www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Mc 9:11καὶ ἤκουσεν Δημήτριος ὅτι ἔπεσεν Νικάνωρ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν πολέμῳ καὶ προσέθετο τὸν Βακχίδην καὶ τὸν Ἄλκιμον ἐκ δευτέρου ἀποστεῖλαι εἰς γῆν Ιουδα καὶ τὸ δεξιὸν κέρας μετ’ αὐτῶν1Mc 9:1
¶Demetrius heard that Nicanor had fallen with his forces in battle, and he sent Bacchides and Alcimus again into the land of Judah a second time, and the right wing of his army with them.
---
21Mc 9:22καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰς Γαλγαλα καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Μαισαλωθ τὴν ἐν Αρβηλοις καὶ προκατελάβοντο αὐτὴν καὶ ἀπώλεσαν ψυχὰς ἀνθρώπων πολλάς1Mc 9:2
They went by the way that leads to Gilgal, and encamped against Mesaloth, which is in Arbela, and took possession of it, and killed many people.
---
31Mc 9:33καὶ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ δευτέρου καὶ πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ παρενέβαλον ἐπὶ Ιερουσαλημ1Mc 9:3
The first month of the one hundred fifty-second year, * they encamped against Jerusalem.
---
41Mc 9:44καὶ ἀπῆραν καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Βερεαν ἐν εἴκοσι χιλιάσιν ἀνδρῶν καὶ δισχιλίᾳ ἵππῳ1Mc 9:4
Then they marched away and went to Berea with twenty thousand infantry and two thousand cavalry.
---
51Mc 9:55καὶ Ιουδας ἦν παρεμβεβληκὼς ἐν Ελασα καὶ τρισχίλιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ ἐκλεκτοί1Mc 9:5
Judas was encamped at Elasa with three thousand chosen men.
---
61Mc 9:66καὶ εἶδον τὸ πλῆθος τῶν δυνάμεων ὅτι πολλοί εἰσιν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα καὶ ἐξερρύησαν πολλοὶ ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς οὐ κατελείφθησαν ἐξ αὐτῶν ἀλλ’ ἢ ὀκτακόσιοι ἄνδρες1Mc 9:6
They saw the multitude of the forces, that they were many, and they were terrified. Many slipped away out of the army. There were not left of them more than eight hundred men.
---
71Mc 9:77καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι ἀπερρύη ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ καὶ ὁ πόλεμος ἔθλιβεν αὐτόν καὶ συνετρίβη τῇ καρδίᾳ ὅτι οὐκ εἶχεν καιρὸν συναγαγεῖν αὐτούς1Mc 9:7
¶Judas saw that his army slipped away and that the battle pressed upon him, and he was very troubled in spirit, because he had no time to gather them together, and he became faint.
---
81Mc 9:88καὶ ἐξελύθη καὶ εἶπεν τοῖς καταλειφθεῖσιν ἀναστῶμεν καὶ ἀναβῶμεν ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους ἡμῶν ἐὰν ἄρα δυνώμεθα πολεμῆσαι πρὸς αὐτούς1Mc 9:8
He said to those who were left, “Let’s arise and go up against our adversaries, if perhaps we may be able to fight with them.”
---
91Mc 9:99καὶ ἀπέστρεφον αὐτὸν λέγοντες οὐ μὴ δυνώμεθα ἀλλ’ ἢ σῴζωμεν τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς τὸ νῦν ἐπιστρέψωμεν καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν καὶ πολεμήσωμεν πρὸς αὐτούς ἡμεῖς δὲ ὀλίγοι1Mc 9:9
¶They tried to dissuade him, saying, “There is no way we are able; but let’s rather save our lives now. Let’s return again with our kindred, and fight against them; but we are too few.”
