www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 13:11ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται καὶ ὁ κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωθήσεται αὐτῷSir 13:1
He who touches pitch will be defiled. He who has fellowship with a proud man will become like him.
---
2Sir 13:22βάρος ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρῃς καὶ ἰσχυροτέρῳ σου καὶ πλουσιωτέρῳ μὴ κοινώνει τί κοινωνήσει χύτρα πρὸς λέβητα αὕτη προσκρούσει καὶ αὕτη συντριβήσεταιSir 13:2
Don’t take up a burden above your strength. Have no fellowship with one who is mightier and richer than yourself. What fellowship would the earthen pot have with the kettle? The kettle will strike, and the pot will be dashed in pieces.
---
3Sir 13:33πλούσιος ἠδίκησεν καὶ αὐτὸς προσενεβριμήσατο πτωχὸς ἠδίκηται καὶ αὐτὸς προσδεηθήσεταιSir 13:3
The rich man does a wrong and threatens. The poor is wronged and apologizes.
---
4Sir 13:44ἐὰν χρησιμεύσῃς ἐργᾶται ἐν σοί καὶ ἐὰν ὑστερήσῃς καταλείψει σεSir 13:4
If you are profitable, he will exploit you. If you are in need, he will forsake you.
---
5Sir 13:55ἐὰν ἔχῃς συμβιώσεταί σοι καὶ ἀποκενώσει σε καὶ αὐτὸς οὐ πονέσειSir 13:5
If you own something, he will live with you. He will drain your resources and will not be sorry.
---
6Sir 13:66χρείαν ἔσχηκέν σου καὶ ἀποπλανήσει σε καὶ προσγελάσεταί σοι καὶ δώσει σοι ἐλπίδα λαλήσει σοι καλὰ καὶ ἐρεῖ τίς ἡ χρεία σουSir 13:6
Does he need you? Then he will deceive you, smile at you, and give you hope. He will speak kindly to you and say, “What do you need?”
---
7Sir 13:77καὶ αἰσχυνεῖ σε ἐν τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ ἕως οὗ ἀποκενώσῃ σε δὶς ἢ τρίς καὶ ἐπ’ ἐσχάτων καταμωκήσεταί σου μετὰ ταῦτα ὄψεταί σε καὶ καταλείψει σε καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ κινήσει ἐπὶ σοίSir 13:7
He will shame you by his delicacies until he has made you bare twice or thrice, and in the end he will laugh you to scorn. Afterward he will see you, will forsake you, and shake his head at you.
---
8Sir 13:88πρόσεχε μὴ ἀποπλανηθῇς καὶ μὴ ταπεινωθῇς ἐν ἀφροσύνῃ σουSir 13:8
Beware that you are not deceived and brought low in your enjoyment.
---
9Sir 13:99προσκαλεσαμένου σε δυνάστου ὑποχωρῶν γίνου καὶ τόσῳ μᾶλλόν σε προσκαλέσεταιSir 13:9
If a mighty man invites you, be reserved, and he will invite you more.
---
10Sir 13:1010μὴ ἔμπιπτε μὴ ἀπωσθῇς καὶ μὴ μακρὰν ἀφίστω ἵνα μὴ ἐπιλησθῇςSir 13:10
Don’t press him, lest you be thrust back. Don’t stand far off, lest you be forgotten.
---
11Sir 13:1111μὴ ἔπεχε ἰσηγορεῖσθαι μετ’ αὐτοῦ καὶ μὴ πίστευε τοῖς πλείοσιν λόγοις αὐτοῦ ἐκ πολλῆς γὰρ λαλιᾶς πειράσει σε καὶ ὡς προσγελῶν ἐξετάσει σεSir 13:11
Don’t try to speak with him as an equal, and don’t believe his many words; for he will test you with much talk, and will examine you in a smiling manner.
---
12Sir 13:1212ἀνελεήμων ὁ μὴ συντηρῶν λόγους καὶ οὐ μὴ φείσηται περὶ κακώσεως καὶ δεσμῶνSir 13:12
He who doesn’t keep secrets to himself is unmerciful. He won’t hesitate to harm and to bind.
