www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 11:11σοφία ταπεινοῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐν μέσῳ μεγιστάνων καθίσει αὐτόνSir 11:1
The wisdom of the lowly will lift up his head, and make him sit in the midst of great men.
---
2Sir 11:22μὴ αἰνέσῃς ἄνδρα ἐν κάλλει αὐτοῦ καὶ μὴ βδελύξῃ ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦSir 11:2
Don’t commend a man for his good looks. Don’t abhor a man for his outward appearance.
---
3Sir 11:33μικρὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα καὶ ἀρχὴ γλυκασμάτων ὁ καρπὸς αὐτῆςSir 11:3
The bee is little among flying creatures, but what it produces is the best of confections.
---
4Sir 11:44ἐν περιβολῇ ἱματίων μὴ καυχήσῃ καὶ ἐν ἡμέρᾳ δόξης μὴ ἐπαίρου ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα κυρίου καὶ κρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀνθρώποιςSir 11:4
Don’t boast about the clothes you wear, and don’t exalt yourself in the day of honor; for the Lord’s works are wonderful, and his works are hidden among men.
---
5Sir 11:55πολλοὶ τύραννοι ἐκάθισαν ἐπὶ ἐδάφους ὁ δὲ ἀνυπονόητος ἐφόρεσεν διάδημαSir 11:5
Many* kings have sat down upon the ground, but one who was never thought of has worn a crown.
---
6Sir 11:66πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα καὶ ἔνδοξοι παρεδόθησαν εἰς χεῖρας ἑτέρωνSir 11:6
Many mighty men have been greatly disgraced. Men of renown have been delivered into other men’s hands.
---
7Sir 11:77πρὶν ἐξετάσῃς μὴ μέμψῃ νόησον πρῶτον καὶ τότε ἐπιτίμαSir 11:7
Don’t blame before you investigate. Understand first, and then rebuke.
---
8Sir 11:88πρὶν ἢ ἀκοῦσαι μὴ ἀποκρίνου καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλουSir 11:8
Don’t answer before you have heard. Don’t interrupt while someone else is speaking.
---
9Sir 11:99περὶ πράγματος οὗ οὐκ ἔστιν σοι χρεία μὴ ἔριζε καὶ ἐν κρίσει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευεSir 11:9
Don’t argue about a matter that doesn’t concern you. Don’t sit with sinners when they judge.
---
10Sir 11:1010τέκνον μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου ἐὰν πληθύνῃς οὐκ ἀθῳωθήσῃ καὶ ἐὰν διώκῃς οὐ μὴ καταλάβῃς καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃς διαδράςSir 11:10
My son, don’t be busy about many matters; for if you meddle much, you will not be unpunished. If you pursue, you will not overtake, and you will not escape by fleeing.
---
11Sir 11:1111ἔστιν κοπιῶν καὶ πονῶν καὶ σπεύδων καὶ τόσῳ μᾶλλον ὑστερεῖταιSir 11:11
There is one who toils, labors, and hurries, and is even more behind.
---
12Sir 11:1212ἔστιν νωθρὸς προσδεόμενος ἀντιλήμψεως ὑστερῶν ἰσχύι καὶ πτωχείᾳ περισσεύει καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπέβλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγαθά καὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐκ ταπεινώσεως αὐτοῦSir 11:12
There is one who is sluggish, and needs help, lacking in strength, and who abounds in poverty, but the Lord’s eyes looked upon him for good, and he raised him up from his low condition,
---
13Sir 11:1313καὶ ἀνύψωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ’ αὐτῷ πολλοίSir 11:13
and lifted up his head so that many marveled at him.
---
14Sir 11:1414ἀγαθὰ καὶ κακά ζωὴ καὶ θάνατος πτωχεία καὶ πλοῦτος παρὰ κυρίου ἐστίνSir 11:14
Good things and bad, life and death, poverty and riches, are from the Lord.
---
15Sir 11:1515Sir 11:15
*
---
16161616
---
17Sir 11:1717δόσις κυρίου παραμένει εὐσεβέσιν καὶ ἡ εὐδοκία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεταιSir 11:17
The Lord’s gift remains with the godly. His good pleasure will prosper forever.