---
101Mc 9:1010καὶ εἶπεν Ιουδας μὴ γένοιτο ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο φυγεῖν ἀπ’ αὐτῶν καὶ εἰ ἤγγικεν ὁ καιρὸς ἡμῶν καὶ ἀποθάνωμεν ἐν ἀνδρείᾳ χάριν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ μὴ καταλίπωμεν αἰτίαν τῇ δόξῃ ἡμῶν1Mc 9:10
¶Judas said, “Let it not be so that I should do this thing, to flee from them. If our time has come, let’s die in a manly way for our kindred’s sake, and not leave a cause of reproach against our honor.”
---
111Mc 9:1111καὶ ἀπῆρεν ἡ δύναμις ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς καὶ ἔστησαν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ ἐμερίσθη ἡ ἵππος εἰς δύο μέρη καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται προεπορεύοντο τῆς δυνάμεως καὶ οἱ πρωταγωνισταὶ πάντες οἱ δυνατοί Βακχίδης δὲ ἦν ἐν τῷ δεξιῷ κέρατι1Mc 9:11
¶The army marched out from the camp, and stood to encounter them. The cavalry was divided into two companies, and the slingers and the archers went before the army, and all the mighty men that fought in the front of the battle.
---
121Mc 9:1212καὶ ἤγγισεν ἡ φάλαγξ ἐκ τῶν δύο μερῶν καὶ ἐφώνουν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ιουδου καὶ αὐτοὶ ταῖς σάλπιγξιν1Mc 9:12
Bacchides was in the right wing. The phalanx advanced on the two parts, and they blew with their trumpets.
---
131Mc 9:1313καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ ἀπὸ τῆς φωνῆς τῶν παρεμβολῶν καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος συνημμένος ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας1Mc 9:13
The men by Judas’ side sounded with their trumpets, and the earth shook with the shout of the armies, and the battle was joined, and continued from morning until evening.
---
141Mc 9:1414καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι Βακχίδης καὶ τὸ στερέωμα τῆς παρεμβολῆς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ συνῆλθον αὐτῷ πάντες οἱ εὔψυχοι τῇ καρδίᾳ1Mc 9:14
¶Judas saw that Bacchides and the strength of his army were on the right side, and all that were brave in heart went with him ,
---
151Mc 9:1515καὶ συνετρίβη τὸ δεξιὸν μέρος ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἐδίωκεν ὀπίσω αὐτῶν ἕως Αζωτου ὄρους1Mc 9:15
and the right wing was defeated by them, and he pursued after them to the mount Azotus.
---
161Mc 9:1616καὶ οἱ εἰς τὸ ἀριστερὸν κέρας εἶδον ὅτι συνετρίβη τὸ δεξιὸν κέρας καὶ ἐπέστρεψαν κατὰ πόδας Ιουδου καὶ τῶν μετ’ αὐτοῦ ἐκ τῶν ὄπισθεν1Mc 9:16
Those who were on the left wing saw that the right wing was defeated, and they turned and followed in the footsteps of Judas and of those who were with him.
---
171Mc 9:1717καὶ ἐβαρύνθη ὁ πόλεμος καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τούτων1Mc 9:17
The battle became desparate, and many on both sides fell wounded to death.
---
181Mc 9:1818καὶ Ιουδας ἔπεσεν καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον1Mc 9:18
Judas fell, and the rest fled.
---
191Mc 9:1919καὶ ἦρεν Ιωναθαν καὶ Σιμων Ιουδαν τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Μωδεϊν1Mc 9:19
¶Jonathan and Simon took Judas their brother, and buried him in the tomb of his ancestors at Modin.
---
201Mc 9:2020καὶ ἔκλαυσαν αὐτὸν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθουν ἡμέρας πολλὰς καὶ εἶπον1Mc 9:20
They wept for him. All Israel made great lamentation for him, and mourned many days, and said,
---
211Mc 9:2121πῶς ἔπεσεν δυνατὸς σῴζων τὸν Ισραηλ1Mc 9:21
“How is the mighty fallen, the savior of Israel!”
