www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina12Mc 14:11μετὰ δὲ τριετῆ χρόνον προσέπεσεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν Δημήτριον τὸν τοῦ Σελεύκου διὰ τοῦ κατὰ Τρίπολιν λιμένος εἰσπλεύσαντα μετὰ πλήθους ἰσχυροῦ καὶ στόλου2Mc 14:1
¶Three years later, news was brought to Judas and his company that Demetrius the son of Seleucus, having sailed into the harbor of Tripolis with a mighty army and a fleet,
---
22Mc 14:22κεκρατηκέναι τῆς χώρας ἐπανελόμενον Ἀντίοχον καὶ τὸν τούτου ἐπίτροπον Λυσίαν2Mc 14:2
had taken possession of the country, having made away with Antiochus and his guardian Lysias.
---
32Mc 14:33Ἄλκιμος δέ τις προγεγονὼς ἀρχιερεύς ἑκουσίως δὲ μεμολυσμένος ἐν τοῖς τῆς ἀμειξίας χρόνοις συννοήσας ὅτι καθ’ ὁντιναοῦν τρόπον οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία οὐδὲ πρὸς τὸ ἅγιον θυσιαστήριον ἔτι πρόσοδος2Mc 14:3
¶But one Alcimus, who had formerly been high priest, and had willfully polluted himself in the times when there was no mingling with the Gentiles, considering that there was no deliverance for him in any way, nor any more access to the holy altar,
---
42Mc 14:44ἧκεν πρὸς τὸν βασιλέα Δημήτριον ὡς πρώτῳ καὶ πεντηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει προσάγων αὐτῷ στέφανον χρυσοῦν καὶ φοίνικα πρὸς δὲ τούτοις τῶν νομιζομένων θαλλῶν τοῦ ἱεροῦ καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡσυχίαν ἔσχεν2Mc 14:4
came to King Demetrius in about the one hundred fifty-first year, presenting to him a crown of gold and a palm, and beside these some of the festal olive boughs of the temple. For that day, he held his peace;
---
52Mc 14:55καιρὸν δὲ λαβὼν τῆς ἰδίας ἀνοίας συνεργὸν προσκληθεὶς εἰς συνέδριον ὑπὸ τοῦ Δημητρίου καὶ ἐπερωτηθείς ἐν τίνι διαθέσει καὶ βουλῇ καθέστηκαν οἱ Ιουδαῖοι πρὸς ταῦτα ἔφη2Mc 14:5
but having gotten opportunity to further his own madness, being called by Demetrius into a meeting of his council, and asked how the Jews stood affected and what they intended, he answered:
---
62Mc 14:66οἱ λεγόμενοι τῶν Ιουδαίων Ασιδαῖοι ὧν ἀφηγεῖται Ιουδας ὁ Μακκαβαῖος πολεμοτροφοῦσιν καὶ στασιάζουσιν οὐκ ἐῶντες τὴν βασιλείαν εὐσταθείας τυχεῖν2Mc 14:6
¶“Those of the Jews called *Hasidaeans, whose leader is Judas Maccabaeus, keep up war and are seditious, not allowing the kingdom to find tranquillity.
---
72Mc 14:77ὅθεν ἀφελόμενος τὴν προγονικὴν δόξαν λέγω δὴ τὴν ἀρχιερωσύνην δεῦρο νῦν ἐλήλυθα2Mc 14:7
Therefore, having laid aside my ancestral glory—I mean the high priesthood—I have now come *here,
---
82Mc 14:88πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τῷ βασιλεῖ γνησίως φρονῶν δεύτερον δὲ καὶ τῶν ἰδίων πολιτῶν στοχαζόμενος τῇ μὲν γὰρ τῶν προειρημένων ἀλογιστίᾳ τὸ σύμπαν ἡμῶν γένος οὐ μικρῶς ἀκληρεῖ2Mc 14:8
first for the genuine care I have for the things that concern the king, and secondly because I have regard also to my own fellow citizens. For through the unadvised dealing of those of whom I spoke before, our whole race is in no small misfortune.
---
92Mc 14:99ἕκαστα δὲ τούτων ἐπεγνωκὼς σύ βασιλεῦ καὶ τῆς χώρας καὶ τοῦ περιισταμένου γένους ἡμῶν προνοήθητι καθ’ ἣν ἔχεις πρὸς ἅπαντας εὐαπάντητον φιλανθρωπίαν2Mc 14:9
O king, having informed yourself of these things, take thought both for our country and for our race, which is surrounded by enemies, according to the gracious kindness with which you receive all.
