www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina12Mc 4:11ὁ δὲ προειρημένος Σιμων ὁ τῶν χρημάτων καὶ τῆς πατρίδος ἐνδείκτης γεγονὼς ἐκακολόγει τὸν Ονιαν ὡς αὐτός τε εἴη τὸν Ἡλιόδωρον ἐπισεσεικὼς καὶ τῶν κακῶν δημιουργὸς καθεστηκώς2Mc 4:1
¶The previously mentioned Simon, who had given information about the money against his country, slandered Onias, saying that it was he who had incited Heliodorus and had been the real cause of these evils.
---
22Mc 4:22καὶ τὸν εὐεργέτην τῆς πόλεως καὶ τὸν κηδεμόνα τῶν ὁμοεθνῶν καὶ ζηλωτὴν τῶν νόμων ἐπίβουλον τῶν πραγμάτων ἐτόλμα λέγειν2Mc 4:2
He dared to call him a conspirator against the state who was actually the benefactor of the city, the guardian of his fellow countrymen, and a zealot for the laws.
---
32Mc 4:33τῆς δὲ ἔχθρας ἐπὶ τοσοῦτον προβαινούσης ὥστε καὶ διά τινος τῶν ὑπὸ τοῦ Σιμωνος δεδοκιμασμένων φόνους συντελεῖσθαι2Mc 4:3
When his hatred grew so great that even murders were perpetrated through one of Simon’s approved agents,
---
42Mc 4:44συνορῶν ὁ Ονιας τὸ χαλεπὸν τῆς φιλονεικίας καὶ Ἀπολλώνιον Μενεσθέως τὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν συναύξοντα τὴν κακίαν τοῦ Σιμωνος2Mc 4:4
Onias, seeing the danger of the contention, and that *Apollonius the son of Menestheus, the governor of Coelesyria and Phoenicia, was increasing Simon’s malice,
---
52Mc 4:55πρὸς τὸν βασιλέα διεκομίσθη οὐ γινόμενος τῶν πολιτῶν κατήγορος τὸ δὲ σύμφορον κοινῇ καὶ κατ’ ἰδίαν παντὶ τῷ πλήθει σκοπῶν2Mc 4:5
appealed to the king, not to be an accuser of his fellow-citizens, but looking to the good of all the* people, both public and private;
---
62Mc 4:66ἑώρα γὰρ ἄνευ βασιλικῆς προνοίας ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν εἰρήνης ἔτι τὰ πράγματα καὶ τὸν Σιμωνα παῦλαν οὐ λημψόμενον τῆς ἀνοίας2Mc 4:6
for he saw that without the king’s involvement it was impossible for the state to obtain peace any more, and that Simon would not cease from his madness.
---
72Mc 4:77μεταλλάξαντος δὲ τὸν βίον Σελεύκου καὶ παραλαβόντος τὴν βασιλείαν Ἀντιόχου τοῦ προσαγορευθέντος Ἐπιφανοῦς ὑπενόθευσεν Ἰάσων ὁ ἀδελφὸς Ονιου τὴν ἀρχιερωσύνην2Mc 4:7
¶When Seleucus was deceased, and Antiochus, who was called Epiphanes, succeeded to the kingdom, Jason the brother of Onias supplanted his brother in the high priesthood,
---
82Mc 4:88ἐπαγγειλάμενος τῷ βασιλεῖ δι’ ἐντεύξεως ἀργυρίου τάλαντα ἑξήκοντα πρὸς τοῖς τριακοσίοις καὶ προσόδου τινὸς ἄλλης τάλαντα ὀγδοήκοντα2Mc 4:8
having promised to the king at an audience three hundred sixty talents of silver, and out of another fund eighty talents.
---
92Mc 4:99πρὸς δὲ τούτοις ὑπισχνεῖτο καὶ ἕτερα διαγράφειν πεντήκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν ἐὰν ἐπιχωρηθῇ διὰ τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ γυμνάσιον καὶ ἐφηβεῖον αὐτῷ συστήσασθαι καὶ τοὺς ἐν Ιεροσολύμοις Ἀντιοχεῖς ἀναγράψαι2Mc 4:9
In addition to this, he undertook to assign one hundred fifty more, if it might be allowed him *through the king’s authority to set him up a gymnasium and a body of youths to be trained in it, and to register the inhabitants of Jerusalem as citizens of Antioch.