---
221Mc 9:2222καὶ τὰ περισσὰ τῶν λόγων Ιουδου καὶ τῶν πολέμων καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν ὧν ἐποίησεν καὶ τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὐ κατεγράφη πολλὰ γὰρ ἦν σφόδρα1Mc 9:22
The rest of the acts of Judas, and his wars, and the valiant deeds which he did, and his greatness, are not written; for they were exceedingly many.
---
231Mc 9:2323καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιουδου ἐξέκυψαν οἱ ἄνομοι ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις Ισραηλ καὶ ἀνέτειλαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀδικίαν1Mc 9:23
¶It came to pass after the death of Judas, that the lawless emerged within all the borders of Israel. All those who did iniquity rose up.
---
241Mc 9:2424ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγενήθη λιμὸς μέγας σφόδρα καὶ αὐτομόλησεν ἡ χώρα μετ’ αὐτῶν1Mc 9:24
In those days there was an exceedingly great famine, and the country went over to their side.
---
251Mc 9:2525καὶ ἐξέλεξεν Βακχίδης τοὺς ἀσεβεῖς ἄνδρας καὶ κατέστησεν αὐτοὺς κυρίους τῆς χώρας1Mc 9:25
Bacchides chose the ungodly men and made them rulers of the country.
---
261Mc 9:2626καὶ ἐξεζήτουν καὶ ἠρεύνων τοὺς φίλους Ιουδου καὶ ἦγον αὐτοὺς πρὸς Βακχίδην καὶ ἐξεδίκα αὐτοὺς καὶ ἐνέπαιζεν αὐτοῖς1Mc 9:26
They inquired and searched for the friends of Judas, and brought them to Bacchides, and he took vengeance on them and used them despitefully.
---
271Mc 9:2727καὶ ἐγένετο θλῖψις μεγάλη ἐν τῷ Ισραηλ ἥτις οὐκ ἐγένετο ἀφ’ ἧς ἡμέρας οὐκ ὤφθη προφήτης αὐτοῖς1Mc 9:27
There was great suffering in Israel, such as was not since the time prophets stopped appearing to them.
---
281Mc 9:2828καὶ ἠθροίσθησαν πάντες οἱ φίλοι Ιουδου καὶ εἶπον τῷ Ιωναθαν1Mc 9:28
¶All the friends of Judas were gathered together, and they said to Jonathan,
---
291Mc 9:2929ἀφ’ οὗ ὁ ἀδελφός σου Ιουδας τετελεύτηκεν καὶ ἀνὴρ ὅμοιος αὐτῷ οὐκ ἔστιν ἐξελθεῖν καὶ εἰσελθεῖν πρὸς τοὺς ἐχθροὺς καὶ Βακχίδην καὶ ἐν τοῖς ἐχθραίνουσιν τοῦ ἔθνους ἡμῶν1Mc 9:29
“Since your brother Judas has died, we have no man like him to go out against our enemies and Bacchides, and among those of our nation who hate us.
---
301Mc 9:3030νῦν οὖν σὲ ᾑρετισάμεθα σήμερον τοῦ εἶναι ἀντ’ αὐτοῦ ἡμῖν εἰς ἄρχοντα καὶ ἡγούμενον τοῦ πολεμῆσαι τὸν πόλεμον ἡμῶν1Mc 9:30
Now therefore we have chosen you this day to be our prince and leader in his place, that you may fight our battles.”
---
311Mc 9:3131καὶ ἐπεδέξατο Ιωναθαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν ἥγησιν καὶ ἀνέστη ἀντὶ Ιουδου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ1Mc 9:31
So Jonathan took the governance upon him at that time, and rose up in the place of his brother Judas.
---
321Mc 9:3232καὶ ἔγνω Βακχίδης καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι1Mc 9:32
¶When Bacchides found out, he tried to kill him.
