www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina12Mc 9:11περὶ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἐτύγχανεν Ἀντίοχος ἀναλελυκὼς ἀκόσμως ἐκ τῶν περὶ τὴν Περσίδα τόπων2Mc 9:1
¶Now about that time, Antiochus retreated *in disorder from the region of Persia.
---
22Mc 9:22εἰσεληλύθει γὰρ εἰς τὴν λεγομένην Περσέπολιν καὶ ἐπεχείρησεν ἱεροσυλεῖν καὶ τὴν πόλιν συνέχειν διὸ δὴ τῶν πληθῶν ὁρμησάντων ἐπὶ τὴν τῶν ὅπλων βοήθειαν ἐτράπησαν καὶ συνέβη τροπωθέντα τὸν Ἀντίοχον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀσχήμονα τὴν ἀναζυγὴν ποιήσασθαι2Mc 9:2
For he had entered into the city called Persepolis, and he attempted to rob *a temple and to control the city. Therefore the multitudes rushed in and the people of the country turned to defend themselves with weapons; and it came to pass that Antiochus was put to flight by the people of the country and broke his camp with disgrace.
---
32Mc 9:33ὄντι δὲ αὐτῷ κατ’ Ἐκβάτανα προσέπεσεν τὰ κατὰ Νικάνορα καὶ τοὺς περὶ Τιμόθεον γεγονότα2Mc 9:3
While he was at Ecbatana, news was brought to him about what had happened to Nicanor and the forces of Timotheus.
---
42Mc 9:44ἐπαρθεὶς δὲ τῷ θυμῷ ᾤετο καὶ τὴν τῶν πεφυγαδευκότων αὐτὸν κακίαν εἰς τοὺς Ιουδαίους ἐναπερείσασθαι διὸ συνέταξεν τὸν ἁρματηλάτην ἀδιαλείπτως ἐλαύνοντα κατανύειν τὴν πορείαν τῆς ἐξ οὐρανοῦ δὴ κρίσεως συνούσης αὐτῷ οὕτως γὰρ ὑπερηφάνως εἶπεν πολυάνδριον Ιουδαίων Ιεροσόλυμα ποιήσω παραγενόμενος ἐκεῖ2Mc 9:4
Being overcome by his anger, he planned to make the Jews suffer for the evil deeds of those who had put him to flight. Therefore, with judgment from heaven even now accompanying him, he ordered his charioteer to drive without ceasing until he completed the journey; for he arrogantly said this: “I will make Jerusalem a common graveyard of Jews when I come there.”
---
52Mc 9:55ὁ δὲ παντεπόπτης κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ ἐπάταξεν αὐτὸν ἀνιάτῳ καὶ ἀοράτῳ πληγῇ ἄρτι δὲ αὐτοῦ καταλήξαντος τὸν λόγον ἔλαβεν αὐτὸν ἀνήκεστος τῶν σπλάγχνων ἀλγηδὼν καὶ πικραὶ τῶν ἔνδον βάσανοι2Mc 9:5
¶But the All-seeing Lord, the God of Israel, struck him with a *fatal and invisible stroke. As soon as he had finished speaking this word, an incurable pain of the bowels seized him, with bitter torments of the inner parts—
---
62Mc 9:66πάνυ δικαίως τὸν πολλαῖς καὶ ξενιζούσαις συμφοραῖς ἑτέρων σπλάγχνα βασανίσαντα2Mc 9:6
and that most justly, for he had tormented other men’s bowels with many and strange sufferings.
---
72Mc 9:77ὁ δ’ οὐδαμῶς τῆς ἀγερωχίας ἔληγεν ἔτι δὲ καὶ τῆς ὑπερηφανίας ἐπεπλήρωτο πῦρ πνέων τοῖς θυμοῖς ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους καὶ κελεύων ἐποξύνειν τὴν πορείαν συνέβη δὲ καὶ πεσεῖν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἅρματος φερομένου ῥοίζῳ καὶ δυσχερεῖ πτώματι περιπεσόντα πάντα τὰ μέλη τοῦ σώματος ἀποστρεβλοῦσθαι2Mc 9:7
But he in no way ceased from his rude insolence. No, he was filled with even more arrogance, breathing fire in his passion against the Jews, and giving orders to hasten the journey. But it came to pass moreover that he fell from his chariot as it rushed along, and having a grievous fall was tortured in all of the members of his body.
---
82Mc 9:88ὁ δ’ ἄρτι δοκῶν τοῖς τῆς θαλάσσης κύμασιν ἐπιτάσσειν διὰ τὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀλαζονείαν καὶ πλάστιγγι τὰ τῶν ὀρέων οἰόμενος ὕψη στήσειν κατὰ γῆν γενόμενος ἐν φορείῳ παρεκομίζετο φανερὰν τοῦ θεοῦ πᾶσιν τὴν δύναμιν ἐνδεικνύμενος2Mc 9:8
He who had just supposed himself to have the waves of the sea at his bidding because he was so superhumanly arrogant, and who thought to weigh the heights of the mountains in a balance, was now brought to the ground and carried in a litter, *showing to all that the power was obviously God’s,
---
92Mc 9:99ὥστε καὶ ἐκ τοῦ σώματος τοῦ δυσσεβοῦς σκώληκας ἀναζεῖν καὶ ζῶντος ἐν ὀδύναις καὶ ἀλγηδόσιν τὰς σάρκας αὐτοῦ διαπίπτειν ὑπὸ δὲ τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ πᾶν τὸ στρατόπεδον βαρύνεσθαι τὴν σαπρίαν2Mc 9:9
so that worms swarmed out of the impious man’s body, and while he was still living in anguish and pains, his flesh fell off, and by reason of the stench all the army turned with loathing from his decay.
