www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina12Mc 12:11γενομένων δὲ τῶν συνθηκῶν τούτων ὁ μὲν Λυσίας ἀπῄει πρὸς τὸν βασιλέα οἱ δὲ Ιουδαῖοι περὶ τὴν γεωργίαν ἐγίνοντο2Mc 12:1
¶So when this agreement had been made, Lysias departed to the king, and the Jews went about their farming.
---
22Mc 12:22τῶν δὲ κατὰ τόπον στρατηγῶν Τιμόθεος καὶ Ἀπολλώνιος ὁ τοῦ Γενναίου ἔτι δὲ Ἱερώνυμος καὶ Δημοφών πρὸς δὲ τούτοις Νικάνωρ ὁ Κυπριάρχης οὐκ εἴων αὐτοὺς εὐσταθεῖν καὶ τὰ τῆς ἡσυχίας ἄγειν2Mc 12:2
¶But some of the governors of districts, Timotheus and Apollonius the son of Gennaeus, and also Hieronymus and Demophon, and beside them Nicanor the governor of Cyprus, would not allow them to enjoy tranquillity and live in peace.
---
32Mc 12:33Ἰοππῖται δὲ τηλικοῦτο συνετέλεσαν τὸ δυσσέβημα παρακαλέσαντες τοὺς σὺν αὐτοῖς οἰκοῦντας Ιουδαίους ἐμβῆναι εἰς τὰ παρακατασταθέντα ὑπ’ αὐτῶν σκάφη σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις ὡς μηδεμιᾶς ἐνεστώσης πρὸς αὐτοὺς δυσμενείας2Mc 12:3
Men of Joppa perpetrated this great impiety: they invited the Jews who lived among them to go with their wives and children into the boats which they had provided, as though they had no ill will toward them.
---
42Mc 12:44κατὰ δὲ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ψήφισμα καὶ τούτων ἐπιδεξαμένων ὡς ἂν εἰρηνεύειν θελόντων καὶ μηδὲν ὕποπτον ἐχόντων ἐπαναχθέντας αὐτοὺς ἐβύθισαν ὄντας οὐκ ἔλαττον τῶν διακοσίων2Mc 12:4
When* the Jews,* relying on the public vote of the city, accepted the invitation, as men desiring to live in peace and suspecting nothing, they took them out to sea and drowned not less than two hundred of them.
---
52Mc 12:55μεταλαβὼν δὲ Ιουδας τὴν γεγονυῖαν εἰς τοὺς ὁμοεθνεῖς ὠμότητα παραγγείλας τοῖς περὶ αὐτὸν ἀνδράσιν2Mc 12:5
When Judas heard of the cruelty done to his fellow-countrymen, giving command to the men that were with him
---
62Mc 12:66καὶ ἐπικαλεσάμενος τὸν δίκαιον κριτὴν θεὸν παρεγένετο ἐπὶ τοὺς μιαιφόνους τῶν ἀδελφῶν καὶ τὸν μὲν λιμένα νύκτωρ ἐνέπρησεν καὶ τὰ σκάφη κατέφλεξεν τοὺς δὲ ἐκεῖ συμφυγόντας ἐξεκέντησεν2Mc 12:6
and calling upon God the righteous Judge, he came against the murderers of his kindred, and set the harbor on fire at night, burned the boats, and put to the sword those who had fled there.
---
72Mc 12:77τοῦ δὲ χωρίου συγκλεισθέντος ἀνέλυσεν ὡς πάλιν ἥξων καὶ τὸ σύμπαν τῶν Ιοππιτῶν ἐκριζῶσαι πολίτευμα2Mc 12:7
But when the town gates were closed, he withdrew, intending to come again to root out the whole community of the men of Joppa.
