www.katabiblon.com

Βαροὺχ

Baruch

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Bar 2:11καὶ ἔστησεν κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν ἐλάλησεν ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς δικαστὰς ἡμῶν τοὺς δικάσαντας τὸν Ισραηλ καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν καὶ ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν καὶ ἐπὶ ἄνθρωπον Ισραηλ καὶ ΙουδαBar 2:1
¶“‘Therefore the Lord has made good his word, which he pronounced against us and against our judges who judged Israel and against our kings and our princes and against the men of Israel and Judah,
---
2Bar 2:22οὐκ ἐποιήθη ὑποκάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ καθὰ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ ΜωυσῆBar 2:2
to bring upon us great plagues, such as never happened under the whole heaven, yet came to pass in Jerusalem, according to the things which were written in the law of Moses,
---
3Bar 2:33τοῦ φαγεῖν ἡμᾶς ἄνθρωπον σάρκας υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπον σάρκας θυγατρὸς αὐτοῦBar 2:3
so that a man would eat the flesh of his own son and the flesh of his own daughter.
---
4Bar 2:44καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ὑποχειρίους πάσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς κύκλῳ ἡμῶν εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς ἄβατον ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τοῖς κύκλῳ οὗ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖBar 2:4
Moreover, he has delivered them to be in subjection to all the kingdoms which surround us, to be as a reproach and a desolation among all the surrounding peoples, where the Lord has scattered them.
---
5Bar 2:55καὶ ἐγενήθησαν ὑποκάτω καὶ οὐκ ἐπάνω ὅτι ἡμάρτομεν κυρίῳ θεῷ ἡμῶν πρὸς τὸ μὴ ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦBar 2:5
Thus we were cast down and not exalted because we sinned against the Lord our God and have not been obedient to his voice.
---
6Bar 2:66τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἡ δικαιοσύνη ἡμῖν δὲ καὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἡ αἰσχύνη τῶν προσώπων ὡς ἡ ἡμέρα αὕτηBar 2:6
To the Lord our God belongs righteousness, but to us and to our fathers open shame, as is clear on this day.
---
7Bar 2:77ἃ ἐλάλησεν κύριος ἐφ’ ἡμᾶς πάντα τὰ κακὰ ταῦτα ἦλθεν ἐφ’ ἡμᾶςBar 2:7
For all these plagues have come upon us, which the Lord has pronounced against us,
---
8Bar 2:88καὶ οὐκ ἐδεήθημεν τοῦ προσώπου κυρίου τοῦ ἀποστρέψαι ἕκαστον ἀπὸ τῶν νοημάτων τῆς καρδίας αὐτῶν τῆς πονηρᾶςBar 2:8
yet have we not prayed before the Lord, so that we might turn, each one from the imaginations of his wicked heart.
---
9Bar 2:99καὶ ἐγρηγόρησεν κύριος ἐπὶ τοῖς κακοῖς καὶ ἐπήγαγε κύριος ἐφ’ ἡμᾶς ὅτι δίκαιος ὁ κύριος ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐνετείλατο ἡμῖνBar 2:9
Therefore the Lord watched over us for evil and the Lord has brought it upon us; for the Lord is righteous in all his works which he has commanded us.
---
10Bar 2:1010καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς αὐτοῦ πορεύεσθαι τοῖς προστάγμασιν κυρίου οἷς ἔδωκεν κατὰ πρόσωπον ἡμῶνBar 2:10
Yet we have not hearkened to his voice to walk in the commandments of the Lord which he has set before us.
---
11Bar 2:1111καὶ νῦν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ ὃς ἐξήγαγες τὸν λαόν σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν δυνάμει μεγάλῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτηBar 2:11
¶“‘And now, O Lord God of Israel, who has brought your people out of the land of Egypt with a mighty hand and high arm, and with signs and wonders and great power, and has become renown, as is clear on this day:
---
12Bar 2:1212ἡμάρτομεν ἠσεβήσαμεν ἠδικήσαμεν κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς δικαιώμασίν σουBar 2:12
O Lord our God, we have sinned, we have been ungodly, we have acted unrighteously, in all your ordinances.