---
102Mc 9:1010καὶ τὸν μικρῷ πρότερον τῶν οὐρανίων ἄστρων ἅπτεσθαι δοκοῦντα παρακομίζειν οὐδεὶς ἐδύνατο διὰ τὸ τῆς ὀσμῆς ἀφόρητον βάρος2Mc 9:10
The man who a little before supposed himself to touch the stars of heaven, no one could endure to carry because of his intolerable stench.
---
112Mc 9:1111ἐνταῦθα οὖν ἤρξατο τὸ πολὺ τῆς ὑπερηφανίας λήγειν τεθραυσμένος καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσθαι θείᾳ μάστιγι κατὰ στιγμὴν ἐπιτεινόμενος ταῖς ἀλγηδόσιν2Mc 9:11
Therefore he began in great part to cease from his arrogance, being broken in spirit, and to come to knowledge under the scourge of God, his pains increasing every moment.
---
122Mc 9:1212καὶ μηδὲ τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ δυνάμενος ἀνέχεσθαι ταῦτ’ ἔφη δίκαιον ὑποτάσσεσθαι τῷ θεῷ καὶ μὴ θνητὸν ὄντα ἰσόθεα φρονεῖν2Mc 9:12
When he himself could not stand his own smell, he said these words: “It is right to be subject to God, and that one who is mortal should not think they are equal to God.”
---
132Mc 9:1313ηὔχετο δὲ ὁ μιαρὸς πρὸς τὸν οὐκέτι αὐτὸν ἐλεήσοντα δεσπότην οὕτως λέγων2Mc 9:13
¶The vile man vowed to the sovereign Lord, who now no more would have pity upon him, saying
---
142Mc 9:1414τὴν μὲν ἁγίαν πόλιν ἣν σπεύδων παρεγίνετο ἰσόπεδον ποιῆσαι καὶ πολυάνδριον οἰκοδομῆσαι ἐλευθέραν ἀναδεῖξαι2Mc 9:14
that the holy city, to which he was going in haste to lay it even with the ground and to *make it a common graveyard, he would declare free.
---
152Mc 9:1515τοὺς δὲ Ιουδαίους οὓς διεγνώκει μηδὲ ταφῆς ἀξιῶσαι οἰωνοβρώτους δὲ σὺν τοῖς νηπίοις ἐκρίψειν θηρίοις πάντας αὐτοὺς ἴσους Ἀθηναίοις ποιήσειν2Mc 9:15
Concerning the Jews, whom he had decided not even to count worthy of burial, but to cast them out to the animals with their infants for the birds to devour, he would make them all equal to citizens of Athens.
---
162Mc 9:1616ὃν δὲ πρότερον ἐσκύλευσεν ἅγιον νεὼ καλλίστοις ἀναθήμασιν κοσμήσειν καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη πολυπλάσια πάντα ἀποδώσειν τὰς δὲ ἐπιβαλλούσας πρὸς τὰς θυσίας συντάξεις ἐκ τῶν ἰδίων προσόδων χορηγήσειν2Mc 9:16
The holy sanctuary, which before he had plundered, he would adorn with best offerings, and would restore all the sacred vessels many times multiplied, and out of his own revenues would defray the charges that were required for the sacrifices.
---
172Mc 9:1717πρὸς δὲ τούτοις καὶ Ιουδαῖον ἔσεσθαι καὶ πάντα τόπον οἰκητὸν ἐπελεύσεσθαι καταγγέλλοντα τὸ τοῦ θεοῦ κράτος2Mc 9:17
Beside all this, he said that he would become a Jew and would visit every inhabited place, proclaiming the power of God.
---
182Mc 9:1818οὐδαμῶς δὲ ληγόντων τῶν πόνων ἐπεληλύθει γὰρ ἐπ’ αὐτὸν δικαία ἡ τοῦ θεοῦ κρίσις τὰ κατ’ αὐτὸν ἀπελπίσας ἔγραψεν πρὸς τοὺς Ιουδαίους τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολὴν ἱκετηρίας τάξιν ἔχουσαν περιέχουσαν δὲ οὕτως2Mc 9:18
But when his sufferings did in no way cease, for the judgment of God had come upon him in righteousness, having given up all hope for himself, he wrote to the Jews the letter written below, having the nature of a supplication, to this effect:
---
192Mc 9:1919τοῖς χρηστοῖς Ιουδαίοις τοῖς πολίταις πολλὰ χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν καὶ εὖ πράττειν βασιλεὺς καὶ στρατηγὸς Ἀντίοχος2Mc 9:19
¶“To the worthy Jewish citizens, Antiochus, king and general, wishes much joy and health and prosperity.