---
82Mc 12:88μεταλαβὼν δὲ καὶ τοὺς ἐν Ιαμνείᾳ τὸν αὐτὸν ἐπιτελεῖν βουλομένους τρόπον τοῖς παροικοῦσιν Ιουδαίοις2Mc 12:8
But learning that the men of Jamnia intended to do the same thing to the Jews who lived among them,
---
92Mc 12:99καὶ τοῖς Ιαμνίταις νυκτὸς ἐπιβαλὼν ὑφῆψεν τὸν λιμένα σὺν τῷ στόλῳ ὥστε φαίνεσθαι τὰς αὐγὰς τοῦ φέγγους εἰς τὰ Ιεροσόλυμα σταδίων ὄντων διακοσίων τεσσαράκοντα2Mc 12:9
he attacked the Jamnites at night, and set fire to the harbor together with the fleet, so that the glare of the light was seen at Jerusalem, two hundred forty furlongs* distant.
---
102Mc 12:1010ἐκεῖθεν δὲ ἀποσπάσαντες σταδίους ἐννέα ποιουμένων τὴν πορείαν ἐπὶ τὸν Τιμόθεον προσέβαλον Ἄραβες αὐτῷ οὐκ ἐλάττους τῶν πεντακισχιλίων ἱππεῖς δὲ πεντακόσιοι2Mc 12:10
¶Now when they had drawn off nine furlongs* from there, as they marched against Timotheus, an army of Arabians attacked him, no fewer than five thousand infantry and five hundred cavalry.
---
112Mc 12:1111γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης καὶ τῶν περὶ τὸν Ιουδαν διὰ τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ βοήθειαν εὐημερησάντων ἐλαττονωθέντες οἱ νομάδες ἠξίουν δοῦναι τὸν Ιουδαν δεξιὰς αὐτοῖς ὑπισχνούμενοι καὶ βοσκήματα δώσειν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὠφελήσειν αὐτούς2Mc 12:11
And when a hard battle had been fought, and Judas and his company, by the help of God, had good success, the nomads being overcome implored Judas to grant them friendship, promising to give him livestock, and to help *his people in all other ways.
---
122Mc 12:1212Ιουδας δὲ ὑπολαβὼν ὡς ἀληθῶς ἐν πολλοῖς αὐτοὺς χρησίμους ἐπεχώρησεν εἰρήνην ἄξειν πρὸς αὐτούς καὶ λαβόντες δεξιὰς εἰς τὰς σκηνὰς ἐχωρίσθησαν2Mc 12:12
So Judas, thinking that they would indeed be profitable in many things, agreed to live in peace with them; and receiving pledges of friendship they departed to their tents.
---
132Mc 12:1313ἐπέβαλεν δὲ καὶ ἐπί τινα πόλιν γεφύραις ὀχυρὰν καὶ τείχεσιν περιπεφραγμένην καὶ παμμειγέσιν ἔθνεσιν κατοικουμένην ὄνομα δὲ Κασπιν2Mc 12:13
¶He also attacked a certain city, strong and fenced with earthworks and walls, and inhabited by a mixed multitude of various nations. It was named Caspin.
---
142Mc 12:1414οἱ δὲ ἔνδον πεποιθότες τῇ τῶν τειχέων ἐρυμνότητι τῇ τε τῶν βρωμάτων παραθέσει ἀναγωγότερον ἐχρῶντο τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν λοιδοροῦντες καὶ προσέτι βλασφημοῦντες καὶ λαλοῦντες ἃ μὴ θέμις2Mc 12:14
Those who were within, trusting in the strength of the walls and their store of provisions, behaved themselves rudely toward Judas and those who were with him, railing, and furthermore blaspheming and speaking impious words.
---
152Mc 12:1515οἱ δὲ περὶ τὸν Ιουδαν ἐπικαλεσάμενοι τὸν μέγαν τοῦ κόσμου δυνάστην τὸν ἄτερ κριῶν καὶ μηχανῶν ὀργανικῶν κατακρημνίσαντα τὴν Ιεριχω κατὰ τοὺς Ἰησοῦ χρόνους ἐνέσεισαν θηριωδῶς τῷ τείχει2Mc 12:15
But Judas and his company, calling upon the great Sovereign of the world, who without rams and cunning engines of war hurled down Jericho in the times of Joshua, rushed wildly against the wall.
