ἐν πλήθει ὕβρεως καὶ ἀνομίας τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς καὶ τὰς γυναῖκας ἡμῶν καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν τοῦ σκυλεῦσαι ἡμᾶς1Mc 3:20
They come to us in fullness of insolence and lawlessness, to destroy us and our wives and our children, and to plunder us,
---
211Mc 3:2121ἡμεῖς δὲ πολεμοῦμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν νομίμων ἡμῶν1Mc 3:21
but we fight for our lives and our laws.
---
221Mc 3:2222καὶ αὐτὸς συντρίψει αὐτοὺς πρὸ προσώπου ἡμῶν ὑμεῖς δὲ μὴ φοβεῖσθε ἀπ’ αὐτῶν1Mc 3:22
He himself will crush them before our face; but as for you, don’t be afraid of them.
---
231Mc 3:2323ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν ἐνήλατο εἰς αὐτοὺς ἄφνω καὶ συνετρίβη Σήρων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ1Mc 3:23
¶Now when he had finished speaking, he rushed suddenly against Seron and his army, and they were defeated before him.
---
241Mc 3:2424καὶ ἐδίωκον αὐτὸν ἐν τῇ καταβάσει Βαιθωρων ἕως τοῦ πεδίου καὶ ἔπεσον ἀπ’ αὐτῶν εἰς ἄνδρας ὀκτακοσίους οἱ δὲ λοιποὶ ἔφυγον εἰς γῆν Φυλιστιιμ1Mc 3:24
They pursued them down the descent of Bethhoron to the plain, and about eight hundred men of them fell; but the rest fled into the land of the Philistines.
---
251Mc 3:2525καὶ ἤρξατο ὁ φόβος Ιουδου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἡ πτόη ἐπέπιπτεν ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ αὐτῶν1Mc 3:25
¶The fear of Judas and his kindred, and the dread of them, began to fall on the nations around them.
---
261Mc 3:2626καὶ ἤγγισεν ἕως τοῦ βασιλέως τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν παρατάξεων Ιουδου ἐξηγεῖτο τὰ ἔθνη1Mc 3:26
His fame reached the king, and every nation told of the battles of Judas.
---
271Mc 3:2727ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος τοὺς λόγους τούτους ὠργίσθη θυμῷ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνήγαγεν τὰς δυνάμεις πάσας τῆς βασιλείας αὐτοῦ παρεμβολὴν ἰσχυρὰν σφόδρα1Mc 3:27
¶But when King Antiochus heard these words, he was full of indignation; and he sent and gathered together all the forces of his realm, an exceedingly strong army.
---
281Mc 3:2828καὶ ἤνοιξεν τὸ γαζοφυλάκιον αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν ὀψώνια ταῖς δυνάμεσιν εἰς ἐνιαυτὸν καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς εἶναι ἑτοίμους εἰς πᾶσαν χρείαν1Mc 3:28
He opened his treasury and gave his forces pay for a year, and commanded them to be ready for every need.
---
291Mc 3:2929καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπεν τὸ ἀργύριον ἐκ τῶν θησαυρῶν καὶ οἱ φόροι τῆς χώρας ὀλίγοι χάριν τῆς διχοστασίας καὶ πληγῆς ἧς κατεσκεύασεν ἐν τῇ γῇ τοῦ ἆραι τὰ νόμιμα ἃ ἦσαν ἀφ’ ἡμερῶν τῶν πρώτων1Mc 3:29

He saw that the money was gone from his treasures, and that the tributes of the country were small, because of the dissension and disaster which he had brought upon the land, to the end that he might take away the laws which had been from the first days.He saw that the money failed from his treasures, and that the tributes of the country were small, because of the dissension and plague which he had brought upon the land, to the end that he might take away the laws which had been from the first days.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
301Mc 3:3030καὶ εὐλαβήθη μὴ οὐκ ἔχῃ ὡς ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὰς δαπάνας καὶ τὰ δόματα ἃ ἐδίδου ἔμπροσθεν δαψιλῇ χειρὶ καὶ ἐπερίσσευσεν ὑπὲρ τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἔμπροσθεν1Mc 3:30
He was afraid that he wouldn’t have enough as at other times for the charges and the gifts which he used to give with a liberal hand, more abundantly than the kings who were before him.