---
102Mc 14:1010ἄχρι γὰρ Ιουδας περίεστιν ἀδύνατον εἰρήνης τυχεῖν τὰ πράγματα2Mc 14:10
For as long as Judas remains alive, it is impossible for the government to find peace.
---
112Mc 14:1111τοιούτων δὲ ῥηθέντων ὑπὸ τούτου θᾶττον οἱ λοιποὶ φίλοι δυσμενῶς ἔχοντες τὰ πρὸς τὸν Ιουδαν προσεπύρωσαν τὸν Δημήτριον2Mc 14:11
When he had spoken such words as these, at once *the rest of the king’s *friends, having ill will against Judas, inflamed Demetrius yet more.
---
122Mc 14:1212προχειρισάμενος δὲ εὐθέως Νικάνορα τὸν γενόμενον ἐλεφαντάρχην καὶ στρατηγὸν ἀναδείξας τῆς Ιουδαίας ἐξαπέστειλεν2Mc 14:12
He immediately appointed Nicanor, who had been master of the elephants, and made him governor of Judea. He sent him out,
---
132Mc 14:1313δοὺς ἐντολὰς αὐτὸν μὲν τὸν Ιουδαν ἐπανελέσθαι τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ σκορπίσαι καταστῆσαι δὲ Ἄλκιμον ἀρχιερέα τοῦ μεγίστου ἱεροῦ2Mc 14:13
giving him written instructions to kill Judas himself and to scatter those who were with him, and to set up Alcimus as high priest of the *great temple.
---
142Mc 14:1414οἱ δὲ ἐπὶ τῆς Ιουδαίας πεφυγαδευκότες τὸν Ιουδαν ἔθνη συνέμισγον ἀγεληδὸν τῷ Νικάνορι τὰς τῶν Ιουδαίων ἀτυχίας καὶ συμφορὰς ἰδίας εὐημερίας δοκοῦντες ἔσεσθαι2Mc 14:14
Those in Judea who *had driven Judas into exile thronged to Nicanor in flocks, supposing that the misfortunes and calamities of the Jews would be successes to themselves.
---
152Mc 14:1515ἀκούσαντες δὲ τὴν τοῦ Νικάνορος ἔφοδον καὶ τὴν ἐπίθεσιν τῶν ἐθνῶν καταπασάμενοι γῆν ἐλιτάνευον τὸν ἄχρι αἰῶνος συστήσαντα τὸν αὑτοῦ λαόν ἀεὶ δὲ μετ’ ἐπιφανείας ἀντιλαμβανόμενον τῆς ἑαυτοῦ μερίδος2Mc 14:15
¶But when the Jews heard of Nicanor’s advance and the assault of the heathen, they sprinkled dirt on their heads and made solemn prayers to him who had established his own people for evermore, and who always, making manifest his presence, upholds those who are his own heritage.
---
162Mc 14:1616προστάξαντος δὲ τοῦ ἡγουμένου ἐκεῖθεν εὐθέως ἀναζεύξας συμμίσγει αὐτοῖς ἐπὶ κώμην Δεσσαου2Mc 14:16
*When the leader had given orders, he immediately set out from there and joined battle with them at a village called Lessau.
---
172Mc 14:1717Σιμων δὲ ὁ ἀδελφὸς Ιουδου συμβεβληκὼς ἦν τῷ Νικάνορι βραδέως δὲ διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν ἀντιπάλων ἀφασίαν ἐπταικώς2Mc 14:17
But Simon, the brother of Judas, had encountered Nicanor, yet not till late, having been delayed by reason of the sudden consternation caused by his adversaries.
---
182Mc 14:1818ὅμως δὲ ἀκούων ὁ Νικάνωρ ἣν εἶχον οἱ περὶ τὸν Ιουδαν ἀνδραγαθίαν καὶ ἐν τοῖς περὶ τῆς πατρίδος ἀγῶσιν εὐψυχίαν ὑπευλαβεῖτο τὴν κρίσιν δι’ αἱμάτων ποιήσασθαι2Mc 14:18
¶Nevertheless Nicanor, hearing of the valor of those who were with Judas, and their courage in fighting for their country, shrank from bringing the matter to the decision of the sword.
---
192Mc 14:1919διόπερ ἔπεμψεν Ποσιδώνιον καὶ Θεόδοτον καὶ Ματταθιαν δοῦναι καὶ λαβεῖν δεξιάς2Mc 14:19
Therefore he sent Posidonius, Theodotus, and Mattathias to give and receive pledges of friendship.