---
162Mc 12:1616καταλαβόμενοί τε τὴν πόλιν τῇ τοῦ θεοῦ θελήσει ἀμυθήτους ἐποιήσαντο σφαγὰς ὥστε τὴν παρακειμένην λίμνην τὸ πλάτος ἔχουσαν σταδίους δύο κατάρρυτον αἵματι πεπληρωμένην φαίνεσθαι2Mc 12:16
Having taken the city by the will of God, they made unspeakable slaughter, so much that the adjoining lake, which was two furlongs* broad, appeared to be filled with the deluge of blood.
---
172Mc 12:1717ἐκεῖθεν δὲ ἀποσπάσαντες σταδίους ἑπτακοσίους πεντήκοντα διήνυσαν εἰς τὸν Χάρακα πρὸς τοὺς λεγομένους Τουβιανοὺς Ιουδαίους2Mc 12:17
¶When they had gone seven hundred fifty furlongs* from there, they made their way to Charax, to the Jews that are called *Tubieni.
---
182Mc 12:1818καὶ Τιμόθεον μὲν ἐπὶ τῶν τόπων οὐ κατέλαβον ἄπρακτον τότε ἀπὸ τῶν τόπων ἐκλελυκότα καταλελοιπότα δὲ φρουρὰν ἔν τινι τόπῳ καὶ μάλα ὀχυράν2Mc 12:18
They didn’t find Timotheus in that district, for he had by then departed from the district without accomplishing anything, but had left behind a very strong garrison in one place.
---
192Mc 12:1919Δοσίθεος δὲ καὶ Σωσίπατρος τῶν περὶ τὸν Μακκαβαῖον ἡγεμόνων ἐξοδεύσαντες ἀπώλεσαν τοὺς ὑπὸ Τιμοθέου καταλειφθέντας ἐν τῷ ὀχυρώματι πλείους τῶν μυρίων ἀνδρῶν2Mc 12:19
But Dositheus and Sosipater, who were captains under Maccabaeus, went out and destroyed those who had been left by Timotheus in the stronghold, more than ten thousand men.
---
202Mc 12:2020ὁ δὲ Μακκαβαῖος διατάξας τὴν περὶ αὐτὸν στρατιὰν σπειρηδὸν κατέστησεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν σπειρῶν καὶ ἐπὶ τὸν Τιμόθεον ὥρμησεν ἔχοντα περὶ αὐτὸν μυριάδας δώδεκα πεζῶν ἱππεῖς δὲ δισχιλίους πρὸς τοῖς πεντακοσίοις2Mc 12:20
Maccabaeus, arranging his own army in divisions, set *these two over the bands, and marched in haste against Timotheus, who had with him one hundred twenty thousand infantry and two thousand five hundred cavalry.
---
212Mc 12:2121τὴν δὲ ἔφοδον μεταλαβὼν Ιουδου προεξαπέστειλεν ὁ Τιμόθεος τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἄλλην ἀποσκευὴν εἰς τὸ λεγόμενον Καρνιον ἦν γὰρ δυσπολιόρκητον καὶ δυσπρόσιτον τὸ χωρίον διὰ τὴν πάντων τῶν τόπων στενότητα2Mc 12:21
When Timotheus heard of the approach of Judas, he at once sent away the women and the children with the baggage into the fortress called *Carnion; for the place was hard to besiege and difficult of access by reason of the narrowness of the approaches on all sides.
---
222Mc 12:2222ἐπιφανείσης δὲ τῆς Ιουδου σπείρας πρώτης καὶ γενομένου δέους ἐπὶ τοὺς πολεμίους φόβου τε ἐκ τῆς τοῦ τὰ πάντα ἐφορῶντος ἐπιφανείας γενομένης ἐπ’ αὐτοὺς εἰς φυγὴν ὥρμησαν ἄλλος ἀλλαχῇ φερόμενος ὥστε πολλάκις ὑπὸ τῶν ἰδίων βλάπτεσθαι καὶ ταῖς τῶν ξιφῶν ἀκμαῖς ἀναπείρεσθαι2Mc 12:22
When the band of Judas, who led the first division, appeared in sight, and when terror and fear came upon the enemy, because the manifestation of him who sees all things came upon them, they fled in every direction, carried this way and that, so that they were often injured by their own men, and pierced with the points of their own swords.