---
331Mc 9:3333καὶ ἔγνω Ιωναθαν καὶ Σιμων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον Θεκωε καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ λάκκου Ασφαρ1Mc 9:33
Jonathan, and Simon his brother, and all who were with him, knew it; and they fled into the wilderness of Tekoah, and encamped by the water of the pool of Asphar.
---
341Mc 9:3434καὶ ἔγνω Βακχίδης τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων καὶ ἦλθεν αὐτὸς καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου1Mc 9:34
Bacchides found this out on the Sabbath day, and came—he and all his army—over the Jordan.
---
351Mc 9:3535καὶ ἀπέστειλεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἡγούμενον τοῦ ὄχλου καὶ παρεκάλεσεν τοὺς Ναβαταίους φίλους αὐτοῦ τοῦ παραθέσθαι αὐτοῖς τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν τὴν πολλήν1Mc 9:35
¶Jonathan sent his brother, a leader of the multitude, and implored his friends the Nabathaeans, that they might store their baggage, which was much, with them.
---
361Mc 9:3636καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Ιαμβρι οἱ ἐκ Μηδαβα καὶ συνέλαβον Ιωαννην καὶ πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἀπῆλθον ἔχοντες1Mc 9:36
The children of Jambri came out of Medaba, and seized John and all that he had, and went their way with it.
---
371Mc 9:3737μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀπήγγειλαν Ιωναθαν καὶ Σιμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ὅτι υἱοὶ Ιαμβρι ποιοῦσιν γάμον μέγαν καὶ ἄγουσιν τὴν νύμφην ἀπὸ Ναδαβαθ θυγατέρα ἑνὸς τῶν μεγάλων μεγιστάνων Χανααν μετὰ παραπομπῆς μεγάλης1Mc 9:37
¶But after these things, they brought word to Jonathan and Simon his brother that the children of Jambri were celebrating a great wedding, and were bringing the bride, a daughter of one of the great nobles of Canaan, from Nadabath with a large escort.
---
381Mc 9:3838καὶ ἐμνήσθησαν τοῦ αἵματος Ιωαννου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ ἀνέβησαν καὶ ἐκρύβησαν ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ ὄρους1Mc 9:38
They remembered John their brother, and went up, and hid themselves under the cover of the mountain.
---
391Mc 9:3939καὶ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ θροῦς καὶ ἀποσκευὴ πολλή καὶ ὁ νυμφίος ἐξῆλθεν καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς συνάντησιν αὐτῶν μετὰ τυμπάνων καὶ μουσικῶν καὶ ὅπλων πολλῶν1Mc 9:39
They lifted up their eyes and looked, and saw a great procession with much baggage. The bridegroom came out with his friends and his kindred to meet them with timbrels, musicians, and many weapons.
---
401Mc 9:4040καὶ ἐξανέστησαν ἐπ’ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον εἰς τὸ ὄρος καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν1Mc 9:40
They rose up against them from their ambush and killed them, and many fell wounded to death. The remnant fled into the mountain, and the Jews took all their spoils.
---
411Mc 9:4141καὶ μετεστράφη ὁ γάμος εἰς πένθος καὶ φωνὴ μουσικῶν αὐτῶν εἰς θρῆνον1Mc 9:41
So the wedding was turned into mourning, and the voice of their musicians into lamentation.
---
421Mc 9:4242καὶ ἐξεδίκησαν τὴν ἐκδίκησιν αἵματος ἀδελφοῦ αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψαν εἰς τὸ ἕλος τοῦ Ιορδάνου1Mc 9:42
They avenged fully the blood of their brother, and turned back to the marshes of the Jordan.
---
431Mc 9:4343καὶ ἤκουσεν Βακχίδης καὶ ἦλθεν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἕως τῶν κρηπίδων τοῦ Ιορδάνου ἐν δυνάμει πολλῇ1Mc 9:43
¶Bacchides heard it, and he came on the Sabbath day to the banks of Jordan with a great army.
