www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina14Mc 8:11διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ μειρακίσκοι τῷ τῆς εὐσεβείας λογισμῷ φιλοσοφοῦντες χαλεπωτέρων βασανιστηρίων ἐπεκράτησαν4Mc 8:1
¶then, indeed, vehemently swayed with emotion, he commanded to bring others of the adult Hebrews, and if they would eat of the unclean thing, to let them go when they had eaten; but if they objected, to torment them more grievously.
---
24Mc 8:22ἐπειδὴ γὰρ κατὰ τὴν πρώτην πεῖραν ἐνικήθη περιφανῶς ὁ τύραννος μὴ δυνηθεὶς ἀναγκάσαι γέροντα μιαροφαγῆσαι τότε δὴ σφόδρα περιπαθῶς ἐκέλευσεν ἄλλους ἐκ τῆς λείας τῶν Εβραίων ἀγαγεῖν καὶ εἰ μὲν μιαροφαγήσαιεν ἀπολύειν φαγόντας εἰ δ’ ἀντιλέγοιεν πικρότερον βασανίζειν4Mc 8:2
The tyrant having given this charge, seven kindred were brought into his presence, along with their aged mother. They were handsome, modest, well-born, and altogether comely.
---
34Mc 8:33ταῦτα διαταξαμένου τοῦ τυράννου παρῆσαν ἀγόμενοι μετὰ γεραιᾶς μητρὸς ἑπτὰ ἀδελφοὶ καλοί τε καὶ αἰδήμονες καὶ γενναῖοι καὶ ἐν παντὶ χαρίεντες4Mc 8:3
When the tyrant saw them encircling their mother as in a dance, he was pleased with them. Being struck with their becoming and innocent manner, smiled at them, and calling them near, said,
---
44Mc 8:44οὓς ἰδὼν ὁ τύραννος καθάπερ ἐν χορῷ μέσην τὴν μητέρα περιέχοντας ἥσθετο ἐπ’ αὐτοῖς καὶ τῆς εὐπρεπείας ἐκπλαγεὶς καὶ τῆς εὐγενείας προσεμειδίασεν αὐτοῖς καὶ πλησίον καλέσας ἔφη4Mc 8:4
“O youths, with favorable feelings, I admire the beauty of each of you. Greatly honouring so numerous a band of kindred, I not only counsel you not to share the madness of the old man who has been tortured before,
---
54Mc 8:55ὦ νεανίαι φιλοφρόνως ἐγὼ καθ’ ἑνὸς ἑκάστου ὑμῶν θαυμάζω τὸ κάλλος καὶ τὸ πλῆθος τοσούτων ἀδελφῶν ὑπερτιμῶν οὐ μόνον συμβουλεύω μὴ μανῆναι τὴν αὐτὴν τῷ προβασανισθέντι γέροντι μανίαν ἀλλὰ καὶ παρακαλῶ συνείξαντάς μοι τῆς ἐμῆς ἀπολαύειν φιλίας4Mc 8:5
but I beg you to yield, and to enjoy my friendship; for I possess the power, not only of punishing those who disobey my commands, but of doing good to those who obey them.
---
64Mc 8:66δυναίμην δ’ ἂν ὥσπερ κολάζειν τοὺς ἀπειθοῦντάς μου τοῖς ἐπιτάγμασιν οὕτω καὶ εὐεργετεῖν τοὺς εὐπειθοῦντάς μοι4Mc 8:6
Put confidence in me, then, and you will receive places of authority in my government, if you forsake your national way of life,
---
74Mc 8:77πιστεύσατε οὖν καὶ ἀρχὰς ἐπὶ τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἡγεμονικὰς λήμψεσθε ἀρνησάμενοι τὸν πάτριον ὑμῶν τῆς πολιτείας θεσμόν4Mc 8:7
and, conforming to the Greek way of life, alter your rule and revel in youth’s delights.