---
311Mc 3:3131καὶ ἠπορεῖτο τῇ ψυχῇ αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐβουλεύσατο τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Περσίδα καὶ λαβεῖν τοὺς φόρους τῶν χωρῶν καὶ συναγαγεῖν ἀργύριον πολύ1Mc 3:31
And he was exceedingly perplexed in his mind, and he determined to go into Persia, and to take the tributes of those countries, and to gather much money.
---
321Mc 3:3232καὶ κατέλιπεν Λυσίαν ἄνθρωπον ἔνδοξον καὶ ἀπὸ γένους τῆς βασιλείας ἐπὶ τῶν πραγμάτων τοῦ βασιλέως ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου καὶ ἕως ὁρίων Αἰγύπτου1Mc 3:32
He left Lysias, an honorable man, and one of royal lineage, to be over the affairs of the king from the river Euphrates to the borders of Egypt,
---
331Mc 3:3333καὶ τρέφειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι αὐτόν1Mc 3:33
and to bring up his son Antiochus, until he came again.
---
341Mc 3:3434καὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων καὶ τοὺς ἐλέφαντας καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ περὶ πάντων ὧν ἠβούλετο καὶ περὶ τῶν κατοικούντων τὴν Ιουδαίαν καὶ Ιερουσαλημ1Mc 3:34
He delivered to Lysias half of his forces and the elephants, and gave him charge of all the things that he would have done, and concerning those who lived in Judea and in Jerusalem,
---
351Mc 3:3535ἀποστεῖλαι ἐπ’ αὐτοὺς δύναμιν τοῦ ἐκτρῖψαι καὶ ἐξᾶραι τὴν ἰσχὺν Ισραηλ καὶ τὸ κατάλειμμα Ιερουσαλημ καὶ ἆραι τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τοῦ τόπου1Mc 3:35
that he should send an army against them to root out and destroy the strength of Israel and the remnant of Jerusalem, and to take away their memory from the place,
---
361Mc 3:3636καὶ κατοικίσαι υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν καὶ κατακληροδοτῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν1Mc 3:36
and that he should make foreigners live in all their territory, and should divide their land to them by lot.
---
371Mc 3:3737καὶ ὁ βασιλεὺς παρέλαβεν τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων τὰς καταλειφθείσας καὶ ἀπῆρεν ἀπὸ Ἀντιοχείας ἀπὸ πόλεως βασιλείας αὐτοῦ ἔτους ἑβδόμου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ καὶ διεπέρασεν τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καὶ διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας1Mc 3:37
The king took the half that remained of the forces, and left Antioch, his royal city, in the one hundred forty seventh year;* and he passed over the river Euphrates, and went through the upper countries.
---
381Mc 3:3838καὶ ἐπέλεξεν Λυσίας Πτολεμαῖον τὸν Δορυμένους καὶ Νικάνορα καὶ Γοργίαν ἄνδρας δυνατοὺς τῶν φίλων τοῦ βασιλέως1Mc 3:38
¶Lysias chose Ptolemy the son of Dorymenes, Nicanor, and Gorgias, mighty men of the king’s friends;*
---
391Mc 3:3939καὶ ἀπέστειλεν μετ’ αὐτῶν τεσσαράκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ἑπτακισχιλίαν ἵππον τοῦ ἐλθεῖν εἰς γῆν Ιουδα καὶ καταφθεῖραι αὐτὴν κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως1Mc 3:39
and with them, he sent forty thousand infantry and seven thousand cavalry to go into the land of Judah and to destroy it, according to the word of the king.
---
401Mc 3:4040καὶ ἀπῆρεν σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτῶν καὶ ἦλθον καὶ παρενέβαλον πλησίον Αμμαους ἐν τῇ γῇ τῇ πεδινῇ1Mc 3:40
They set out with all their army, and came and encamped near Emmaus in the plain country.
