www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 7:11ἔτους ἑνὸς καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐξῆλθεν Δημήτριος ὁ τοῦ Σελεύκου ἐκ Ῥώμης καὶ ἀνέβη σὺν ἀνδράσιν ὀλίγοις εἰς πόλιν παραθαλασσίαν καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ1Mc 7:1
¶In the one hundred fifty first year,* Demetrius the son of Seleucus came out of Rome, and went up with a few men to a city by the sea, and reigned there.
---
21Mc 7:22καὶ ἐγένετο ὡς εἰσεπορεύετο εἰς οἶκον βασιλείας πατέρων αὐτοῦ καὶ συνέλαβον αἱ δυνάμεις τὸν Ἀντίοχον καὶ τὸν Λυσίαν ἀγαγεῖν αὐτοὺς αὐτῷ1Mc 7:2
It came to pass, when he would go into the house of the kingdom of his fathers, that the army laid hands on Antiochus and Lysias, to bring them to him.
---
31Mc 7:33καὶ ἐγνώσθη αὐτῷ τὸ πρᾶγμα καὶ εἶπεν μή μοι δείξητε τὰ πρόσωπα αὐτῶν1Mc 7:3
The thing became known to him, and he said, “Don’t show me their faces!”
---
41Mc 7:44καὶ ἀπέκτειναν αὐτοὺς αἱ δυνάμεις καὶ ἐκάθισεν Δημήτριος ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτοῦ1Mc 7:4
So the army killed them. Then Demetrius sat upon the throne of his kingdom.
---
51Mc 7:55καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν πάντες ἄνδρες ἄνομοι καὶ ἀσεβεῖς ἐξ Ισραηλ καὶ Ἄλκιμος ἡγεῖτο αὐτῶν βουλόμενος ἱερατεύειν1Mc 7:5
¶All the lawless and ungodly men of Israel came to him. Alcimus was their leader, desiring to be high priest.
---
61Mc 7:66καὶ κατηγόρησαν τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν βασιλέα λέγοντες ἀπώλεσεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ πάντας τοὺς φίλους σου καὶ ἡμᾶς ἐσκόρπισεν ἀπὸ τῆς γῆς ἡμῶν1Mc 7:6
They accused the people to the king, saying, “Judas and his kindred have destroyed all your friends, and have scattered us from our own land.
---
71Mc 7:77νῦν οὖν ἀπόστειλον ἄνδρα ᾧ πιστεύεις καὶ πορευθεὶς ἰδέτω τὴν ἐξολέθρευσιν πᾶσαν ἣν ἐποίησεν ἡμῖν καὶ τῇ χώρᾳ τοῦ βασιλέως καὶ κολασάτω αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς ἐπιβοηθοῦντας αὐτοῖς1Mc 7:7
Now therefore send a man whom you trust, and let him go and see all the destruction which he has brought on us and the king’s country, and how he has punished them and all who helped them.”
---
81Mc 7:88καὶ ἐπέλεξεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βακχίδην τῶν φίλων τοῦ βασιλέως κυριεύοντα ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ μέγαν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ πιστὸν τῷ βασιλεῖ1Mc 7:8
So the king chose Bacchides, one of the king’s* friends, who was ruler in the country beyond the river, and was a great man in the kingdom, and faithful to the king.
---
91Mc 7:99καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν καὶ Ἄλκιμον τὸν ἀσεβῆ καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ1Mc 7:9
He sent him and that ungodly Alcimus, whom he made the high priest; and he commanded him to take vengeance upon the children of Israel.
---
101Mc 7:1010καὶ ἀπῇρον καὶ ἦλθον μετὰ δυνάμεως πολλῆς εἰς γῆν Ιουδα καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λόγοις εἰρηνικοῖς μετὰ δόλου1Mc 7:10
¶They marched away and came with a great army into the land of Judah. He sent messengers to Judas and his kindred with words of peace deceitfully.
---
111Mc 7:1111καὶ οὐ προσέσχον τοῖς λόγοις αὐτῶν εἶδον γὰρ ὅτι ἦλθαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς1Mc 7:11
They paid no attention to their words; for they saw that they had come with a great army.
---
121Mc 7:1212καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς Ἄλκιμον καὶ Βακχίδην συναγωγὴ γραμματέων ἐκζητῆσαι δίκαια1Mc 7:12
A group of scribes gathered together to Alcimus and Bacchides to seek just terms.