---
84Mc 8:88καὶ μεταλαβόντες Ἑλληνικοῦ βίου καὶ μεταδιαιτηθέντες ἐντρυφήσατε ταῖς νεότησιν ὑμῶν4Mc 8:8
For if you provoke me by your disobedience, you will compel me to destroy every one of you with terrible punishments by tortures.
---
94Mc 8:99ἐπεί ἐὰν ὀργίλως με διάθησθε διὰ τῆς ἀπειθείας ἀναγκάσετέ με ἐπὶ δειναῖς κολάσεσιν ἕνα ἕκαστον ὑμῶν διὰ τῶν βασάνων ἀπολέσαι4Mc 8:9
Have mercy, then, upon your own selves, whom I, although an enemy, am compassionate for your age and attractive appearance.
---
104Mc 8:1010κατελεήσατε οὖν ἑαυτούς οὓς καὶ ὁ πολέμιος ἔγωγε καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς εὐμορφίας οἰκτίρομαι4Mc 8:10
Won’t you consider this: that if you disobey, there will be nothing left for you but to die in torture?”
---
114Mc 8:1111οὐ διαλογιεῖσθε τοῦτο ὅτι οὐδὲν ὑμῖν ἀπειθήσασιν πλὴν τοῦ μετὰ στρεβλῶν ἀποθανεῖν ἀπόκειται4Mc 8:11
¶When he had said this, he ordered the instruments of torture to be brought forward, that fear might prevail upon them to eat unclean meat.
---
124Mc 8:1212ταῦτα δὲ λέγων ἐκέλευσεν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τιθέναι τὰ βασανιστήρια ὅπως καὶ διὰ τοῦ φόβου πείσειεν αὐτοὺς μιαροφαγῆσαι4Mc 8:12
When the spearman brought forward the wheels, the racks, the hooks, racks, caldrons, pans, finger-racks, iron hands and wedges, and bellows, the tyrant continued:
---
134Mc 8:1313ὡς δὲ τροχούς τε καὶ ἀρθρέμβολα στρεβλωτήριά τε καὶ τροχαντῆρας καὶ καταπέλτας καὶ λέβητας τήγανά τε καὶ δακτυλήθρας καὶ χεῖρας σιδηρᾶς καὶ σφῆνας καὶ τὰ ζώπυρα τοῦ πυρὸς οἱ δορυφόροι προέθεσαν ὑπολαβὼν ὁ τύραννος ἔφη4Mc 8:13
“Fear, young men, and the righteousness which you worship will be merciful to you if you transgress because of compulsion.”
---
144Mc 8:1414μειράκια φοβήθητε καὶ ἣν σέβεσθε δίκην ἵλεως ὑμῖν ἔσται δι’ ἀνάγκην παρανομήσασιν4Mc 8:14
¶Now they having listened to these words of persuasion, and seeing the fearful instruments, not only were not afraid, but even answered the arguments of the tyrant, and through their good reasoning destroyed his power.
---
154Mc 8:1515οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐπαγωγὰ καὶ ὁρῶντες δεινὰ οὐ μόνον οὐκ ἐφοβήθησαν ἀλλὰ καὶ ἀντεφιλοσόφησαν τῷ τυράννῳ καὶ διὰ τῆς εὐλογιστίας τὴν τυραννίδα αὐτοῦ κατέλυσαν4Mc 8:15
Now let’s consider the matter. Had any of them been weak-spirited and cowardly among them, what reasoning would they have employed but these?
---
164Mc 8:1616καίτοι λογισώμεθα εἰ δειλόψυχοί τινες ἦσαν ἐν αὐτοῖς καὶ ἄνανδροι ποίοις ἂν ἐχρήσαντο λόγοις οὐχὶ τούτοις4Mc 8:16
“O wretched that we are, and exceedingly senseless! When the king exhorts us, and calls us to his bounty, should we not obey him?
---
174Mc 8:1717ὦ τάλανες ἡμεῖς καὶ λίαν ἀνόητοι βασιλέως ἡμᾶς καλοῦντος καὶ ἐπὶ εὐεργεσίᾳ παρακαλοῦντος εἰ πεισθείημεν αὐτῷ4Mc 8:17
Why do we cheer ourselves with vain counsels, and venture upon a disobedience bringing death?
