www.katabiblon.com
Sign In‎ | New Login

Βὴλ καὶ Δράκων Th

Bel and the Dragon Th (Theodotion)

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1GrDn 14:11καὶ ὁ βασιλεὺς Ἀστυάγης προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ παρέλαβεν Κῦρος ὁ Πέρσης τὴν βασιλείαν αὐτοῦGrDn 14:1
¶And king Astyages was gathered to his fathers, and Cyrus of Persia received his kingdom.
---
2GrDn 14:22καὶ ἦν Δανιηλ συμβιωτὴς τοῦ βασιλέως καὶ ἔνδοξος ὑπὲρ πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦGrDn 14:2And Daniel conversed with was a trusted adviser[a] of the king and was honored esteemed[b] above all his friends.
———
a c, confidant (LSJ s.v. συμβιωτής A.II.). Cf. relationship between Roman Emperor Tiberius and his trusted advisor Sejanus, whom he called his Socius Laborum (partner in toils). Wikipedia.
b Gk. ἔνδοξος, glorified/honored.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
3GrDn 14:33καὶ ἦν εἴδωλον τοῖς Βαβυλωνίοις ᾧ ὄνομα Βηλ καὶ ἐδαπανῶντο εἰς αὐτὸν ἑκάστης ἡμέρας σεμιδάλεως ἀρτάβαι δώδεκα καὶ πρόβατα τεσσαράκοντα καὶ οἴνου μετρηταὶ ἕξGrDn 14:3Now the Babylons had an idol, called by the name of Bel, and (lavishly) spent on it every day twelve great measures of fine flour and forty sheep and six vessels of wine were spent upon him.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-15 Editors: 1
---
4GrDn 14:44καὶ ὁ βασιλεὺς ἐσέβετο αὐτὸν καὶ ἐπορεύετο καθ’ ἑκάστην ἡμέραν προσκυνεῖν αὐτῷ Δανιηλ δὲ προσεκύνει τῷ θεῷ αὐτοῦGrDn 14:4And the king worshipped deified it and went daily each and every day to adore bow to it;, but Daniel worshipped bowed to his (own) God. And the king said to him, “Why do you not worship Bel?”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
5GrDn 14:55καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς διὰ τί οὐ προσκυνεῖς τῷ Βηλ ὁ δὲ εἶπεν ὅτι οὐ σέβομαι εἴδωλα χειροποίητα ἀλλὰ τὸν ζῶντα θεὸν τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυριείανGrDn 14:5And the king said to him, “Why do you not bow to Bel?” But Hhe answered and said, “Because I may do not worship revere idols made with by hands, but only the living God, who has created the heaven and the earth and has sovereignty over all flesh.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-22 Editors: 1
---
6GrDn 14:66καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς οὐ δοκεῖ σοι Βηλ εἶναι ζῶν θεός ἦ οὐχ ὁρᾷς ὅσα ἐσθίει καὶ πίνει καθ’ ἑκάστην ἡμέρανGrDn 14:6Then the king said to him, “Does Bel you not think seem to you that Bel is to be a living God? Do you not see how much he eats and drinks each and every day?”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-16 Editors: 1
---
7GrDn 14:77καὶ εἶπεν Δανιηλ γελάσας μὴ πλανῶ βασιλεῦ οὗτος γὰρ ἔσωθεν μέν ἐστι πηλὸς ἔξωθεν δὲ χαλκὸς καὶ οὐ βέβρωκεν οὐδὲ πέπωκεν πώποτεGrDn 14:7Then And Daniel smiled laughed and said, “O king, be not Do not be deceived, king; for this is only clay within inside and brass without outside, and did never has never yet eaten or (ever) had a drink anything.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-20 Editors: 1
---
8GrDn 14:88καὶ θυμωθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκάλεσεν τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἐὰν μὴ εἴπητέ μοι τίς ὁ κατέσθων τὴν δαπάνην ταύτην ἀποθανεῖσθε ἐὰν δὲ δείξητε ὅτι Βηλ κατεσθίει αὐτά ἀποθανεῖται Δανιηλ ὅτι ἐβλασφήμησεν εἰς τὸν ΒηλGrDn 14:8So And the king, was angrybeing angered, and called for his priests, and said to them, “If you do not tell me who it is that devours these expenses this extravagance, you shall will die, but if you show that Bel devours them Daniel will die because he blasphemed against Bel.!
