www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina12Mc 11:11μετ’ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρονίσκον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι2Mc 11:1
¶Now after a very little time, Lysias, the king’s guardian, kinsman, and chancellor, being very displeased about the things that had happened,
---
22Mc 11:22συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν ἵππον ἅπασαν παρεγίνετο ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους λογιζόμενος τὴν μὲν πόλιν Ἕλλησιν οἰκητήριον ποιήσειν2Mc 11:2
collected about eighty thousand infantry and all his cavalry and came against the Jews, planing to make the city a home for Greeks,
---
32Mc 11:33τὸ δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον καθὼς τὰ λοιπὰ τῶν ἐθνῶν τεμένη πρατὴν δὲ κατὰ ἔτος τὴν ἀρχιερωσύνην ποιήσειν2Mc 11:3
and to levy tribute on the temple, as *on the other sacred places of the nations, and to put up the high priesthood for sale every year.
---
42Mc 11:44οὐδαμῶς ἐπιλογιζόμενος τὸ τοῦ θεοῦ κράτος πεφρενωμένος δὲ ταῖς μυριάσιν τῶν πεζῶν καὶ ταῖς χιλιάσιν τῶν ἱππέων καὶ τοῖς ἐλέφασιν τοῖς ὀγδοήκοντα2Mc 11:4
He took no account of God’s power, but was puffed up with his ten thousands of infantry, his thousands of cavalry, and his eighty elephants.
---
52Mc 11:55εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συνεγγίσας Βαιθσουρα ὄντι μὲν ἐρυμνῷ χωρίῳ Ιεροσολύμων δὲ ἀπέχοντι ὡσεὶ σταδίους πέντε τοῦτο ἔθλιβεν2Mc 11:5
Coming into Judea and approaching Bethsuron, which was a strong place and about five stadia* away from Jerusalem, he pressed it hard.
---
62Mc 11:66ὡς δὲ μετέλαβον οἱ περὶ τὸν Μακκαβαῖον πολιορκοῦντα αὐτὸν τὰ ὀχυρώματα μετὰ ὀδυρμῶν καὶ δακρύων ἱκέτευον σὺν τοῖς ὄχλοις τὸν κύριον ἀγαθὸν ἄγγελον ἀποστεῖλαι πρὸς σωτηρίαν τῷ Ισραηλ2Mc 11:6
¶When Maccabaeus and his men learned that he was besieging the strongholds, they and all the people with lamentations and tears made supplication to the Lord to send a good angel to save Israel.
---
72Mc 11:77αὐτὸς δὲ πρῶτος ὁ Μακκαβαῖος ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα προετρέψατο τοὺς ἄλλους ἅμα αὐτῷ διακινδυνεύοντας ἐπιβοηθεῖν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν ὁμοῦ δὲ καὶ προθύμως ἐξώρμησαν2Mc 11:7
Maccabaeus himself took up weapons first, and exhorted the others to put themselves in jeopardy together with him and help their kindred; and they went out with him very willingly.
---
82Mc 11:88αὐτόθι δὲ πρὸς τοῖς Ιεροσολύμοις ὄντων ἐφάνη προηγούμενος αὐτῶν ἔφιππος ἐν λευκῇ ἐσθῆτι πανοπλίαν χρυσῆν κραδαίνων2Mc 11:8
As they were there, close to Jerusalem, a horseman appeared at their head in white apparel, brandishing* weapons of gold.
---
92Mc 11:99ὁμοῦ δὲ πάντες εὐλόγησαν τὸν ἐλεήμονα θεὸν καὶ ἐπερρώσθησαν ταῖς ψυχαῖς οὐ μόνον ἀνθρώπους θῆρας δὲ τοὺς ἀγριωτάτους καὶ σιδηρᾶ τείχη τιτρώσκειν ὄντες ἕτοιμοι2Mc 11:9
They all together praised the merciful God, and were yet more strengthened in heart, being ready to *assail not only men but the wildest animals and walls of iron,
---
102Mc 11:1010προῆγον ἐν διασκευῇ τὸν ἀπ’ οὐρανοῦ σύμμαχον ἔχοντες ἐλεήσαντος αὐτοὺς τοῦ κυρίου2Mc 11:10
they advanced in array, having him who is in heaven to fight on their side, for the Lord had mercy on them.
---
112Mc 11:1111λεοντηδὸν δὲ ἐντινάξαντες εἰς τοὺς πολεμίους κατέστρωσαν αὐτῶν χιλίους πρὸς τοῖς μυρίοις ἱππεῖς δὲ ἑξακοσίους πρὸς τοῖς χιλίοις τοὺς δὲ πάντας ἠνάγκασαν φεύγειν2Mc 11:11
Hurling themselves like lions against the enemy, they killed eleven thousand infantry and one thousand six hundred cavalry, and forced all the rest to flee.
---
122Mc 11:1212οἱ πλείονες δὲ αὐτῶν τραυματίαι γυμνοὶ διεσώθησαν καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Λυσίας αἰσχρῶς φεύγων διεσώθη2Mc 11:12
Most of them escaped wounded and naked. Lysias himself also escaped by shameful flight.