---
232Mc 12:2323ἐποιεῖτο δὲ τὸν διωγμὸν εὐτονώτερον ὁ Ιουδας συγκεντῶν τοὺς ἀλιτηρίους διέφθειρέν τε εἰς μυριάδας τρεῖς ἀνδρῶν2Mc 12:23
Judas continued the pursuit more vigorously, putting the wicked wretches to the sword, and he destroyed as many as thirty thousand men.
---
242Mc 12:2424αὐτὸς δὲ ὁ Τιμόθεος ἐμπεσὼν τοῖς περὶ τὸν Δοσίθεον καὶ Σωσίπατρον ἠξίου μετὰ πολλῆς γοητείας ἐξαφεῖναι σῶον αὐτὸν διὰ τὸ πλειόνων μὲν γονεῖς ὧν δὲ ἀδελφοὺς ἔχειν καὶ τούτους ἀλογηθῆναι συμβήσεται2Mc 12:24
¶Timotheus himself, falling in with the company of Dositheus and Sosipater, implored them with much crafty guile to let him go with his life, because he had in his power the parents of many of them and the kindred of some. * “Otherwise, he said, little regard will * be shown to these.”
---
252Mc 12:2525πιστώσαντος δὲ αὐτοῦ διὰ πλειόνων τὸν ὁρισμὸν ἀποκαταστῆσαι τούτους ἀπημάντους ἀπέλυσαν αὐτὸν ἕνεκα τῆς τῶν ἀδελφῶν σωτηρίας2Mc 12:25
So when he had with many words confirmed the agreement to restore them without harm, they let him go that they might save their kindred.
---
262Mc 12:2626ἐξελθὼν δὲ ἐπὶ τὸ Καρνιον καὶ τὸ Ατεργατειον κατέσφαξεν μυριάδας σωμάτων δύο καὶ πεντακισχιλίους2Mc 12:26
¶Then Judas, marching against *Carnion and the temple of Atergatis, killed twenty-five thousand people.
---
272Mc 12:2727μετὰ δὲ τὴν τούτων τροπὴν καὶ ἀπώλειαν ἐπεστράτευσεν καὶ ἐπὶ Εφρων πόλιν ὀχυράν ἐν ᾗ κατῴκει Λυσίας καὶ πάμφυλα πλήθη νεανίαι δὲ ῥωμαλέοι πρὸ τῶν τειχέων καθεστῶτες εὐρώστως ἀπεμάχοντο ἔνθα δὲ ὀργάνων καὶ βελῶν πολλαὶ παραθέσεις ὑπῆρχον2Mc 12:27
After he had put these to flight and destroyed them, he marched against Ephron also, a strong city, *wherein were multitudes of people of all nations. Stalwart young men placed *on the walls made a vigorous defense. There were great stores of war engines and darts there.
---
282Mc 12:2828ἐπικαλεσάμενοι δὲ τὸν δυνάστην τὸν μετὰ κράτους συντρίβοντα τὰς τῶν πολεμίων ἀλκὰς ἔλαβον τὴν πόλιν ὑποχείριον κατέστρωσαν δὲ τῶν ἔνδον εἰς μυριάδας δύο πεντακισχιλίους2Mc 12:28
But calling upon the Sovereign who with might shatters the *strength of *the enemy, they took the city into their hands, and killed as many as twenty-five thousand of those who were in it.
---
292Mc 12:2929ἀναζεύξαντες δὲ ἐκεῖθεν ὥρμησαν ἐπὶ Σκυθῶν πόλιν ἀπέχουσαν ἀπὸ Ιεροσολύμων σταδίους ἑξακοσίους2Mc 12:29
¶Setting out from there, they marched in haste against Scythopolis, which is six hundred furlongs* away from Jerusalem.