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-20 Editors: 1
---
9GrDn 14:99καὶ εἶπεν Δανιηλ τῷ βασιλεῖ γινέσθω κατὰ τὸ ῥῆμά σου καὶ ἦσαν ἱερεῖς τοῦ Βηλ ἑβδομήκοντα ἐκτὸς γυναικῶν καὶ τέκνωνGrDn 14:9But, if you can prove to me that Bel devours them, then Daniel shall die, for he has spoken blasphemy against Bel.” And Daniel said to the king, “Let it be according to your word., and the priests of Bel were seventy not including wives and children.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-16 Editors: 1
---
10GrDn 14:1010καὶ ἦλθεν ὁ βασιλεὺς μετὰ Δανιηλ εἰς τὸν οἶκον τοῦ ΒηλGrDn 14:10¶Now the priests of Bel were seventy, besides their wives and children. And the king went with Daniel into the temple house of Bel.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-16 Editors: 1
---
11GrDn 14:1111καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς τοῦ Βηλ ἰδοὺ ἡμεῖς ἀποτρέχομεν ἔξω σὺ δέ βασιλεῦ παράθες τὰ βρώματα καὶ τὸν οἶνον κεράσας θὲς καὶ ἀπόκλεισον τὴν θύραν καὶ σφράγισον τῷ δακτυλίῳ σου καὶ ἐλθὼν πρωὶ ἐὰν μὴ εὕρῃς πάντα βεβρωμένα ὑπὸ τοῦ Βηλ ἀποθανούμεθα ἢ Δανιηλ ὁ ψευδόμενος καθ’ ἡμῶνGrDn 14:11So And Bel’s priests said, “LoBehold, we go outside;, but you yourself, O king, set out the meat food and prepare place the wine after mixing (it), and shut the door fast and seal it with your own signet ring,; and coming early in the morning if you should ever not find everything having been eaten by Bel we will die, else Daniel, who is telling lies against us.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-16 Editors: 1
---
12GrDn 14:1212αὐτοὶ δὲ κατεφρόνουν ὅτι πεποιήκεισαν ὑπὸ τὴν τράπεζαν κεκρυμμένην εἴσοδον καὶ δι’ αὐτῆς εἰσεπορεύοντο διόλου καὶ ἀνήλουν αὐτάGrDn 14:12And tomorrow when you come in, if you do not find that Bel has eaten all, we will suffer death, or else Daniel, who speaks falsely against us.”They were unconcerned because they had made beneath the table a hidden entry and through it were entering regularly and were consuming them.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-20 Editors: 1
---
13GrDn 14:1313καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν ἐκεῖνοι καὶ ὁ βασιλεὺς παρέθηκεν τὰ βρώματα τῷ ΒηλGrDn 14:13And they had little concern about it because under the table they had made a private entrance, whereby they entered in continually and consumed those things. it happened as those exited, the king also set the food out for Bel.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-16 Editors: 1
---
14GrDn 14:1414καὶ ἐπέταξεν Δανιηλ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ καὶ ἤνεγκαν τέφραν καὶ κατέσησαν ὅλον τὸν ναὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως μόνου καὶ ἐξελθόντες ἔκλεισαν τὴν θύραν καὶ ἐσφραγίσαντο ἐν τῷ δακτυλίῳ τοῦ βασιλέως καὶ ἀπῆλθονGrDn 14:14So when they had gone, the king set out the meats before Bel. Now And Daniel had commanded his servants to bring and they brought ashes, and those they strewed throughout the entire temple in the presence of the king alone;, then they went out and after exiting they shut the door, and sealed it with the king’s signet, ring and so departed.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-04-16 Editors: 1
---
15GrDn 14:1515οἱ δὲ ἱερεῖς ἦλθον τὴν νύκτα κατὰ τὸ ἔθος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ κατέφαγον πάντα καὶ ἐξέπιονGrDn 14:15
Now in the night the priests with their wives and children came, as they were accustomed to do, and they ate and drank it all.
