www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina14Mc 10:11καὶ τούτου τὸν ἀοίδιμον θάνατον καρτερήσαντος ὁ τρίτος ἤγετο παρακαλούμενος πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ὅπως ἀπογευσάμενος σῴζοιτο4Mc 10:1
¶Now this one endured this praiseworthy death. The third was brought along, and exhorted by many to taste and save his life.
---
24Mc 10:22ὁ δὲ ἀναβοήσας ἔφη ἀγνοεῖτε ὅτι αὑτός με τοῖς ἀποθανοῦσιν ἔσπειρεν πατήρ καὶ ἡ αὐτὴ μήτηρ ἐγέννησεν καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀνετράφην δόγμασιν4Mc 10:2
But he cried out and said, “Don’t you know that the father of those who are dead is my father also, and that the same mother bore me, and that I was brought up in the same way?
---
34Mc 10:33οὐκ ἐξόμνυμαι τὴν εὐγενῆ τῆς ἀδελφότητος συγγένειαν4Mc 10:3
I don’t renounce the noble relationship of my kindred.
---
44Mc 10:444Mc 10:4
Now then, whatever instrument of vengeance you have, apply it to my body, for you aren’t able to touch my soul, even if you want to.”
---
54Mc 10:55οἱ δὲ πικρῶς ἐνέγκαντες τὴν παρρησίαν τοῦ ἀνδρὸς ἀρθρεμβόλοις ὀργάνοις τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας ἐξήρθρουν καὶ ἐξ ἁρμῶν ἀναμοχλεύοντες ἐξεμέλιζον4Mc 10:5
But they, highly incensed at his boldness of speech, dislocated his hands and feet with racking engines, and wrenching them from their sockets, dismembered him.
---
64Mc 10:66τοὺς δακτύλους καὶ τοὺς βραχίονας καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς ἀγκῶνας περιέκλων4Mc 10:6
They dragged around his fingers, his arms, his legs, and his ankles.
---
74Mc 10:77καὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἰσχύοντες αὐτὸν ἄγξαι περιλύσαντες τὰ ὄργανα σὺν ἄκραις ταῖς τῶν δακτύλων κορυφαῖς ἀπεσκύθιζον4Mc 10:7
Not being able by any means to strangle him, they tore off his skin, together with the extreme tips of his fingers, and then dragged him to the wheel,
---
84Mc 10:88καὶ εὐθέως ἦγον ἐπὶ τὸν τροχόν περὶ ὃν ἐκ σπονδύλων ἐκμελιζόμενος ἑώρα τὰς ἑαυτοῦ σάρκας περιλακιζομένας καὶ κατὰ σπλάγχνων σταγόνας αἵματος ἀπορρεούσας4Mc 10:8
around which his vertebral joints were loosened, and he saw his own flesh torn to shreds, and streams of blood flowing from his entrails.
---
94Mc 10:99μέλλων δὲ ἀποθνῄσκειν ἔφη4Mc 10:9
When about to die, he said,
---
104Mc 10:1010ἡμεῖς μέν ὦ μιαρώτατε τύραννε διὰ παιδείαν καὶ ἀρετὴν θεοῦ ταῦτα πάσχομεν4Mc 10:10
“We, O accursed tyrant, suffer this for the sake of Divine education and virtue.
---
114Mc 10:1111σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ μιαιφονίαν ἀκαταλύτους καρτερήσεις βασάνους4Mc 10:11
But you, for your impiety and blood shedding, will endure unceasing torments.”
---
124Mc 10:1212καὶ τούτου θανόντος ἀδελφοπρεπῶς τὸν τέταρτον ἐπεσπῶντο λέγοντες4Mc 10:12
¶Thus having died worthily of his kindred, they dragged forward the fourth, saying,
---
134Mc 10:1313μὴ μανῇς καὶ σὺ τοῖς ἀδελφοῖς σου τὴν αὐτὴν μανίαν ἀλλὰ πεισθεὶς τῷ βασιλεῖ σῷζε σεαυτόν4Mc 10:13
“Don’t share the madness of your kindred, but respect the king and save yourself.”
---
144Mc 10:1414ὁ δὲ αὐτοῖς ἔφη οὐχ οὕτως καυστικώτερον ἔχετε κατ’ ἐμοῦ τὸ πῦρ ὥστε με δειλανδρῆσαι4Mc 10:14
¶But he said to them, “You don’t have a fire so scorching as to make me play the coward.
---
154Mc 10:1515μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελφῶν μου θάνατον καὶ τὸν αἰώνιον τοῦ τυράννου ὄλεθρον καὶ τὸν ἀΐδιον τῶν εὐσεβῶν βίον οὐκ ἀρνήσομαι τὴν εὐγενῆ ἀδελφότητα4Mc 10:15
By the blessed death of my kindred, and the eternal punishment of the tyrant, and the glorious life of the pious, I will not repudiate the noble brotherhood.
---
164Mc 10:1616ἐπινόει τύραννε βασάνους ἵνα καὶ δι’ αὐτῶν μάθῃς ὅτι ἀδελφός εἰμι τῶν προβασανισθέντων4Mc 10:16
Invent, O tyrant, tortures, that you may learn, even through them, that I am the brother of those tormented before.”
---
174Mc 10:1717ταῦτα ἀκούσας ὁ αἱμοβόρος καὶ φονώδης καὶ παμμιαρώτατος Ἀντίοχος ἐκέλευσεν τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτεμεῖν4Mc 10:17
¶When he had said this, the blood-thirsty, murderous, and unholy Antiochus ordered his tongue to be cut out.
---
184Mc 10:1818ὁ δὲ ἔφη κἂν ἀφέλῃς τὸ τῆς φωνῆς ὄργανον καὶ σιωπώντων ἀκούει ὁ θεός4Mc 10:18
But he said, “Even if you take away the organ of speech, God still hears the silent.
---
194Mc 10:1919ἰδοὺ προκεχάλασται ἡ γλῶσσα τέμνε οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο τὸν λογισμὸν ἡμῶν γλωττοτομήσεις4Mc 10:19
Behold, my tongue is extended, cut it off; for in spite of that you won’t silence our reasoning.
---
204Mc 10:2020ἡδέως ὑπὲρ τοῦ θεοῦ τὰ τοῦ σώματος μέλη ἀκρωτηριαζόμεθα4Mc 10:20
We gladly lose our limbs on behalf of God.
---
214Mc 10:2121σὲ δὲ ταχέως μετελεύσεται ὁ θεός τὴν γὰρ τῶν θείων ὕμνων μελῳδὸν γλῶτταν ἐκτέμνεις4Mc 10:21
But God will speedily find you, since you cut off the tongue, the instrument of divine melody.”
---
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 03-Oct-2023 22:42:48 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top