---
132Mc 11:1313οὐκ ἄνους δὲ ὑπάρχων πρὸς ἑαυτὸν ἀντιβάλλων τὸ γεγονὸς περὶ αὐτὸν ἐλάττωμα καὶ συννοήσας ἀνικήτους εἶναι τοὺς Εβραίους τοῦ δυναμένου θεοῦ συμμαχοῦντος αὐτοῖς2Mc 11:13
But as he was a man not void of understanding, pondering the defeat which had befallen him, and considering that the Hebrews could not be overcome because the Almighty God fought on their side, he sent again
---
142Mc 11:1414προσαποστείλας ἔπεισεν συλλύεσθαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις καὶ διότι καὶ τὸν βασιλέα πείσει φίλον αὐτοῖς ἀναγκάζων γενέσθαι2Mc 11:14
and persuaded them to come to terms on condition that all their rights were acknowledged, and * promised that he would also persuade the king to become their friend.
---
152Mc 11:1515ἐπένευσεν δὲ ὁ Μακκαβαῖος ἐπὶ πᾶσιν οἷς ὁ Λυσίας παρεκάλει τοῦ συμφέροντος φροντίζων ὅσα γὰρ ὁ Μακκαβαῖος ἐπέδωκεν τῷ Λυσίᾳ διὰ γραπτῶν περὶ τῶν Ιουδαίων συνεχώρησεν ὁ βασιλεύς2Mc 11:15
Maccabaeus gave consent upon all the conditions which Lysias proposed to him, being careful of the common good; for whatever requests Maccabaeus delivered in writing to Lysias concerning the Jews the king allowed.
---
162Mc 11:1616ἦσαν γὰρ αἱ γεγραμμέναι τοῖς Ιουδαίοις ἐπιστολαὶ παρὰ μὲν Λυσίου περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον Λυσίας τῷ πλήθει τῶν Ιουδαίων χαίρειν2Mc 11:16
¶The letter written to the Jews from Lysias was to this effect: ¶“Lysias to the *people of the Jews, greetings.
---
172Mc 11:1717Ιωαννης καὶ Αβεσσαλωμ οἱ πεμφθέντες παρ’ ὑμῶν ἐπιδόντες τὸν ὑπογεγραμμένον χρηματισμὸν ἠξίουν περὶ τῶν δι’ αὐτοῦ σημαινομένων2Mc 11:17
John and Absalom, who were sent from you, having delivered the document written below, made request concerning the things written therein.
---
182Mc 11:1818ὅσα μὲν οὖν ἔδει καὶ τῷ βασιλεῖ προσενεχθῆναι διεσάφησα ἃ δὲ ἦν ἐνδεχόμενα συνεχώρησεν2Mc 11:18
Whatever things therefore needed to be brought before the king I declared to him, and what things were possible he allowed.
---
192Mc 11:1919ἐὰν μὲν οὖν συντηρήσητε τὴν εἰς τὰ πράγματα εὔνοιαν καὶ εἰς τὸ λοιπὸν πειράσομαι παραίτιος ἀγαθῶν γενέσθαι2Mc 11:19
If then you will all preserve your good will toward the government, I will also endeavor in the future to contribute to your good.
---
202Mc 11:2020ὑπὲρ δὲ τούτων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἐντέταλμαι τούτοις τε καὶ τοῖς παρ’ ἐμοῦ διαλεχθῆναι ὑμῖν2Mc 11:20
Concerning this, I have given order in detail, both to these men and to those who are sent from me, to confer with you.
---
212Mc 11:2121ἔρρωσθε ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου Διὸς Κορινθίου τετράδι καὶ εἰκάδι2Mc 11:21
Farewell. Written in the one hundred forty-eighth year, on the twenty-fourth day of the month *Dioscorinthius.”
---
222Mc 11:2222ἡ δὲ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ περιεῖχεν οὕτως βασιλεὺς Ἀντίοχος τῷ ἀδελφῷ Λυσίᾳ χαίρειν2Mc 11:22
¶And the king’s letter contained these words: ¶“King Antiochus to his brother Lysias, greetings.
---
232Mc 11:2323τοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς θεοὺς μεταστάντος βουλόμενοι τοὺς ἐκ τῆς βασιλείας ἀταράχους ὄντας γενέσθαι πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν2Mc 11:23
Seeing that our father passed to the gods having the wish that the subjects of his kingdom *should be undisturbed and give themselves to the care of their own affairs,
---
242Mc 11:2424ἀκηκοότες τοὺς Ιουδαίους μὴ συνευδοκοῦντας τῇ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὰ Ἑλληνικὰ μεταθέσει ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν ἀγωγὴν αἱρετίζοντας ἀξιοῦντας συγχωρηθῆναι αὐτοῖς τὰ νόμιμα2Mc 11:24

we, having heard that the Jews do not consent to our father’s purpose to turn them to the customs of the Greeks, but choose rather their own way of living, and make request that the customs of their law be allowed to them—having heard (that) the Jews, not concuring with the father's assimilation[a] to the Greek (ways), but adhering to their own way, presuming (their own) norms (ought) to be accomodated to them

———
a Gk. μετάθεσις.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
252Mc 11:2525αἱρούμενοι οὖν καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος ἐκτὸς ταραχῆς εἶναι κρίνομεν τό τε ἱερὸν ἀποκατασταθῆναι αὐτοῖς καὶ πολιτεύεσθαι κατὰ τὰ ἐπὶ τῶν προγόνων αὐτῶν ἔθη2Mc 11:25
choosing therefore that this nation also should be free from disturbance, we determine that their temple is to be restored to them, and that they live according to the customs that were in the days of their ancestors.
