www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 10:11κριτὴς σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἡγεμονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσταιSir 10:1
A wise judge will instruct his people. The government of a man of understanding will be well ordered.
---
2Sir 10:22κατὰ τὸν κριτὴν τοῦ λαοῦ οὕτως καὶ οἱ λειτουργοὶ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως πάντες οἱ κατοικοῦντες αὐτήνSir 10:2
As is the judge of his people, so are his officials. As the city’s ruler is, so are all those who dwell in it.
---
3Sir 10:33βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πόλις οἰκισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶνSir 10:3
An undisciplined king will destroy his people. A city will be established through the understanding of the powerful.
---
4Sir 10:44ἐν χειρὶ κυρίου ἡ ἐξουσία τῆς γῆς καὶ τὸν χρήσιμον ἐγερεῖ εἰς καιρὸν ἐπ’ αὐτῆςSir 10:4
The government of the earth is in the Lord’s hand. In due time, he will raise up over it the right person at the right time.
---
5Sir 10:55ἐν χειρὶ κυρίου εὐοδία ἀνδρός καὶ προσώπῳ γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν αὐτοῦSir 10:5
A man’s prosperity is in the Lord’s hand. He will lay his honor upon the person of the scribe.
---
6Sir 10:66ἐπὶ παντὶ ἀδικήματι μὴ μηνιάσῃς τῷ πλησίον καὶ μὴ πρᾶσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕβρεωςSir 10:6
Don’t be angry with your neighbor for every wrong. Do nothing by works of violence.
---
7Sir 10:77μισητὴ ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὑπερηφανία καὶ ἐξ ἀμφοτέρων πλημμελὴς ἡ ἀδικίαSir 10:7
Pride is hateful before the Lord and men. Arrogance is abhorrent in the judgment of both.
---
8Sir 10:88βασιλεία ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος μετάγεται διὰ ἀδικίας καὶ ὕβρεις καὶ χρήματαSir 10:8
Sovereignty is transferred from nation to nation because of injustice, violence, and greed for money.
---
9Sir 10:99τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός ὅτι ἐν ζωῇ ἔρριψα τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦSir 10:9
Why are dirt and ashes proud?* Because in life, my body decays.
---
10Sir 10:1010μακρὸν ἀρρώστημα σκώπτει ἰατρός καὶ βασιλεὺς σήμερον καὶ αὔριον τελευτήσειSir 10:10
A long disease mocks the physician. The king of today will die tomorrow.
---
11Sir 10:1111ἐν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπον κληρονομήσει ἑρπετὰ καὶ θηρία καὶ σκώληκαςSir 10:11
For when a man is dead, he will inherit maggots, vermin, and worms.
---
12Sir 10:1212ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἀνθρώπου ἀφίστασθαι ἀπὸ κυρίου καὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη ἡ καρδία αὐτοῦSir 10:12
It is the beginning of pride when a man departs from the Lord. His heart has departed from him who made him.
---
13Sir 10:1313ὅτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία καὶ ὁ κρατῶν αὐτῆς ἐξομβρήσει βδέλυγμα διὰ τοῦτο παρεδόξασεν κύριος τὰς ἐπαγωγὰς καὶ κατέστρεψεν εἰς τέλος αὐτούςSir 10:13
For the beginning of pride is sin. He who keeps it will pour out abomination. For this cause the Lord brought upon them strange calamities and utterly overthrew them.
---
14Sir 10:1414θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὁ κύριος καὶ ἐκάθισεν πραεῖς ἀντ’ αὐτῶνSir 10:14
The Lord cast down the thrones of rulers and set the lowly in their place.
---
15Sir 10:1515ῥίζας ἐθνῶν ἐξέτιλεν ὁ κύριος καὶ ἐφύτευσεν ταπεινοὺς ἀντ’ αὐτῶνSir 10:15
The Lord plucked up the roots of nations and planted the lowly in their place.
