www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina12Mc 3:11τῆς ἁγίας πόλεως κατοικουμένης μετὰ πάσης εἰρήνης καὶ τῶν νόμων ὅτι κάλλιστα συντηρουμένων διὰ τὴν Ονιου τοῦ ἀρχιερέως εὐσέβειάν τε καὶ μισοπονηρίαν2Mc 3:1
¶When the holy city was inhabited with unbroken peace and the laws were kept very well because of the godliness of Onias the high priest and his hatred of wickedness,
---
22Mc 3:22συνέβαινεν καὶ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τιμᾶν τὸν τόπον καὶ τὸ ἱερὸν ἀποστολαῖς ταῖς κρατίσταις δοξάζειν2Mc 3:2
it came to pass that even the kings themselves honored the place and glorified the temple with the noblest presents,
---
32Mc 3:33ὥστε καὶ Σέλευκον τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα χορηγεῖν ἐκ τῶν ἰδίων προσόδων πάντα τὰ πρὸς τὰς λειτουργίας τῶν θυσιῶν ἐπιβάλλοντα δαπανήματα2Mc 3:3
so that even King Seleucus of Asia bore all the costs belonging to the services of the sacrifices out of his own revenues.
---
42Mc 3:44Σιμων δέ τις ἐκ τῆς Βενιαμιν φυλῆς προστάτης τοῦ ἱεροῦ καθεσταμένος διηνέχθη τῷ ἀρχιερεῖ περὶ τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἀγορανομίας2Mc 3:4
But a man named Simon of the tribe of Benjamin, having been made guardian of the temple, disagreed with the high priest about the ruling of the market in the city.
---
52Mc 3:55καὶ νικῆσαι τὸν Ονιαν μὴ δυνάμενος ἦλθεν πρὸς Ἀπολλώνιον Θαρσεου τὸν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν2Mc 3:5
When he couldn’t overcome Onias, he went to Apollonius of *Tarsus, who at that time was governor of Coelesyria and Phoenicia.
---
62Mc 3:66καὶ προσήγγειλεν περὶ τοῦ χρημάτων ἀμυθήτων γέμειν τὸ ἐν Ιεροσολύμοις γαζοφυλάκιον ὥστε τὸ πλῆθος τῶν διαφόρων ἀναρίθμητον εἶναι καὶ μὴ προσήκειν αὐτὰ πρὸς τὸν τῶν θυσιῶν λόγον εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ τὴν τοῦ βασιλέως ἐξουσίαν πεσεῖν ταῦτα2Mc 3:6
He brought him word how that the treasury in Jerusalem was full of untold sums of money, so that the multitude of the funds was innumerable, and that they didn’t pertain to the account of the sacrifices, but that it was possible that these should fall under the king’s power.
---
72Mc 3:77συμμείξας δὲ ὁ Ἀπολλώνιος τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν μηνυθέντων αὐτῷ χρημάτων ἐνεφάνισεν ὁ δὲ προχειρισάμενος Ἡλιόδωρον τὸν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἀπέστειλεν δοὺς ἐντολὰς τὴν τῶν προειρημένων χρημάτων ἐκκομιδὴν ποιήσασθαι2Mc 3:7
When Apollonius met the king, he informed him of the money about which he had been told. So the king appointed Heliodorus, who was his chancellor, and sent him with a command to accomplish the removal of the reported money.
---
82Mc 3:88εὐθέως δὲ ὁ Ἡλιόδωρος ἐποιεῖτο τὴν πορείαν τῇ μὲν ἐμφάσει ὡς τὰς κατὰ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην πόλεις ἐφοδεῦσαι τῷ πράγματι δὲ τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν ἐπιτελεῖν2Mc 3:8
So Heliodorus set out on his journey at once, ostensibly to visit the cities of Coelesyria and Phoenicia, but in fact to execute the king’s purpose.