---
102Mc 4:1010ἐπινεύσαντος δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς ἀρχῆς κρατήσας εὐθέως πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν χαρακτῆρα τοὺς ὁμοφύλους μετέστησε2Mc 4:10
When the king had assented, and Jason had taken possession of the office, he immediately shifted those of his own race to the Greek way of life.
---
112Mc 4:1111καὶ τὰ κείμενα τοῖς Ιουδαίοις φιλάνθρωπα βασιλικὰ διὰ Ιωάννου τοῦ πατρὸς Εὐπολέμου τοῦ ποιησαμένου τὴν πρεσβείαν ὑπὲρ φιλίας καὶ συμμαχίας πρὸς τοὺς Ῥωμαίους παρώσας καὶ τὰς μὲν νομίμους καταλύων πολιτείας παρανόμους ἐθισμοὺς ἐκαίνιζεν2Mc 4:11
Setting aside the royal ordinances of special favor to the Jews, granted by the means of John the father of Eupolemus, who went on the mission to the Romans to establish friendship and alliance, and seeking to overthrow the lawful ways of living, he brought in new customs forbidden by the law.
---
122Mc 4:1212ἀσμένως γὰρ ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν γυμνάσιον καθίδρυσεν καὶ τοὺς κρατίστους τῶν ἐφήβων ὑποτάσσων ὑπὸ πέτασον ἤγαγεν2Mc 4:12
For he eagerly established a gymnasium under the citadel itself, and caused the noblest of the young men to wear the Greek hat.
---
132Mc 4:1313ἦν δ’ οὕτως ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ καὶ πρόσβασις ἀλλοφυλισμοῦ διὰ τὴν τοῦ ἀσεβοῦς καὶ οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσωνος ὑπερβάλλουσαν ἀναγνείαν2Mc 4:13
Thus there was an extreme of hellenization, and an advance of a foreign religion, by reason of the exceeding profaneness of Jason, who was an ungodly man and not a high priest;
---
142Mc 4:1414ὥστε μηκέτι περὶ τὰς τοῦ θυσιαστηρίου λειτουργίας προθύμους εἶναι τοὺς ἱερεῖς ἀλλὰ τοῦ μὲν νεὼ καταφρονοῦντες καὶ τῶν θυσιῶν ἀμελοῦντες ἔσπευδον μετέχειν τῆς ἐν παλαίστρῃ παρανόμου χορηγίας μετὰ τὴν τοῦ δίσκου πρόσκλησιν2Mc 4:14
so that the priests had no more any zeal for the services of the altar; but despising the sanctuary and neglecting the sacrifices, they hastened to enjoy that which was unlawfully provided in the wrestling arena, after the summons to the discus-throwing.
---
152Mc 4:1515καὶ τὰς μὲν πατρῴους τιμὰς ἐν οὐδενὶ τιθέμενοι τὰς δὲ Ἑλληνικὰς δόξας καλλίστας ἡγούμενοι2Mc 4:15
They despised the honors of their fathers, and valued the prestige of the Greeks best of all.
---
162Mc 4:1616ὧν καὶ χάριν περιέσχεν αὐτοὺς χαλεπὴ περίστασις καὶ ὧν ἐζήλουν τὰς ἀγωγὰς καὶ καθ’ ἅπαν ἤθελον ἐξομοιοῦσθαι τούτους πολεμίους καὶ τιμωρητὰς ἔσχον2Mc 4:16
For this reason, severe calamity overtook them. The men whose ways of living they earnestly followed, and to whom they desired to be made like in all things, these became their enemies and punished them.
---
172Mc 4:1717ἀσεβεῖν γὰρ εἰς τοὺς θείους νόμους οὐ ῥᾴδιον ἀλλὰ ταῦτα ὁ ἀκόλουθος καιρὸς δηλώσει2Mc 4:17
For it is not a light thing to show irreverence to God’s laws, but later events will make this clear.