---
302Mc 12:3030ἀπομαρτυρησάντων δὲ τῶν ἐκεῖ καθεστώτων Ιουδαίων ἣν οἱ Σκυθοπολῖται ἔσχον πρὸς αὐτοὺς εὔνοιαν καὶ ἐν τοῖς τῆς ἀτυχίας καιροῖς ἥμερον ἀπάντησιν2Mc 12:30
But when the Jews who were settled there testified of the good will that the Scythopolitans had shown toward them, and of their kind treatment of them in the times of their misfortune,
---
312Mc 12:3131εὐχαριστήσαντες καὶ προσπαρακαλέσαντες καὶ εἰς τὰ λοιπὰ πρὸς τὸ γένος εὐμενεῖς εἶναι παρεγενήθησαν εἰς Ιεροσόλυμα τῆς τῶν ἑβδομάδων ἑορτῆς οὔσης ὑπογύου2Mc 12:31
they gave thanks, and further exhorted them to remain well disposed toward the race for the future. Then they went up to Jerusalem, the feast of weeks being close at hand.
---
322Mc 12:3232μετὰ δὲ τὴν λεγομένην πεντηκοστὴν ὥρμησαν ἐπὶ Γοργίαν τὸν τῆς Ιδουμαίας στρατηγόν2Mc 12:32
¶But after the feast called Pentecost, they marched in haste against Gorgias the governor of Idumaea.
---
332Mc 12:3333ἐξῆλθεν δὲ μετὰ πεζῶν τρισχιλίων ἱππέων δὲ τετρακοσίων2Mc 12:33
He came out with three thousand infantry and four hundred cavalry.
---
342Mc 12:3434παραταξαμένους δὲ συνέβη πεσεῖν ὀλίγους τῶν Ιουδαίων2Mc 12:34
When they had set themselves in array, it came to pass that a few of the Jews fell.
---
352Mc 12:3535Δοσίθεος δέ τις τῶν τοῦ Βακήνορος ἔφιππος ἀνὴρ καὶ καρτερός εἴχετο τοῦ Γοργίου καὶ λαβόμενος τῆς χλαμύδος ἦγεν αὐτὸν εὐρώστως καὶ βουλόμενος τὸν κατάρατον λαβεῖν ζωγρίαν τῶν ἱππέων τινὸς Θρᾳκῶν ἐπενεχθέντος αὐτῷ καὶ τὸν ὦμον καθελόντος διέφυγεν ὁ Γοργίας εἰς Μαρισα2Mc 12:35
A certain Dositheus, one * of Bacenor’s company, who was on horseback and was a strong man, pressed hard on Gorgias, and taking hold of his cloke dragged him along by main force. While he planned to take the accursed man alive, one of the Thracian cavalry bore down on him and disabled his shoulder, and so Gorgias escaped to *Marisa.
---
362Mc 12:3636τῶν δὲ περὶ τὸν Εσδριν ἐπὶ πλεῖον μαχομένων καὶ κατακόπων ὄντων ἐπικαλεσάμενος Ιουδας τὸν κύριον σύμμαχον φανῆναι καὶ προοδηγὸν τοῦ πολέμου2Mc 12:36
¶When those who were with Esdris had been fighting long and were weary, Judas called upon the Lord to show himself, fighting on their side and leading in the battle.
---
372Mc 12:3737καταρξάμενος τῇ πατρίῳ φωνῇ τὴν μεθ’ ὕμνων κραυγὴν ἐνσείσας ἀπροσδοκήτως τοῖς περὶ τὸν Γοργίαν τροπὴν αὐτῶν ἐποιήσατο2Mc 12:37
Then in the language of his ancestors he raised the battle cry joined with hymns. Then he rushed against Gorgias’ troops when they were not expecting it, and put them to flight.
---
382Mc 12:3838Ιουδας δὲ ἀναλαβὼν τὸ στράτευμα ἧκεν εἰς Οδολλαμ πόλιν τῆς δὲ ἑβδομάδος ἐπιβαλλούσης κατὰ τὸν ἐθισμὸν ἁγνισθέντες αὐτόθι τὸ σάββατον διήγαγον2Mc 12:38
¶Judas gathered his army and came to the city of *Adullam. As the seventh day was coming on, they purified themselves according to the custom, and kept the Sabbath there.