---
92Mc 3:99παραγενηθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ φιλοφρόνως ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως τῆς πόλεως ἀποδεχθεὶς ἀνέθετο περὶ τοῦ γεγονότος ἐμφανισμοῦ καὶ τίνος ἕνεκεν πάρεστιν διεσάφησεν ἐπυνθάνετο δὲ εἰ ταῖς ἀληθείαις ταῦτα οὕτως ἔχοντα τυγχάνει2Mc 3:9
¶When he had come to Jerusalem and had been courteously received by the high priest of the city, he told him about the information which had been given, and declared why he had come; and he inquired if in truth these things were so.
---
102Mc 3:1010τοῦ δὲ ἀρχιερέως ὑποδείξαντος παρακαταθήκας εἶναι χηρῶν τε καὶ ὀρφανῶν2Mc 3:10
The high priest explained to him that there were in the treasury deposits of widows and orphans,
---
112Mc 3:1111τινὰ δὲ καὶ Ὑρκανοῦ τοῦ Τωβιου σφόδρα ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ κειμένου οὕτως ἦν διαβάλλων ὁ δυσσεβὴς Σιμων τὰ δὲ πάντα ἀργυρίου τετρακόσια τάλαντα χρυσίου δὲ διακόσια2Mc 3:11
and moreover some money belonging to Hyrcanus the son of Tobias, a man in very high place, not as that impious Simon falsely alleged; and that in all there were four hundred talents of silver and two hundred of gold,
---
122Mc 3:1212ἀδικηθῆναι δὲ τοὺς πεπιστευκότας τῇ τοῦ τόπου ἁγιωσύνῃ καὶ τῇ τοῦ τετιμημένου κατὰ τὸν σύμπαντα κόσμον ἱεροῦ σεμνότητι καὶ ἀσυλίᾳ παντελῶς ἀμήχανον εἶναι2Mc 3:12
and that it was altogether impossible that wrong should be done to those who had put trust in the holiness of the place, and in the majesty and inviolable sanctity of the temple, honored over all the world.
---
132Mc 3:1313ὁ δὲ Ἡλιόδωρος δι’ ἃς εἶχεν βασιλικὰς ἐντολάς πάντως ἔλεγεν εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναλημπτέα ταῦτα εἶναι2Mc 3:13
But Heliodorus, because of the king’s command given him, said that in any case this money must be confiscated for the king’s treasury.
---
142Mc 3:1414ταξάμενος δὲ ἡμέραν εἰσῄει τὴν περὶ τούτων ἐπίσκεψιν οἰκονομήσων ἦν δὲ οὐ μικρὰ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἀγωνία2Mc 3:14
¶So having appointed a day, he entered in to direct the inquiry concerning these matters; and there was no small distress throughout the whole city.
---
152Mc 3:1515οἱ δὲ ἱερεῖς πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ταῖς ἱερατικαῖς στολαῖς ῥίψαντες ἑαυτοὺς ἐπεκαλοῦντο εἰς οὐρανὸν τὸν περὶ παρακαταθήκης νομοθετήσαντα τοῖς παρακαταθεμένοις ταῦτα σῶα διαφυλάξαι2Mc 3:15
The priests, prostrating themselves before the altar in their priestly garments, and called toward heaven upon him who gave the law concerning deposits, that he should preserve these treasures safe for those who had deposited them.
---
162Mc 3:1616ἦν δὲ ὁρῶντα τὴν τοῦ ἀρχιερέως ἰδέαν τιτρώσκεσθαι τὴν διάνοιαν ἡ γὰρ ὄψις καὶ τὸ τῆς χρόας παρηλλαγμένον ἐνέφαινεν τὴν κατὰ ψυχὴν ἀγωνίαν2Mc 3:16
Whoever saw the appearance of the high priest was wounded in mind; for his countenance and the change of his color betrayed the distress of his soul.