---
441Mc 9:4444καὶ εἶπεν Ιωναθαν τοῖς παρ’ αὐτοῦ ἀναστῶμεν δὴ καὶ πολεμήσωμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν οὐ γάρ ἐστιν σήμερον ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν1Mc 9:44
Jonathan said to his company, “Let’s stand up now and fight for our lives, for things are different today than they were yesterday and the day before.
---
451Mc 9:4545ἰδοὺ γὰρ ὁ πόλεμος ἐξ ἐναντίας καὶ ἐξόπισθεν ἡμῶν τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ἕλος καὶ δρυμός οὐκ ἔστιν τόπος τοῦ ἐκκλῖναι1Mc 9:45
For, behold, the battle is before us and behind us. Moreover the water of the Jordan is on this side and on that side, and marsh and thicket. There is no place to escape.
---
461Mc 9:4646νῦν οὖν κεκράξατε εἰς τὸν οὐρανόν ὅπως διασωθῆτε ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν1Mc 9:46
Now therefore cry to heaven, that you may be delivered out of the hand of your enemies.”
---
471Mc 9:4747καὶ συνῆψεν ὁ πόλεμος καὶ ἐξέτεινεν Ιωναθαν τὴν χεῖρα αὐτοῦ πατάξαι τὸν Βακχίδην καὶ ἐξέκλινεν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω1Mc 9:47
So the battle was joined, and Jonathan stretched out his hand to strike Bacchides, and he turned away back from him.
---
481Mc 9:4848καὶ ἐνεπήδησεν Ιωναθαν καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ διεκολύμβησαν εἰς τὸ πέραν καὶ οὐ διέβησαν ἐπ’ αὐτοὺς τὸν Ιορδάνην1Mc 9:48
Jonathan and those who were with him leapt into the Jordan, and swam over to the other side. The enemy didn’t pass over the Jordan against them.
---
491Mc 9:4949ἔπεσον δὲ παρὰ Βακχίδου τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς χιλίους ἄνδρας1Mc 9:49
About a thousand men of Bacchides’ company fell that day;
---
501Mc 9:5050καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ᾠκοδόμησαν πόλεις ὀχυρὰς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ τὸ ὀχύρωμα τὸ ἐν Ιεριχω καὶ τὴν Αμμαους καὶ τὴν Βαιθωρων καὶ τὴν Βαιθηλ καὶ τὴν Θαμναθα Φαραθων καὶ τὴν Τεφων ἐν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ πύλαις καὶ μοχλοῖς1Mc 9:50
and he returned to Jerusalem. They built strong cities in Judea, the stronghold that was in Jericho, and Emmaus, Bethhoron, Bethel, Timnath, Pharathon, and Tephon, with high walls and gates and bars.
---
511Mc 9:5151καὶ ἔθετο φρουρὰν ἐν αὐτοῖς τοῦ ἐχθραίνειν τῷ Ισραηλ1Mc 9:51
He set garrisons in them to harass Israel.
---
521Mc 9:5252καὶ ὠχύρωσεν τὴν πόλιν τὴν Βαιθσουραν καὶ Γαζαρα καὶ τὴν ἄκραν καὶ ἔθετο ἐν αὐταῖς δυνάμεις καὶ παραθέσεις βρωμάτων1Mc 9:52
He fortified the city Bethsura, Gazara, and the citadel, and put troops and stores of food in them.
---
531Mc 9:5353καὶ ἔλαβεν τοὺς υἱοὺς τῶν ἡγουμένων τῆς χώρας ὅμηρα καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῇ ἄκρᾳ ἐν Ιερουσαλημ ἐν φυλακῇ1Mc 9:53
He took the sons of the chief men of the country for hostages, and put them under guard in the citadel at Jerusalem.