---
392Mc 12:3939τῇ δὲ ἐχομένῃ ἦλθον οἱ περὶ τὸν Ιουδαν καθ’ ὃν χρόνον τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει τὰ σώματα τῶν προπεπτωκότων ἀνακομίσασθαι καὶ μετὰ τῶν συγγενῶν ἀποκαταστῆσαι εἰς τοὺς πατρῴους τάφους2Mc 12:39
¶On the following day, *when it had become necessary, Judas and his company came to take up the bodies of those who had fallen, *and in company with their kinsmen to bring them back to the sepulchres of their ancestors.
---
402Mc 12:4040εὗρον δὲ ἑκάστου τῶν τεθνηκότων ὑπὸ τοὺς χιτῶνας ἱερώματα τῶν ἀπὸ Ιαμνείας εἰδώλων ἀφ’ ὧν ὁ νόμος ἀπείργει τοὺς Ιουδαίους τοῖς δὲ πᾶσι σαφὲς ἐγένετο διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν τούσδε πεπτωκέναι2Mc 12:40
But under the garments of each one of the dead they found *consecrated tokens of the idols of Jamnia, which the law forbids the Jews to have anything to do with. It became clear to all that it was for this cause that they had fallen.
---
412Mc 12:4141πάντες οὖν εὐλογήσαντες τὰ τοῦ δικαιοκρίτου κυρίου τὰ κεκρυμμένα φανερὰ ποιοῦντος2Mc 12:41
All therefore, blessing the ways of the Lord, the righteous Judge, who makes manifest the things that are hidden,
---
422Mc 12:4242εἰς ἱκετείαν ἐτράπησαν ἀξιώσαντες τὸ γεγονὸς ἁμάρτημα τελείως ἐξαλειφθῆναι ὁ δὲ γενναῖος Ιουδας παρεκάλεσε τὸ πλῆθος συντηρεῖν αὑτοὺς ἀναμαρτήτους εἶναι ὑπ’ ὄψιν ἑωρακότας τὰ γεγονότα διὰ τὴν τῶν προπεπτωκότων ἁμαρτίαν2Mc 12:42
turned themselves to supplication, praying that the sin committed might be wholly blotted out. The noble Judas exhorted the multitude to keep themselves from sin, for they had seen with their own eyes what happened because of the sin of those who had fallen.
---
432Mc 12:4343ποιησάμενός τε κατ’ ἀνδρολογίαν εἰς ἀργυρίου δραχμὰς δισχιλίας ἀπέστειλεν εἰς Ιεροσόλυμα προσαγαγεῖν περὶ ἁμαρτίας θυσίαν πάνυ καλῶς καὶ ἀστείως πράττων ὑπὲρ ἀναστάσεως διαλογιζόμενος2Mc 12:43
When he had made a collection man by man to the sum of two thousand drachmas of silver, he sent to Jerusalem to offer a sacrifice for sin, doing very well and honorably in this, in that he took thought for the resurrection.
---
442Mc 12:4444εἰ μὴ γὰρ τοὺς προπεπτωκότας ἀναστῆναι προσεδόκα περισσὸν καὶ ληρῶδες ὑπὲρ νεκρῶν εὔχεσθαι2Mc 12:44
For if he wasn’t expecting that those who had fallen would rise again, it would be superfluous and idle to pray for the dead.
---
452Mc 12:4545εἶτε’ ἐμβλέπων τοῖς μετ’ εὐσεβείας κοιμωμένοις κάλλιστον ἀποκείμενον χαριστήριον ὁσία καὶ εὐσεβὴς ἡ ἐπίνοια ὅθεν περὶ τῶν τεθνηκότων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο τῆς ἁμαρτίας ἀπολυθῆναι2Mc 12:45
But if he was looking forward to an honorable memorial of gratitude laid up for those who *die *in godliness, then the thought was holy and godly. Therefore he made the atoning sacrifice for those who had died, that they might be released from their sin.
---
« Ch 11» Ch 13

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 03:46:00 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top