---
202Mc 14:2020πλείονος δὲ γενομένης περὶ τούτων ἐπισκέψεως καὶ τοῦ ἡγουμένου τοῖς πλήθεσιν ἀνακοινωσαμένου καὶ φανείσης ὁμοψήφου γνώμης ἐπένευσαν ταῖς συνθήκαις2Mc 14:20
So when these proposals had been long considered, and the leader had made the *troops acquainted with them, and it appeared that they were all of like mind, they consented to the covenants.
---
212Mc 14:2121ἐτάξαντο δὲ ἡμέραν ἐν ᾗ κατ’ ἰδίαν ἥξουσιν εἰς τὸ αὐτό καὶ προῆλθεν παρ’ ἑκάστου δίφραξ ἔθεσαν δίφρους2Mc 14:21
They appointed a day on which to meet together by themselves. A chariot came forward from each army. They set up seats of honor.
---
222Mc 14:2222διέταξεν Ιουδας ἐνόπλους ἑτοίμους ἐν τοῖς ἐπικαίροις τόποις μήποτε ἐκ τῶν πολεμίων αἰφνιδίως κακουργία γένηται τὴν ἁρμόζουσαν ἐποιήσαντο κοινολογίαν2Mc 14:22
Judas stationed armed men ready in convenient places, lest perhaps there should suddenly be treachery on the part of the enemy. They held a conference as was appropriate.
---
232Mc 14:2323διέτριβεν ὁ Νικάνωρ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ ἔπραττεν οὐθὲν ἄτοπον τοὺς δὲ συναχθέντας ἀγελαίους ὄχλους ἀπέλυσεν2Mc 14:23
Nicanor waited in Jerusalem, and did nothing to cause disturbance, but dismissed the flocks of people that had gathered together.
---
242Mc 14:2424καὶ εἶχεν τὸν Ιουδαν διὰ παντὸς ἐν προσώπῳ ψυχικῶς τῷ ἀνδρὶ προσεκέκλιτο2Mc 14:24
He kept Judas always in his presence. He had gained a hearty affection for the man.
---
252Mc 14:2525παρεκάλεσεν αὐτὸν γῆμαι καὶ παιδοποιήσασθαι ἐγάμησεν εὐστάθησεν ἐκοινώνησεν βίου2Mc 14:25
He urged him to marry and have children. He married, settled quietly, and took part in common life.
---
262Mc 14:2626ὁ δὲ Ἄλκιμος συνιδὼν τὴν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιαν καὶ τὰς γενομένας συνθήκας λαβὼν ἧκεν πρὸς τὸν Δημήτριον καὶ ἔλεγεν τὸν Νικάνορα ἀλλότρια φρονεῖν τῶν πραγμάτων τὸν γὰρ ἐπίβουλον τῆς βασιλείας Ιουδαν αὐτοῦ διάδοχον ἀναδεῖξαι2Mc 14:26
¶But Alcimus, perceiving the good will that was between them, *and having taken possession of the covenants that had been made, came to Demetrius and told him that Nicanor was disloyal to the government, for he had appointed that conspirator against his kingdom, Judas, to be his successor.
---
272Mc 14:2727ὁ δὲ βασιλεὺς ἔκθυμος γενόμενος καὶ ταῖς τοῦ παμπονήρου διαβολαῖς ἐρεθισθεὶς ἔγραψεν Νικάνορι φάσκων ὑπὲρ μὲν τῶν συνθηκῶν βαρέως φέρειν κελεύων δὲ τὸν Μακκαβαῖον δέσμιον ἐξαποστέλλειν εἰς Ἀντιόχειαν ταχέως2Mc 14:27
The king, falling into a rage, and being exasperated by the false accusations of that most wicked man, wrote to Nicanor, signifying that he was displeased at the covenants, and commanding him to send Maccabaeus prisoner to Antioch in all haste.
---
282Mc 14:2828προσπεσόντων δὲ τούτων τῷ Νικάνορι συνεκέχυτο καὶ δυσφόρως ἔφερεν εἰ τὰ διεσταλμένα ἀθετήσει μηδὲν τἀνδρὸς ἠδικηκότος2Mc 14:28
When this message came to Nicanor, he was confounded, and was very troubled at the thought of annulling the articles that had been agreed upon, the man having done no wrong;
---
292Mc 14:2929ἐπεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀντιπράττειν οὐκ ἦν εὔκαιρον ἐτήρει στρατηγήματι τοῦτ’ ἐπιτελέσαι2Mc 14:29
but because there was no opposing the king, he watched his time to execute this purpose by strategy.