---
182Mc 4:1818ἀγομένου δὲ πενταετηρικοῦ ἀγῶνος ἐν Τύρῳ καὶ τοῦ βασιλέως παρόντος2Mc 4:18
¶Now when certain games that came every fifth year were kept at Tyre, and the king was present,
---
192Mc 4:1919ἀπέστειλεν Ἰάσων ὁ μιαρὸς θεωροὺς ὡς ἀπὸ Ιεροσολύμων Ἀντιοχεῖς ὄντας παρακομίζοντας ἀργυρίου δραχμὰς τριακοσίας εἰς τὴν τοῦ Ἡρακλέους θυσίαν ἃς καὶ ἠξίωσαν οἱ παρακομίσαντες μὴ χρῆσθαι εἰς θυσίαν διὰ τὸ μὴ καθήκειν εἰς ἑτέραν δὲ καταθέσθαι δαπάνην2Mc 4:19
the vile Jason sent sacred envoys,* as being Antiochians of Jerusalem, bearing three hundred drachmas of silver to the sacrifice of Hercules, which even the bearers thereof thought not right to use for any sacrifice, because it was not fit, but to spend it for another purpose.
---
202Mc 4:2020ἔπεσε μὲν οὖν ταῦτα διὰ μὲν τὸν ἀποστείλαντα εἰς τὴν τοῦ Ἡρακλέους θυσίαν ἕνεκεν δὲ τῶν παρακομιζόντων εἰς τὰς τῶν τριηρέων κατασκευάς2Mc 4:20
Although the intended purpose of the sender this money was for the sacrifice of Hercules, yet on account of *present circumstances it went to the construction of trireme warships.
---
212Mc 4:2121ἀποσταλέντος δὲ εἰς Αἴγυπτον Ἀπολλωνίου τοῦ Μενεσθέως διὰ τὰ πρωτοκλίσια τοῦ Φιλομήτορος βασιλέως μεταλαβὼν Ἀντίοχος ἀλλότριον αὐτὸν τῶν αὐτοῦ γεγονέναι πραγμάτων τῆς καθ’ αὑτὸν ἀσφαλείας ἐφρόντιζεν ὅθεν εἰς Ιοππην παραγενόμενος κατήντησεν εἰς Ιεροσόλυμα2Mc 4:21
¶Now when Apollonius the son of Menestheus was sent into Egypt for the * enthronement of Philometor as king, Antiochus, learning that Philometor had shown himself hostile toward the government, took precautions for the security of his realm. Therefore, going to Joppa, he travelled on to Jerusalem.
---
222Mc 4:2222μεγαλομερῶς δὲ ὑπὸ τοῦ Ἰάσωνος καὶ τῆς πόλεως ἀποδεχθεὶς μετὰ δᾳδουχίας καὶ βοῶν εἰσεδέχθη εἶθ’ οὕτως εἰς τὴν Φοινίκην κατεστρατοπέδευσεν2Mc 4:22
Being magnificently received by Jason and the city, he was brought in with torches and shouting. Then he led his army down into Phoenicia.
---
232Mc 4:2323μετὰ δὲ τριετῆ χρόνον ἀπέστειλεν Ἰάσων Μενέλαον τὸν τοῦ προσημαινομένου Σιμωνος ἀδελφὸν παρακομίζοντα τὰ χρήματα τῷ βασιλεῖ καὶ περὶ πραγμάτων ἀναγκαίων ὑπομνηματισμοὺς τελέσοντα2Mc 4:23
¶Now after a space of three years, Jason sent Menelaus, the previously mentioned Simon’s brother, to carry the money to the king, and to make reports concerning some necessary matters.
---
242Mc 4:2424ὁ δὲ συσταθεὶς τῷ βασιλεῖ καὶ δοξάσας αὐτὸν τῷ προσώπῳ τῆς ἐξουσίας εἰς ἑαυτὸν κατήντησεν τὴν ἀρχιερωσύνην ὑπερβαλὼν τὸν Ἰάσωνα τάλαντα ἀργυρίου τριακόσια2Mc 4:24
But he being commended to the king, and having been glorified by the display of his authority, secured the high priesthood for himself, outbidding Jason by three hundred talents of silver.
---
252Mc 4:2525λαβὼν δὲ τὰς βασιλικὰς ἐντολὰς παρεγένετο τῆς μὲν ἀρχιερωσύνης οὐδὲν ἄξιον φέρων θυμοὺς δὲ ὠμοῦ τυράννου καὶ θηρὸς βαρβάρου ὀργὰς ἔχων2Mc 4:25
After receiving the royal mandates, he returned bringing nothing worthy of the high priesthood, but having the passion of a cruel tyrant and the rage of a savage animal.
