www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina12Mc 6:11μετ’ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐξαπέστειλεν ὁ βασιλεὺς γέροντα Ἀθηναῖον ἀναγκάζειν τοὺς Ιουδαίους μεταβαίνειν ἀπὸ τῶν πατρίων νόμων καὶ τοῖς τοῦ θεοῦ νόμοις μὴ πολιτεύεσθαι2Mc 6:1
¶Not long after this, the king sent out *an old man of Athens to compel the Jews to depart from the laws of their fathers and not to live by the laws of God,
---
22Mc 6:22μολῦναι δὲ καὶ τὸν ἐν Ιεροσολύμοις νεὼ καὶ προσονομάσαι Διὸς Ὀλυμπίου καὶ τὸν ἐν Γαριζιν καθὼς ἐτύγχανον οἱ τὸν τόπον οἰκοῦντες Διὸς Ξενίου2Mc 6:2
and also to pollute the sanctuary in Jerusalem and to call it by the name of Olympian Zeus, and to call the sanctuary in Gerizim by the name of Zeus the Protector of foreigners, even as the people who lived in that place did.
---
32Mc 6:33χαλεπὴ δὲ καὶ τοῖς ὅλοις ἦν δυσχερὴς ἡ ἐπίτασις τῆς κακίας2Mc 6:3
¶The visitation of this evil was harsh and utterly grievous.
---
42Mc 6:44τὸ μὲν γὰρ ἱερὸν ἀσωτίας καὶ κώμων ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπεπληροῦτο ῥᾳθυμούντων μεθ’ ἑταιρῶν καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς περιβόλοις γυναιξὶ πλησιαζόντων ἔτι δὲ τὰ μὴ καθήκοντα ἔνδον εἰσφερόντων2Mc 6:4
For the temple was filled with debauchery and reveling by the heathen, who * dallied with prostitutes, and had intercourse with women within the sacred precincts, and moreover brought inside things that were not appropriate.
---
52Mc 6:55τὸ δὲ θυσιαστήριον τοῖς ἀποδιεσταλμένοις ἀπὸ τῶν νόμων ἀθεμίτοις ἐπεπλήρωτο2Mc 6:5
The altar was filled with those abominable things which had been prohibited by the laws.
---
62Mc 6:66ἦν δ’ οὔτε σαββατίζειν οὔτε πατρῴους ἑορτὰς διαφυλάττειν οὔτε ἁπλῶς Ιουδαῖον ὁμολογεῖν εἶναι2Mc 6:6
A man could neither keep the Sabbath, nor observe the feasts of their ancestors, nor so much as confess himself to be a Jew.
---
72Mc 6:77ἤγοντο δὲ μετὰ πικρᾶς ἀνάγκης εἰς τὴν κατὰ μῆνα τοῦ βασιλέως γενέθλιον ἡμέραν ἐπὶ σπλαγχνισμόν γενομένης δὲ Διονυσίων ἑορτῆς ἠναγκάζοντο κισσοὺς ἔχοντες πομπεύειν τῷ Διονύσῳ2Mc 6:7
¶On the day of the king’s birth every month, they were led along with bitter constraint to eat of the sacrifices. When the feast of Dionysia came, they were compelled to go in procession in honor of Dionysus, wearing wreaths of ivy.
---
82Mc 6:88ψήφισμα δὲ ἐξέπεσεν εἰς τὰς ἀστυγείτονας Ἑλληνίδας πόλεις Πτολεμαίου ὑποθεμένου τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν κατὰ τῶν Ιουδαίων ἄγειν καὶ σπλαγχνίζειν2Mc 6:8
A decree went out to the neighboring Greek cities, by the suggestion of Ptolemy, that they should observe the same conduct against the Jews, and should make them eat of the sacrifices,
---
92Mc 6:99τοὺς δὲ μὴ προαιρουμένους μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ ἑλληνικὰ κατασφάζειν παρῆν οὖν ὁρᾶν τὴν ἐνεστῶσαν ταλαιπωρίαν2Mc 6:9
and that they should kill those who didn’t choose to go over to the Greek rites. So the present misery was for all to see.
---
102Mc 6:1010δύο γὰρ γυναῖκες ἀνήχθησαν περιτετμηκυῖαι τὰ τέκνα τούτων δὲ ἐκ τῶν μαστῶν κρεμάσαντες τὰ βρέφη καὶ δημοσίᾳ περιαγαγόντες αὐτὰς τὴν πόλιν κατὰ τοῦ τείχους ἐκρήμνισαν2Mc 6:10
For example, two women were brought in for having circumcised their children. These, when they had led them publicly around the city with the babes hung from their breasts, they threw down headlong from the wall.
---
112Mc 6:1111ἕτεροι δὲ πλησίον συνδραμόντες εἰς τὰ σπήλαια λεληθότως ἄγειν τὴν ἑβδομάδα μηνυθέντες τῷ Φιλίππῳ συνεφλογίσθησαν διὰ τὸ εὐλαβῶς ἔχειν βοηθῆσαι ἑαυτοῖς κατὰ τὴν δόξαν τῆς σεμνοτάτης ἡμέρας2Mc 6:11
Others who had run together into the caves nearby to keep the seventh day secretly, were betrayed to Philip and were all burned together, because their piety kept them from defending themselves, in view of the honor of that most solemn day.