---
131Mc 7:1313καὶ πρῶτοι οἱ Ασιδαῖοι ἦσαν ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐπεζήτουν παρ’ αὐτῶν εἰρήνην1Mc 7:13
The* Hasidaeans were the first among the children of Israel who sought peace from them,
---
141Mc 7:1414εἶπον γάρ ἄνθρωπος ἱερεὺς ἐκ σπέρματος Ααρων ἦλθεν ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ οὐκ ἀδικήσει ἡμᾶς1Mc 7:14
for they said, “One who is a priest of the seed of Aaron has come with the army, and he will do us no wrong.”
---
151Mc 7:1515καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν λόγους εἰρηνικοὺς καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς λέγων οὐκ ἐκζητήσομεν ὑμῖν κακὸν καὶ τοῖς φίλοις ὑμῶν1Mc 7:15
He spoke with them words of peace, and swore to them, saying, “We won’t seek to harm you or your friends.”
---
161Mc 7:1616καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ καὶ συνέλαβεν ἐξ αὐτῶν ἑξήκοντα ἄνδρας καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ κατὰ τὸν λόγον ὃν ἔγραψεν αὐτόν1Mc 7:16
They trusted him. Then he seized sixty men of them, and killed them in one day, according to the word which was written,
---
171Mc 7:1717σάρκας ὁσίων σου καὶ αἷμα αὐτῶν ἐξέχεαν κύκλῳ Ιερουσαλημ καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς ὁ θάπτων1Mc 7:17
* The flesh of your saints and their blood was shed all around Jerusalem, and there was no one to bury them.
---
181Mc 7:1818καὶ ἐπέπεσεν αὐτῶν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος εἰς πάντα τὸν λαόν ὅτι εἶπον οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀλήθεια καὶ κρίσις παρέβησαν γὰρ τὴν στάσιν καὶ τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσαν1Mc 7:18
¶The fear and the dread of them fell upon all the people, for they said, “There is neither truth nor justice in them; for they have broken the covenant and the oath which they swore.”
---
191Mc 7:1919καὶ ἀπῆρεν Βακχίδης ἀπὸ Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βηθζαιθ καὶ ἀπέστειλεν καὶ συνέλαβεν πολλοὺς ἀπὸ τῶν μετ’ αὐτοῦ αὐτομολησάντων ἀνδρῶν καί τινας τοῦ λαοῦ καὶ ἔθυσεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ τὸ μέγα1Mc 7:19
Bacchides withdrew from Jerusalem, and encamped in Bezeth. He sent and seized many of the deserters who were with him, and some of the people, and he killed them, throwing them into a large pit.
---
201Mc 7:2020καὶ κατέστησεν τὴν χώραν τῷ Ἀλκίμῳ καὶ ἀφῆκεν μετ’ αὐτοῦ δύναμιν τοῦ βοηθεῖν αὐτῷ καὶ ἀπῆλθεν Βακχίδης πρὸς τὸν βασιλέα1Mc 7:20
He placed Alcimus in charge of the country and left with him a force to aid him. Then Bacchides went away to the king.
---
211Mc 7:2121καὶ ἠγωνίσατο Ἄλκιμος περὶ τῆς ἀρχιερωσύνης1Mc 7:21
¶Alcimus struggled to maintain his high priesthood.
---
221Mc 7:2222καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ ταράσσοντες τὸν λαὸν αὐτῶν καὶ κατεκράτησαν γῆν Ιουδα καὶ ἐποίησαν πληγὴν μεγάλην ἐν Ισραηλ1Mc 7:22
All those who troubled their people joined him, and they took control of the land of Judah, and did great damage in Israel.
---
231Mc 7:2323καὶ εἶδεν Ιουδας πᾶσαν τὴν κακίαν ἣν ἐποίησεν Ἄλκιμος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐν υἱοῖς Ισραηλ ὑπὲρ τὰ ἔθνη1Mc 7:23
Judas saw all the wrongs that Alcimus and his company had done among the children of Israel, even more than the Gentiles.
---
241Mc 7:2424καὶ ἐξῆλθεν εἰς πάντα τὰ ὅρια τῆς Ιουδαίας κυκλόθεν καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἀνδράσιν τοῖς αὐτομολήσασιν καὶ ἀνεστάλησαν τοῦ ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν χώραν1Mc 7:24
He went out into all the borders of Judea and took vengeance on the men who had deserted from him, and they were restrained from going out into the country.
---
251Mc 7:2525ὡς δὲ εἶδεν Ἄλκιμος ὅτι ἐνίσχυσεν Ιουδας καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔγνω ὅτι οὐ δύναται ὑποστῆναι αὐτούς καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ κατηγόρησεν αὐτῶν πονηρά1Mc 7:25
But when Alcimus saw that Judas and his company had grown strong, and knew that he was not able to withstand them, he returned to the king, and brought evil accusations against them.