---
172Mc 3:1717περιεκέχυτο γὰρ περὶ τὸν ἄνδρα δέος τι καὶ φρικασμὸς σώματος δι’ ὧν πρόδηλον ἐγίνετο τοῖς θεωροῦσιν τὸ κατὰ καρδίαν ἐνεστὸς ἄλγος2Mc 3:17
For a terror and a shuddering of the body had come over the man, by which the pain that was in his heart was plainly shown to those who looked at him.
---
182Mc 3:1818ἔτι δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων ἐπὶ πάνδημον ἱκετείαν διὰ τὸ μέλλειν εἰς καταφρόνησιν ἔρχεσθαι τὸν τόπον2Mc 3:18
Those who were in the houses rushed out in crowds to make a universal supplication, because the place was about to come into dishonor.
---
192Mc 3:1919ὑπεζωσμέναι δὲ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς αἱ γυναῖκες σάκκους κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐπλήθυνον αἱ δὲ κατάκλειστοι τῶν παρθένων αἱ μὲν συνέτρεχον ἐπὶ τοὺς πυλῶνας αἱ δὲ ἐπὶ τὰ τείχη τινὲς δὲ διὰ τῶν θυρίδων διεξέκυπτον2Mc 3:19
The women, girded with sackcloth under their breasts, thronged the streets. The virgins who were kept indoors ran together, some to the gates, others to the walls, and some looked out through the windows.
---
202Mc 3:2020πᾶσαι δὲ προτείνουσαι τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐποιοῦντο τὴν λιτανείαν2Mc 3:20
All, stretching out their hands toward heaven, made their solemn supplication.
---
212Mc 3:2121ἐλεεῖν δ’ ἦν τὴν τοῦ πλήθους παμμιγῆ πρόπτωσιν τήν τε τοῦ μεγάλως ἀγωνιῶντος ἀρχιερέως προσδοκίαν2Mc 3:21
Then it was pitiful to see the multitude prostrating themselves all mixed together, and the anxiety of the high priest in his great distress.
---
222Mc 3:2222οἱ μὲν οὖν ἐπεκαλοῦντο τὸν παγκρατῆ κύριον τὰ πεπιστευμένα τοῖς πεπιστευκόσιν σῶα διαφυλάσσειν μετὰ πάσης ἀσφαλείας2Mc 3:22
¶While therefore they called upon the Almighty Lord to keep the things entrusted to them * safe and secure for those who had entrusted them,
---
232Mc 3:2323ὁ δὲ Ἡλιόδωρος τὸ διεγνωσμένον ἐπετέλει2Mc 3:23
Heliodorus went on to execute that which had been decreed.
---
242Mc 3:2424αὐτόθι δὲ αὐτοῦ σὺν τοῖς δορυφόροις κατὰ τὸ γαζοφυλάκιον ἤδη παρόντος ὁ τῶν πνευμάτων καὶ πάσης ἐξουσίας δυνάστης ἐπιφάνειαν μεγάλην ἐποίησεν ὥστε πάντας τοὺς κατατολμήσαντας συνελθεῖν καταπλαγέντας τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν εἰς ἔκλυσιν καὶ δειλίαν τραπῆναι2Mc 3:24
But when he was already present there with his guards near the treasury, the Sovereign of spirits and of all authority caused a great manifestation, so that all who had presumed to come with him, stricken with dismay at the power of God, fainted in terror.
---
252Mc 3:2525ὤφθη γάρ τις ἵππος αὐτοῖς φοβερὸν ἔχων τὸν ἐπιβάτην καὶ καλλίστῃ σαγῇ διακεκοσμημένος φερόμενος δὲ ῥύδην ἐνέσεισεν τῷ Ἡλιοδώρῳ τὰς ἐμπροσθίους ὁπλάς ὁ δὲ ἐπικαθήμενος ἐφαίνετο χρυσῆν πανοπλίαν ἔχων2Mc 3:25
For they saw a horse with a frightening rider, adorned with beautiful trappings, and he rushed fiercely and struck at Heliodorus with his forefeet. It seemed like he who sat on the horse had complete armor of gold.