---
262Mc 4:2626καὶ ὁ μὲν Ἰάσων ὁ τὸν ἴδιον ἀδελφὸν ὑπονοθεύσας ὑπονοθευθεὶς ὑφ’ ἑτέρου φυγὰς εἰς τὴν Αμμανῖτιν χώραν συνήλαστο2Mc 4:26
So Jason, who had supplanted his own brother, was supplanted by another and driven as a fugitive into the country of the Ammonites,
---
272Mc 4:2727ὁ δὲ Μενέλαος τῆς μὲν ἀρχῆς ἐκράτει τῶν δὲ ἐπηγγελμένων τῷ βασιλεῖ χρημάτων οὐδὲν εὐτάκτει2Mc 4:27
Menelaus had possession of the office; but of the money that had been promised to the king nothing was regularly paid, even though Sostratus the governor of the citadel demanded it—
---
282Mc 4:2828ποιουμένου δὲ τὴν ἀπαίτησιν Σωστράτου τοῦ τῆς ἀκροπόλεως ἐπάρχου πρὸς τοῦτον γὰρ ἦν ἡ τῶν διαφόρων πρᾶξις δι’ ἣν αἰτίαν οἱ δύο ὑπὸ τοῦ βασιλέως προσεκλήθησαν2Mc 4:28
for his job was the gathering of the revenues—so they were both called by the king to his presence.
---
292Mc 4:2929καὶ ὁ μὲν Μενέλαος ἀπέλιπεν τῆς ἀρχιερωσύνης διάδοχον Λυσίμαχον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφόν Σώστρατος δὲ Κράτητα τὸν ἐπὶ τῶν Κυπρίων2Mc 4:29
Menelaus left his own brother Lysimachus for his* deputy in the high priesthood; and Sostratus left Crates, who was over the Cyprians.
---
302Mc 4:3030τοιούτων δὲ συνεστηκότων συνέβη Ταρσεῖς καὶ Μαλλώτας στασιάζειν διὰ τὸ Ἀντιοχίδι τῇ παλλακῇ τοῦ βασιλέως ἐν δωρεᾷ δεδόσθαι2Mc 4:30
¶Now while this was the state of things, it came to pass that the people of Tarsus and Mallus revolted because they were to be given as a present to Antiochis, the king’s concubine.
---
312Mc 4:3131θᾶττον οὖν ὁ βασιλεὺς ἧκεν καταστεῖλαι τὰ πράγματα καταλιπὼν τὸν διαδεχόμενον Ἀνδρόνικον τῶν ἐν ἀξιώματι κειμένων2Mc 4:31
The king therefore quickly came to settle matters, leaving for his *deputy Andronicus, a man of high rank.
---
322Mc 4:3232νομίσας δὲ ὁ Μενέλαος εἰληφέναι καιρὸν εὐφυῆ χρυσώματά τινα τῶν τοῦ ἱεροῦ νοσφισάμενος ἐχαρίσατο τῷ Ἀνδρονίκῳ καὶ ἕτερα ἐτύγχανεν πεπρακὼς εἴς τε Τύρον καὶ τὰς κύκλῳ πόλεις2Mc 4:32
Then Menelaus, supposing that he had gotten a favorable opportunity, presented to Andronicus certain vessels of gold belonging to the temple, which he had stolen. He had already sold others into Tyre and the neighboring cities.
---
332Mc 4:3333ἃ καὶ σαφῶς ἐπεγνωκὼς ὁ Ονιας ἀπήλεγχεν ἀποκεχωρηκὼς εἰς ἄσυλον τόπον ἐπὶ Δάφνης τῆς πρὸς Ἀντιόχειαν κειμένης2Mc 4:33
When Onias had sure knowledge of this, he sharply reproved him, having withdrawn himself into a sanctuary at Daphne, that lies by Antioch.