---
541Mc 9:5454καὶ ἐν ἔτει τρίτῳ καὶ πεντηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐπέταξεν Ἄλκιμος καθαιρεῖν τὸ τεῖχος τῆς αὐλῆς τῶν ἁγίων τῆς ἐσωτέρας καὶ καθεῖλεν τὰ ἔργα τῶν προφητῶν καὶ ἐνήρξατο τοῦ καθαιρεῖν1Mc 9:54
¶And in the one hundred fifty-third year,* in the second month, Alcimus gave orders to pull down the wall of the inner court of the sanctuary. He also pulled down the works of the prophets.
---
551Mc 9:5555ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπλήγη Ἄλκιμος καὶ ἐνεποδίσθη τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ ἀπεφράγη τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ παρελύθη καὶ οὐκ ἠδύνατο ἔτι λαλῆσαι λόγον καὶ ἐντείλασθαι περὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ1Mc 9:55
He began to pull down. At that time was Alcimus stricken, and his works were hindered; and his mouth was stopped, and he was taken with a palsy, and he could no more speak anything and give orders concerning his house.
---
561Mc 9:5656καὶ ἀπέθανεν Ἄλκιμος ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ βασάνου μεγάλης1Mc 9:56
Alcimus died at that time with great torment.
---
571Mc 9:5757καὶ εἶδεν Βακχίδης ὅτι ἀπέθανεν Ἄλκιμος καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα ἔτη δύο1Mc 9:57
Bacchides saw that Alcimus was dead, and he returned to the king. Then the land of Judah had rest for two years.
---
581Mc 9:5858καὶ ἐβουλεύσαντο πάντες οἱ ἄνομοι λέγοντες ἰδοὺ Ιωναθαν καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ κατοικοῦσιν πεποιθότες νῦν οὖν ἀνάξομεν τὸν Βακχίδην καὶ συλλήμψεται αὐτοὺς πάντας ἐν νυκτὶ μιᾷ1Mc 9:58
¶Then all the lawless men took counsel, saying, “Behold, Jonathan and his men are dwelling at ease and in security. Now therefore we will bring Bacchides, and he will capture them all in one night.
---
591Mc 9:5959καὶ πορευθέντες συνεβουλεύσαντο αὐτῷ1Mc 9:59
They went and consulted with him.
---
601Mc 9:6060καὶ ἀπῆρεν τοῦ ἐλθεῖν μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ ἀπέστειλεν λάθρᾳ ἐπιστολὰς πᾶσιν τοῖς συμμάχοις αὐτοῦ τοῖς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ὅπως συλλάβωσιν τὸν Ιωναθαν καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠδύναντο ὅτι ἐγνώσθη ἡ βουλὴ αὐτῶν1Mc 9:60
He marched out and came with a great army, and sent letters secretly to all his allies who were in Judea, that they should seize Jonathan and those who were with him; but they couldn’t, because their plan was known to them.
---
611Mc 9:6161καὶ συνέλαβον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῆς χώρας τῶν ἀρχηγῶν τῆς κακίας εἰς πεντήκοντα ἄνδρας καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς1Mc 9:61
Jonathan’s men seized about fifty of the men of the country who were authors of the wickedness, and he killed them.
---
621Mc 9:6262καὶ ἐξεχώρησεν Ιωναθαν καὶ Σιμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ εἰς Βαιθβασι τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ καθῃρημένα αὐτῆς καὶ ἐστερέωσαν αὐτήν1Mc 9:62
Jonathan, Simon, and those who were with him, went away to Bethbasi, which is in the wilderness, and he built up that which had been pulled down, and they made it strong.
---
631Mc 9:6363καὶ ἔγνω Βακχίδης καὶ συνήγαγεν πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ καὶ τοῖς ἐκ τῆς Ιουδαίας παρήγγειλεν1Mc 9:63
Bacchides found out about it, and he gathered together all his multitude, and sent orders to those who were of Judea.