---
13Bar 2:1313ἀποστραφήτω ὁ θυμός σου ἀφ’ ἡμῶν ὅτι κατελείφθημεν ὀλίγοι ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ διέσπειρας ἡμᾶς ἐκεῖBar 2:13
Let your wrath turn from us, for we are but a few left among the heathen where you have scattered us.
---
14Bar 2:1414εἰσάκουσον κύριε τῆς προσευχῆς ἡμῶν καὶ τῆς δεήσεως ἡμῶν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἕνεκεν σοῦ καὶ δὸς ἡμῖν χάριν κατὰ πρόσωπον τῶν ἀποικισάντων ἡμᾶςBar 2:14
Hear our prayers, O Lord, and our petitions, and deliver us for your own sake, and give us favor in the sight of those who have led us away,
---
15Bar 2:1515ἵνα γνῷ πᾶσα ἡ γῆ ὅτι σὺ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπεκλήθη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦBar 2:15
so that all the earth may know that you are the Lord our God, because Israel and his posterity is called by your name.
---
16Bar 2:1616κύριε κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ ἐννόησον εἰς ἡμᾶς κλῖνον κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἄκουσονBar 2:16
O Lord, look down from your holy house and consider us; bow down your ear, O Lord, to hear us.
---
17Bar 2:1717ἄνοιξον κύριε τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδέ ὅτι οὐχ οἱ τεθνηκότες ἐν τῷ ᾅδῃ ὧν ἐλήμφθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων αὐτῶν δώσουσιν δόξαν καὶ δικαίωμα τῷ κυρίῳBar 2:17
Open your eyes and behold, for the dead who are in the graves, whose souls are taken from their bodies, will give to the Lord neither praise nor righteousness;
---
18Bar 2:1818ἀλλὰ ἡ ψυχὴ ἡ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεθος ὃ βαδίζει κύπτον καὶ ἀσθενοῦν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ἐκλείποντες καὶ ἡ ψυχὴ ἡ πεινῶσα δώσουσίν σοι δόξαν καὶ δικαιοσύνην κύριεBar 2:18
but the soul which is greatly vexed, which goes stooping and feeble, and the eyes which fail, and the hungry soul, will give you praise and righteousness, O Lord.
---
19Bar 2:1919ὅτι οὐκ ἐπὶ τὰ δικαιώματα τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ τῶν βασιλέων ἡμῶν ἡμεῖς καταβάλλομεν τὸν ἔλεον ἡμῶν κατὰ πρόσωπόν σου κύριε ὁ θεὸς ἡμῶνBar 2:19
Therefore we do not make our humble supplication before you, O Lord our God, for the righteousness of our fathers and our kings.
---
20Bar 2:2020ὅτι ἐνῆκας τὸν θυμόν σου καὶ τὴν ὀργήν σου εἰς ἡμᾶς καθάπερ ἐλάλησας ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν λέγωνBar 2:20
¶“‘For you have sent out your wrath and indignation upon us, as you have spoken by your servants the prophets, saying,
---
21Bar 2:2121οὕτως εἶπεν κύριος κλίνατε τὸν ὦμον ὑμῶν καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ καθίσατε ἐπὶ τὴν γῆν ἣν ἔδωκα τοῖς πατράσιν ὑμῶνBar 2:21
“Thus says the Lord, ‘Bow down your shoulders to serve the king of Babylon; so shall you remain in the land which I gave to your fathers.
---
22Bar 2:2222καὶ ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς κυρίου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ ΒαβυλῶνοςBar 2:22
But if you will not hear the voice of the Lord, to serve the king of Babylon,
---
23Bar 2:2323ἐκλείψειν ποιήσω ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἔξωθεν Ιερουσαλημ φωνὴν εὐφροσύνης καὶ φωνὴν χαρμοσύνης φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἄβατον ἀπὸ ἐνοικούντωνBar 2:23
I will cause to cease, out of the cites of Judah and from without Jerusalem, the voice of mirth and the voice of joy, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, and the whole land shall be desolate of inhabitants.’”