---
302Mc 14:3030ὁ δὲ Μακκαβαῖος αὐστηρότερον διεξαγαγόντα συνιδὼν τὸν Νικάνορα τὰ πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν εἰθισμένην ἀπάντησιν ἀγροικότερον ἐσχηκότα νοήσας οὐκ ἀπὸ τοῦ βελτίστου τὴν αὐστηρίαν εἶναι συστρέψας οὐκ ὀλίγους τῶν περὶ αὐτὸν συνεκρύπτετο τὸν Νικάνορα2Mc 14:30
But Maccabaeus, when he perceived that Nicanor was behaving more harshly in his dealings with him, and that he had become ruler in his customary bearing, understanding that this harshness came not of good, gathered together not a few of his men, and concealed himself from Nicanor.
---
312Mc 14:3131συγγνοὺς δὲ ὁ ἕτερος ὅτι γενναίως ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐστρατήγηται παραγενόμενος ἐπὶ τὸ μέγιστον καὶ ἅγιον ἱερὸν τῶν ἱερέων τὰς καθηκούσας θυσίας προσαγόντων ἐκέλευσεν παραδιδόναι τὸν ἄνδρα2Mc 14:31
¶But the other,* when he became aware that he had been bravely defeated by the strategy of Judas,* came to the great* and holy temple, while the priests were offering the usual sacrifices, and commanded them to hand over the man.
---
322Mc 14:3232τῶν δὲ μεθ’ ὅρκων φασκόντων μὴ γινώσκειν ποῦ ποτ’ ἔστιν ὁ ζητούμενος2Mc 14:32
When they declared with oaths that they had no knowledge where the man was whom he sought,
---
332Mc 14:3333προτείνας τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὸν νεὼ ταῦτ’ ὤμοσεν ἐὰν μὴ δέσμιόν μοι τὸν Ιουδαν παραδῶτε τόνδε τὸν τοῦ θεοῦ σηκὸν εἰς πεδίον ποιήσω καὶ τὸ θυσιαστήριον κατασκάψω καὶ ἱερὸν ἐνταῦθα τῷ Διονύσῳ ἐπιφανὲς ἀναστήσω2Mc 14:33
he stretched out his right hand toward the sanctuary, and swore this oath: “If you won’t deliver up to me Judas as a prisoner, I will level this *temple of God even with the ground, break down the altar, and I will erect here a temple to Dionysus for all to see.
---
342Mc 14:3434τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἀπῆλθεν οἱ δὲ ἱερεῖς προτείναντες τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπεκαλοῦντο τὸν διὰ παντὸς ὑπέρμαχον τοῦ ἔθνους ἡμῶν ταῦτα λέγοντες2Mc 14:34
¶And having said this, he departed. But the priests, stretching forth their hands toward heaven, called upon him who always fights for our nation, in these words:
---
352Mc 14:3535σὺ κύριε τῶν ὅλων ἀπροσδεὴς ὑπάρχων ηὐδόκησας ναὸν τῆς σῆς σκηνώσεως ἐν ἡμῖν γενέσθαι2Mc 14:35
“You, O Lord of the universe, who in yourself have need of nothing, were well pleased that a sanctuary of your habitation* should be set among us.
---
362Mc 14:3636καὶ νῦν ἅγιε παντὸς ἁγιασμοῦ κύριε διατήρησον εἰς αἰῶνα ἀμίαντον τόνδε τὸν προσφάτως κεκαθαρισμένον οἶκον2Mc 14:36
So now, O holy Lord of all holiness, keep undefiled forever this house that has been recently cleansed.”
---
372Mc 14:3737Ραζις δέ τις τῶν ἀπὸ Ιεροσολύμων πρεσβυτέρων ἐμηνύθη τῷ Νικάνορι ἀνὴρ φιλοπολίτης καὶ σφόδρα καλῶς ἀκούων καὶ κατὰ τὴν εὔνοιαν πατὴρ τῶν Ιουδαίων προσαγορευόμενος2Mc 14:37
¶Now information was given to Nicanor against one Razis, an elder of Jerusalem, who was a lover of his countrymen and a man of very good report, and one called Father of the Jews for his good will.
