www.katabiblon.com

Βαροὺχ

Baruch

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Bar 4:11αὕτη ἡ βίβλος τῶν προσταγμάτων τοῦ θεοῦ καὶ ὁ νόμος ὁ ὑπάρχων εἰς τὸν αἰῶνα πάντες οἱ κρατοῦντες αὐτῆς εἰς ζωήν οἱ δὲ καταλείποντες αὐτὴν ἀποθανοῦνταιBar 4:1
¶“‘This is the book of the commandments of God and the law that endures for ever. All those who keep it shall come to life, but such as leave it shall die.
---
2Bar 4:22ἐπιστρέφου Ιακωβ καὶ ἐπιλαβοῦ αὐτῆς διόδευσον πρὸς τὴν λάμψιν κατέναντι τοῦ φωτὸς αὐτῆςBar 4:2
Turn you, O Jacob, and take hold of it; walk in the presence of its light so that you may be illuminated.
---
3Bar 4:33μὴ δῷς ἑτέρῳ τὴν δόξαν σου καὶ τὰ συμφέροντά σοι ἔθνει ἀλλοτρίῳBar 4:3
Give not your honor to another, nor the things which are beneficial for you to a strange nation.
---
4Bar 4:44μακάριοί ἐσμεν Ισραηλ ὅτι τὰ ἀρεστὰ τῷ θεῷ ἡμῖν γνωστά ἐστινBar 4:4
O Israel, happy are we, for the things which are pleasing to God are made known to us.
---
5Bar 4:55θαρσεῖτε λαός μου μνημόσυνον ΙσραηλBar 4:5
Be of good cheer, my people, the memorial of Israel.
---
6Bar 4:66ἐπράθητε τοῖς ἔθνεσιν οὐκ εἰς ἀπώλειαν διὰ δὲ τὸ παροργίσαι ὑμᾶς τὸν θεὸν παρεδόθητε τοῖς ὑπεναντίοιςBar 4:6
You were sold to the nations, not for destruction, but because you moved God to wrath; thus you were delivered to the enemies.
---
7Bar 4:77παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς θύσαντες δαιμονίοις καὶ οὐ θεῷBar 4:7
For you provoked him who made you, by sacrificing to devils and not to God.
---
8Bar 4:88ἐπελάθεσθε δὲ τὸν τροφεύσαντα ὑμᾶς θεὸν αἰώνιον ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμᾶς ΙερουσαλημBar 4:8
¶“‘You have forgotten the everlasting God, who brought you up, and you have grieved Jerusalem, who nursed you.
---
9Bar 4:99εἶδεν γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν παρὰ τοῦ θεοῦ καὶ εἶπεν ἀκούσατε αἱ πάροικοι Σιων ἐπήγαγέν μοι ὁ θεὸς πένθος μέγαBar 4:9
For when she saw the wrath of God coming upon you, she said, “Hearken, O you who dwell around Zion. God has brought upon me great mourning.
---
10Bar 4:1010εἶδον γὰρ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ τῶν θυγατέρων ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὁ αἰώνιοςBar 4:10
For I saw the captivity of my sons and daughters, which the Everlasting brought upon them.
---
11Bar 4:1111ἔθρεψα γὰρ αὐτοὺς μετ’ εὐφροσύνης ἐξαπέστειλα δὲ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ πένθουςBar 4:11
With joy I nourished them, but sent them away with weeping and mourning.
---
12Bar 4:1212μηδεὶς ἐπιχαιρέτω μοι τῇ χήρᾳ καὶ καταλειφθείσῃ ὑπὸ πολλῶν ἠρημώθην διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τέκνων μου διότι ἐξέκλιναν ἐκ νόμου θεοῦBar 4:12
Let no man rejoice over me, a widow and forsaken of many; for by the sins of my children, I am left desolate, because they departed from the law of God.
