www.katabiblon.com

Γένεσις - בראשית

Genesis - Bereshit [Genesis]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Gn 11:11καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσινGn 11:1The whole earth was of one language and of one speech.and the whole earth was one lip* and one sound/ voice by all
———
a χειλοσ: Abraham's offspring would be as numerous as the sand of the xeilos.. translated shore because, properly, the lip of the sea is a shore. Although language is addressed later, it is specified as γλοσσα therein, and exactly one sentance before this appearance of χειλοσ, God had divided the nations by tribes and γλοσσα and called them "islands"... The value of the implication that the lip had become one, points more directly to the divisions of territories as referred to by God as islands, a subtlety lost by mistranslating lip as if it means language, which it does not....For the reader,to have just become aware that God divided the nations into islands, and then to turn the page and see the people were of one shore/lip is more directly exposing the offense of these nations that is actually being laid out in this passage: the people had unraveled God's order.. the borders of these nations or islands were their separate shorelines, now they were all of ONE shore. If men were of one lip, they had erased their border distinctions of being separate islands. It is also clear that their sound/ voice were no longer different, may or may not be the same as having one language but the word phone is used here not the word γλοσσα. Certainly we do well to understand what is written:the people were of one shore, they were no longer divided as the islands God had established, according to His will and design, just one sentance prior.
b cross refernce to use of χειλος in Gen 22:17
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-08 Editors: 1
Gn 11:1Gn 11:1וַֽיְהִ֥י כָל־הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃Gn 11:1
¶The whole earth was of one language and of one speech.
2Gn 11:22καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖGn 11:2It happened, as they traveled east, that they found a plain in the land of Shinar, and they lived there.And it happened as they set in motion from the eastern places that they found a plain in the land of Sennaar and they settled down there.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-09-23 Editors: 1
Gn 11:2Gn 11:2וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃Gn 11:2
It happened, as they traveled east, that they found a plain in the land of Shinar, and they lived there.
3Gn 11:33καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλόςGn 11:3They said one to another, “Come, let’s make bricks, and burn them thoroughly.” They had brick for stone, and they used tar for mortar.and man said to the next (neighbor) "come, let us make bricks and burn them by fire and the brick became stone to them and asphalt was the clay for them
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-09-23 Editors: 1
Gn 11:3Gn 11:3וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃Gn 11:3
They said one to another, “Come, let’s make bricks, and burn them thoroughly.” They had brick for stone, and they used tar for mortar.
4Gn 11:44καὶ εἶπαν δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον οὗ ἡ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆςGn 11:4They said, “Come, let’s build ourselves a city, and a tower whose top reaches to the sky, and let’s make ourselves a name, lest we be scattered abroad on the surface of the whole earth.”and they said "come, we should build to oursleves a city and tower of which the head will be until the heaven and we should make to ourselves a name before being scattered upon the face of the earth"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-09-23 Editors: 1
Gn 11:4Gn 11:4וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה ׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃Gn 11:4
They said, “Come, let’s build ourselves a city, and a tower whose top reaches to the sky, and let’s make ourselves a name, lest we be scattered abroad on the surface of the whole earth.”
5Gn 11:55καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπωνGn 11:5¶Yahweh came down to see the city and the tower, which the children of men built.and The Lord descended to behold the city and the tower which the sons of men built up.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-09-24 Editors: 1
Gn 11:5Gn 11:5וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃Gn 11:5
¶Yahweh came down to see the city and the tower, which the children of men built.
6Gn 11:66καὶ εἶπεν κύριος ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖνGn 11:6Yahweh said, “Behold, they are one people, and they have all one language, and this is what they begin to do. Now nothing will be withheld from them, which they intend to do.and The Lord said "Behold one race and one lip of all and this they ruled to do (make). And now all as much as they should undertake to do will not fail out of them.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-09-24 Editors: 1
Gn 11:6Gn 11:6וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃Gn 11:6
Yahweh said, “Behold, they are one people, and they have all one language, and this is what they begin to do. Now nothing will be withheld from them, which they intend to do.
7Gn 11:77δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίονGn 11:7Come, let’s go down, and there confuse their language, that they may not understand one another’s speech.”in order that each should not hearª the sound/ voice of the neighbor".