---
13Sir 13:1313συντήρησον καὶ πρόσεχε σφοδρῶς ὅτι μετὰ τῆς πτώσεώς σου περιπατεῖςSir 13:13
Keep them to yourself and be careful, for you walk* in danger of falling.
---
14Sir 13:1414Sir 13:14
*
---
15Sir 13:1515πᾶν ζῷον ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ καὶ πᾶς ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦSir 13:15
Every living creature loves its own kind, and every man loves his neighbor.
---
16Sir 13:1616πᾶσα σὰρξ κατὰ γένος συνάγεται καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτοῦ προσκολληθήσεται ἀνήρSir 13:16
All flesh associates with their own kind. A man will stick to people like himself.
---
17Sir 13:1717τί κοινωνήσει λύκος ἀμνῷ οὕτως ἁμαρτωλὸς πρὸς εὐσεβῆSir 13:17
What fellowship would the wolf have with the lamb? So is the sinner to the godly.
---
18Sir 13:1818τίς εἰρήνη ὑαίνῃ πρὸς κύνα καὶ τίς εἰρήνη πλουσίῳ πρὸς πένηταSir 13:18
What peace is there between a hyena and a dog? What peace is there between a rich man and the poor?
---
19Sir 13:1919κυνήγια λεόντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ οὕτως νομαὶ πλουσίων πτωχοίSir 13:19
Wild donkeys are the prey of lions in the wilderness; likewise poor men are feeding grounds for the rich.
---
20Sir 13:2020βδέλυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινότης οὕτως βδέλυγμα πλουσίῳ πτωχόςSir 13:20
Lowliness is an abomination to a proud man; likewise a poor man is an abomination to the rich.
---
21Sir 13:2121πλούσιος σαλευόμενος στηρίζεται ὑπὸ φίλων ταπεινὸς δὲ πεσὼν προσαπωθεῖται ὑπὸ φίλωνSir 13:21
When a rich man is shaken, he is supported by his friends, but when the humble is down, he is pushed away even by his friends.
---
22Sir 13:2222πλουσίου σφαλέντος πολλοὶ ἀντιλήμπτορες ἐλάλησεν ἀπόρρητα καὶ ἐδικαίωσαν αὐτόν ταπεινὸς ἔσφαλεν καὶ προσεπετίμησαν αὐτῷ ἐφθέγξατο σύνεσιν καὶ οὐκ ἐδόθη αὐτῷ τόποςSir 13:22
When a rich man falls, there are many helpers. He speaks things not to be spoken, and men justify him. A humble man falls, and men rebuke him. He utters wisdom, and is not listened to.
---
23Sir 13:2323πλούσιος ἐλάλησεν καὶ πάντες ἐσίγησαν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ ἀνύψωσαν ἕως τῶν νεφελῶν πτωχὸς ἐλάλησεν καὶ εἶπαν τίς οὗτος κἂν προσκόψῃ προσανατρέψουσιν αὐτόνSir 13:23
A rich man speaks, and all keep silence. They extol what he says to the clouds. A poor man speaks, and they say, “Who is this?” If he stumbles, they will help to overthrow him.
---
24Sir 13:2424ἀγαθὸς ὁ πλοῦτος ᾧ μή ἐστιν ἁμαρτία καὶ πονηρὰ ἡ πτωχεία ἐν στόματι ἀσεβοῦςSir 13:24
Riches are good if they have no sin. Poverty is evil only in the opinion of the ungodly.
---
25Sir 13:2525καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιοῖ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐάν τε εἰς ἀγαθὰ ἐάν τε εἰς κακάSir 13:25
The heart of a man changes his countenance, whether it is for good or for evil.*
---
26Sir 13:2626ἴχνος καρδίας ἐν ἀγαθοῖς πρόσωπον ἱλαρόν καὶ εὕρεσις παραβολῶν διαλογισμοὶ μετὰ κόπωνSir 13:26
A cheerful countenance is a sign of a prosperous heart. Devising proverbs takes strenuous thinking.
---
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2024 02:49:27 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top