www.katabiblon.com

Ἔσδρας Βʹ (Ἔσδρας - Νεεμίας) - עזרא and נחמיה

2 Esdras [2 Ezra] - Ezra and Nechemiyah [Nehemiah]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Neh 9:381καὶ ἐν πᾶσι τούτοις ἡμεῖς διατιθέμεθα πίστιν καὶ γράφομεν καὶ ἐπισφραγίζουσιν πάντες ἄρχοντες ἡμῶν Λευῖται ἡμῶν ἱερεῖς ἡμῶνNeh 9:38
Yet for all this, we make a sure covenant, and write it; and our princes, our Levites, and our priests, seal to it.”
Neh 10:1Neh 10:1וּבְכָל־זֹ֕את אֲנַ֛חְנוּ כֹּרְתִ֥ים אֲמָנָ֖ה וְכֹתְבִ֑ים וְעַל֙ הֶֽחָת֔וּם שָׂרֵ֥ינוּ לְוִיֵּ֖נוּ כֹּהֲנֵֽינוּ׃Neh 9:38
Yet for all this, we make a sure covenant, and write it; and our princes, our Levites, and our priests, seal to it.”
2Neh 10:12καὶ ἐπὶ τῶν σφραγιζόντων Νεεμιας υἱὸς Αχαλια καὶ ΣεδεκιαςNeh 10:1
¶Now those who sealed were: Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, and Zedekiah,
Neh 10:2Neh 10:2וְעַ֖ל הַחֲתוּמִ֑ים נְחֶמְיָ֧ה הַתִּרְשָׁ֛תָא בֶּן־חֲכַלְיָ֖ה וְצִדְקִיָּֽה׃Neh 10:1
¶Now those who sealed were: Nehemiah the governor, the son of Hacaliah, and Zedekiah,
3Neh 10:23υἱὸς Σαραια καὶ Αζαρια καὶ ΙερμιαNeh 10:2
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Neh 10:3Neh 10:3שְׂרָיָ֥ה עֲזַרְיָ֖ה יִרְמְיָֽה׃Neh 10:2
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
4Neh 10:34Φασουρ Αμαρια ΜελχιαNeh 10:3
Pashhur, Amariah, Malchijah,
Neh 10:4Neh 10:4פַּשְׁח֥וּר אֲמַרְיָ֖ה מַלְכִּיָּֽה׃Neh 10:3
Pashhur, Amariah, Malchijah,
5Neh 10:45Ατους Σεβανι ΜαλουχNeh 10:4
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Neh 10:5Neh 10:5חַטּ֥וּשׁ שְׁבַנְיָ֖ה מַלּֽוּךְ׃Neh 10:4
Hattush, Shebaniah, Malluch,
6Neh 10:56Ιραμ Μεραμωθ ΑβδιαNeh 10:5
Harim, Meremoth, Obadiah,
Neh 10:6Neh 10:6חָרִ֥ם מְרֵמ֖וֹת עֹֽבַדְיָֽה׃Neh 10:5
Harim, Meremoth, Obadiah,
7Neh 10:67Δανιηλ Γαναθων ΒαρουχNeh 10:6
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Neh 10:7Neh 10:7דָּנִיֵּ֥אל גִּנְּת֖וֹן בָּרֽוּךְ׃Neh 10:6
Daniel, Ginnethon, Baruch,
8Neh 10:78Μεσουλαμ Αβια ΜιαμινNeh 10:7
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Neh 10:8Neh 10:8מְשֻׁלָּ֥ם אֲבִיָּ֖ה מִיָּמִֽן׃Neh 10:7
Meshullam, Abijah, Mijamin,
9Neh 10:89Μααζια Βελγαι Σαμαια οὗτοι ἱερεῖςNeh 10:8
Maaziah, Bilgai, Shemaiah; these were the priests.
Neh 10:9Neh 10:9מַֽעַזְיָ֥ה בִלְגַּ֖י שְׁמַֽעְיָ֑ה אֵ֖לֶּה הַכֹּהֲנִֽים׃ ס Neh 10:8
Maaziah, Bilgai, Shemaiah; these were the priests.