---
641Mc 9:6464καὶ ἐλθὼν παρενέβαλεν ἐπὶ Βαιθβασι καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησεν μηχανάς1Mc 9:64
He went and encamped against Bethbasi and fought against it many days, and made engines of war.
---
651Mc 9:6565καὶ ἀπέλιπεν Ιωναθαν Σιμωνα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ πόλει καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὴν χώραν καὶ ἦλθεν ἐν ἀριθμῷ1Mc 9:65
¶Jonathan left his brother Simon in the city, and went out into the country, and he went with a few men.
---
661Mc 9:6666καὶ ἐπάταξεν Οδομηρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς Φασιρων ἐν τῷ σκηνώματι αὐτῶν καὶ ἤρξαντο τύπτειν καὶ ἀνέβαινον ἐν ταῖς δυνάμεσιν1Mc 9:66
He struck Odomera and his kindred, and the children of Phasiron in their tents.
---
671Mc 9:6767καὶ Σιμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐνεπύρισαν τὰς μηχανάς1Mc 9:67
They began to strike them, and to go up with their forces. Then Simon and those who were with him went out of the city, and set the engines of war on fire,
---
681Mc 9:6868καὶ ἐπολέμησαν πρὸς τὸν Βακχίδην καὶ συνετρίβη ὑπ’ αὐτῶν καὶ ἔθλιβον αὐτὸν σφόδρα ὅτι ἦν ἡ βουλὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ἔφοδος αὐτοῦ κενή1Mc 9:68
and fought against Bacchides, and he was defeated by them. They afflicted him severely; for his counsel and expedition was in vain.
---
691Mc 9:6969καὶ ὠργίσθη ἐν θυμῷ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀνόμοις τοῖς συμβουλεύσασιν αὐτῷ ἐλθεῖν εἰς τὴν χώραν καὶ ἀπέκτεινεν ἐξ αὐτῶν πολλοὺς καὶ ἐβουλεύσατο τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ1Mc 9:69
They were very angry with the lawless men who gave him counsel to come into the country, and they killed many of them. Then he decided to depart into his own land.
---
701Mc 9:7070καὶ ἐπέγνω Ιωναθαν καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρέσβεις τοῦ συνθέσθαι πρὸς αὐτὸν εἰρήνην καὶ ἀποδοῦναι αὐτοῖς τὴν αἰχμαλωσίαν1Mc 9:70
¶Jonathan learned of this and sent ambassadors to him, to the end that they should make peace with him, and that he should restore to them the captives.
---
711Mc 9:7171καὶ ἐπεδέξατο καὶ ἐποίησεν κατὰ τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ ὤμοσεν αὐτῷ μὴ ἐκζητῆσαι αὐτῷ κακὸν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ1Mc 9:71
He accepted the thing, and did according to his words, and swore to him that he would not seek his harm all the days of his life.
---
721Mc 9:7272καὶ ἀπέδωκεν αὐτῷ τὴν αἰχμαλωσίαν ἣν ᾐχμαλώτευσεν τὸ πρότερον ἐκ γῆς Ιουδα καὶ ἀποστρέψας ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ἐλθεῖν εἰς τὰ ὅρια αὐτῶν1Mc 9:72
He restored to him the captives which he had taken before out of the land of Judah, and he returned and departed into his own land, and didn’t come any more into their borders.
---
731Mc 9:7373καὶ κατέπαυσεν ῥομφαία ἐξ Ισραηλ καὶ ᾤκησεν Ιωναθαν ἐν Μαχμας καὶ ἤρξατο Ιωναθαν κρίνειν τὸν λαὸν καὶ ἠφάνισεν τοὺς ἀσεβεῖς ἐξ Ισραηλ1Mc 9:73
Thus the sword ceased from Israel. Jonathan lived at Michmash. Jonathan began to judge the people; and he destroyed the ungodly out of Israel.
---
« Ch 8» Ch 10

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 03:37:47 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top