———
a άκούσωσιν is used frequently to refer to the understanding that comes from being told something. Ex Matt 5:21 "You have heard that it was said of them of old" refers specifically to the understadning that comes from hearing another person's account (vs something someone has figured out or been given by spiritual insight see Deut 4:6/ Luke 24:45 σύνειμι)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-04-29 Editors: 1
Gn 11:7Gn 11:7הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃Gn 11:7
Come, let’s go down, and there confuse their language, that they may not understand one another’s speech.”
8Gn 11:88καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργονGn 11:8So Yahweh scattered them abroad from there on the surface of all the earth. They stopped building the city.and The Lord scattered them from there upon the face of the all the earth and they were stopped while building the city and the tower.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-09-24 Editors: 1
Gn 11:8Gn 11:8וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃Gn 11:8
So Yahweh scattered them abroad from there on the surface of all the earth. They stopped building the city.
9Gn 11:99διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆςGn 11:9Therefore its name was called BabelConfusion (Babel), because there YahwehThe Lord confused the languagelips of all the earth. From there, YahwehThe Lord God scattered them abroad on the surfaceupon the face of of all the earth.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-09-24 Editors: 1
Gn 11:9Gn 11:9עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃ פ Gn 11:9
Therefore its name was called Babel, because there Yahweh confused the language of all the earth. From there, Yahweh scattered them abroad on the surface of all the earth.
10Gn 11:1010καὶ αὗται αἱ γενέσεις Σημ Σημ υἱὸς ἑκατὸν ἐτῶν ὅτε ἐγέννησεν τὸν Αρφαξαδ δευτέρου ἔτους μετὰ τὸν κατακλυσμόνGn 11:10
¶This is the history of the generations of Shem. Shem was one hundred years old and became the father of Arpachshad two years after the flood.
Gn 11:10Gn 11:10אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת שֵׁ֔ם שֵׁ֚ם בֶּן־מְאַ֣ת שָׁנָ֔ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־אַרְפַּכְשָׁ֑ד שְׁנָתַ֖יִם אַחַ֥ר הַמַּבּֽוּל׃Gn 11:10
¶This is the history of the generations of Shem. Shem was one hundred years old and became the father of Arpachshad two years after the flood.
11Gn 11:1111καὶ ἔζησεν Σημ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Αρφαξαδ πεντακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:11
Shem lived five hundred years after he became the father of Arpachshad, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:11Gn 11:11וַֽיְחִי־שֵׁ֗ם אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־אַרְפַּכְשָׁ֔ד חֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:11
Shem lived five hundred years after he became the father of Arpachshad, and became the father of sons and daughters.
12Gn 11:1212καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ ἑκατὸν τριάκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν ΚαινανGn 11:12
¶Arpachshad lived thirty-five years and became the father of Shelah.
Gn 11:12Gn 11:12וְאַרְפַּכְשַׁ֣ד חַ֔י חָמֵ֥שׁ וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־שָֽׁלַח׃Gn 11:12
¶Arpachshad lived thirty-five years and became the father of Shelah.
13Gn 11:1313καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἔτη τετρακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σαλα καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σαλα ἔτη τριακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:13
Arpachshad lived four hundred three years after he became the father of Shelah, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:13Gn 11:13וַֽיְחִ֣י אַרְפַּכְשַׁ֗ד אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־שֶׁ֔לַח שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:13
Arpachshad lived four hundred three years after he became the father of Shelah, and became the father of sons and daughters.
14Gn 11:1414καὶ ἔζησεν Σαλα ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν ΕβερGn 11:14
¶Shelah lived thirty years, and became the father of Eber:
Gn 11:14Gn 11:14וְשֶׁ֥לַח חַ֖י שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־עֵֽבֶר׃Gn 11:14
¶Shelah lived thirty years, and became the father of Eber:
15Gn 11:1515καὶ ἔζησεν Σαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Εβερ τριακόσια τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:15
and Shelah lived four hundred three years after he became the father of Eber, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:15Gn 11:15וַֽיְחִי־שֶׁ֗לַח אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־עֵ֔בֶר שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:15
and Shelah lived four hundred three years after he became the father of Eber, and became the father of sons and daughters.
16Gn 11:1616καὶ ἔζησεν Εβερ ἑκατὸν τριάκοντα τέσσαρα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν ΦαλεκGn 11:16
¶Eber lived thirty-four years, and became the father of Peleg.
Gn 11:16Gn 11:16וַֽיְחִי־עֵ֕בֶר אַרְבַּ֥ע וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־פָּֽלֶג׃Gn 11:16
¶Eber lived thirty-four years, and became the father of Peleg.
