www.katabiblon.com

Ἰουδὶθ

Judith

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Jdt 16:11καὶ εἶπεν Ιουδιθ ἐξάρχετε τῷ θεῷ μου ἐν τυμπάνοις ᾄσατε τῷ κυρίῳ ἐν κυμβάλοις ἐναρμόσασθε αὐτῷ ψαλμὸν καὶ αἶνον ὑψοῦτε καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦJdt 16:1
¶Then Judith began to sing this thanksgiving for all Israel, and all the people sang after her this song of praise.
---
2Jdt 16:22ὅτι θεὸς συντρίβων πολέμους κύριος ὅτι εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς καταδιωκόντων μεJdt 16:2
And Judith said,
“Begin to my God with timbrels;
sing to my Lord with cymbals;
tune to him a new psalm;
exalt him and call upon his name.
---
3Jdt 16:33ἦλθεν Ασσουρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βορρᾶ ἦλθεν ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ ὧν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἐνέφραξεν χειμάρρους καὶ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψεν βουνούςJdt 16:3
For God breaks the battles.
For among the camps,
in the midst of the people,
he has delivered me out of the hands of those who persecuted me.
---
4Jdt 16:44εἶπεν ἐμπρήσειν τὰ ὅριά μου καὶ τοὺς νεανίσκους μου ἀνελεῖν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τὰ θηλάζοντά μου θήσειν εἰς ἔδαφος καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς προνομὴν καὶ τὰς παρθένους μου σκυλεῦσαιJdt 16:4
Assur came out of the mountains from the north,
he came with ten thousands of his army,
their great number stopped the torrents
and their horsemen covered the hills.
---
5Jdt 16:55κύριος παντοκράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ θηλείαςJdt 16:5
He bragged that he would burn up my borders,
and kill my young men with the sword,
and dash the infants against the ground,
and make my young children as a prey, and my virgins as a spoil.
---
6Jdt 16:66οὐ γὰρ ὑπέπεσεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων οὐδὲ υἱοὶ τιτάνων ἐπάταξαν αὐτόν οὐδὲ ὑψηλοὶ γίγαντες ἐπέθεντο αὐτῷ ἀλλὰ Ιουδιθ θυγάτηρ Μεραρι ἐν κάλλει προσώπου αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόνJdt 16:6
But the Almighty Lord has disappointed them by the hand of a woman.
---
7Jdt 16:77ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν πονούντων ἐν Ισραηλ ἠλείψατο τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷJdt 16:7
For the mighty one did not fall by the young men,
neither did the sons of the Titans strike him,
nor did lofty giants set upon him;
but Judith the daughter of Merari weakened him with the beauty of her countenance.
---
8Jdt 16:88καὶ ἐδήσατο τὰς τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ καὶ ἔλαβεν στολὴν λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦJdt 16:8
For she put off the garment of her widowhood,
for the exaltation of those who were oppressed in Israel,
and anointed her face with ointment,
and bound her hair in a headdress, and put on a linen garment, to deceive him.
---
9Jdt 16:99τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ᾐχμαλώτισεν ψυχὴν αὐτοῦ διῆλθεν ὁ ἀκινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦJdt 16:9
Her sandals ravished his eyes;
her beauty took his mind prisoner;
and the broadsword passed through his neck.
---
10Jdt 16:1010ἔφριξαν Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς καὶ Μῆδοι τὸ θράσος αὐτῆς ἐταράχθησανJdt 16:10
The Persians quaked at her boldness; and the Medes were daunted by her hardiness.
---
11Jdt 16:1111τότε ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀσθενοῦντές μου καὶ ἐπτοήθησαν ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἀνετράπησανJdt 16:11
Then my afflicted shouted for joy
and my weak ones cried aloud.
But they were astonished;
these lifted up their voices, but they were overthrown.
---
12Jdt 16:1212υἱοὶ κορασίων κατεκέντησαν αὐτοὺς καὶ ὡς παῖδας αὐτομολούντων ἐτίτρωσκον αὐτούς ἀπώλοντο ἐκ παρατάξεως κυρίου μουJdt 16:12
The sons of the gentlewomen have pierced them through
and wounded them as fugitives’ children;
they perished by the battle of the Lord.
---
13Jdt 16:1313ὑμνήσω τῷ θεῷ μου ὕμνον καινόν κύριε μέγας εἶ καὶ ἔνδοξος θαυμαστὸς ἐν ἰσχύι ἀνυπέρβλητοςJdt 16:13
I will sing to the Lord a new song.
O Lord, you are great and glorious,
wonderful in strength, and invincible.
---
14Jdt 16:1414σοὶ δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου ὅτι εἶπας καὶ ἐγενήθησαν ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου καὶ ᾠκοδόμησεν καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σουJdt 16:14
Let all creatures serve you.
For you spoke and they were made;
you sent forth your spirit and it created them;
