www.katabiblon.com

Ἰουδὶθ

Judith

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Jdt 6:11καὶ ὡς κατέπαυσεν ὁ θόρυβος τῶν ἀνδρῶν τῶν κύκλῳ τῆς συνεδρίας καὶ εἶπεν Ολοφέρνης ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Ασσουρ πρὸς Αχιωρ ἐναντίον παντὸς τοῦ δήμου ἀλλοφύλων καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς ΜωαβJdt 6:1
¶And when the tumult of men who were around the council were quiet, Holofernes, the chief captain of the army of Assur, said to Achior and all the Moabites in front of all the company of the other nations:
---
2Jdt 6:22καὶ τίς εἶ σύ Αχιωρ καὶ οἱ μισθωτοὶ τοῦ Εφραιμ ὅτι ἐπροφήτευσας ἐν ἡμῖν καθὼς σήμερον καὶ εἶπας τὸ γένος Ισραηλ μὴ πολεμῆσαι ὅτι ὁ θεὸς αὐτῶν ὑπερασπιεῖ αὐτῶν καὶ τίς θεὸς εἰ μὴ Ναβουχοδονοσορ οὗτος ἀποστελεῖ τὸ κράτος αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ οὐ ῥύσεται αὐτοὺς ὁ θεὸς αὐτῶνJdt 6:2
“And who are you, Achior and the hired hands of Ephraim, that you would prophesy against us as today and would say that we should not make war with the people of Israel because their God will defend them? And who is God but Nebuchadnezzar?
---
3Jdt 6:33ἀλλ’ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι αὐτοῦ πατάξομεν αὐτοὺς ὡς ἄνθρωπον ἕνα καὶ οὐχ ὑποστήσονται τὸ κράτος τῶν ἵππων ἡμῶνJdt 6:3
He will send his power and will destroy them from the face of the earth and their God will not deliver them; but we, his servants, will destroy them as if they were one man; for they are not able to withstand the power of our horses.
---
4Jdt 6:44κατακαύσομεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ ὄρη αὐτῶν μεθυσθήσεται ἐν τῷ αἵματι αὐτῶν καὶ τὰ πεδία αὐτῶν πληρωθήσεται τῶν νεκρῶν αὐτῶν καὶ οὐκ ἀντιστήσεται τὸ ἴχνος τῶν ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν ἀλλὰ ἀπωλείᾳ ἀπολοῦνται λέγει ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσορ ὁ κύριος πάσης τῆς γῆς εἶπεν γάρ οὐ ματαιωθήσεται τὰ ῥήματα τῶν λόγων αὐτοῦJdt 6:4
For with them, we will tread them under foot, and their mountains will be drunken with their blood and their fields will be filled with their dead bodies and their footsteps will not be able to stand before us, for they will utterly perish, as king Nebuchadnezzar, lord of all the earth, has said. And he said, ‘None of my words will be in vain.’
---
5Jdt 6:55σὺ δέ Αχιωρ μισθωτὲ τοῦ Αμμων ὃς ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέρᾳ ἀδικίας σου οὐκ ὄψει ἔτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης ἕως οὗ ἐκδικήσω τὸ γένος τῶν ἐξ ΑἰγύπτουJdt 6:5
¶“And you, Achior, a hired hand of Ammon, who has spoken these words on the day of your iniquity, will see my face no more from this day forward, until I take vengeance on this nation which came out of Egypt.
---
6Jdt 6:66καὶ τότε διελεύσεται ὁ σίδηρος τῆς στρατιᾶς μου καὶ ὁ λαὸς τῶν θεραπόντων μου τὰς πλευράς σου καὶ πεσῇ ἐν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν ὅταν ἐπιστρέψωJdt 6:6
And then the sword of my army and the multitude of those who serve me will pass through your sides, and you will fall among their slain, when I return.
---
7Jdt 6:77καὶ ἀποκαταστήσουσίν σε οἱ δοῦλοί μου εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ θήσουσίν σε ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν ἀναβάσεωνJdt 6:7
Now therefore, my servants will bring you back into the hill country and will set you in one of the cities of the passages;
---
8Jdt 6:88καὶ οὐκ ἀπολῇ ἕως οὗ ἐξολεθρευθῇς μετ’ αὐτῶνJdt 6:8
and you will not perish, until you are destroyed with them.
---
9Jdt 6:99καὶ εἴπερ ἐλπίζεις τῇ καρδίᾳ σου ὅτι οὐ συλλημφθήσονται μὴ συμπεσέτω σου τὸ πρόσωπον ἐλάλησα καὶ οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν ῥημάτων μουJdt 6:9
And if you persuade yourself in your mind that they will be taken, do not let your countenance fall; I have spoken it and none of my words will be in vain.”
---
10Jdt 6:1010καὶ προσέταξεν Ολοφέρνης τοῖς δούλοις αὐτοῦ οἳ ἦσαν παρεστηκότες ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ συλλαβεῖν τὸν Αχιωρ καὶ ἀποκαταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βαιτυλουα καὶ παραδοῦναι εἰς χεῖρας υἱῶν ΙσραηλJdt 6:10
¶Then Holofernes commanded his servants, who served in his tent, to take Achior and bring him to Bethulia and deliver him into the hands of the children of Israel.
---