10Neh 10:910καὶ οἱ Λευῖται Ἰησοῦς υἱὸς Αζανια Βαναιου ἀπὸ υἱῶν Ηναδαδ ΚαδμιηλNeh 10:9
The Levites: namely, Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Neh 10:10Neh 10:10וְֽהַלְוִיִּ֑ם וְיֵשׁ֙וּעַ֙ בֶּן־אֲזַנְיָ֔ה בִּנּ֕וּי מִבְּנֵ֥י חֵנָדָ֖ד קַדְמִיאֵֽל׃Neh 10:9
The Levites: namely, Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
11Neh 10:1011καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Σαβανια Ωδουια Καλιτα Φελεϊα ΑνανNeh 10:10
and their brothers, Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
Neh 10:11Neh 10:11וַאֲחֵיהֶ֑ם שְׁבַנְיָ֧ה הֽוֹדִיָּ֛ה קְלִיטָ֖א פְּלָאיָ֥ה חָנָֽן׃Neh 10:10
and their brothers, Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
12Neh 10:1112Μιχα Ροωβ ΕσεβιαςNeh 10:11
Mica, Rehob, Hashabiah,
Neh 10:12Neh 10:12מִיכָ֥א רְח֖וֹב חֲשַׁבְיָֽה׃Neh 10:11
Mica, Rehob, Hashabiah,
13Neh 10:1213Ζαχωρ Σαραβια ΣεβανιαNeh 10:12
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Neh 10:13Neh 10:13זַכּ֥וּר שֵׁרֵֽבְיָ֖ה שְׁבַנְיָֽה׃Neh 10:12
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
14Neh 10:1314Ωδουια υἱοὶ ΒανουναιNeh 10:13
Hodiah, Bani, Beninu.
Neh 10:14Neh 10:14הוֹדִיָּ֥ה בָנִ֖י בְּנִֽינוּ׃ ס Neh 10:13
Hodiah, Bani, Beninu.
15Neh 10:1415ἄρχοντες τοῦ λαοῦ Φορος Φααθμωαβ Ηλαμ Ζαθουια υἱοὶNeh 10:14
The chiefs of the people: Parosh, Pahathmoab, Elam, Zattu, Bani,
Neh 10:15Neh 10:15רָאשֵׁ֖י הָעָ֑ם פַּרְעֹשׁ֙ פַּחַ֣ת מוֹאָ֔ב עֵילָ֥ם זַתּ֖וּא בָּנִֽי׃Neh 10:14
The chiefs of the people: Parosh, Pahathmoab, Elam, Zattu, Bani,
16Neh 10:1516Βανι Ασγαδ ΒηβαιNeh 10:15
Bunni, Azgad, Bebai,
Neh 10:16Neh 10:16בֻּנִּ֥י עַזְגָּ֖ד בֵּבָֽי׃Neh 10:15
Bunni, Azgad, Bebai,
17Neh 10:1617Εδανια Βαγοι ΗδινNeh 10:16
Adonijah, Bigvai, Adin,
Neh 10:17Neh 10:17אֲדֹנִיָּ֥ה בִגְוַ֖י עָדִֽין׃Neh 10:16
Adonijah, Bigvai, Adin,
18Neh 10:1718Ατηρ Εζεκια ΑζουρNeh 10:17
Ater, Hezekiah, Azzur,
Neh 10:18Neh 10:18אָטֵ֥ר חִזְקִיָּ֖ה עַזּֽוּר׃Neh 10:17
Ater, Hezekiah, Azzur,
19Neh 10:1819Οδουια Ησαμ ΒησιNeh 10:18
Hodiah, Hashum, Bezai,
Neh 10:19Neh 10:19הוֹדִיָּ֥ה חָשֻׁ֖ם בֵּצָֽי׃Neh 10:18
Hodiah, Hashum, Bezai,
20Neh 10:1920Αριφ Αναθωθ ΝωβαιNeh 10:19
Hariph, Anathoth, Nobai,
Neh 10:20Neh 10:20חָרִ֥יף עֲנָת֖וֹת ‏{ נובי נֵיבָֽי׃ }‏
———
Ketib: נובי ⬪ Qere: נֵיבָֽי׃
Neh 10:19
Hariph, Anathoth, Nobai,
21Neh 10:2021Μαγαφης Μεσουλαμ ΗζιρNeh 10:20
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Neh 10:21Neh 10:21מַגְפִּיעָ֥שׁ מְשֻׁלָּ֖ם חֵזִֽיר׃Neh 10:20
Magpiash, Meshullam, Hezir,
22Neh 10:2122Μεσωζεβηλ Σαδδουκ ΙεδδουαNeh 10:21
Meshezabel, Zadok, Jaddua,
Neh 10:22Neh 10:22מְשֵׁיזַבְאֵ֥ל צָד֖וֹק יַדּֽוּעַ׃Neh 10:21
Meshezabel, Zadok, Jaddua,
23Neh 10:2223Φαλτια Αναν ΑναιαNeh 10:22
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Neh 10:23Neh 10:23פְּלַטְיָ֥ה חָנָ֖ן עֲנָיָֽה׃Neh 10:22
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
24Neh 10:2324Ωσηε Ανανια ΑσουβNeh 10:23
Hoshea, Hananiah, Hasshub,
Neh 10:24Neh 10:24הוֹשֵׁ֥עַ חֲנַנְיָ֖ה חַשּֽׁוּב׃Neh 10:23
Hoshea, Hananiah, Hasshub,