---
202Mc 9:2020εἰ ἔρρωσθε καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ ἴδια κατὰ γνώμην ἐστὶν ὑμῖν εἰς οὐρανὸν τὴν ἐλπίδα ἔχων2Mc 9:20
May you and your children fare well, and may your affairs be as you wish. Having my hope in heaven,
---
212Mc 9:2121ὑμῶν τὴν τιμὴν καὶ τὴν εὔνοιαν ἐμνημόνευον φιλοστόργως ἐπανάγων ἐκ τῶν κατὰ τὴν Περσίδα τόπων καὶ περιπεσὼν ἀσθενείᾳ δυσχέρειαν ἐχούσῃ ἀναγκαῖον ἡγησάμην φροντίσαι τῆς κοινῆς πάντων ἀσφαλείας2Mc 9:21
I remembered with affection your honor and good will. Returning out of the region of Persia, and being taken with an annoying sickness, I deemed it necessary to take thought for the common safety of all,
---
222Mc 9:2222οὐκ ἀπογινώσκων τὰ κατ’ ἐμαυτόν ἀλλὰ ἔχων πολλὴν ἐλπίδα ἐκφεύξεσθαι τὴν ἀσθένειαν2Mc 9:22
not despairing of myself, but having great hope to escape from the sickness.
---
232Mc 9:2323θεωρῶν δὲ ὅτι καὶ ὁ πατήρ καθ’ οὓς καιροὺς εἰς τοὺς ἄνω τόπους ἐστρατοπέδευσεν ἀνέδειξεν τὸν διαδεξάμενον2Mc 9:23
But considering that my father also, at the time he led an army into the upper country, appointed his successor,
---
242Mc 9:2424ὅπως ἐάν τι παράδοξον ἀποβαίνῃ ἢ καὶ προσαγγελθῇ τι δυσχερές εἰδότες οἱ κατὰ τὴν χώραν ᾧ καταλέλειπται τὰ πράγματα μὴ ἐπιταράσσωνται2Mc 9:24
to the end that, if anything fell out contrary to expectation, or if any unwelcome tidings were brought, the people in the country, knowing to whom the state had been left, might not be troubled,
---
252Mc 9:2525πρὸς δὲ τούτοις κατανοῶν τοὺς παρακειμένους δυνάστας καὶ γειτνιῶντας τῇ βασιλείᾳ τοῖς καιροῖς ἐπέχοντας καὶ προσδοκῶντας τὸ ἀποβησόμενον ἀναδέδειχα τὸν υἱὸν Ἀντίοχον βασιλέα ὃν πολλάκις ἀνατρέχων εἰς τὰς ἐπάνω σατραπείας τοῖς πλείστοις ὑμῶν παρεκατετιθέμην καὶ συνίστων γέγραφα δὲ πρὸς αὐτὸν τὰ ὑπογεγραμμένα2Mc 9:25
and, moreover, observing how the princes who are along the borders and neighbors to my kingdom watch for opportunities and look for the future event, I have appointed my son Antiochus to be king, whom I often entrusted and commended to most of you when I was hurrying to the upper provinces. I have written to him what is written below.
---
262Mc 9:2626παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς καὶ ἀξιῶ μεμνημένους τῶν εὐεργεσιῶν κοινῇ καὶ κατ’ ἰδίαν ἕκαστον συντηρεῖν τὴν οὖσαν εὔνοιαν εἰς ἐμὲ καὶ τὸν υἱόν2Mc 9:26
I therefore urge you and beg you, having in your remembrance the benefits done to you in common and severally, to preserve your present good will, each of you, toward me and my son.
---
272Mc 9:2727πέπεισμαι γὰρ αὐτὸν ἐπιεικῶς καὶ φιλανθρώπως παρακολουθοῦντα τῇ ἐμῇ προαιρέσει συμπεριενεχθήσεσθαι ὑμῖν2Mc 9:27
For I am persuaded that he in gentleness and kindness will follow my purpose and treat you with moderation and kindness.
---
282Mc 9:2828ὁ μὲν οὖν ἀνδροφόνος καὶ βλάσφημος τὰ χείριστα παθών ὡς ἑτέρους διέθηκεν ἐπὶ ξένης ἐν τοῖς ὄρεσιν οἰκτίστῳ μόρῳ κατέστρεψεν τὸν βίον2Mc 9:28
¶So the murderer and blasphemer, having endured the most intense sufferings, even as he had dealt with other men, ended his life among the mountains by a most piteous fate in a strange land.
---
292Mc 9:2929παρεκομίζετο δὲ τὸ σῶμα Φίλιππος ὁ σύντροφος αὐτοῦ ὃς καὶ διευλαβηθεὶς τὸν υἱὸν Ἀντιόχου πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Φιλομήτορα εἰς Αἴγυπτον διεκομίσθη2Mc 9:29
Philip his foster brother took the body home and then, fearing the son of Antiochus, he withdrew himself to Ptolemy Philometor in Egypt.
---
« Ch 8» Ch 10

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 07:10:15 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top