---
261Mc 7:2626καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Νικάνορα ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ τῶν ἐνδόξων καὶ μισοῦντα καὶ ἐχθραίνοντα τῷ Ισραηλ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ἐξᾶραι τὸν λαόν1Mc 7:26
*Then the king sent Nicanor, one of his honorable princes, a man who hated Israel and was their enemy, and commanded him to destroy the people.
---
271Mc 7:2727καὶ ἦλθεν Νικάνωρ εἰς Ιερουσαλημ δυνάμει πολλῇ καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μετὰ δόλου λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων1Mc 7:27
Nicanor came to Jerusalem with a great army. He sent to Judas and his kindred deceitfully with words of peace, saying,
---
281Mc 7:2828μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν ἥξω ἐν ἀνδράσιν ὀλίγοις ἵνα ἴδω ὑμῶν τὰ πρόσωπα μετ’ εἰρήνης1Mc 7:28
“Let there be no battle between me and you; I will come with a few men, that I may see your faces in peace.”
---
291Mc 7:2929καὶ ἦλθεν πρὸς Ιουδαν καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους εἰρηνικῶς καὶ οἱ πολέμιοι ἕτοιμοι ἦσαν ἐξαρπάσαι τὸν Ιουδαν1Mc 7:29
He came to Judas, and they saluted one another peaceably. The enemies were ready to seize Judas by violence.
---
301Mc 7:3030καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγος τῷ Ιουδα ὅτι μετὰ δόλου ἦλθεν ἐπ’ αὐτόν καὶ ἐπτοήθη ἀπ’ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐβουλήθη ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ1Mc 7:30
This was known to Judas, that he came to him with deceit, and he was very afraid of him, and would see his face no more.
---
311Mc 7:3131καὶ ἔγνω Νικάνωρ ὅτι ἀπεκαλύφθη ἡ βουλὴ αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ιουδα ἐν πολέμῳ κατὰ Χαφαρσαλαμα1Mc 7:31
Nicanor found out that his plan was disclosed; and he went out to meet Judas in battle beside Capharsalama.
---
321Mc 7:3232καὶ ἔπεσον τῶν παρὰ Νικάνορος ὡσεὶ πεντακόσιοι ἄνδρες καὶ ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν Δαυιδ1Mc 7:32
About five hundred men of Nicanor’s army fell, and the rest fled into the city of David.
---
331Mc 7:3333καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀνέβη Νικάνωρ εἰς ὄρος Σιων καὶ ἐξῆλθον ἀπὸ τῶν ἱερέων ἐκ τῶν ἁγίων καὶ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ ἀσπάσασθαι αὐτὸν εἰρηνικῶς καὶ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν προσφερομένην ὑπὲρ τοῦ βασιλέως1Mc 7:33
¶After these things, Nicanor went up to mount Zion. Some of the priests came out of the sanctuary, with some of the elders of the people, to salute him peaceably, and to show him the whole burned sacrifice that was being offered for the king.
---
341Mc 7:3434καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς καὶ κατεγέλασεν αὐτῶν καὶ ἐμίανεν αὐτοὺς καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφάνως1Mc 7:34
He mocked them, laughed at them, derided them shamefully,* spoke arrogantly,
---
351Mc 7:3535καὶ ὤμοσεν μετὰ θυμοῦ λέγων ἐὰν μὴ παραδοθῇ Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ εἰς χεῖράς μου τὸ νῦν καὶ ἔσται ἐὰν ἐπιστρέψω ἐν εἰρήνῃ ἐμπυριῶ τὸν οἶκον τοῦτον καὶ ἐξῆλθεν μετὰ θυμοῦ μεγάλου1Mc 7:35
and swore in a rage, saying, “Unless Judas and his army are now delivered into my hands, it shall be that, if I return safely, I will burn up this house!” And he went out in a great rage.
---
361Mc 7:3636καὶ εἰσῆλθον οἱ ἱερεῖς καὶ ἔστησαν κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ ναοῦ καὶ ἔκλαυσαν καὶ εἶπον1Mc 7:36
The priests entered in, and stood before the altar and the temple; and they wept, and said,
---
371Mc 7:3737σὺ ἐξελέξω τὸν οἶκον τοῦτον ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομά σου ἐπ’ αὐτοῦ εἶναι οἶκον προσευχῆς καὶ δεήσεως τῷ λαῷ σου1Mc 7:37
“You chose this house to be called by your name, to be a house of prayer and supplication for your people.
---
381Mc 7:3838ποίησον ἐκδίκησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ καὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ αὐτοῦ καὶ πεσέτωσαν ἐν ῥομφαίᾳ μνήσθητι τῶν δυσφημιῶν αὐτῶν καὶ μὴ δῷς αὐτοῖς μονήν1Mc 7:38
Take vengeance on this man and his army, and let them fall by the sword. Remember their blasphemies, and don’t allow them to live any longer.”