---
16GrDn 14:1616καὶ ὤρθρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωὶ καὶ Δανιηλ μετ’ αὐτοῦGrDn 14:16
¶In the early morning the king arose, and Daniel with him.
---
17GrDn 14:1717καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς σῷοι αἱ σφραγῖδες Δανιηλ ὁ δὲ εἶπεν σῷοι βασιλεῦGrDn 14:17
And the king said, “Daniel, are the seals whole?” And he said, “Yes, O king, they are whole.”
---
18GrDn 14:1818καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνοῖξαι τὰς θύρας ἐπιβλέψας ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ μέγας εἶ Βηλ καὶ οὐκ ἔστιν παρὰ σοὶ δόλος οὐδὲ εἷςGrDn 14:18
And as soon as he had opened the door, the king looked upon the table and cried with a loud voice, “Great you are, O Bel, and with you is no deceit at all!”
---
19GrDn 14:1919καὶ ἐγέλασεν Δανιηλ καὶ ἐκράτησεν τὸν βασιλέα τοῦ μὴ εἰσελθεῖν αὐτὸν ἔσω καὶ εἶπεν ἰδὲ δὴ τὸ ἔδαφος καὶ γνῶθι τίνος τὰ ἴχνη ταῦταGrDn 14:19
Then Daniel laughed, and held the king back so that he would not go in, and he said, “Behold now the pavement, and mark well whose footsteps these are.”
---
20GrDn 14:2020καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς ὁρῶ τὰ ἴχνη ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ παιδίωνGrDn 14:20
And the king said, “I see the footsteps of men, women, and children.” And then the king was angry,
---
21GrDn 14:2121καὶ ὀργισθεὶς ὁ βασιλεὺς τότε συνέλαβεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἔδειξαν αὐτῷ τὰς κρυπτὰς θύρας δι’ ὧν εἰσεπορεύοντο καὶ ἐδαπάνων τὰ ἐπὶ τῇ τραπέζῃGrDn 14:21
and he took the priests with their wives and children, who showed him the private doors where they came in and consumed such things as were on the table.
---
22GrDn 14:2222καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς καὶ ἔδωκεν τὸν Βηλ ἔκδοτον τῷ Δανιηλ καὶ κατέστρεψεν αὐτὸν καὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦGrDn 14:22Therefore the king slew them, and delivered gave Bel wholly surrendered[a] into Daniel’s power[a], who and destroyed toppled him and his temple.
———
a Gk. ἐκδοτος, given over [completely, to do as one sees fit]. Cf. Ignatius Letter to the Smyraeans 4:2, ἑαυτὸν ἔκδοτον δέδωκα τῷ θανάτῳ, I have surrendered myself to death.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
23GrDn 14:2323καὶ ἦν δράκων μέγας καὶ ἐσέβοντο αὐτὸν οἱ ΒαβυλώνιοιGrDn 14:23And in that same place (tThere) also was a great dragon, which they of and the Babylonians worshipped deified it.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
24GrDn 14:2424καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιηλ οὐ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι οὐκ ἔστιν οὗτος θεὸς ζῶν καὶ προσκύνησον αὐτῷGrDn 14:24And the king said to Daniel, “Will you also say that this is of brass? Lo, he lives, he eats and drinks; yYou cannot say that he this is not a living god,”; and therefore(said), worshipBow to him it.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
25GrDn 14:2525καὶ εἶπεν Δανιηλ κυρίῳ τῷ θεῷ μου προσκυνήσω ὅτι οὗτός ἐστιν θεὸς ζῶν σὺ δέ βασιλεῦ δός μοι ἐξουσίαν καὶ ἀποκτενῶ τὸν δράκοντα ἄνευ μαχαίρας καὶ ῥάβδουGrDn 14:25Then Daniel said to the king, “I will worship bow to the Lord my God; for because he is the living God, but you, King, give me permission[a] and I will slay the dragon without sword or rod.