---
122Mc 6:1212παρακαλῶ οὖν τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇδε τῇ βίβλῳ μὴ συστέλλεσθαι διὰ τὰς συμφοράς λογίζεσθαι δὲ τὰς τιμωρίας μὴ πρὸς ὄλεθρον ἀλλὰ πρὸς παιδείαν τοῦ γένους ἡμῶν εἶναι2Mc 6:12
¶I urge those who read this book to not be discouraged because of the calamities, but recognize that these punishments were not for the destruction, but for the chastening of our race.
---
132Mc 6:1313καὶ γὰρ τὸ μὴ πολὺν χρόνον ἐᾶσθαι τοὺς δυσσεβοῦντας ἀλλ’ εὐθέως περιπίπτειν ἐπιτίμοις μεγάλης εὐεργεσίας σημεῖόν ἐστιν2Mc 6:13
For indeed it is a sign of great kindness that those who act impiously are not let alone for a long time, but immediately meet with retribution.
---
142Mc 6:1414οὐ γὰρ καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἀναμένει μακροθυμῶν ὁ δεσπότης μέχρι τοῦ καταντήσαντας αὐτοὺς πρὸς ἐκπλήρωσιν ἁμαρτιῶν κολάσαι οὕτως καὶ ἐφ’ ἡμῶν ἔκρινεν εἶναι2Mc 6:14
For in the case of the other nations, the Sovereign Lord waits patiently to punish them until they have attained to the full measure of their sins; but not with us,
---
152Mc 6:1515ἵνα μὴ πρὸς τέλος ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὕστερον ἡμᾶς ἐκδικᾷ2Mc 6:15
that he may not take vengeance on us afterward,* when we have come to the* height of our sins.
---
162Mc 6:1616διόπερ οὐδέποτε μὲν τὸν ἔλεον ἀφ’ ἡμῶν ἀφίστησιν παιδεύων δὲ μετὰ συμφορᾶς οὐκ ἐγκαταλείπει τὸν ἑαυτοῦ λαόν2Mc 6:16
Therefore he never withdraws his mercy from us; but though he chastens with calamity, he doesn’t forsake his own people.
---
172Mc 6:1717πλὴν ἕως ὑπομνήσεως ταῦθ’ ἡμῖν εἰρήσθω δι’ ὀλίγων δ’ ἐλευστέον ἐπὶ τὴν διήγησιν2Mc 6:17
However let this that we have spoken suffice to remind you; but after a few words, we must come to the narrative.
---
182Mc 6:1818Ελεάζαρός τις τῶν πρωτευόντων γραμματέων ἀνὴρ ἤδη προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πρόσοψιν τοῦ προσώπου κάλλιστος ἀναχανὼν ἠναγκάζετο φαγεῖν ὕειον κρέας2Mc 6:18
¶Eleazar, one of the principal scribes, a man already well advanced in years, and of a noble countenance, was compelled to open his mouth to eat swine’s flesh.
---
192Mc 6:1919ὁ δὲ τὸν μετ’ εὐκλείας θάνατον μᾶλλον ἢ τὸν μετὰ μύσους βίον ἀναδεξάμενος αὐθαιρέτως ἐπὶ τὸ τύμπανον προσῆγεν2Mc 6:19
But he, welcoming death with honor rather than life with defilement, advanced of his own accord to the instrument of torture, but first spat out the flesh,
---
202Mc 6:2020προπτύσας δὲ καθ’ ὃν ἔδει τρόπον προσέρχεσθαι τοὺς ὑπομένοντας ἀμύνασθαι ὧν οὐ θέμις γεύσασθαι διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν φιλοστοργίαν2Mc 6:20
as men ought to come who are resolute to repel such things as not even for the natural love of life is it lawful to taste.
---
212Mc 6:2121οἱ δὲ πρὸς τῷ παρανόμῳ σπλαγχνισμῷ τεταγμένοι διὰ τὴν ἐκ τῶν παλαιῶν χρόνων πρὸς τὸν ἄνδρα γνῶσιν ἀπολαβόντες αὐτὸν κατ’ ἰδίαν παρεκάλουν ἐνέγκαντα κρέα οἷς καθῆκον αὐτῷ χρᾶσθαι δι’ αὐτοῦ παρασκευασθέντα ὑποκριθῆναι δὲ ὡς ἐσθίοντα τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως προστεταγμένα τῶν ἀπὸ τῆς θυσίας κρεῶν2Mc 6:21
¶But those who had the charge of that forbidden sacrificial feast took the man aside, for the acquaintance which of old times they had with him, and privately implored him to bring flesh of his own providing, such as was proper for him to use, and to make as if he did eat of the flesh from the sacrifice, as had been commanded by the king;
---
222Mc 6:2222ἵνα τοῦτο πράξας ἀπολυθῇ τοῦ θανάτου καὶ διὰ τὴν ἀρχαίαν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν τύχῃ φιλανθρωπίας2Mc 6:22
that by so doing he might be delivered from death, and so his ancient friendship with them might be treated kindly.
