www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Δʹ

4 Maccabees

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina14Mc 9:11τί μέλλεις ὦ τύραννε ἕτοιμοι γάρ ἐσμεν ἀποθνῄσκειν ἢ παραβαίνειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐντολάς4Mc 9:1
¶“Why do you delay, O tyrant? For we are more ready to die than to transgress the injunctions of our fathers.
---
24Mc 9:22αἰσχυνόμεθα γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν εἰκότως εἰ μὴ τῇ τοῦ νόμου εὐπειθείᾳ καὶ συμβούλῳ Μωυσεῖ χρησαίμεθα4Mc 9:2
We would be disgracing our fathers if we didn’t obey the law, and take knowledge for our guide.
---
34Mc 9:33σύμβουλε τύραννε παρανομίας μὴ ἡμᾶς μισῶν ὑπὲρ αὐτοὺς ἡμᾶς ἐλέα4Mc 9:3
O tyrant, counselor of law-breaking, do not, hating us as you do, pity us more than we pity ourselves.
---
44Mc 9:44χαλεπώτερον γὰρ αὐτοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναί σου τὸν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον4Mc 9:4
For we consider your escape to be worse than death.
---
54Mc 9:55ἐκφοβεῖς δὲ ἡμᾶς τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἡμῖν ἀπειλῶν ὥσπερ οὐχὶ πρὸ βραχέως παρ’ Ελεαζαρου μαθών4Mc 9:5
You try to scare us by threatening us with death by tortures, as though you had learned nothing by the death of Eleazar.
---
64Mc 9:66εἰ δ’ οἱ γέροντες τῶν Εβραίων διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ βασανισμοὺς ὑπομείναντες εὐσέβησαν ἀποθάνοιμεν ἂν δικαιότερον ἡμεῖς οἱ νέοι τὰς βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν ὑπεριδόντες ἃς καὶ ὁ παιδευτὴς ἡμῶν γέρων ἐνίκησεν4Mc 9:6
But if aged men of the Hebrews have died in the cause of religion after enduring torture, more rightly should we younger men die, scorning your cruel tortures, which our aged instructor overcame.
---
74Mc 9:77πείραζε τοιγαροῦν τύραννε καὶ τὰς ἡμῶν ψυχὰς εἰ θανατώσεις διὰ τὴν εὐσέβειαν μὴ νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασανίζων4Mc 9:7
Make the attempt, then, O tyrant. If you put us to death for our religion, don’t think that you harm us by torturing us.
---
84Mc 9:88ἡμεῖς μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κακοπαθείας καὶ ὑπομονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἕξομεν καὶ ἐσόμεθα παρὰ θεῷ δι’ ὃν καὶ πάσχομεν4Mc 9:8
For we through this ill-treatment and endurance will gain the rewards of virtue.
---
94Mc 9:99σὺ δὲ διὰ τὴν ἡμῶν μιαιφονίαν αὐτάρκη καρτερήσεις ὑπὸ τῆς θείας δίκης αἰώνιον βάσανον διὰ πυρός4Mc 9:9
But you, for the wicked and despotic slaughter of us, will, from the Divine vengeance, endure eternal torture by fire.”
---
104Mc 9:1010ταῦτα αὐτῶν εἰπόντων οὐ μόνον ὡς κατὰ ἀπειθούντων ἐχαλέπαινεν ὁ τύραννος ἀλλὰ καὶ ὡς κατὰ ἀχαρίστων ὠργίσθη4Mc 9:10
¶When they had said this, the tyrant was not only exasperated against them for being disobedient, but enraged with them for being ungrateful.
---
114Mc 9:1111ὅθεν τὸν πρεσβύτατον αὐτῶν κελευσθέντες παρῆγον οἱ ὑπασπισταὶ καὶ διαρρήξαντες τὸν χιτῶνα διέδησαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς βραχίονας ἱμᾶσιν ἑκατέρωθεν4Mc 9:11
So, at his bidding, the torturers brought the oldest of them, and tearing through his tunic, bound his hands and arms on each side with thongs.