25Neh 10:2425Αλωης Φαλαϊ ΣωβηκNeh 10:24
Hallohesh, Pilha, Shobek,
Neh 10:25Neh 10:25הַלּוֹחֵ֥שׁ פִּלְחָ֖א שׁוֹבֵֽק׃Neh 10:24
Hallohesh, Pilha, Shobek,
26Neh 10:2526Ραουμ Εσαβανα ΜαασαιαNeh 10:25
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Neh 10:26Neh 10:26רְח֥וּם חֲשַׁבְנָ֖ה מַעֲשֵׂיָֽה׃Neh 10:25
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
27Neh 10:2627καὶ Αϊα Αιναν ΗνανNeh 10:26
and Ahiah, Hanan, Anan,
Neh 10:27Neh 10:27וַאֲחִיָּ֥ה חָנָ֖ן עָנָֽן׃Neh 10:26
and Ahiah, Hanan, Anan,
28Neh 10:2728Μαλουχ Ηραμ ΒααναNeh 10:27
Malluch, Harim, Baanah.
Neh 10:28Neh 10:28מַלּ֥וּךְ חָרִ֖ם בַּעֲנָֽה׃Neh 10:27
Malluch, Harim, Baanah.
29Neh 10:2829καὶ οἱ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται οἱ πυλωροί οἱ ᾄδοντες οἱ ναθινιμ καὶ πᾶς ὁ προσπορευόμενος ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς πρὸς νόμον τοῦ θεοῦ γυναῖκες αὐτῶν υἱοὶ αὐτῶν θυγατέρες αὐτῶν πᾶς ὁ εἰδὼς καὶ συνίωνNeh 10:28
The rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinim, and all those who had separated themselves from the peoples of the lands to the law of God, their wives, their sons, and their daughters, everyone who had knowledge, and understanding—
Neh 10:29Neh 10:29וּשְׁאָ֣ר הָעָ֡ם הַכֹּהֲנִ֣ים הַ֠לְוִיִּם הַשּׁוֹעֲרִ֨ים הַמְשֹׁרְרִ֜ים הַנְּתִינִ֗ים וְֽכָל־הַנִּבְדָּ֞ל מֵעַמֵּ֤י הָאֲרָצוֹת֙ אֶל־תּוֹרַ֣ת הָאֱלֹהִ֔ים נְשֵׁיהֶ֖ם בְּנֵיהֶ֣ם וּבְנֹתֵיהֶ֑ם כֹּ֖ל יוֹדֵ֥עַ מֵבִֽין׃Neh 10:28
The rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinim, and all those who had separated themselves from the peoples of the lands to the law of God, their wives, their sons, and their daughters, everyone who had knowledge, and understanding—
30Neh 10:2930ἐνίσχυον ἐπὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν κατηράσαντο αὐτοὺς καὶ εἰσήλθοσαν ἐν ἀρᾷ καὶ ἐν ὅρκῳ τοῦ πορεύεσθαι ἐν νόμῳ τοῦ θεοῦ ὃς ἐδόθη ἐν χειρὶ Μωυσῆ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου ἡμῶν καὶ κρίματα αὐτοῦNeh 10:29
they joined with their brothers, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God’s law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of Yahweh our Lord, and his ordinances and his statutes;
Neh 10:30Neh 10:30מַחֲזִיקִ֣ים עַל־אֲחֵיהֶם֮ אַדִּירֵיהֶם֒ וּבָאִ֞ים בְּאָלָ֣ה וּבִשְׁבוּעָ֗ה לָלֶ֙כֶת֙ בְּתוֹרַ֣ת הָאֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֣ר נִתְּנָ֔ה בְּיַ֖ד מֹשֶׁ֣ה עֶֽבֶד־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְלִשְׁמ֣וֹר וְלַעֲשׂ֗וֹת אֶת־כָּל־מִצְוֹת֙ יְהוָ֣ה אֲדֹנֵ֔ינוּ וּמִשְׁפָּטָ֖יו וְחֻקָּֽיו׃Neh 10:29
they joined with their brothers, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God’s law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of Yahweh our Lord, and his ordinances and his statutes;
31Neh 10:3031καὶ τοῦ μὴ δοῦναι θυγατέρας ἡμῶν τοῖς λαοῖς τῆς γῆς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν οὐ λημψόμεθα τοῖς υἱοῖς ἡμῶνNeh 10:30
and that we would not give our daughters to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons;