---
232Mc 6:2323ὁ δὲ λογισμὸν ἀστεῖον ἀναλαβὼν καὶ ἄξιον τῆς ἡλικίας καὶ τῆς τοῦ γήρως ὑπεροχῆς καὶ τῆς ἐπικτήτου καὶ ἐπιφανοῦς πολιᾶς καὶ τῆς ἐκ παιδὸς καλλίστης ἀναστροφῆς μᾶλλον δὲ τῆς ἁγίας καὶ θεοκτίστου νομοθεσίας ἀκολούθως ἀπεφήνατο ταχέως λέγων προπέμπειν εἰς τὸν ᾅδην2Mc 6:23
But he, having formed a high resolve, and one that became his years, the dignity of old age, and the gray hairs* which he had reached with honor, and his excellent* education from a child, or rather the holy laws* of God’s ordaining, declared his mind accordingly, bidding them to quickly send him to Hades.
---
242Mc 6:2424οὐ γὰρ τῆς ἡμετέρας ἡλικίας ἄξιόν ἐστιν ὑποκριθῆναι ἵνα πολλοὶ τῶν νέων ὑπολαβόντες Ελεαζαρον τὸν ἐνενηκονταετῆ μεταβεβηκέναι εἰς ἀλλοφυλισμὸν2Mc 6:24
¶“For it doesn’t become our years to dissemble,” he said, “that many of the young should suppose that Eleazar, the man of ninety years, had gone over to an alien religion;
---
252Mc 6:2525καὶ αὐτοὶ διὰ τὴν ἐμὴν ὑπόκρισιν καὶ διὰ τὸ μικρὸν καὶ ἀκαριαῖον ζῆν πλανηθῶσιν δι’ ἐμέ καὶ μύσος καὶ κηλῖδα τοῦ γήρως κατακτήσωμαι2Mc 6:25
and so they, by reason of my deception, and for the sake of this brief and momentary life, would be led astray because of me, and I defile and disgrace myself in my old age.
---
262Mc 6:2626εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐξελοῦμαι τὴν ἐξ ἀνθρώπων τιμωρίαν ἀλλὰ τὰς τοῦ παντοκράτορος χεῖρας οὔτε ζῶν οὔτε ἀποθανὼν ἐκφεύξομαι2Mc 6:26
For even if for the present time I would remove from me the punishment of men, yet whether I live or die, I wouldn’t escape the hands of the Almighty.
---
272Mc 6:2727διόπερ ἀνδρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν βίον τοῦ μὲν γήρως ἄξιος φανήσομαι2Mc 6:27
Therefore, by bravely parting with my life now, I will show myself worthy of my old age,
---
282Mc 6:2828τοῖς δὲ νέοις ὑπόδειγμα γενναῖον καταλελοιπὼς εἰς τὸ προθύμως καὶ γενναίως ὑπὲρ τῶν σεμνῶν καὶ ἁγίων νόμων ἀπευθανατίζειν τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἐπὶ τὸ τύμπανον εὐθέως ἦλθεν2Mc 6:28
and *leave behind a noble example to the young to die willingly and nobly a glorious death for the revered and holy laws.” ¶When he had said these words, he went immediately to the instrument of torture.
---
292Mc 6:2929τῶν δὲ ἀγόντων πρὸς αὐτὸν τὴν μικρῷ πρότερον εὐμένειαν εἰς δυσμένειαν μεταβαλόντων διὰ τὸ τοὺς προειρημένους λόγους ὡς αὐτοὶ διελάμβανον ἀπόνοιαν εἶναι2Mc 6:29
* When they changed the good will they bore toward him a little before into ill will because these words of his were, as they thought, sheer madness,
---
302Mc 6:3030μέλλων δὲ ταῖς πληγαῖς τελευτᾶν ἀναστενάξας εἶπεν τῷ κυρίῳ τῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν ἔχοντι φανερόν ἐστιν ὅτι δυνάμενος ἀπολυθῆναι τοῦ θανάτου σκληρὰς ὑποφέρω κατὰ τὸ σῶμα ἀλγηδόνας μαστιγούμενος κατὰ ψυχὴν δὲ ἡδέως διὰ τὸν αὐτοῦ φόβον ταῦτα πάσχω2Mc 6:30
and when he was at the point to die with the* blows, he groaned aloud and said, “To the Lord, who has the holy knowledge, it is manifest that, while I might have been delivered from death, I endure severe pains in my body by being scourged; but in soul I gladly suffer these things because of my fear of him.”
---
312Mc 6:3131καὶ οὗτος οὖν τοῦτον τὸν τρόπον μετήλλαξεν οὐ μόνον τοῖς νέοις ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις τοῦ ἔθνους τὸν ἑαυτοῦ θάνατον ὑπόδειγμα γενναιότητος καὶ μνημόσυνον ἀρετῆς καταλιπών2Mc 6:31
¶So this man also died like this, leaving his death for an example of nobleness and a memorial of virtue, not only to the young but also to the great body of his nation.
---
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 04-Oct-2023 12:11:11 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top