11Jdt 6:1111καὶ συνέλαβον αὐτὸν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τὸ πεδίον καὶ ἀπῆραν ἐκ μέσου τῆς πεδινῆς εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὰς πηγάς αἳ ἦσαν ὑποκάτω ΒαιτυλουαJdt 6:11
So his servants took him and brought him out of the camp into the plain, and they went from the midst of the plain into the hill country, and they came to the fountains which were under Bethulia.
---
12Jdt 6:1212καὶ ὡς εἶδαν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους ἀνέλαβον τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους καὶ πᾶς ἀνὴρ σφενδονήτης διεκράτησαν τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν καὶ ἔβαλλον ἐν λίθοις ἐπ’ αὐτούςJdt 6:12
And when the men of the city saw them, they took up their weapons and went out of the city to the top of the hill, and every man who was armed with a sling kept them from coming up by casting stones against them.
---
13Jdt 6:1313καὶ ὑποδύσαντες ὑποκάτω τοῦ ὄρους ἔδησαν τὸν Αχιωρ καὶ ἀφῆκαν ἐρριμμένον ὑπὸ τὴν ῥίζαν τοῦ ὄρους καὶ ἀπῴχοντο πρὸς τὸν κύριον αὐτῶνJdt 6:13
Nevertheless, having gotten secretly under the hill, they bound Achior and threw him down, and they left him at the foot of the hill and returned to their lord.
---
14Jdt 6:1414καταβάντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ τῆς πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν αὐτῷ καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον εἰς τὴν Βαιτυλουα καὶ κατέστησαν αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως αὐτῶνJdt 6:14
¶But the Israelites descended from their city and came to him, and they freed him and brought him to Bethulia, and presented him to the governors of the city,
---
15Jdt 6:1515οἳ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις Οζιας ὁ τοῦ Μιχα ἐκ τῆς φυλῆς Συμεων καὶ Χαβρις ὁ τοῦ Γοθονιηλ καὶ Χαρμις υἱὸς ΜελχιηλJdt 6:15
who were in those days Uzziah the son of Micah of the tribe of Simeon, and Chabris the son of Gothoniel, and Charmis the son of Melchiel.
---
16Jdt 6:1616καὶ συνεκάλεσαν πάντας τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως καὶ συνέδραμον πᾶς νεανίσκος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἔστησαν τὸν Αχιωρ ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτῶν καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Οζιας τὸ συμβεβηκόςJdt 6:16
And they called together all the elders of the city, and all their youth ran together, and their women, to the assembly, and they set Achior in the midst of all their people. Then Uzziah asked him what had happened.
---
17Jdt 6:1717καὶ ἀποκριθεὶς ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς συνεδρίας Ολοφέρνου καὶ πάντα τὰ ῥήματα ὅσα ἐλάλησεν ἐν μέσῳ τῶν ἀρχόντων υἱῶν Ασσουρ καὶ ὅσα ἐμεγαλορρημόνησεν Ολοφέρνης εἰς τὸν οἶκον ΙσραηλJdt 6:17
And he answered and declared to them the words of the council of Holofernes, and all the words which he had spoken in the midst of the princes of Assur, and whatsoever Holofernes had spoken proudly against the house of Israel.
---
18Jdt 6:1818καὶ πεσόντες ὁ λαὸς προσεκύνησαν τῷ θεῷ καὶ ἐβόησαν λέγοντεςJdt 6:18
Then the people fell down and worshipped God, and cried to God saying,
---
19Jdt 6:1919κύριε ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ κάτιδε ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν καὶ ἐλέησον τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῶν ἡγιασμένων σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃJdt 6:19
“O Lord God of heaven, behold their pride and pity the low estate of our nation and look upon the face of those who are sanctified for you this day.”
---
20Jdt 6:2020καὶ παρεκάλεσαν τὸν Αχιωρ καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὸν σφόδραJdt 6:20
Then they comforted Achior and praised him greatly.
---
21Jdt 6:2121καὶ παρέλαβεν αὐτὸν Οζιας ἐκ τῆς ἐκκλησίας εἰς οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν πότον τοῖς πρεσβυτέροις καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν θεὸν Ισραηλ εἰς βοήθειαν ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνηνJdt 6:21
And Uzziah took him out of the assembly to his house and made a feast for the elders. And they called on the God of Israel all that night for help.
---
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 07:56:22 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top