---
411Mc 3:4141καὶ ἤκουσαν οἱ ἔμποροι τῆς χώρας τὸ ὄνομα αὐτῶν καὶ ἔλαβον ἀργύριον καὶ χρυσίον πολὺ σφόδρα καὶ πέδας καὶ ἦλθον εἰς τὴν παρεμβολὴν τοῦ λαβεῖν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς παῖδας καὶ προσετέθησαν πρὸς αὐτοὺς δύναμις Συρίας καὶ γῆς ἀλλοφύλων1Mc 3:41
The merchants of the country heard of their fame, and took silver and gold in large quantities, and fetters,* and came into the camp to take the children of Israel for slaves. Forces of Syria and of the land of the Philistines* joined with them.
---
421Mc 3:4242καὶ εἶδεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅτι ἐπληθύνθη τὰ κακὰ καὶ αἱ δυνάμεις παρεμβάλλουσιν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν καὶ ἐπέγνωσαν τοὺς λόγους τοῦ βασιλέως οὓς ἐνετείλατο ποιῆσαι τῷ λαῷ εἰς ἀπώλειαν καὶ συντέλειαν1Mc 3:42
¶Judas and his kindred saw that evils were multiplied, and that the forces were encamping in their borders. They learned about the king’s words which he had commanded, to destroy the people and make an end of them.
---
431Mc 3:4343καὶ εἶπαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀναστήσωμεν τὴν καθαίρεσιν τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ πολεμήσωμεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ τῶν ἁγίων1Mc 3:43
Then they each said to his neighbor, “Let’s repair the ruins of our people. Let’s fight for our people and the holy place.”
---
441Mc 3:4444καὶ ἠθροίσθη ἡ συναγωγὴ τοῦ εἶναι ἑτοίμους εἰς πόλεμον καὶ τοῦ προσεύξασθαι καὶ αἰτῆσαι ἔλεος καὶ οἰκτιρμούς1Mc 3:44
The congregation was gathered together, that they might be ready for battle, and that they might pray and ask for mercy and compassion.
---
451Mc 3:4545καὶ Ιερουσαλημ ἦν ἀοίκητος ὡς ἔρημος οὐκ ἦν ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος ἐκ τῶν γενημάτων αὐτῆς καὶ τὸ ἁγίασμα καταπατούμενον καὶ υἱοὶ ἀλλογενῶν ἐν τῇ ἄκρᾳ κατάλυμα τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐξήρθη τέρψις ἐξ Ιακωβ καὶ ἐξέλιπεν αὐλὸς καὶ κινύρα1Mc 3:45
Jerusalem was without inhabitant like a wilderness. There was none of her offspring who went in or went out. The sanctuary was trampled down. Children of foreigners were in the citadel. The Gentiles lived there. Joy was taken away from Jacob, and the pipe and the harp ceased.
---
461Mc 3:4646καὶ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν εἰς Μασσηφα κατέναντι Ιερουσαλημ ὅτι τόπος προσευχῆς ἦν ἐν Μασσηφα τὸ πρότερον τῷ Ισραηλ1Mc 3:46
They gathered themselves together, and came to Mizpeh, near Jerusalem; for in Mizpeh there used to be a place of prayer for Israel.
---
471Mc 3:4747καὶ ἐνήστευσαν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ περιεβάλοντο σάκκους καὶ σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν καὶ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν1Mc 3:47
They fasted that day, put on sackcloth, put ashes on their heads, tore their clothes,
---
481Mc 3:4848καὶ ἐξεπέτασαν τὸ βιβλίον τοῦ νόμου περὶ ὧν ἐξηρεύνων τὰ ἔθνη τὰ ὁμοιώματα τῶν εἰδώλων αὐτῶν1Mc 3:48
and opened the book of the law, to learn about the things for which the Gentiles consulted the images of their idols.