---
24Bar 2:2424καὶ οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς σου ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου οὓς ἐλάλησας ἐν χερσὶν τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν τοῦ ἐξενεχθῆναι τὰ ὀστᾶ βασιλέων ἡμῶν καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶνBar 2:24
But we would not heed your voice to serve the king of Babylon; therefore you have made good the words that you spoke by your servants the prophets, namely, that the bones of our kings and the bones of our fathers should be taken out of their place.
---
25Bar 2:2525καὶ ἰδού ἐστιν ἐξερριμμένα τῷ καύματι τῆς ἡμέρας καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτός καὶ ἀπεθάνοσαν ἐν πόνοις πονηροῖς ἐν λιμῷ καὶ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν ἀποστολῇBar 2:25
And, lo, they are cast out to the heat of the day and to the frost of the night, and they died in great miseries by famine, by sword, and by pestilence,
---
26Bar 2:2626καὶ ἔθηκας τὸν οἶκον οὗ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐπ’ αὐτῷ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη διὰ πονηρίαν οἴκου Ισραηλ καὶ οἴκου ΙουδαBar 2:26
and the house which is called by your name you have laid waste, as is clear on this day, because of the wickedness of the house of Israel and the house of Judah.
---
27Bar 2:2727καὶ ἐποίησας εἰς ἡμᾶς κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ πάντα οἰκτιρμόν σου τὸν μέγανBar 2:27
O Lord our God, you have dealt with us according to all your goodness and all your great mercy,
---
28Bar 2:2828καθὰ ἐλάλησας ἐν χειρὶ παιδός σου Μωυσῆ ἐν ἡμέρᾳ ἐντειλαμένου σου αὐτῷ γράψαι τὸν νόμον σου ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ λέγωνBar 2:28
just as you spoke by your servant Moses in the day when you commanded him to write the law before the children of Israel, saying,
---
29Bar 2:2929ἐὰν μὴ ἀκούσητε τῆς φωνῆς μου ἦ μὴν ἡ βόμβησις ἡ μεγάλη ἡ πολλὴ αὕτη ἀποστρέψει εἰς μικρὰν ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ διασπερῶ αὐτοὺς ἐκεῖBar 2:29
“If you will not hear my voice, surely this very great multitude shall be turned into a small number among the nations where I will scatter them.
---
30Bar 2:3030ὅτι ἔγνων ὅτι οὐ μὴ ἀκούσωσίν μου ὅτι λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶνBar 2:30
For I knew that they would not hear me, because they are a stiff-necked people, but, in the land of their captivity, they shall remember themselves,
---
31Bar 2:3131καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καὶ ὦτα ἀκούονταBar 2:31
and shall know that I am the Lord their God, for I will give them a heart, and ears to hear,
---
32Bar 2:3232καὶ αἰνέσουσίν με ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν καὶ μνησθήσονται τοῦ ὀνόματός μουBar 2:32
and they shall praise me in the land of their captivity and think upon my name,
---
33Bar 2:3333καὶ ἀποστρέψουσιν ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν τοῦ σκληροῦ καὶ ἀπὸ πονηρῶν πραγμάτων αὐτῶν ὅτι μνησθήσονται τῆς ὁδοῦ πατέρων αὐτῶν τῶν ἁμαρτόντων ἔναντι κυρίουBar 2:33
and repent from their stiff neck and from their wicked deeds; for they shall remember the way of their fathers, who sinned before the Lord.
---
34Bar 2:3434καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ καὶ κυριεύσουσιν αὐτῆς καὶ πληθυνῶ αὐτούς καὶ οὐ μὴ σμικρυνθῶσινBar 2:34
And I will bring them again into the land which I promised with an oath to their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, and they shall be lords of it; and I will increase them and they shall not be diminished.
---
35Bar 2:3535καὶ στήσω αὐτοῖς διαθήκην αἰώνιον τοῦ εἶναί με αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν καὶ οὐ κινήσω ἔτι τὸν λαόν μου Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα αὐτοῖςBar 2:35
And I will make an everlasting covenant with them to be their God and they shall be my people; and I will no longer drive my people of Israel out of the land which I have given them.”’”
---
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 04:46:57 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top