---
13Bar 4:1313δικαιώματα δὲ αὐτοῦ οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ ἐπορεύθησαν ὁδοῖς ἐντολῶν θεοῦ οὐδὲ τρίβους παιδείας ἐν δικαιοσύνῃ αὐτοῦ ἐπέβησανBar 4:13
They knew not his statutes, nor walked in the ways of his commandments, nor trod in the paths of discipline in his righteousness.
---
14Bar 4:1414ἐλθάτωσαν αἱ πάροικοι Σιων καὶ μνήσθητε τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ θυγατέρων ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὁ αἰώνιοςBar 4:14
Let those who dwell around Zion approach and remember the captivity of my sons and daughters, which the Everlasting has brought upon them.
---
15Bar 4:1515ἐπήγαγεν γὰρ ἐπ’ αὐτοὺς ἔθνος μακρόθεν ἔθνος ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον οἳ οὐκ ᾐσχύνθησαν πρεσβύτην οὐδὲ παιδίον ἠλέησανBar 4:15
For he has brought a nation upon them from afar, a shameless nation and of a strange language, who neither reverenced old man, nor pitied child.
---
16Bar 4:1616καὶ ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπητοὺς τῆς χήρας καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τὴν μόνην ἠρήμωσανBar 4:16
These have carried away the dear beloved children of the widow, and left her who was alone desolate without daughters.
---
17Bar 4:1717ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθῆσαι ὑμῖνBar 4:17
But how can I help you?
---
18Bar 4:1818ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ κακὰ ὑμῖν ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶνBar 4:18
For he who brought these plagues upon you will deliver you from the hands of your enemies.
---
19Bar 4:1919βαδίζετε τέκνα βαδίζετε ἐγὼ γὰρ κατελείφθην ἔρημοςBar 4:19
Go your way, O my children, go your way, for I am left desolate.
---
20Bar 4:2020ἐξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆς εἰρήνης ἐνεδυσάμην δὲ σάκκον τῆς δεήσεώς μου κεκράξομαι πρὸς τὸν αἰώνιον ἐν ταῖς ἡμέραις μουBar 4:20
I have put off the clothing of peace and put upon me the sackcloth of my prayer; I will cry to the Everlasting in my days.
---
21Bar 4:2121θαρσεῖτε τέκνα βοήσατε πρὸς τὸν θεόν καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ δυναστείας ἐκ χειρὸς ἐχθρῶνBar 4:21
Be of good cheer, O my children, cry to the Lord, and he will deliver you from the power and hand of the enemies.
---
22Bar 4:2222ἐγὼ γὰρ ἤλπισα ἐπὶ τῷ αἰωνίῳ τὴν σωτηρίαν ὑμῶν καὶ ἦλθέν μοι χαρὰ παρὰ τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἣ ἥξει ὑμῖν ἐν τάχει παρὰ τοῦ αἰωνίου σωτῆρος ὑμῶνBar 4:22
For my hope is in the Everlasting, that he will save you; and joy has come to me from the Holy One, because of the mercy which shall soon come to you from the Everlasting our Savior.
---
23Bar 4:2323ἐξέπεμψα γὰρ ὑμᾶς μετὰ πένθους καὶ κλαυθμοῦ ἀποδώσει δέ μοι ὁ θεὸς ὑμᾶς μετὰ χαρμοσύνης καὶ εὐφροσύνης εἰς τὸν αἰῶναBar 4:23
For I sent you out with mourning and weeping, but God will give you to me again with joy and gladness for ever.
---
24Bar 4:2424ὥσπερ γὰρ νῦν ἑωράκασιν αἱ πάροικοι Σιων τὴν ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν οὕτως ὄψονται ἐν τάχει τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν ἣ ἐπελεύσεται ὑμῖν μετὰ δόξης μεγάλης καὶ λαμπρότητος τοῦ αἰωνίουBar 4:24
Just as now the neighbors of Zion have seen your captivity, so shall they soon see your salvation from our God, which shall come upon you with the great glory and brightness of the Everlasting.
