www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 1:11πᾶσα σοφία παρὰ κυρίου καὶ μετ’ αὐτοῦ ἐστιν εἰς τὸν αἰῶναSir 1:1
All wisdom comes from the Lord, and is with him forever.
---
2Sir 1:22ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ ἡμέρας αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσειSir 1:2
Who can count the sand of the seas, the drops of rain, and the days of eternity?
---
3Sir 1:33ὕψος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς καὶ ἄβυσσον καὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσειSir 1:3
Who will search out the height of the sky, the breadth of the earth, the deep, and wisdom?
---
4Sir 1:44προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία καὶ σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνοςSir 1:4
Wisdom has been created before all things, and the understanding of prudence from everlasting.
---
5Sir 1:55Sir 1:5
*
---
6Sir 1:66ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεκαλύφθη καὶ τὰ πανουργεύματα αὐτῆς τίς ἔγνωSir 1:6
To whom has the root of wisdom been revealed? Who has known her shrewd counsels?
---
7Sir 1:77Sir 1:7
*
---
8Sir 1:88εἷς ἐστιν σοφός φοβερὸς σφόδρα καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦSir 1:8
There is one wise, greatly to be feared, sitting upon his throne: the Lord.
---
9Sir 1:99κύριος αὐτὸς ἔκτισεν αὐτὴν καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν καὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦSir 1:9
He created her. He saw and measured her. He poured her out upon all his works.
---
10Sir 1:1010μετὰ πάσης σαρκὸς κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ καὶ ἐχορήγησεν αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόνSir 1:10
She is with all flesh according to his gift. He gave her freely to those who love him.
---
11Sir 1:1111φόβος κυρίου δόξα καὶ καύχημα καὶ εὐφροσύνη καὶ στέφανος ἀγαλλιάματοςSir 1:11
The fear of the Lord is glory, exultation, gladness, and a crown of rejoicing.
---
12Sir 1:1212φόβος κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐφροσύνην καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσινSir 1:12
The fear of the Lord will delight the heart, and will give gladness, joy, and length of days.
---
13Sir 1:1313τῷ φοβουμένῳ τὸν κύριον εὖ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτων καὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὐλογηθήσεταιSir 1:13
Whoever fears the Lord, it will go well with him at the last. He will be blessed in the day of his death.
---
14Sir 1:1414ἀρχὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖςSir 1:14
To fear the Lord is the beginning of wisdom. It was created together with the faithful in the womb.
---
15Sir 1:1515μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐμπιστευθήσεταιSir 1:15
She* laid an eternal foundation with men. She will be trusted among their offspring.
---
16Sir 1:1616πλησμονὴ σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ μεθύσκει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῆςSir 1:16
To fear the Lord is the fullness of wisdom. She inebriates men with her fruits.
---
17Sir 1:1717πάντα τὸν οἶκον αὐτῶν ἐμπλήσει ἐπιθυμημάτων καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γενημάτων αὐτῆςSir 1:17
She will fill all her house with desirable things, and her storehouses with her produce.
---
18Sir 1:1818στέφανος σοφίας φόβος κυρίου ἀναθάλλων εἰρήνην καὶ ὑγίειαν ἰάσεωςSir 1:18
The fear of the Lord is the crown of wisdom, making peace and* perfect health to flourish.*
---
19Sir 1:1919καὶ εἶδεν καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτήν ἐπιστήμην καὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμβρησεν καὶ δόξαν κρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσενSir 1:19
He both saw and measured her. He rained down skill and knowledge of understanding, and exalted the honor of those who hold her fast.
---
20Sir 1:2020ῥίζα σοφίας φοβεῖσθαι τὸν κύριον καὶ οἱ κλάδοι αὐτῆς μακροημέρευσιςSir 1:20
To fear the Lord is the root of wisdom. Her branches are length of days.
---
21Sir 1:2121Sir 1:21
*
---
22Sir 1:2222οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι ἡ γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷSir 1:22
Unjust wrath can never be justified, for his wrath tips the scale to his downfall.
---
23Sir 1:2323ἕως καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμος καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνηSir 1:23
A man that is patient will resist for a season, and afterward gladness will spring up to him.
---
24Sir 1:2424ἕως καιροῦ κρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ χείλη πολλῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦSir 1:24
He will hide his words until the right moment, and the lips of many will tell of his understanding.
---
25Sir 1:2525ἐν θησαυροῖς σοφίας παραβολαὶ ἐπιστήμης βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβειαSir 1:25
A wise saying is in the treasures of wisdom; but godliness is an abomination to a sinner.
---
26Sir 1:2626ἐπιθυμήσας σοφίαν διατήρησον ἐντολάς καὶ κύριος χορηγήσει σοι αὐτήνSir 1:26
If you desire wisdom, keep the commandments and the Lord will give her to you freely;
---
27Sir 1:2727σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόβος κυρίου καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ πίστις καὶ πραότηςSir 1:27
for the fear of the Lord is wisdom and instruction. Faith and humility are his good pleasure.
---
28Sir 1:2828μὴ ἀπειθήσῃς φόβῳ κυρίου καὶ μὴ προσέλθῃς αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇSir 1:28
Don’t disobey the fear of the Lord. Don’t come to him with a double heart.
---
29Sir 1:2929μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖς χείλεσίν σου πρόσεχεSir 1:29
Don’t be a hypocrite in men’s sight. Keep watch over your lips.
---
30Sir 1:3030μὴ ἐξύψου σεαυτόν ἵνα μὴ πέσῃς καὶ ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν καὶ ἀποκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς καταβαλεῖ σε ὅτι οὐ προσῆλθες φόβῳ κυρίου καὶ ἡ καρδία σου πλήρης δόλουSir 1:30
Don’t exalt yourself, lest you fall and bring dishonor upon your soul. The Lord will reveal your secrets and will cast you down in the midst of the congregation, because you didn’t come to the fear of the Lord and your heart was full of deceit.
---
« Ch 0» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 26-Feb-2024 10:18:53 EST

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top