---
184Mc 8:1818τί βουλήμασιν κενοῖς ἑαυτοὺς εὐφραίνομεν καὶ θανατηφόρον ἀπείθειαν τολμῶμεν4Mc 8:18
Shall we not fear, O kindred, the instruments of torture and weigh the threatenings of torment and shun this vain-glory and destructive pride?
---
194Mc 8:1919οὐ φοβηθησόμεθα ἄνδρες ἀδελφοί τὰ βασανιστήρια καὶ λογιούμεθα τὰς τῶν βασάνων ἀπειλὰς καὶ φευξόμεθα τὴν κενοδοξίαν ταύτην καὶ ὀλεθροφόρον ἀλαζονείαν4Mc 8:19
Let’s have compassion upon our age and relent over the years of our mother.
---
204Mc 8:2020ἐλεήσωμεν τὰς ἑαυτῶν ἡλικίας καὶ κατοικτίρωμεν τὸ τῆς μητρὸς γῆρας4Mc 8:20
Let’s bear in mind that we will be dying as rebels.
---
214Mc 8:2121καὶ ἐνθυμηθῶμεν ὅτι ἀπειθοῦντες τεθνηξόμεθα4Mc 8:21
Divine Justice will pardon us if we fear the king through necessity.
---
224Mc 8:2222συγγνώσεται δὲ ἡμῖν καὶ ἡ θεία δίκη δι’ ἀνάγκην τὸν βασιλέα φοβηθεῖσιν4Mc 8:22
Why withdraw ourselves from a most sweet life, and deprive ourselves of this pleasant world?
---
234Mc 8:2323τί ἐξάγομεν ἑαυτοὺς τοῦ ἡδίστου βίου καὶ ἀποστεροῦμεν ἑαυτοὺς τοῦ γλυκέος κόσμου4Mc 8:23
Let’s not oppose necessity, nor seek vain-glory by our own torture.
---
244Mc 8:2424μὴ βιαζώμεθα τὴν ἀνάγκην μηδὲ κενοδοξήσωμεν ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν στρέβλῃ4Mc 8:24
The law itself wouldn’t arbitrarily put us to death because we dread torture.
---
254Mc 8:2525οὐδ’ αὐτὸς ὁ νόμος ἑκουσίως ἡμᾶς θανατοῖ φοβηθέντας τὰ βασανιστήρια4Mc 8:25
Why has such angry zeal taken root in us, and such fatal obstinacy approved itself to us, when we might live unmolested by the king?”
---
264Mc 8:2626πόθεν ἡμῖν ἡ τοσαύτη ἐντέτηκε φιλονεικία καὶ ἡ θανατηφόρος ἀρέσκει καρτερία παρὸν μετὰ ἀταραξίας ζῆν τῷ βασιλεῖ πεισθέντας4Mc 8:26
¶But the young men didn’t say or think anything of this kind when about to be tortured.
---
274Mc 8:2727ἀλλὰ τούτων οὐδὲν εἶπον οἱ νεανίαι βασανίζεσθαι μέλλοντες οὐδὲ ἐνεθυμήθησαν4Mc 8:27
For they were well aware of the sufferings, and masters of the pains.
---
284Mc 8:2828ἦσαν γὰρ περίφρονες τῶν παθῶν καὶ αὐτοκράτορες τῶν ἀλγηδόνων4Mc 8:28
So that as soon as the tyrant had ceased counselling them to eat the unclean, they all with one voice, as from the same heart said,
---
292929ὥστε ἅμα τῷ παύσασθαι τὸν τύραννον συμβουλεύοντα αὐτοῖς μιαροφαγῆσαι πάντες διὰ μιᾶς φωνῆς ὁμοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῆς αὐτῆς ψυχῆς εἶπον29
---
« Ch 7» Ch 9

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 04-Oct-2023 00:16:19 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top