---
25Bar 4:2525τέκνα μακροθυμήσατε τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργήν κατεδίωξέν σε ὁ ἐχθρός σου καὶ ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει καὶ ἐπὶ τραχήλους αὐτῶν ἐπιβήσῃBar 4:25
My children, suffer patiently the wrath which has come upon you from God, for your enemy has persecuted you, but shortly you shall see his destruction and shall tread upon his neck.
---
26Bar 4:2626οἱ τρυφεροί μου ἐπορεύθησαν ὁδοὺς τραχείας ἤρθησαν ὡς ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχθρῶνBar 4:26
My delicate ones have gone rough ways and were taken away as a flock caught by the enemies.
---
27Bar 4:2727θαρσήσατε τέκνα καὶ βοήσατε πρὸς τὸν θεόν ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἐπάγοντος μνείαBar 4:27
Be of good comfort, O my children, and cry to God, for you shall be remembered by him who brought these things upon you.
---
28Bar 4:2828ὥσπερ γὰρ ἐγένετο ἡ διάνοια ὑμῶν εἰς τὸ πλανηθῆναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ δεκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες ζητῆσαι αὐτόνBar 4:28
For as it was your mind to go astray from God, so then, being returned, seek him ten times more.
---
29Bar 4:2929ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ κακὰ ἐπάξει ὑμῖν τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ τῆς σωτηρίας ὑμῶνBar 4:29
For he who has brought these plagues upon you shall bring you everlasting joy with your salvation.”
---
30Bar 4:3030θάρσει Ιερουσαλημ παρακαλέσει σε ὁ ὀνομάσας σεBar 4:30
¶“‘Take a good heart, O Jerusalem, for he who gave you that name will comfort you.
---
31Bar 4:3131δείλαιοι οἱ σὲ κακώσαντες καὶ ἐπιχαρέντες τῇ σῇ πτώσειBar 4:31
Miserable are those who afflicted you and rejoiced at your fall.
---
32Bar 4:3232δείλαιαι αἱ πόλεις αἷς ἐδούλευσαν τὰ τέκνα σου δειλαία ἡ δεξαμένη τοὺς υἱούς σουBar 4:32
Miserable are the cities which your children served; miserable is she who received your sons.
---
33Bar 4:3333ὥσπερ γὰρ ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει καὶ εὐφράνθη ἐπὶ τῷ πτώματί σου οὕτως λυπηθήσεται ἐπὶ τῇ ἑαυτῆς ἐρημίᾳBar 4:33
For, just as she rejoiced at your ruin and was glad of your fall, so shall she be grieved for her own desolation.
---
34Bar 4:3434καὶ περιελῶ αὐτῆς τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυοχλίας καὶ τὸ ἀγαυρίαμα αὐτῆς ἔσται εἰς πένθοςBar 4:34
For I will take away the rejoicing of her great multitude, and her pride shall be turned into mourning.
---
35Bar 4:3535πῦρ γὰρ ἐπελεύσεται αὐτῇ παρὰ τοῦ αἰωνίου εἰς ἡμέρας μακράς καὶ κατοικηθήσεται ὑπὸ δαιμονίων τὸν πλείονα χρόνονBar 4:35
For fire shall come upon her from the Everlasting, long to endure, and she shall be inhabited by devils for a great time.
---
36Bar 4:3636περίβλεψαι πρὸς ἀνατολάς Ιερουσαλημ καὶ ἰδὲ τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ σοι ἐρχομένηνBar 4:36
O Jerusalem, look about you toward the east and behold the joy that comes to you from God.
---
37Bar 4:3737ἰδοὺ ἔρχονται οἱ υἱοί σου οὓς ἐξαπέστειλας ἔρχονται συνηγμένοι ἀπ’ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν τῷ ῥήματι τοῦ ἁγίου χαίροντες τῇ τοῦ θεοῦ δόξῃBar 4:37
Lo, your sons approach, whom you sent away, they come gathered together from the east to the west by the word of the Holy One, rejoicing in the glory of God.’”
---
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 02:44:00 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top