---
262Mc 3:2626ἕτεροι δὲ δύο προσεφάνησαν αὐτῷ νεανίαι τῇ ῥώμῃ μὲν ἐκπρεπεῖς κάλλιστοι δὲ τὴν δόξαν διαπρεπεῖς δὲ τὴν περιβολήν οἳ καὶ περιστάντες ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτως πολλὰς ἐπιρριπτοῦντες αὐτῷ πληγάς2Mc 3:26
Two others also appeared to him, young men notable in their strength, and beautiful in their glory, and splendid in their apparel, who stood by him on either side, and scourged him unceasingly, inflicting on him many sore stripes.
---
272Mc 3:2727ἄφνω δὲ πεσόντα πρὸς τὴν γῆν καὶ πολλῷ σκότει περιχυθέντα συναρπάσαντες καὶ εἰς φορεῖον ἐνθέντες2Mc 3:27
When he had fallen suddenly to the ground, and great darkness had come over him, his guards picked him up and put him on a stretcher,
---
282Mc 3:2828τὸν ἄρτι μετὰ πολλῆς παραδρομῆς καὶ πάσης δορυφορίας εἰς τὸ προειρημένον εἰσελθόντα γαζοφυλάκιον ἔφερον ἀβοήθητον ἑαυτῷ καθεστῶτα φανερῶς τὴν τοῦ θεοῦ δυναστείαν ἐπεγνωκότες2Mc 3:28
and carried him—this man who had just now entered with a great retinue and all his guard into the aforesaid treasury, himself now brought to utter helplessness, manifestly made to recognize the sovereignty of God.
---
292Mc 3:2929καὶ ὁ μὲν διὰ τὴν θείαν ἐνέργειαν ἄφωνος καὶ πάσης ἐστερημένος ἐλπίδος καὶ σωτηρίας ἔρριπτο2Mc 3:29
So, while he, through the working of God, speechless and bereft of all hope and deliverance, lay prostrate,
---
302Mc 3:3030οἱ δὲ τὸν κύριον εὐλόγουν τὸν παραδοξάζοντα τὸν ἑαυτοῦ τόπον καὶ τὸ μικρῷ πρότερον δέους καὶ ταραχῆς γέμον ἱερὸν τοῦ παντοκράτορος ἐπιφανέντος κυρίου χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐπεπλήρωτο2Mc 3:30
they blessed the Lord who acted marvelously for his own place. The temple, which a little before was full of terror and alarm, was filled with joy and gladness after the Almighty Lord appeared.
---
312Mc 3:3131ταχὺ δέ τινες τῶν τοῦ Ἡλιοδώρου συνήθων ἠξίουν τὸν Ονιαν ἐπικαλέσασθαι τὸν ὕψιστον καὶ τὸ ζῆν χαρίσασθαι τῷ παντελῶς ἐν ἐσχάτῃ πνοῇ κειμένῳ2Mc 3:31
¶But quickly some of Heliodorus’s familiar friends implored Onias to call upon the Most High to grant life to him who lay quite at the last gasp.
---
322Mc 3:3232ὕποπτος δὲ γενόμενος ὁ ἀρχιερεὺς μήποτε διάλημψιν ὁ βασιλεὺς σχῇ κακουργίαν τινὰ περὶ τὸν Ἡλιόδωρον ὑπὸ τῶν Ιουδαίων συντετελέσθαι προσήγαγεν θυσίαν ὑπὲρ τῆς τοῦ ἀνδρὸς σωτηρίας2Mc 3:32
The high priest, secretly fearing lest the king might come to think that some treachery toward Heliodorus had been perpetrated by the Jews, brought a sacrifice for the recovery of the man.