Neh 10:31Neh 10:31וַאֲשֶׁ֛ר לֹא־נִתֵּ֥ן בְּנֹתֵ֖ינוּ לְעַמֵּ֣י הָאָ֑רֶץ וְאֶת־בְּנֹ֣תֵיהֶ֔ם לֹ֥א נִקַּ֖ח לְבָנֵֽינוּ׃Neh 10:30
and that we would not give our daughters to the peoples of the land, nor take their daughters for our sons;
32Neh 10:3132καὶ λαοὶ τῆς γῆς οἱ φέροντες τοὺς ἀγορασμοὺς καὶ πᾶσαν πρᾶσιν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ἀποδόσθαι οὐκ ἀγορῶμεν παρ’ αὐτῶν ἐν σαββάτῳ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἁγίᾳ καὶ ἀνήσομεν τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον καὶ ἀπαίτησιν πάσης χειρόςNeh 10:31
and if the peoples of the land bring wares or any grain on the Sabbath day to sell, that we would not buy of them on the Sabbath, or on a holy day; and that we would forego the seventh year, and the exaction of every debt.
Neh 10:32Neh 10:32וְעַמֵּ֣י הָאָ֡רֶץ הַֽמְבִיאִים֩ אֶת־הַמַּקָּח֨וֹת וְכָל־שֶׁ֜בֶר בְּי֤וֹם הַשַּׁבָּת֙ לִמְכּ֔וֹר לֹא־נִקַּ֥ח מֵהֶ֛ם בַּשַּׁבָּ֖ת וּבְי֣וֹם קֹ֑דֶשׁ וְנִטֹּ֛שׁ אֶת־הַשָּׁנָ֥ה הַשְּׁבִיעִ֖ית וּמַשָּׁ֥א כָל־יָֽד׃Neh 10:31
and if the peoples of the land bring wares or any grain on the Sabbath day to sell, that we would not buy of them on the Sabbath, or on a holy day; and that we would forego the seventh year, and the exaction of every debt.
33Neh 10:3233καὶ στήσομεν ἐφ’ ἡμᾶς ἐντολὰς δοῦναι ἐφ’ ἡμᾶς τρίτον τοῦ διδράχμου κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς δουλείαν οἴκου θεοῦ ἡμῶνNeh 10:32
Also we made ordinances for ourselves, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Neh 10:33Neh 10:33וְהֶעֱמַ֤דְנוּ עָלֵ֙ינוּ֙ מִצְוֹ֔ת לָתֵ֥ת עָלֵ֛ינוּ שְׁלִשִׁ֥ית הַשֶּׁ֖קֶל בַּשָּׁנָ֑ה לַעֲבֹדַ֖ת בֵּ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ׃Neh 10:32
Also we made ordinances for ourselves, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
34Neh 10:3334εἰς ἄρτους τοῦ προσώπου καὶ θυσίαν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐνδελεχισμοῦ τῶν σαββάτων τῶν νουμηνιῶν εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ εἰς τὰ ἅγια καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας ἐξιλάσασθαι περὶ Ισραηλ καὶ εἰς ἔργα οἴκου θεοῦ ἡμῶνNeh 10:33
for the show bread, and for the continual meal offering, and for the continual burnt offering, for the Sabbaths, for the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
Neh 10:34Neh 10:34לְלֶ֣חֶם הַֽמַּעֲרֶ֡כֶת וּמִנְחַ֣ת הַתָּמִ֣יד וּלְעוֹלַ֣ת הַ֠תָּמִיד הַשַּׁבָּת֨וֹת הֶחֳדָשִׁ֜ים לַמּוֹעֲדִ֗ים וְלַקֳּדָשִׁים֙ וְלַ֣חַטָּא֔וֹת לְכַפֵּ֖ר עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וְכֹ֖ל מְלֶ֥אכֶת בֵּית־אֱלֹהֵֽינוּ׃ ס Neh 10:33
for the show bread, and for the continual meal offering, and for the continual burnt offering, for the Sabbaths, for the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