---
391Mc 7:3939καὶ ἐξῆλθεν Νικάνωρ ἐξ Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ἐν Βαιθωρων καὶ συνήντησεν αὐτῷ δύναμις Συρίας1Mc 7:39
¶Then Nicanor went out from Jerusalem and encamped in Bethhoron, and there the Syrian army met him.
---
401Mc 7:4040καὶ Ιουδας παρενέβαλεν ἐν Αδασα ἐν τρισχιλίοις ἀνδράσιν καὶ προσηύξατο Ιουδας καὶ εἶπεν1Mc 7:40
Judas encamped in Adasa with three thousand men. Judas prayed and said,
---
411Mc 7:4141οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως ὅτε ἐδυσφήμησαν ἐξῆλθεν ὁ ἄγγελός σου καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας1Mc 7:41
“When those who came from the king blasphemed, your angel went out, and struck among them one hundred eighty-five thousand.
---
421Mc 7:4242οὕτως σύντριψον τὴν παρεμβολὴν ταύτην ἐνώπιον ἡμῶν σήμερον καὶ γνώτωσαν οἱ ἐπίλοιποι ὅτι κακῶς ἐλάλησεν ἐπὶ τὰ ἅγιά σου καὶ κρῖνον αὐτὸν κατὰ τὴν κακίαν αὐτοῦ1Mc 7:42
Even so, crush this army before us today, and let all the rest know that he has spoken wickedly against your sanctuary. Judge him according to his wickedness.”
---
431Mc 7:4343καὶ συνῆψαν αἱ παρεμβολαὶ εἰς πόλεμον τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς Αδαρ καὶ συνετρίβη ἡ παρεμβολὴ Νικάνορος καὶ ἔπεσεν αὐτὸς πρῶτος ἐν τῷ πολέμῳ1Mc 7:43
On the thirteenth day of the month Adar, the armies met in battle. Nicanor’s army was defeated, and he himself was the first to fall in the battle.
---
441Mc 7:4444ὡς δὲ εἶδεν ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὅτι ἔπεσεν Νικάνωρ ῥίψαντες τὰ ὅπλα ἔφυγον1Mc 7:44
Now when his army saw that Nicanor had fallen, they threw away their weapons and fled.
---
451Mc 7:4545καὶ κατεδίωκον αὐτοὺς ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς ἀπὸ Αδασα ἕως τοῦ ἐλθεῖν εἰς Γαζηρα καὶ ἐσάλπιζον ὀπίσω αὐτῶν ταῖς σάλπιγξιν τῶν σημασιῶν1Mc 7:45
They pursued them a day’s journey from Adasa until you come to* Gazara, and they sounded an alarm after them with the signal trumpets.
---
461Mc 7:4646καὶ ἐξῆλθον ἐκ πασῶν τῶν κωμῶν τῆς Ιουδαίας κυκλόθεν καὶ ὑπερεκέρων αὐτούς καὶ ἀπέστρεφον οὗτοι πρὸς τούτους καὶ ἔπεσον πάντες ῥομφαίᾳ καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς1Mc 7:46
Men came out of all the surrounding villages of Judea, and outflanked them. These turned them back on those, and they all fell by the sword. There wasn’t one of them left.
---
471Mc 7:4747καὶ ἔλαβον τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομήν καὶ τὴν κεφαλὴν Νικάνορος ἀφεῖλον καὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἣν ἐξέτεινεν ὑπερηφάνως καὶ ἤνεγκαν καὶ ἐξέτειναν παρὰ τῇ Ιερουσαλημ1Mc 7:47
The Jews took the spoils and the booty, and they cut off Nicanor’s head and his right hand, which he had stretched out so arrogantly, and brought them, and hung them up beside Jerusalem.
---
481Mc 7:4848καὶ ηὐφράνθη ὁ λαὸς σφόδρα καὶ ἤγαγον τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡμέραν εὐφροσύνης μεγάλην1Mc 7:48
The people were exceedingly glad, and they kept that day as a day of great gladness.
---
491Mc 7:4949καὶ ἔστησαν τοῦ ἄγειν κατ’ ἐνιαυτὸν τὴν ἡμέραν ταύτην τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ Αδαρ1Mc 7:49
*They ordained to keep this day year by year on the thirteenth day of Adar.
---
501Mc 7:5050καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα ἡμέρας ὀλίγας1Mc 7:50
So the land of Judah had rest a few days.
---
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 04-Oct-2023 13:18:45 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top