---
382Mc 14:3838ἦν γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις τῆς ἀμειξίας κρίσιν εἰσενηνεγμένος Ιουδαϊσμοῦ καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν ὑπὲρ τοῦ Ιουδαϊσμοῦ παραβεβλημένος μετὰ πάσης ἐκτενίας2Mc 14:38
For in the former times when there was no mingling with the Gentiles, he had been accused of following the Jews’ religion, and had risked body and life with all earnestness for the religion of the Jews.
---
392Mc 14:3939βουλόμενος δὲ Νικάνωρ πρόδηλον ποιῆσαι ἣν εἶχεν πρὸς τοὺς Ιουδαίους δυσμένειαν ἀπέστειλεν στρατιώτας ὑπὲρ τοὺς πεντακοσίους συλλαβεῖν αὐτόν2Mc 14:39
Nicanor, wishing to make evident the ill will that he bore against the Jews, sent above five hundred soldiers to seize him;
---
402Mc 14:4040ἔδοξεν γὰρ ἐκεῖνον συλλαβὼν τούτοις ἐνεργάσασθαι συμφοράν2Mc 14:40
for he thought by seizing him to inflict an injury on them.
---
412Mc 14:4141τῶν δὲ πληθῶν μελλόντων τὸν πύργον καταλαβέσθαι καὶ τὴν αὐλαίαν θύραν βιαζομένων καὶ κελευόντων πῦρ προσάγειν καὶ τὰς θύρας ὑφάπτειν περικατάλημπτος γενόμενος ὑπέθηκεν ἑαυτῷ τὸ ξίφος2Mc 14:41
But when the *troops were at the point of taking the tower, and were forcing the door of the court, and asked for fire to burn the doors, he, being surrounded on every side, fell upon his sword,
---
422Mc 14:4242εὐγενῶς θέλων ἀποθανεῖν ἤπερ τοῖς ἀλιτηρίοις ὑποχείριος γενέσθαι καὶ τῆς ἰδίας εὐγενείας ἀναξίως ὑβρισθῆναι2Mc 14:42
choosing rather to die nobly than to fall into the hands of the wicked wretches, and suffer outrage unworthy of his own nobleness.
---
432Mc 14:4343τῇ δὲ πληγῇ μὴ κατευθικτήσας διὰ τὴν τοῦ ἀγῶνος σπουδὴν καὶ τῶν ὄχλων ἔσω τῶν θυρωμάτων εἰσβαλλόντων ἀναδραμὼν γενναίως ἐπὶ τὸ τεῖχος κατεκρήμνισεν ἑαυτὸν ἀνδρωδῶς εἰς τοὺς ὄχλους2Mc 14:43
But since he missed his stroke through the excitement of the struggle, and the crowds were now rushing within the door, he ran bravely up to the wall and cast himself down bravely among the crowds.
---
442Mc 14:4444τῶν δὲ ταχέως ἀναποδισάντων γενομένου διαστήματος ἦλθεν κατὰ μέσον τὸν κενεῶνα2Mc 14:44
But as they quickly gave back, a space was made, and he fell on the middle of *his side.
---
452Mc 14:4545ἔτι δὲ ἔμπνους ὑπάρχων καὶ πεπυρωμένος τοῖς θυμοῖς ἐξαναστὰς φερομένων κρουνηδὸν τῶν αἱμάτων καὶ δυσχερῶν τῶν τραυμάτων ὄντων δρόμῳ τοὺς ὄχλους διελθὼν καὶ στὰς ἐπί τινος πέτρας ἀπορρῶγος2Mc 14:45
Still having breath within him, and being inflamed with anger, he rose up, and though his blood gushed out in streams and his wounds were grievous, he ran through the crowds, and standing upon a steep rock,
---
462Mc 14:4646παντελῶς ἔξαιμος ἤδη γινόμενος προβαλὼν τὰ ἔντερα καὶ λαβὼν ἑκατέραις ταῖς χερσὶν ἐνέσεισε τοῖς ὄχλοις καὶ ἐπικαλεσάμενος τὸν δεσπόζοντα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ πνεύματος ταῦτα αὐτῷ πάλιν ἀποδοῦναι τόνδε τὸν τρόπον μετήλλαξεν2Mc 14:46
when as his blood was now well near spent, he drew forth his bowels through the wound, and taking them in both his hands he shook them at the crowds. Calling upon him who is Lord of life and spirit to restore him *these again, he died like this.
---
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2024 02:00:37 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top