---
262Mc 11:2626εὖ οὖν ποιήσεις διαπεμψάμενος πρὸς αὐτοὺς καὶ δοὺς δεξιάς ὅπως εἰδότες τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν εὔθυμοί τε ὦσιν καὶ ἡδέως διαγίνωνται πρὸς τῇ τῶν ἰδίων ἀντιλήμψει2Mc 11:26
You will therefore do well to send messengers to them and give them the right hand of friendship, that they, knowing our mind, may be of good heart, and gladly occupy themselves with the conduct of their own affairs.”
---
272Mc 11:2727πρὸς δὲ τὸ ἔθνος ἡ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ τοιάδε ἦν βασιλεὺς Ἀντίοχος τῇ γερουσίᾳ τῶν Ιουδαίων καὶ τοῖς ἄλλοις Ιουδαίοις χαίρειν2Mc 11:27
¶And to the nation, the king’s letter was as follows: ¶“King Antiochus to the senate of the Jews and to the other Jews, greetings.
---
282Mc 11:2828εἰ ἔρρωσθε εἴη ἂν ὡς βουλόμεθα καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν2Mc 11:28
If you are all well, it is as we desire. We ourselves also are in good health.
---
292Mc 11:2929ἐνεφάνισεν ἡμῖν Μενέλαος βούλεσθαι κατελθόντας ὑμᾶς γίνεσθαι πρὸς τοῖς ἰδίοις2Mc 11:29
Menelaus informed us that your desire was to return home and follow your own business.
---
302Mc 11:3030τοῖς οὖν καταπορευομένοις μέχρι τριακάδος Ξανθικοῦ ὑπάρξει δεξιὰ μετὰ τῆς ἀδείας2Mc 11:30
They therefore who depart home up to the thirtieth day of Xanthicus shall have our *friendship, with full permission
---
312Mc 11:3131χρῆσθαι τοὺς Ιουδαίους τοῖς ἑαυτῶν δαπανήμασιν καὶ νόμοις καθὰ καὶ τὸ πρότερον καὶ οὐδεὶς αὐτῶν κατ’ οὐδένα τρόπον παρενοχληθήσεται περὶ τῶν ἠγνοημένων2Mc 11:31
that the Jews use their own foods and observe their own laws, even as formerly. None of them shall be in any way molested for the things that have been done in ignorance.
---
322Mc 11:3232πέπομφα δὲ καὶ τὸν Μενέλαον παρακαλέσοντα ὑμᾶς2Mc 11:32
Moreover I have sent Menelaus also, that he may encourage you.
---
332Mc 11:3333ἔρρωσθε ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ2Mc 11:33
Farewell. Written in the one hundred forty-eighth year, on the fifteenth day of Xanthicus.”
---
342Mc 11:3434ἔπεμψαν δὲ καὶ οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτως Κόιντος Μέμμιος Τίτος Μάνιος πρεσβῦται Ῥωμαίων τῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων χαίρειν2Mc 11:34
¶The Romans also sent to them a letter in these words: ¶“Quintus Memmius and Titus Manius, ambassadors of the Romans, to the people of the Jews, greetings.
---
352Mc 11:3535ὑπὲρ ὧν Λυσίας ὁ συγγενὴς τοῦ βασιλέως συνεχώρησεν ὑμῖν καὶ ἡμεῖς συνευδοκοῦμεν2Mc 11:35
In regard to the things which Lysias the king’s kinsman granted you, we also give consent.
---
362Mc 11:3636ἃ δὲ ἔκρινεν προσανενεχθῆναι τῷ βασιλεῖ πέμψατέ τινα παραχρῆμα ἐπισκεψάμενοι περὶ τούτων ἵνα ἐκθῶμεν ὡς καθήκει ὑμῖν ἡμεῖς γὰρ προσάγομεν πρὸς Ἀντιόχειαν2Mc 11:36
But as for the things which he judged should be referred to the king, send someone promptly, after you have considered them, that we may publish such decrees as are appropriate for your case; for we are on our way to Antioch.
---
372Mc 11:3737διὸ σπεύσατε καὶ πέμψατέ τινας ὅπως καὶ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν ὁποίας ἐστὲ γνώμης2Mc 11:37
Therefore send someone with speed, that we also may learn what is your mind.
---
382Mc 11:3838ὑγιαίνετε ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ2Mc 11:38
*Farewell. Written in the one hundred forty-eighth year, on the fifteenth day of Xanthicus.
---
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 20:49:30 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top