17Gn 11:1717καὶ ἔζησεν Εβερ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Φαλεκ ἔτη τριακόσια ἑβδομήκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:17
Eber lived four hundred thirty years after he became the father of Peleg, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:17Gn 11:17וַֽיְחִי־עֵ֗בֶר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־פֶּ֔לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:17
Eber lived four hundred thirty years after he became the father of Peleg, and became the father of sons and daughters.
18Gn 11:1818καὶ ἔζησεν Φαλεκ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν ΡαγαυGn 11:18
¶Peleg lived thirty years, and became the father of Reu.
Gn 11:18Gn 11:18וַֽיְחִי־פֶ֖לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־רְעֽוּ׃Gn 11:18
¶Peleg lived thirty years, and became the father of Reu.
19Gn 11:1919καὶ ἔζησεν Φαλεκ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ραγαυ διακόσια ἐννέα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:19
Peleg lived two hundred nine years after he became the father of Reu, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:19Gn 11:19וַֽיְחִי־פֶ֗לֶג אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־רְע֔וּ תֵּ֥שַׁע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:19
Peleg lived two hundred nine years after he became the father of Reu, and became the father of sons and daughters.
20Gn 11:2020καὶ ἔζησεν Ραγαυ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν ΣερουχGn 11:20
¶Reu lived thirty-two years, and became the father of Serug.
Gn 11:20Gn 11:20וַיְחִ֣י רְע֔וּ שְׁתַּ֥יִם וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־שְׂרֽוּג׃Gn 11:20
¶Reu lived thirty-two years, and became the father of Serug.
21Gn 11:2121καὶ ἔζησεν Ραγαυ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σερουχ διακόσια ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:21
Reu lived two hundred seven years after he became the father of Serug, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:21Gn 11:21וַיְחִ֣י רְע֗וּ אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־שְׂר֔וּג שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:21
Reu lived two hundred seven years after he became the father of Serug, and became the father of sons and daughters.
22Gn 11:2222καὶ ἔζησεν Σερουχ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν ΝαχωρGn 11:22
¶Serug lived thirty years, and became the father of Nahor.
Gn 11:22Gn 11:22וַיְחִ֥י שְׂר֖וּג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־נָחֽוֹר׃Gn 11:22
¶Serug lived thirty years, and became the father of Nahor.
23Gn 11:2323καὶ ἔζησεν Σερουχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ναχωρ ἔτη διακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:23
Serug lived two hundred years after he became the father of Nahor, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:23Gn 11:23וַיְחִ֣י שְׂר֗וּג אַחֲרֵ֛י הוֹלִיד֥וֹ אֶת־נָח֖וֹר מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:23
Serug lived two hundred years after he became the father of Nahor, and became the father of sons and daughters.
24Gn 11:2424καὶ ἔζησεν Ναχωρ ἔτη ἑβδομήκοντα ἐννέα καὶ ἐγέννησεν τὸν ΘαραGn 11:24
¶Nahor lived twenty-nine years, and became the father of Terah.
Gn 11:24Gn 11:24וַיְחִ֣י נָח֔וֹר תֵּ֥שַׁע וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־תָּֽרַח׃Gn 11:24
¶Nahor lived twenty-nine years, and became the father of Terah.
25Gn 11:2525καὶ ἔζησεν Ναχωρ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Θαρα ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἐννέα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανενGn 11:25
Nahor lived one hundred nineteen years after he became the father of Terah, and became the father of sons and daughters.
Gn 11:25Gn 11:25וַיְחִ֣י נָח֗וֹר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־תֶּ֔רַח תְּשַֽׁע־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס Gn 11:25
Nahor lived one hundred nineteen years after he became the father of Terah, and became the father of sons and daughters.
26Gn 11:2626καὶ ἔζησεν Θαρα ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν ΑρρανGn 11:26
¶Terah lived seventy years, and became the father of Abram, Nahor, and Haran.
Gn 11:26Gn 11:26וַֽיְחִי־תֶ֖רַח שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֙וֹלֶד֙ אֶת־אַבְרָ֔ם אֶת־נָח֖וֹר וְאֶת־הָרָֽן׃Gn 11:26
¶Terah lived seventy years, and became the father of Abram, Nahor, and Haran.
