www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina14Mc 3:11ἔστιν δὲ κομιδῇ γελοῖος ὁ λόγος οὐ γὰρ τῶν ἑαυτοῦ παθῶν ὁ λογισμὸς ἐπικρατεῖν φαίνεται ἀλλὰ τῶν σωματικῶν4Mc 3:1
¶The argument is exceedingly ridiculous, for reasoning doesn’t appear to rule over its own affections, but over those of the body,
---
24Mc 3:22οἷον ἐπιθυμίαν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ἡμῶν ἀλλὰ μὴ δουλωθῆναι τῇ ἐπιθυμίᾳ δύναται ὁ λογισμὸς παρασχέσθαι4Mc 3:2
in such a way as that any one of you may not be able to root out desire, but reasoning will enable you to avoid being enslaved to it.
---
34Mc 3:33θυμόν τις οὐ δύναται ἐκκόψαι ὑμῶν τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τῷ θυμῷ δυνατὸν τὸν λογισμὸν βοηθῆσαι4Mc 3:3
One may not be able to root out anger from the soul, but it is possible to withstand anger.
---
44Mc 3:44κακοήθειάν τις ἡμῶν οὐ δύναται ἐκκόψαι ἀλλὰ τὸ μὴ καμφθῆναι τῇ κακοηθείᾳ δύναιτ’ ἂν ὁ λογισμὸς συμμαχῆσαι4Mc 3:4
Any one of you may not be able to eradicate malice, but reasoning has force to work with you to prevent you yielding to malice.
---
54Mc 3:55οὐ γὰρ ἐκριζωτὴς τῶν παθῶν ὁ λογισμός ἐστιν ἀλλὰ ἀνταγωνιστής4Mc 3:5
For reasoning is not an eradicator, but an antagonist of the emotions.
---
64Mc 3:66ἔστιν γοῦν τοῦτο διὰ τῆς Δαυιδ τοῦ βασιλέως δίψης σαφέστερον ἐπιλογίσασθαι4Mc 3:6
¶This may be more clearly comprehended from the thirst of King David.
---
74Mc 3:77ἐπεὶ γὰρ δι’ ὅλης ἡμέρας προσβαλὼν τοῖς ἀλλοφύλοις ὁ Δαυιδ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτεινεν μετὰ τῶν τοῦ ἔθνους στρατιωτῶν4Mc 3:7
For after David had been attacking the Philistines the whole day, he with the soldiers of his nation killed many of them;
---
84Mc 3:88τότε δὴ γενομένης ἑσπέρας ἱδρῶν καὶ σφόδρα κεκμηκὼς ἐπὶ τὴν βασίλειον σκηνὴν ἦλθεν περὶ ἣν ὁ πᾶς τῶν προγόνων στρατὸς ἐστρατοπεδεύκει4Mc 3:8
then when evening came, sweating and very weary, he came to the royal tent, around which the entire army of our ancestors was encamped.
---
94Mc 3:99οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἦσαν4Mc 3:9
Now all the rest of them were at supper;
---
104Mc 3:1010ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς μάλιστα διψῶν καίπερ ἀφθόνους ἔχων πηγάς οὐκ ἠδύνατο δι’ αὐτῶν ἰάσασθαι τὴν δίψαν4Mc 3:10
but the king, being very much thirsty, although he had numerous springs, could not by their means quench his thirst;
---
114Mc 3:1111ἀλλά τις αὐτὸν ἀλόγιστος ἐπιθυμία τοῦ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὕδατος ἐπιτείνουσα συνέφρυγεν καὶ λύουσα κατέφλεγεν4Mc 3:11
but a certain irrational longing for the water in the enemy’s camp grew stronger and fiercer upon him, undid and consumed him.