35Neh 10:3435καὶ κλήρους ἐβάλομεν περὶ κλήρου ξυλοφορίας οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ ὁ λαός ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν εἰς οἶκον πατριῶν ἡμῶν εἰς καιροὺς ἀπὸ χρόνων ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτόν ἐκκαῦσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳNeh 10:34
We cast lots, the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers’ houses, at times appointed, year by year, to burn on the altar of Yahweh our God, as it is written in the law;
Neh 10:35Neh 10:35וְהַגּוֹרָל֨וֹת הִפַּ֜לְנוּ עַל־קֻרְבַּ֣ן הָעֵצִ֗ים הַכֹּהֲנִ֣ים הַלְוִיִּם֮ וְהָעָם֒ לְ֠הָבִיא לְבֵ֨ית אֱלֹהֵ֧ינוּ לְבֵית־אֲבֹתֵ֛ינוּ לְעִתִּ֥ים מְזֻמָּנִ֖ים שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֑ה לְבַעֵ֗ר עַל־מִזְבַּח֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ כַּכָּת֖וּב בַּתּוֹרָֽה׃Neh 10:34
We cast lots, the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers’ houses, at times appointed, year by year, to burn on the altar of Yahweh our God, as it is written in the law;
36Neh 10:3536καὶ ἐνέγκαι τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς ἡμῶν καὶ πρωτογενήματα καρποῦ παντὸς ξύλου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν εἰς οἶκον κυρίουNeh 10:35
and to bring the first fruits of our ground, and the first fruits of all fruit of all kinds of trees, year by year, to the house of Yahweh;
Neh 10:36Neh 10:36וּלְהָבִ֞יא אֶת־בִּכּוּרֵ֣י אַדְמָתֵ֗נוּ וּבִכּוּרֵ֛י כָּל־פְּרִ֥י כָל־עֵ֖ץ שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֑ה לְבֵ֖ית יְהוָֽה׃Neh 10:35
and to bring the first fruits of our ground, and the first fruits of all fruit of all kinds of trees, year by year, to the house of Yahweh;
37Neh 10:3637καὶ τὰ πρωτότοκα υἱῶν ἡμῶν καὶ κτηνῶν ἡμῶν ὡς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ καὶ τὰ πρωτότοκα βοῶν ἡμῶν καὶ ποιμνίων ἡμῶν ἐνέγκαι εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς λειτουργοῦσιν ἐν οἴκῳ θεοῦ ἡμῶνNeh 10:36
also the firstborn of our sons, and of our livestock, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God;
Neh 10:37Neh 10:37וְאֶת־בְּכֹר֤וֹת בָּנֵ֙ינוּ֙ וּבְהֶמְתֵּ֔ינוּ כַּכָּת֖וּב בַּתּוֹרָ֑ה וְאֶת־בְּכוֹרֵ֨י בְקָרֵ֜ינוּ וְצֹאנֵ֗ינוּ לְהָבִיא֙ לְבֵ֣ית אֱלֹהֵ֔ינוּ לַכֹּ֣הֲנִ֔ים הַמְשָׁרְתִ֖ים בְּבֵ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ׃Neh 10:36
also the firstborn of our sons, and of our livestock, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, to the priests who minister in the house of our God;
38Neh 10:3738καὶ τὴν ἀπαρχὴν σίτων ἡμῶν καὶ τὸν καρπὸν παντὸς ξύλου οἴνου καὶ ἐλαίου οἴσομεν τοῖς ἱερεῦσιν εἰς γαζοφυλάκιον οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ δεκάτην γῆς ἡμῶν τοῖς Λευίταις καὶ αὐτοὶ οἱ Λευῖται δεκατοῦντες ἐν πάσαις πόλεσιν δουλείας ἡμῶνNeh 10:37
and that we should bring the first fruits of our dough, and our wave offerings, and the fruit of all kinds of trees, the new wine and the oil, to the priests, to the rooms of the house of our God; and the tithes of our ground to the Levites; for they, the Levites, take the tithes in all the cities of our tillage.