---
332Mc 3:3333ποιουμένου δὲ τοῦ ἀρχιερέως τὸν ἱλασμὸν οἱ αὐτοὶ νεανίαι πάλιν ἐφάνησαν τῷ Ἡλιοδώρῳ ἐν ταῖς αὐταῖς ἐσθήσεσιν ἐστολισμένοι καὶ στάντες εἶπον πολλὰς Ονια τῷ ἀρχιερεῖ χάριτας ἔχε διὰ γὰρ αὐτόν σοι κεχάρισται τὸ ζῆν ὁ κύριος2Mc 3:33
But as the high priest was making the atoning sacrifice, the same young men appeared again to Heliodorus, arrayed in the same garments. They stood and said, “Give Onias the high priest great thanks, for for his sake the Lord has granted you life.
---
342Mc 3:3434σὺ δὲ ἐξ οὐρανοῦ μεμαστιγωμένος διάγγελλε πᾶσι τὸ μεγαλεῖον τοῦ θεοῦ κράτος ταῦτα δὲ εἰπόντες ἀφανεῖς ἐγένοντο2Mc 3:34
See that you, since you have been scourged from heaven, proclaim to all men the sovereign majesty of God.” When they had spoken these words, they vanished out of sight.
---
352Mc 3:3535ὁ δὲ Ἡλιόδωρος θυσίαν ἀνενέγκας τῷ κυρίῳ καὶ εὐχὰς μεγίστας εὐξάμενος τῷ τὸ ζῆν περιποιήσαντι καὶ τὸν Ονιαν ἀποδεξάμενος ἀνεστρατοπέδευσεν πρὸς τὸν βασιλέα2Mc 3:35
So Heliodorus, having offered a sacrifice to the Lord and vowed *great vows to him who had saved his life, and having bidden Onias farewell, returned with his army to the king.
---
362Mc 3:3636ἐξεμαρτύρει δὲ πᾶσιν ἅπερ ἦν ὑπ’ ὄψιν τεθεαμένος ἔργα τοῦ μεγίστου θεοῦ2Mc 3:36
He testified to all men the works of the greatest God, which he had seen with his eyes.
---
372Mc 3:3737τοῦ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν Ἡλιόδωρον ποῖός τις εἴη ἐπιτήδειος ἔτι ἅπαξ διαπεμφθῆναι εἰς Ιεροσόλυμα ἔφησεν2Mc 3:37
¶When the king asked Heliodorus what sort of man was fit to be sent yet once again to Jerusalem, he said,
---
382Mc 3:3838εἴ τινα ἔχεις πολέμιον ἢ πραγμάτων ἐπίβουλον πέμψον αὐτὸν ἐκεῖ καὶ μεμαστιγωμένον αὐτὸν προσδέξῃ ἐάνπερ καὶ διασωθῇ διὰ τὸ περὶ τὸν τόπον ἀληθῶς εἶναί τινα θεοῦ δύναμιν2Mc 3:38
“If you have any enemy or conspirator against the state, send him there, and you will receive him back well scourged, if he even escapes with his life; because truly there is some power of God in that place.
---
392Mc 3:3939αὐτὸς γὰρ ὁ τὴν κατοικίαν ἐπουράνιον ἔχων ἐπόπτης ἐστὶν καὶ βοηθὸς ἐκείνου τοῦ τόπου καὶ τοὺς παραγινομένους ἐπὶ κακώσει τύπτων ἀπολλύει2Mc 3:39
For he who has his dwelling in heaven himself has his eyes on that place and helps it. Those who come to hurt it, he strikes and destroys.”
---
402Mc 3:4040καὶ τὰ μὲν κατὰ Ἡλιόδωρον καὶ τὴν τοῦ γαζοφυλακίου τήρησιν οὕτως ἐχώρησεν2Mc 3:40
¶This was the history of Heliodorus and the keeping of the treasury.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 13:14:18 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top