---
342Mc 4:3434ὅθεν ὁ Μενέλαος λαβὼν ἰδίᾳ τὸν Ἀνδρόνικον παρεκάλει χειρώσασθαι τὸν Ονιαν ὁ δὲ παραγενόμενος ἐπὶ τὸν Ονιαν καὶ πεισθεὶς ἐπὶ δόλῳ καὶ δεξιασθεὶς μεθ’ ὅρκων δοὺς δεξιάν καίπερ ἐν ὑποψίᾳ κείμενος ἔπεισεν ἐκ τοῦ ἀσύλου προελθεῖν ὃν καὶ παραχρῆμα παρέκλεισεν οὐκ αἰδεσθεὶς τὸ δίκαιον2Mc 4:34
Therefore Menelaus, taking Andronicus aside, asked him to kill Onias. Coming to Onias, and being persuaded to use treachery, and being received as a friend, Andronicus gave him his right hand with oaths and, though he was suspicious, persuaded him to come out of the sanctuary. Then, with no regard for justice, he immediately put him to death.
---
352Mc 4:3535δι’ ἣν αἰτίαν οὐ μόνον Ιουδαῖοι πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἐδείναζον καὶ ἐδυσφόρουν ἐπὶ τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἀδίκῳ φόνῳ2Mc 4:35
For this reason not only Jews, but many also of the other nations, had indignation and displeasure at the unjust murder of the man.
---
362Mc 4:3636τοῦ δὲ βασιλέως ἐπανελθόντος ἀπὸ τῶν κατὰ Κιλικίαν τόπων ἐνετύγχανον οἱ κατὰ πόλιν Ιουδαῖοι συμμισοπονηρούντων καὶ τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ τοῦ παρὰ λόγον τὸν Ονιαν ἀπεκτονῆσθαι2Mc 4:36
And when the king had come back from the places in Cilicia, the Jews who were in the city appealed to him against Andronicus (the Greeks also joining with them in hatred of the wickedness), urging that Onias had been wrongfully slain.
---
372Mc 4:3737ψυχικῶς οὖν ὁ Ἀντίοχος ἐπιλυπηθεὶς καὶ τραπεὶς ἐπὶ ἔλεος καὶ δακρύσας διὰ τὴν τοῦ μετηλλαχότος σωφροσύνην καὶ πολλὴν εὐταξίαν2Mc 4:37
Antiochus therefore was heartily sorry, and was moved to pity, and wept, because of the sober and well ordered life of him who was dead.
---
382Mc 4:3838καὶ πυρωθεὶς τοῖς θυμοῖς παραχρῆμα τὴν τοῦ Ἀνδρονίκου πορφύραν περιελόμενος καὶ τοὺς χιτῶνας περιρρήξας περιαγαγὼν καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἐπ’ αὐτὸν τὸν τόπον οὗπερ τὸν Ονιαν ἠσέβησεν ἐκεῖ τὸν μιαιφόνον ἀπεκόσμησεν τοῦ κυρίου τὴν ἀξίαν αὐτῷ κόλασιν ἀποδόντος2Mc 4:38
Being inflamed with anger, he immediately stripped off Andronicus’s purple robe, and tore off his under garments, and when he had led him round through the whole city to that very place where he had committed the outrage against Onias, there he put the murderer out of the way, the Lord rendering to him the punishment he had deserved.
---
392Mc 4:3939γενομένων δὲ πολλῶν ἱεροσυλημάτων κατὰ τὴν πόλιν ὑπὸ τοῦ Λυσιμάχου μετὰ τῆς τοῦ Μενελάου γνώμης καὶ διαδοθείσης ἔξω τῆς φήμης ἐπισυνήχθη τὸ πλῆθος ἐπὶ τὸν Λυσίμαχον χρυσωμάτων ἤδη πολλῶν διενηνεγμένων2Mc 4:39
¶Now when many sacrileges had been committed in the city by Lysimachus with the consent of Menelaus, and when the report of them had spread abroad outside, the people gathered themselves together against Lysimachus, after many vessels of gold had already been stolen.
---
402Mc 4:4040ἐπεγειρομένων δὲ τῶν ὄχλων καὶ ταῖς ὀργαῖς διεμπιπλαμένων καθοπλίσας ὁ Λυσίμαχος πρὸς τρισχιλίους κατήρξατο χειρῶν ἀδίκων προηγησαμένου τινὸς Αυρανου προβεβηκότος τὴν ἡλικίαν οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ τὴν ἄνοιαν2Mc 4:40
When the multitudes were rising against him and were filled with anger, Lysimachus armed about three thousand men, and with unrighteous violence began the attack under the leadership of Hauran, a man far gone in years and no less also in folly.