Neh 10:38Neh 10:38וְאֶת־רֵאשִׁ֣ית עֲרִיסֹתֵ֣ינוּ וּ֠תְרוּמֹתֵינוּ וּפְרִ֨י כָל־עֵ֜ץ תִּיר֣וֹשׁ וְיִצְהָ֗ר נָבִ֤יא לַכֹּהֲנִים֙ אֶל־לִשְׁכ֣וֹת בֵּית־אֱלֹהֵ֔ינוּ וּמַעְשַׂ֥ר אַדְמָתֵ֖נוּ לַלְוִיִּ֑ם וְהֵם֙ הַלְוִיִּ֔ם הַֽמְעַשְּׂרִ֔ים בְּכֹ֖ל עָרֵ֥י עֲבֹדָתֵֽנוּ׃Neh 10:37
and that we should bring the first fruits of our dough, and our wave offerings, and the fruit of all kinds of trees, the new wine and the oil, to the priests, to the rooms of the house of our God; and the tithes of our ground to the Levites; for they, the Levites, take the tithes in all the cities of our tillage.
39Neh 10:3839καὶ ἔσται ὁ ἱερεὺς υἱὸς Ααρων μετὰ τοῦ Λευίτου ἐν τῇ δεκάτῃ τοῦ Λευίτου καὶ οἱ Λευῖται ἀνοίσουσιν τὴν δεκάτην τῆς δεκάτης εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν εἰς τὰ γαζοφυλάκια εἰς οἶκον τοῦ θεοῦNeh 10:38
The priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes to the house of our God, to the rooms, into the treasure house.
Neh 10:39Neh 10:39וְהָיָ֨ה הַכֹּהֵ֧ן בֶּֽן־אַהֲרֹ֛ן עִם־הַלְוִיִּ֖ם בַּעְשֵׂ֣ר הַלְוִיִּ֑ם וְהַלְוִיִּ֞ם יַעֲל֨וּ אֶת־מַעֲשַׂ֤ר הַֽמַּעֲשֵׂר֙ לְבֵ֣ית אֱלֹהֵ֔ינוּ אֶל־הַלְּשָׁכ֖וֹת לְבֵ֥ית הָאוֹצָֽר׃Neh 10:38
The priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes to the house of our God, to the rooms, into the treasure house.
40Neh 10:3940ὅτι εἰς τοὺς θησαυροὺς εἰσοίσουσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Λευι τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου καὶ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ ἐκεῖ σκεύη τὰ ἅγια καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοὶ καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οὐκ ἐγκαταλείψομεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἡμῶνNeh 10:39
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the wave offering of the grain, of the new wine, and of the oil, to the rooms, where are the vessels of the sanctuary, and the priests who minister, and the porters, and the singers. We will not forsake the house of our God.
Neh 10:40Neh 10:40כִּ֣י אֶל־הַ֠לְּשָׁכוֹת יָבִ֨יאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י הַלֵּוִ֗י אֶת־תְּרוּמַ֣ת הַדָּגָן֮ הַתִּיר֣וֹשׁ וְהַיִּצְהָר֒ וְשָׁם֙ כְּלֵ֣י הַמִּקְדָּ֔שׁ וְהַכֹּהֲנִים֙ הַמְשָׁ֣רְתִ֔ים וְהַשּׁוֹעֲרִ֖ים וְהַמְשֹׁרְרִ֑ים וְלֹ֥א נַעֲזֹ֖ב אֶת־בֵּ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ׃Neh 10:39
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the wave offering of the grain, of the new wine, and of the oil, to the rooms, where are the vessels of the sanctuary, and the priests who minister, and the porters, and the singers. We will not forsake the house of our God.
« Ch 19» Ch 21

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 08:29:05 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 12(2) 13(3) 14(4) 15(5) 16(6) 17(7) 18(8) 19(9) 20(10) 21(11) 22(12) 23(13)

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top