and there is none who can resist your voice.
---
15Jdt 16:1515ὄρη γὰρ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασιν σαλευθήσεται πέτραι δ’ ἀπὸ προσώπου σου ὡς κηρὸς τακήσονται ἔτι δὲ τοῖς φοβουμένοις σε σὺ εὐιλατεύσεις αὐτοῖςJdt 16:15
For the mountains will be moved from their foundations with the waters;
the rocks will melt like wax at your presence.
Yet you are merciful to those who fear you.
---
16Jdt 16:1616ὅτι μικρὸν πᾶσα θυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας καὶ ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι ὁ δὲ φοβούμενος τὸν κύριον μέγας διὰ παντόςJdt 16:16
For all sacrifice is too little to be a sweet fragrance for you
and all the fat is not sufficient for your burnt offering,
but he who fears the Lord is great at all times.
---
17Jdt 16:1717οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανιστανομένοις τῷ γένει μου κύριος παντοκράτωρ ἐκδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως δοῦναι πῦρ καὶ σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνοςJdt 16:17
Woe to the nations who rise up against my kindred!
The Lord Almighty will take vengeance upon them on the Day of Judgment
by putting fire and worms in their flesh;
and they will feel them and will weep for ever.”
---
18Jdt 16:1818ὡς δὲ ἤλθοσαν εἰς Ιερουσαλημ προσεκύνησαν τῷ θεῷ καὶ ἡνίκα ἐκαθαρίσθη ὁ λαός ἀνήνεγκαν τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῶν καὶ τὰ δόματαJdt 16:18
¶Now as soon as they entered into Jerusalem, they worshipped the Lord; and as soon as the people were purified, they offered their burnt offerings and their free offerings and their gifts.
---
19Jdt 16:1919καὶ ἀνέθηκεν Ιουδιθ πάντα τὰ σκεύη Ολοφέρνου ὅσα ἔδωκεν ὁ λαὸς αὐτῇ καὶ τὸ κωνώπιον ὃ ἔλαβεν ἑαυτῇ ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ εἰς ἀνάθημα τῷ θεῷ ἔδωκενJdt 16:19
Judith also dedicated all the belongings of Holofernes, which the people had given her, and she gave the canopy, which she had taken out of his bedroom, as a gift to the Lord.
---
20Jdt 16:2020καὶ ἦν ὁ λαὸς εὐφραινόμενος ἐν Ιερουσαλημ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς καὶ Ιουδιθ μετ’ αὐτῶν κατέμεινενJdt 16:20
So the people continued feasting in Jerusalem before the sanctuary for the space of three months; and Judith remained with them.
---
21Jdt 16:2121μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ Ιουδιθ ἀπῆλθεν εἰς Βαιτυλουα καὶ κατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς καὶ ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ γῇJdt 16:21
¶After this time, every one returned to his own inheritance. And Judith went to Bethulia and remained in her own possession; and during her time she was held in honor throughout the country.
---
22Jdt 16:2222καὶ πολλοὶ ἐπεθύμησαν αὐτήν καὶ οὐκ ἔγνω ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀπέθανεν Μανασσης ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦJdt 16:22
And many desired her, but none knew her all the days of her life, after Manasseh her husband was dead and was gathered to his people.
---
23Jdt 16:2323καὶ ἦν προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα καὶ ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε καὶ ἀφῆκεν τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν καὶ ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουα καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ΜανασσηJdt 16:23
But she increased more and more in honor; and she grew old in her husband’s house, reaching the age of one hundred five years; and she made her woman servant free. So she died in Bethulia, and they buried her in the cave of her husband Manasseh.
---
24Jdt 16:2424καὶ ἐπένθησεν αὐτὴν οἶκος Ισραηλ ἡμέρας ἑπτά καὶ διεῖλεν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα Μανασση τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους αὐτῆςJdt 16:24And the house of Israel lamented grieved for her seven days. And before she died, she distributed her goods to all those who were the nearest kindred of Manasseh her husband and to those who were the nearest of her kindred.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-03-08 Editors: 1
---
25Jdt 16:2525καὶ οὐκ ἦν ἔτι ὁ ἐκφοβῶν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν ταῖς ἡμέραις Ιουδιθ καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάςJdt 16:25
And there was no one who made the children of Israel afraid again during the days of Judith, nor for a long time after her death.
---
« Ch 15

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 29-Sep-2023 20:00:46 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top