———
a Gk. ἐξουσία, authority.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
26GrDn 14:2626καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς δίδωμί σοιGrDn 14:26But give me permission, O king, and I shall slay this dragon without sword or staff.” And Tthe king said, “I give (it) to you permission.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
27GrDn 14:2727καὶ ἔλαβεν Δανιηλ πίσσαν καὶ στῆρ καὶ τρίχας καὶ ἥψησεν ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐποίησεν μάζας καὶ ἔδωκεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράκοντος καὶ φαγὼν διερράγη ὁ δράκων καὶ εἶπεν ἴδετε τὰ σεβάσματα ὑμῶνGrDn 14:27Then And Daniel took pitch and fat and hair, and boiled them together, and made clumps thereof; this he andput fed[a] (them) into the dragon’s mouth, and so upon eating the dragon burst apart; and Daniel said, “LoBehold, these are the gods things which you worship deify.”
———
a Gk. δίδωμι, to give.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
28GrDn 14:2828καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ Βαβυλώνιοι ἠγανάκτησαν λίαν καὶ συνεστράφησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν Ιουδαῖος γέγονεν ὁ βασιλεύς τὸν Βηλ κατέσπασεν καὶ τὸν δράκοντα ἀπέκτεινεν καὶ τοὺς ἱερεῖς κατέσφαξενGrDn 14:28When they of And as the Babylonians came to heard hear (of this), they took great indignation were outraged[a] and conspired turned together against the king, and saying said, “The king has become a Jew; and he has destroyed toppled Bel; he has slain and slayed the dragon and put slaughtered the priests to death.”
———
a Gk. ἠγανάκτσαν λίαν, very affronted.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
29GrDn 14:2929καὶ εἶπαν ἐλθόντες πρὸς τὸν βασιλέα παράδος ἡμῖν τὸν Δανιηλ εἰ δὲ μή ἀποκτενοῦμέν σε καὶ τὸν οἶκόν σουGrDn 14:29So they came And coming to the king and they said, “Deliver Hand Daniel over to us or else we will destroy slay you and your house(hold).”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
30GrDn 14:3030καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπείγουσιν αὐτὸν σφόδρα καὶ ἀναγκασθεὶς παρέδωκεν αὐτοῖς τὸν ΔανιηλGrDn 14:30Now when And the king saw that they pressured him severely greatly, and being constrained (thus) compelled, he delivered handed Daniel over to them;.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
31GrDn 14:3131οἱ δὲ ἐνέβαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντων καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας ἕξGrDn 14:31tThey cast threw him into the pit of the lions’ den, where and he was there for six days.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
32GrDn 14:3232ἦσαν δὲ ἐν τῷ λάκκῳ ἑπτὰ λέοντες καὶ ἐδίδετο αὐτοῖς τὴν ἡμέραν δύο σώματα καὶ δύο πρόβατα τότε δὲ οὐκ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα καταφάγωσιν τὸν ΔανιηλGrDn 14:32And iIn the den pit there were seven lions, and every day they had given them every day two carcasses and two sheep, which but then were not given they gave to them nothing, to the intent so that they might would devour Daniel.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
33GrDn 14:3333καὶ ἦν Αμβακουμ ὁ προφήτης ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ αὐτὸς ἥψησεν ἕψεμα καὶ ἐνέθρυψεν ἄρτους εἰς σκάφην καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον ἀπενέγκαι τοῖς θερισταῖςGrDn 14:33Now And there was among the Jews a prophet, called Habbakuk the prophet, who had made pottage and he boiled a stew and had broken crumbled bread into a bowl, and was going into the field,[a] to bring take (it) to the reapers.