---
412Mc 4:4141συνιδόντες δὲ καὶ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Λυσιμάχου συναρπάσαντες οἱ μὲν πέτρους οἱ δὲ ξύλων πάχη τινὲς δὲ ἐκ τῆς παρακειμένης σποδοῦ δρασσόμενοι φύρδην ἐνετίνασσον εἰς τοὺς περὶ τὸν Λυσίμαχον2Mc 4:41
But when they perceived the assault of Lysimachus, some caught up stones, others logs of wood, and some took handfuls of the ashes that lay near, and they flung them all in wild confusion at Lysimachus and those who were with him.
---
422Mc 4:4242δι’ ἣν αἰτίαν πολλοὺς μὲν αὐτῶν τραυματίας ἐποίησαν τινὰς δὲ καὶ κατέβαλον πάντας δὲ εἰς φυγὴν συνήλασαν αὐτὸν δὲ τὸν ἱερόσυλον παρὰ τὸ γαζοφυλάκιον ἐχειρώσαντο2Mc 4:42
As a result, they wounded many of them, they killed some, and they forced the rest of them to flee, but the author of the sacrilege himself they killed beside the treasury.
---
432Mc 4:4343περὶ δὲ τούτων ἐνέστη κρίσις πρὸς τὸν Μενέλαον2Mc 4:43
¶But about these matters, there was an accusation laid against Menelaus.
---
442Mc 4:4444καταντήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως εἰς Τύρον ἐπ’ αὐτοῦ τὴν δικαιολογίαν ἐποιήσαντο οἱ πεμφθέντες τρεῖς ἄνδρες ὑπὸ τῆς γερουσίας2Mc 4:44
When the king had come to Tyre, the three men who were sent by the senate pleaded the cause before him.
---
452Mc 4:4545ἤδη δὲ λελειμμένος ὁ Μενέλαος ἐπηγγείλατο χρήματα ἱκανὰ τῷ Πτολεμαίῳ Δορυμένους πρὸς τὸ πεῖσαι τὸν βασιλέα2Mc 4:45
But Menelaus, seeing himself now defeated, promised much money to Ptolemy the son of Dorymenes, that he might win over the king.
---
462Mc 4:4646ὅθεν ἀπολαβὼν ὁ Πτολεμαῖος εἴς τι περίστυλον ὡς ἀναψύξοντα τὸν βασιλέα μετέθηκεν2Mc 4:46
Therefore Ptolemy taking the king aside into a cloister, as if to get some fresh air, convinced him to change his mind.
---
472Mc 4:4747καὶ τὸν μὲν τῆς ὅλης κακίας αἴτιον Μενέλαον ἀπέλυσεν τῶν κατηγορημένων τοῖς δὲ ταλαιπώροις οἵτινες εἰ καὶ ἐπὶ Σκυθῶν ἔλεγον ἀπελύθησαν ἀκατάγνωστοι τούτοις θάνατον ἐπέκρινεν2Mc 4:47
He who was the cause of all the evil, Menelaus, he discharged from the accusations; but these hapless men, who, if they had pleaded even before Scythians, would have been discharged uncondemned, them he sentenced to death.
---
482Mc 4:4848ταχέως οὖν τὴν ἄδικον ζημίαν ὑπέσχον οἱ περὶ πόλεως καὶ δήμων καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν προηγορήσαντες2Mc 4:48
Those who were spokesmen for the city and the families of Israel and the holy vessels soon suffered that unrighteous penalty.
---
492Mc 4:4949δι’ ἣν αἰτίαν καὶ Τύριοι μισοπονηρήσαντες τὰ πρὸς τὴν κηδείαν αὐτῶν μεγαλοπρεπῶς ἐχορήγησαν2Mc 4:49
Therefore even certain Tyrians, moved with hatred of the wickedness, provided magnificently for their burial.
---
502Mc 4:5050ὁ δὲ Μενέλαος διὰ τὰς τῶν κρατούντων πλεονεξίας ἔμενεν ἐπὶ τῇ ἀρχῇ ἐπιφυόμενος τῇ κακίᾳ μέγας τῶν πολιτῶν ἐπίβουλος καθεστώς2Mc 4:50
But Menelaus, through the covetous dealings of those who were in power, remained still in his office, growing in wickedness, established as a great conspirator against his fellow-citizens.
---
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 26-Feb-2024 08:22:14 EST

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top