---
124Mc 9:1212ὡς δὲ τύπτοντες ταῖς μάστιξιν ἐκοπίασαν μηδὲν ἀνύοντες ἀνέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τροχόν4Mc 9:12
When they had labored hard without effect in scourging him, they hurled him on the wheel.
---
134Mc 9:1313περὶ ὃν κατατεινόμενος ὁ εὐγενὴς νεανίας ἔξαρθρος ἐγίνετο4Mc 9:13
The noble youth, extended upon this, became dislocated.
---
144Mc 9:1414καὶ κατὰ πᾶν μέλος κλώμενος ἐκακηγόρει λέγων4Mc 9:14
With every member disjointed, he denounced the tyrant, saying,
---
154Mc 9:1515τύραννε μιαρώτατε καὶ τῆς οὐρανίου δίκης ἐχθρὲ καὶ ὠμόφρων οὐκ ἀνδροφονήσαντά με τοῦτον καταικίζεις τὸν τρόπον οὐδὲ ἀσεβήσαντα ἀλλὰ θείου νόμου προασπίζοντα4Mc 9:15
“O most accursed tyrant, and enemy of heavenly justice, and cruel-hearted, I am no murderer, nor sacrilegious man, whom you torture, but a defender of the Divine law.”
---
164Mc 9:1616καὶ τῶν δορυφόρων λεγόντων ὁμολόγησον φαγεῖν ὅπως ἀπαλλαγῇς τῶν βασάνων4Mc 9:16
¶And when the spearmen said, “Consent to eat, that you may be released from your tortures,”
---
174Mc 9:1717ὁ δὲ εἶπεν οὐχ οὕτως ἰσχυρὸς ὑμῶν ἐστιν ὁ τροχός ὦ μιαροὶ διάκονοι ὥστε μου τὸν λογισμὸν ἄγξαι τέμνετέ μου τὰ μέλη καὶ πυροῦτέ μου τὰς σάρκας καὶ στρεβλοῦτε τὰ ἄρθρα4Mc 9:17
he answered, “Not so powerful, O accursed lackeys, is your wheel, as to stifle my reasoning. Cut my limbs, and burn my flesh, and twist my joints.
---
184Mc 9:1818διὰ πασῶν γὰρ ὑμᾶς πείσω τῶν βασάνων ὅτι μόνοι παῖδες Εβραίων ὑπὲρ ἀρετῆς εἰσιν ἀνίκητοι4Mc 9:18
For through all my torments I will convince you that the children of the Hebrews are alone unconquered on behalf of virtue.”
---
194Mc 9:1919ταῦτα λέγοντι ὑπέστρωσαν πῦρ καὶ τὸ διερεθίζον τὸν τροχὸν προσεπικατέτεινον4Mc 9:19
¶While he was saying this, they heaped up fuel, and setting fire to it, strained him on the wheel still more.
---
204Mc 9:2020ἐμολύνετο δὲ πάντοθεν αἵματι ὁ τροχός καὶ ὁ σωρὸς τῆς ἀνθρακιᾶς τοῖς τῶν ἰχώρων ἐσβέννυτο σταλαγμοῖς καὶ περὶ τοὺς ἄξονας τοῦ ὀργάνου περιέρρεον αἱ σάρκες4Mc 9:20
The wheel was defiled all over with blood. The hot ashes were quenched by the droppings of gore, and pieces of flesh were scattered about the axles of the machine.
---
214Mc 9:2121καὶ περιτετμημένον ἤδη ἔχων τὸ τῶν ὀστέων πῆγμα ὁ μεγαλόφρων καὶ Αβραμιαῖος νεανίας οὐκ ἐστέναξεν4Mc 9:21
Although the framework of his bones was now destroyed, the high-minded and Abrahamic youth didn’t groan.