---
124Mc 3:1212ὅθεν τῶν ὑπασπιστῶν ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίᾳ σχετλιαζόντων δύο νεανίσκοι στρατιῶται καρτεροὶ καταιδεσθέντες τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιθυμίαν τὰς παντευχίας καθωπλίσαντο καὶ κάλπην λαβόντες ὑπερέβησαν τοὺς τῶν πολεμίων χάρακας4Mc 3:12
Therefore his bodyguards being troubled at this longing of the king, two valiant young soldiers, respecting the desire of the king, fully armed themselves, and taking a pitcher, got over the ramparts of the enemies.
---
134Mc 3:1313καὶ λαθόντες τοὺς τῶν πυλῶν ἀκροφύλακας διεξῄεσαν ἀνερευνώμενοι κατὰ πᾶν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον4Mc 3:13
Unperceived by the guardians of the gate, they went throughout the whole camp of the enemy in quest.
---
144Mc 3:1414καὶ ἀνευράμενοι τὴν πηγὴν ἐξ αὐτῆς θαρραλέως ἐκόμισαν τῷ βασιλεῖ τὸ ποτόν4Mc 3:14
Having boldly discovered the fountain, they filled out of it the drink for the king.
---
154Mc 3:1515ὁ δὲ καίπερ τῇ δίψῃ διαπυρούμενος ἐλογίσατο πάνδεινον εἶναι κίνδυνον ψυχῇ λογισθὲν ἰσοδύναμον ποτὸν αἵματι4Mc 3:15
But he, though parched with thirst, reasoned that a drink regarded of equal value to blood would be terribly dangerous to his soul.
---
164Mc 3:1616ὅθεν ἀντιθεὶς τῇ ἐπιθυμίᾳ τὸν λογισμὸν ἔσπεισεν τὸ πόμα τῷ θεῷ4Mc 3:16
Therefore, setting up reasoning in opposition to his desire, he poured out the drink to God.
---
174Mc 3:1717δυνατὸς γὰρ ὁ σώφρων νοῦς νικῆσαι τὰς τῶν παθῶν ἀνάγκας καὶ σβέσαι τὰς τῶν οἴστρων φλεγμονὰς4Mc 3:17
For the temperate mind has power to conquer the pressure of the emotions, to quench the fires of excitement,
---
184Mc 3:1818καὶ τὰς τῶν σωμάτων ἀλγηδόνας καθ’ ὑπερβολὴν οὔσας καταπαλαῖσαι καὶ τῇ καλοκἀγαθίᾳ τοῦ λογισμοῦ ἀποπτύσαι πάσας τὰς τῶν παθῶν ἐπικρατείας4Mc 3:18
and to wrestle down the pains of the body, however excessive, and through the excellency of reasoning, to spurn all the assaults of the emotions.
---
194Mc 3:1919ἤδη δὲ καὶ ὁ καιρὸς ἡμᾶς καλεῖ ἐπὶ τὴν ἀπόδειξιν τῆς ἱστορίας τοῦ σώφρονος λογισμοῦ4Mc 3:19
But the occasion now invites us to give an illustration of temperate reasoning from history.
---
204Mc 3:2020ἐπειδὴ γὰρ βαθεῖαν εἰρήνην διὰ τὴν εὐνομίαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἶχον καὶ ἔπραττον καλῶς ὥστε καὶ τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα Σέλευκον τὸν Νικάνορα καὶ χρήματα εἰς τὴν ἱερουργίαν αὐτοῖς ἀφορίσαι καὶ τὴν πολιτείαν αὐτῶν ἀποδέχεσθαι4Mc 3:20
For at a time when our fathers were in possession of undisturbed peace through obedience to the law and were prosperous, so that Seleucus Nicanor, the king of Asia, both assigned them money for divine service, and accepted their form of government,
---
214Mc 3:2121τότε δή τινες πρὸς τὴν κοινὴν νεωτερίσαντες ὁμόνοιαν πολυτρόποις ἐχρήσαντο συμφοραῖς4Mc 3:21
then certain people, bringing in new things contrary to the public harmony, in various ways fell into calamities.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 03-Oct-2023 05:38:59 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top