---
16Sir 10:1616χώρας ἐθνῶν κατέστρεψεν ὁ κύριος καὶ ἀπώλεσεν αὐτὰς ἕως θεμελίων γῆςSir 10:16
The Lord overthrew the lands of nations and destroyed them to the foundations of the earth.
---
17Sir 10:1717ἐξῆρεν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς καὶ κατέπαυσεν ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶνSir 10:17
He took some of them away and destroyed them, and made their memory to cease from the earth.
---
18Sir 10:1818οὐκ ἔκτισται ἀνθρώποις ὑπερηφανία οὐδὲ ὀργὴ θυμοῦ γεννήμασιν γυναικῶνSir 10:18
Pride has not been created for men, nor wrathful anger for the offspring of women.
---
19Sir 10:1919σπέρμα ἔντιμον ποῖον σπέρμα ἀνθρώπου σπέρμα ἔντιμον ποῖον οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον σπέρμα ἄτιμον ποῖον σπέρμα ἀνθρώπου σπέρμα ἄτιμον ποῖον οἱ παραβαίνοντες ἐντολάςSir 10:19
Whose offspring has honor? Human offspring who fear the Lord. Whose offspring has no honor? Human offspring who break the commandments.
---
20Sir 10:2020ἐν μέσῳ ἀδελφῶν ὁ ἡγούμενος αὐτῶν ἔντιμος καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦSir 10:20
In the midst of kindred he who rules them has honor. Those who fear the Lord have honor in his eyes.
---
21Sir 10:2121Sir 10:21
*
---
22Sir 10:2222πλούσιος καὶ ἔνδοξος καὶ πτωχός τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίουSir 10:22
The rich man, the honorable, and the poor all glory in the fear of the Lord.
---
23Sir 10:2323οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνετόν καὶ οὐ καθήκει δοξάσαι ἄνδρα ἁμαρτωλόνSir 10:23
It is not right to dishonor a poor man who has understanding. It is not fitting to glorify a man who is a sinner.
---
24Sir 10:2424μεγιστὰν καὶ κριτὴς καὶ δυνάστης δοξασθήσεται καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοβουμένου τὸν κύριονSir 10:24
The prince, the judge, and the mighty man will be honored. There is not one of them greater than he who fears the Lord.
---
25Sir 10:2525οἰκέτῃ σοφῷ ἐλεύθεροι λειτουργήσουσιν καὶ ἀνὴρ ἐπιστήμων οὐ γογγύσειSir 10:25
Free men will minister to a wise servant. A man who has knowledge will not complain.
---
26Sir 10:2626μὴ σοφίζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου καὶ μὴ δοξάζου ἐν καιρῷ στενοχωρίας σουSir 10:26
Don’t flaunt your wisdom in doing your work. Don’t boast in the time of your distress.
---
27Sir 10:2727κρείσσων ἐργαζόμενος καὶ περισσεύων ἐν πᾶσιν ἢ περιπατῶν δοξαζόμενος καὶ ἀπορῶν ἄρτωνSir 10:27
Better is he who labors and abounds in all things, than he who boasts and lacks bread.
---
28Sir 10:2828τέκνον ἐν πραΰτητι δόξασον τὴν ψυχήν σου καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῆςSir 10:28
My son, glorify your soul in humility, and ascribe to yourself honor according to your worthiness.
---
29Sir 10:2929τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίς δικαιώσει καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα τὴν ζωὴν αὐτοῦSir 10:29
Who will justify him who sins against his own soul? Who will honor him who dishonors his own life?
---
30Sir 10:3030πτωχὸς δοξάζεται δι’ ἐπιστήμην αὐτοῦ καὶ πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦSir 10:30
A poor man is honored for his knowledge. A rich man is honored for his riches.
---
31Sir 10:3131ὁ δεδοξασμένος ἐν πτωχείᾳ καὶ ἐν πλούτῳ ποσαχῶς καὶ ὁ ἄδοξος ἐν πλούτῳ καὶ ἐν πτωχείᾳ ποσαχῶςSir 10:31
But he who is honored in poverty, how much more in riches? He who is dishonored in riches, how much more in poverty?
---
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 08:33:43 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top