27Gn 11:2727αὗται δὲ αἱ γενέσεις Θαρα Θαρα ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν ΛωτGn 11:27
¶Now this is the history of the generations of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran. Haran became the father of Lot.
Gn 11:27Gn 11:27וְאֵ֙לֶּה֙ תּוֹלְדֹ֣ת תֶּ֔רַח תֶּ֚רַח הוֹלִ֣יד אֶת־אַבְרָ֔ם אֶת־נָח֖וֹר וְאֶת־הָרָ֑ן וְהָרָ֖ן הוֹלִ֥יד אֶת־לֽוֹט׃Gn 11:27
¶Now this is the history of the generations of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran. Haran became the father of Lot.
28Gn 11:2828καὶ ἀπέθανεν Αρραν ἐνώπιον Θαρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ᾗ ἐγενήθη ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ΧαλδαίωνGn 11:28
Haran died before his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
Gn 11:28Gn 11:28וַיָּ֣מָת הָרָ֔ן עַל־פְּנֵ֖י תֶּ֣רַח אָבִ֑יו בְּאֶ֥רֶץ מוֹלַדְתּ֖וֹ בְּא֥וּר כַּשְׂדִּֽים׃Gn 11:28
Haran died before his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
29Gn 11:2929καὶ ἔλαβον Αβραμ καὶ Ναχωρ ἑαυτοῖς γυναῖκας ὄνομα τῇ γυναικὶ Αβραμ Σαρα καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ Ναχωρ Μελχα θυγάτηρ Αρραν πατὴρ Μελχα καὶ πατὴρ ΙεσχαGn 11:29
Abram and Nahor took wives. The name of Abram’s wife was Sarai, and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran who was also the father of Iscah.
Gn 11:29Gn 11:29וַיִּקַּ֨ח אַבְרָ֧ם וְנָח֛וֹר לָהֶ֖ם נָשִׁ֑ים שֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־אַבְרָם֙ שָׂרָ֔י וְשֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־נָחוֹר֙ מִלְכָּ֔ה בַּת־הָרָ֥ן אֲבִֽי־מִלְכָּ֖ה וַֽאֲבִ֥י יִסְכָּֽה׃Gn 11:29
Abram and Nahor took wives. The name of Abram’s wife was Sarai, and the name of Nahor’s wife, Milcah, the daughter of Haran who was also the father of Iscah.
30Gn 11:3030καὶ ἦν Σαρα στεῖρα καὶ οὐκ ἐτεκνοποίειGn 11:30
Sarai was barren. She had no child.
Gn 11:30Gn 11:30וַתְּהִ֥י שָׂרַ֖י עֲקָרָ֑ה אֵ֥ין לָ֖הּ וָלָֽד׃Gn 11:30
Sarai was barren. She had no child.
31Gn 11:3131καὶ ἔλαβεν Θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμφην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖGn 11:31
Terah took Abram his son, Lot the son of Haran, his son’s son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram’s wife. They went forth from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan. They came to Haran and lived there.
Gn 11:31Gn 11:31וַיִּקַּ֨ח תֶּ֜רַח אֶת־אַבְרָ֣ם בְּנ֗וֹ וְאֶת־ל֤וֹט בֶּן־הָרָן֙ בֶּן־בְּנ֔וֹ וְאֵת֙ שָׂרַ֣י כַּלָּת֔וֹ אֵ֖שֶׁת אַבְרָ֣ם בְּנ֑וֹ וַיֵּצְא֨וּ אִתָּ֜ם מֵא֣וּר כַּשְׂדִּ֗ים לָלֶ֙כֶת֙ אַ֣רְצָה כְּנַ֔עַן וַיָּבֹ֥אוּ עַד־חָרָ֖ן וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃Gn 11:31
Terah took Abram his son, Lot the son of Haran, his son’s son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram’s wife. They went forth from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan. They came to Haran and lived there.
32Gn 11:3232καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι Θαρα ἐν Χαρραν διακόσια πέντε ἔτη καὶ ἀπέθανεν Θαρα ἐν ΧαρρανGn 11:32
The days of Terah were two hundred five years. Terah died in Haran.
Gn 11:32Gn 11:32וַיִּהְי֣וּ יְמֵי־תֶ֔רַח חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיָּ֥מָת תֶּ֖רַח בְּחָרָֽן׃ ס Gn 11:32
The days of Terah were two hundred five years. Terah died in Haran.
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 20:09:40 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top