———
a Gk. πεδίον, plain.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
34GrDn 14:3434καὶ εἶπεν ἄγγελος κυρίου τῷ Αμβακουμ ἀπένεγκε τὸ ἄριστον ὃ ἔχεις εἰς Βαβυλῶνα τῷ Δανιηλ εἰς τὸν λάκκον τῶν λεόντωνGrDn 14:34But And the angel of the Lord said to Habbakuk, “Go, carryTake the that dinner that which you have into Babylon to Daniel, who is into the pit of the lions’ den.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
35GrDn 14:3535καὶ εἶπεν Αμβακουμ κύριε Βαβυλῶνα οὐχ ἑώρακα καὶ τὸν λάκκον οὐ γινώσκωGrDn 14:35And Habbakuk said, “Lord, I have never saw seen Babylon; neither and do I not know where the den pit is.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
36GrDn 14:3636καὶ ἐπελάβετο ὁ ἄγγελος κυρίου τῆς κορυφῆς αὐτοῦ καὶ βαστάσας τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἔθηκεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα ἐπάνω τοῦ λάκκου ἐν τῷ ῥοίζῳ τοῦ πνεύματος αὐτοῦGrDn 14:36Then And the angel of the Lord took him by the crown, and carried upon bearing him by the hair of his head, and through the vehemence of his spirit set placed him in Babylon over the den pit in the whoosh of his spirit.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
37GrDn 14:3737καὶ ἐβόησεν Αμβακουμ λέγων Δανιηλ Δανιηλ λαβὲ τὸ ἄριστον ὃ ἀπέστειλέν σοι ὁ θεόςGrDn 14:37And Habbakuk cried out, saying, “O Daniel, Daniel, take the dinner which God has sent you.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
38GrDn 14:3838καὶ εἶπεν Δανιηλ ἐμνήσθης γάρ μου ὁ θεός καὶ οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἀγαπῶντάς σεGrDn 14:38And Daniel said, “For Yyou have remembered me, O God; neither have you forsaken, and did not abandon those who seek you and love you.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
39GrDn 14:3939καὶ ἀναστὰς Δανιηλ ἔφαγεν ὁ δὲ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἀπεκατέστησεν τὸν Αμβακουμ παραχρῆμα εἰς τὸν τόπον αὐτοῦGrDn 14:39So And Daniel arose and ate; and the angel of the Lord set restored Habbakuk immediately in his own place again immediately.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
40GrDn 14:4040ὁ δὲ βασιλεὺς ἦλθεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πενθῆσαι τὸν Δανιηλ καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν λάκκον καὶ ἐνέβλεψεν καὶ ἰδοὺ Δανιηλ καθήμενοςGrDn 14:40Upon the seventh day tThe king went came on the seventh day to bewail grieve for Daniel; and when he came to the den pit, he and looked in, and behold, Daniel (was) sitting (there).
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---
41GrDn 14:4141καὶ ἀναβοήσας φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν μέγας εἶ κύριε ὁ θεὸς τοῦ Δανιηλ καὶ οὐκ ἔστιν πλὴν σοῦ ἄλλοςGrDn 14:41Then And the king cried upon crying out with a loud voice, saying he said, “Great are you, Lord God of Daniel, and there is no other beside you!”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-04 Editors: 1
---
42GrDn 14:4242καὶ ἀνέσπασεν αὐτόν τοὺς δὲ αἰτίους τῆς ἀπωλείας αὐτοῦ ἐνέβαλεν εἰς τὸν λάκκον καὶ κατεβρώθησαν παραχρῆμα ἐνώπιον αὐτοῦGrDn 14:42And he drew raised him out, and cast (those who were) the cause of his destruction ruin he threw into the den pit; and they were devoured in a moment immediately before his face him.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-09-05 Editors: 1
---

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 22:27:51 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top