---
18Sir 11:1818ἔστιν πλουτῶν ἀπὸ προσοχῆς καὶ σφιγγίας αὐτοῦ καὶ αὕτη ἡ μερὶς τοῦ μισθοῦ αὐτοῦSir 11:18
One grows rich by his diligence and self-denial, and this is the portion of his reward:
---
19Sir 11:1919ἐν τῷ εἰπεῖν αὐτόν εὗρον ἀνάπαυσιν καὶ νῦν φάγομαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου καὶ οὐκ οἶδεν τίς καιρὸς παρελεύσεται καὶ καταλείψει αὐτὰ ἑτέροις καὶ ἀποθανεῖταιSir 11:19
when he says, “I have found rest, and now I will eat of my goods!” he doesn’t know how much time will pass until he leaves them to others and dies.
---
20Sir 11:2020στῆθι ἐν διαθήκῃ σου καὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητιSir 11:20
Be steadfast in your covenant and be doing it, and grow old in your work.
---
21Sir 11:2121μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ πίστευε δὲ κυρίῳ καὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου ὅτι κοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου διὰ τάχους ἐξάπινα πλουτίσαι πένηταSir 11:21
Don’t marvel at the works of a sinner, but trust the Lord and stay in your labor; for it is an easy thing in the sight of the Lord to swiftly and suddenly make a poor man rich.
---
22Sir 11:2222εὐλογία κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεβοῦς καὶ ἐν ὥρᾳ ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦSir 11:22
The Lord’s blessing is in the reward of the godly. He makes his blessing flourish in an hour that comes swiftly.
---
23Sir 11:2323μὴ εἴπῃς τίς ἐστίν μου χρεία καὶ τίνα ἀπὸ τοῦ νῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθάSir 11:23
Don’t say, “What use is there of me? What further good things can be mine?”
---
24Sir 11:2424μὴ εἴπῃς αὐτάρκη μοί ἐστιν καὶ τί ἀπὸ τοῦ νῦν κακωθήσομαιSir 11:24
Don’t say, “I have enough. What harm could happen to me now?”
---
25Sir 11:2525ἐν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία κακῶν καὶ ἐν ἡμέρᾳ κακῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶνSir 11:25
In the day of good things, bad things are forgotten. In the day of bad things, a man will not remember things that are good.
---
26Sir 11:2626ὅτι κοῦφον ἔναντι κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦSir 11:26
For it is an easy thing in the sight of the Lord to reward a man in the day of death according to his ways.
---
27Sir 11:2727κάκωσις ὥρας ἐπιλησμονὴν ποιεῖ τρυφῆς καὶ ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποκάλυψις ἔργων αὐτοῦSir 11:27
The affliction of an hour causes delights to be forgotten. In the end, a man’s deeds are revealed.
---
28Sir 11:2828πρὸ τελευτῆς μὴ μακάριζε μηδένα καὶ ἐν τέκνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρSir 11:28
Call no man happy before his death. A man will be known in his children.
---
29Sir 11:2929μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πολλὰ γὰρ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίουSir 11:29
Don’t bring every man into your house, for many are the tricks of a deceitful man.
---
30Sir 11:3030πέρδιξ θηρευτὴς ἐν καρτάλλῳ οὕτως καρδία ὑπερηφάνου καὶ ὡς ὁ κατάσκοπος ἐπιβλέπει πτῶσινSir 11:30
Like a decoy partridge in a cage, so is the heart of a proud man. Like a spy, he looks for your weakness.
---
31Sir 11:3131τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς κακὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμονSir 11:31
For he lies in wait to turn things that are good into evil, and assigns blame in things that are praiseworthy.
---
32Sir 11:3232ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθρακιά καὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύειSir 11:32
From a spark of fire, a heap of many coals is kindled, and a sinful man lies in wait to shed blood.
---
33Sir 11:3333πρόσεχε ἀπὸ κακούργου πονηρὰ γὰρ τεκταίνει μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοιSir 11:33
Take heed of an evil-doer, for he plans wicked things, lest perhaps he ruin your reputation forever.
---
34Sir 11:3434ἐνοίκισον ἀλλότριον καὶ διαστρέψει σε ἐν ταραχαῖς καὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σουSir 11:34
Receive a stranger into your house, and he will distract you with arguments and estrange you from your own family.
---
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 08:31:01 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top