---
224Mc 9:2222ἀλλ’ ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιζόμενος εἰς ἀφθαρσίαν ὑπέμεινεν εὐγενῶς τὰς στρέβλας4Mc 9:22
But, as though transformed by fire into immortality, he nobly endured the rackings, saying,
---
234Mc 9:2323μιμήσασθέ με ἀδελφοί λέγων μή μου τὸν ἀγῶνα λειποτακτήσητε μηδὲ ἐξομόσησθέ μου τὴν τῆς εὐψυχίας ἀδελφότητα4Mc 9:23
“Imitate me, O kindred. Never desert your station, nor renounce my brotherhood in courage. Fight the holy and honorable fight of religion,
---
244Mc 9:2424ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ τῆς εὐσεβείας δι’ ἧς ἵλεως ἡ δικαία καὶ πάτριος ἡμῶν πρόνοια τῷ ἔθνει γενηθεῖσα τιμωρήσειεν τὸν ἀλάστορα τύραννον4Mc 9:24
by which means our just and paternal Providence, becoming merciful to the nation, will punish the pestilent tyrant.”
---
254Mc 9:2525καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱεροπρεπὴς νεανίας ἀπέρρηξεν τὴν ψυχήν4Mc 9:25
Saying this, the revered youth abruptly closed his life.
---
264Mc 9:2626θαυμασάντων δὲ πάντων τὴν καρτεροψυχίαν αὐτοῦ ἦγον οἱ δορυφόροι τὸν καθ’ ἡλικίαν τοῦ προτέρου δεύτερον καὶ σιδηρᾶς ἐναρμοσάμενοι χεῖρας ὀξέσι τοῖς ὄνυξιν ὀργάνῳ καὶ καταπέλτῃ προσέδησαν αὐτόν4Mc 9:26
¶When all admired his courageous soul, the spearmen brought forward him who was second oldest, and having put on iron gauntlets with sharp hooks, bound him to the rack.
---
274Mc 9:2727ὡς δ’ εἰ φαγεῖν βούλοιτο πρὶν βασανίζεσθαι πυνθανόμενοι τὴν εὐγενῆ γνώμην ἤκουσαν4Mc 9:27
When, on enquiring whether he would eat before he was tortured, they heard his noble sentiment.
---
284Mc 9:2828ἀπὸ τῶν τενόντων ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἐπισπασάμενοι μέχρι τῶν γενείων τὴν σάρκα πᾶσαν καὶ τὴν τῆς κεφαλῆς δορὰν οἱ παρδάλεοι θῆρες ἀπέσυρον ὁ δὲ ταύτην βαρέως τὴν ἀλγηδόνα καρτερῶν ἔλεγεν4Mc 9:28
After they with the iron gauntlets had violently dragged all the flesh from the neck to the chin, the panther-like animals tore off the very skin of his head, but he, bearing with firmness this misery, said,
---
294Mc 9:2929ὡς ἡδὺς πᾶς θανάτου τρόπος διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐσέβειαν ἔφη τε πρὸς τὸν τύραννον4Mc 9:29
“How sweet is every form of death for the religion of our fathers!” Then he said to the tyrant,
---
304Mc 9:3030οὐ δοκεῖς πάντων ὠμότατε τύραννε πλέον ἐμοῦ σε βασανίζεσθαι ὁρῶν σου νικώμενον τὸν τῆς τυραννίδος ὑπερήφανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομονῆς4Mc 9:30
“Don’t you think, most cruel of all tyrants, that you are now tortured more than I, finding your arrogant conception of tyranny conquered by our perseverance in behalf of our religion?
---
314Mc 9:3131ἐγὼ μὲν γὰρ ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τὸν πόνον ἐπικουφίζομαι4Mc 9:31
For I lighten my suffering by the pleasures which are connected with virtue.
---
324Mc 9:3232σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀσεβείας ἀπειλαῖς βασανίζῃ οὐκ ἐκφεύξῃ δέ μιαρώτατε τύραννε τὰς τῆς θείας ὀργῆς δίκας4Mc 9:32
But you are tortured with threatenings for impiety. You won’t escape, most corrupt tyrant, the vengeance of Divine wrath.”
---
« Ch 8» Ch 10

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 05:47:21 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top