---
491Mc 3:4949καὶ ἤνεγκαν τὰ ἱμάτια τῆς ἱερωσύνης καὶ τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰς δεκάτας καὶ ἤγειραν τοὺς ναζιραίους οἳ ἐπλήρωσαν τὰς ἡμέρας1Mc 3:49
They brought the priests’ garments, the first fruits, and the tithes. They stirred up the Nazarites, who had accomplished their days.
---
501Mc 3:5050καὶ ἐβόησαν φωνῇ εἰς τὸν οὐρανὸν λέγοντες τί ποιήσωμεν τούτοις καὶ ποῦ αὐτοὺς ἀπαγάγωμεν1Mc 3:50
They cried aloud toward heaven, saying, “What should we do with these men? Where should we carry them away?
---
511Mc 3:5151καὶ τὰ ἅγιά σου καταπεπάτηνται καὶ βεβήλωνται καὶ οἱ ἱερεῖς σου ἐν πένθει καὶ ταπεινώσει1Mc 3:51
Your holy place is trampled down and profaned. Your priests mourn in humiliation.
---
521Mc 3:5252καὶ ἰδοὺ τὰ ἔθνη συνῆκται ἐφ’ ἡμᾶς τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς σὺ οἶδας ἃ λογίζονται ἐφ’ ἡμᾶς1Mc 3:52
Behold, the Gentiles are assembled together against us to destroy us. You know what things they imagine against us.
---
531Mc 3:5353πῶς δυνησόμεθα ὑποστῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτῶν ἐὰν μὴ σὺ βοηθήσῃς ἡμῖν1Mc 3:53
How will we be able to stand against them, unless you help us?”
---
541Mc 3:5454καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ1Mc 3:54
They sounded with the trumpets, and gave a loud shout.
---
551Mc 3:5555καὶ μετὰ τοῦτο κατέστησεν Ιουδας ἡγουμένους τοῦ λαοῦ χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηκοντάρχους καὶ δεκαδάρχους1Mc 3:55
¶And after this Judas appointed leaders of the people: captains of thousands, captains of hundreds, captains of fifties, and captains of tens.
---
561Mc 3:5656καὶ εἶπεν τοῖς οἰκοδομοῦσιν οἰκίας καὶ μνηστευομένοις γυναῖκας καὶ φυτεύουσιν ἀμπελῶνας καὶ δειλοῖς ἀποστρέφειν ἕκαστον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ κατὰ τὸν νόμον1Mc 3:56
He said to those who were building houses, were betrothing wives, were planting vineyards, and were fearful, that they should return, each man to his own house, according to the law.
---
571Mc 3:5757καὶ ἀπῆρεν ἡ παρεμβολή καὶ παρενέβαλον κατὰ νότον Αμμαους1Mc 3:57
The army marched out and encamped upon the south side of Emmaus.
---
581Mc 3:5858καὶ εἶπεν Ιουδας περιζώσασθε καὶ γίνεσθε εἰς υἱοὺς δυνατοὺς καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι εἰς πρωὶ τοῦ πολεμῆσαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν τούτοις τοῖς ἐπισυνηγμένοις ἐφ’ ἡμᾶς ἐξᾶραι ἡμᾶς καὶ τὰ ἅγια ἡμῶν1Mc 3:58
Judas said, “Arm yourselves and be valiant men! Be ready in the morning to fight with these Gentiles who are assembled together against us to destroy us and our holy place.
---
591Mc 3:5959ὅτι κρεῖσσον ἡμᾶς ἀποθανεῖν ἐν τῷ πολέμῳ ἢ ἐπιδεῖν ἐπὶ τὰ κακὰ τοῦ ἔθνους ἡμῶν καὶ τῶν ἁγίων1Mc 3:59
For it is better for us to die in battle than to see the calamities of our nation and the holy place.
---
601Mc 3:6060ὡς δ’ ἂν ᾖ θέλημα ἐν οὐρανῷ οὕτως ποιήσει1Mc 3:60
Nevertheless, as may be the will in heaven, so shall he do.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 04-Oct-2023 14:03:28 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top