www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 14:11μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ ὠλίσθησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτιῶνSir 14:1
Blessed is the man who has not slipped with his mouth, and doesn’t suffer from sorrow for sins.
---
2Sir 14:22μακάριος οὗ οὐ κατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦSir 14:2
Blessed is he whose soul does not condemn him, and who has not given up hope.
---
3Sir 14:33ἀνδρὶ μικρολόγῳ οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος καὶ ἀνθρώπῳ βασκάνῳ ἵνα τί χρήματαSir 14:3
Riches are not appropriate for a stingy person. What would a miser do with money?
---
4Sir 14:44ὁ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει ἄλλοις καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ τρυφήσουσιν ἕτεροιSir 14:4
He who gathers by denying himself gathers for others. Others will revel in his goods.
---
5Sir 14:55ὁ πονηρὸς ἑαυτῷ τίνι ἀγαθὸς ἔσται καὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτοῦSir 14:5
If one is mean to himself, to whom will he be good? He won’t enjoy his possessions.
---
6Sir 14:66τοῦ βασκαίνοντος ἑαυτὸν οὐκ ἔστιν πονηρότερος καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς κακίας αὐτοῦSir 14:6
There is none more evil than he who is grudging to himself. This is a punishment for his wickedness.
---
7Sir 14:77κἂν εὖ ποιῇ ἐν λήθῃ ποιεῖ καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκφαίνει τὴν κακίαν αὐτοῦSir 14:7
Even if he does good, he does it in forgetfulness. In the end, he reveals his wickedness.
---
8Sir 14:88πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφθαλμῷ ἀποστρέφων πρόσωπον καὶ ὑπερορῶν ψυχάςSir 14:8
A miser is evil. He turns away and disregards souls.
---
9Sir 14:99πλεονέκτου ὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται μερίδι καὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήνSir 14:9
A covetous man’s eye is not satisfied with his portion. Wicked injustice dries up his soul.
---
10Sir 14:1010ὀφθαλμὸς πονηρὸς φθονερὸς ἐπ’ ἄρτῳ καὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτοῦSir 14:10
A miser begrudges bread, and it is lacking at his table.
---
11Sir 14:1111τέκνον καθὼς ἐὰν ἔχῃς εὖ ποίει σεαυτὸν καὶ προσφορὰς κυρίῳ ἀξίως πρόσαγεSir 14:11
My son, according to what you have, treat yourself well, and bring worthy offerings to the Lord.
---
12Sir 14:1212μνήσθητι ὅτι θάνατος οὐ χρονιεῖ καὶ διαθήκη ᾅδου οὐχ ὑπεδείχθη σοιSir 14:12
Remember that death will not wait, and that the covenant of Hades hasn’t been shown to you.
---
13Sir 14:1313πρίν σε τελευτῆσαι εὖ ποίει φίλῳ καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου ἔκτεινον καὶ δὸς αὐτῷSir 14:13
Do good to your friends before you die. According to your ability, reach out and give to them.
---
14Sir 14:1414μὴ ἀφυστερήσῃς ἀπὸ ἀγαθῆς ἡμέρας καὶ μερὶς ἐπιθυμίας ἀγαθῆς μή σε παρελθάτωSir 14:14
Don’t deprive yourself of a good day. Don’t let your share of a desired good pass you by.
---
15Sir 14:1515οὐχὶ ἑτέρῳ καταλείψεις τοὺς πόνους σου καὶ τοὺς κόπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρουSir 14:15
Won’t you leave your labors to another, and your toils be divided by lot?
---
16Sir 14:1616δὸς καὶ λαβὲ καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ζητῆσαι τρυφήνSir 14:16
Give, take, and treat yourself well, because there is no seeking of luxury in Hades.
---
17Sir 14:1717πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται ἡ γὰρ διαθήκη ἀπ’ αἰῶνος θανάτῳ ἀποθανῇSir 14:17
All flesh grows old like a garment, for the covenant from the beginning is, “You must die!”
---
18Sir 14:1818ὡς φύλλον θάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος τὰ μὲν καταβάλλει ἄλλα δὲ φύει οὕτως γενεὰ σαρκὸς καὶ αἵματος ἡ μὲν τελευτᾷ ἑτέρα δὲ γεννᾶταιSir 14:18
Like the leaves flourishing on a thick tree, some it sheds, and some grow, so also are the generations of flesh and blood: one comes to an end and another is born.
---
19Sir 14:1919πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐκλείπει καὶ ὁ ἐργαζόμενος αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ ἀπελεύσεταιSir 14:19
Every work rots and falls away, and its builder will depart with it.
---
20Sir 14:2020μακάριος ἀνήρ ὃς ἐν σοφίᾳ μελετήσει καὶ ὃς ἐν συνέσει αὐτοῦ διαλεχθήσεταιSir 14:20
Blessed is the man who meditates on wisdom, and who reasons by his understanding.
---
21Sir 14:2121ὁ διανοούμενος τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτῆς ἐννοηθήσεταιSir 14:21
He who considers her ways in his heart will also have knowledge of her secrets.
---
22Sir 14:2222ἔξελθε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτὴς καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς ἐνέδρευεSir 14:22
Go after her like a hunter, and lie in wait in her paths.
---
23Sir 14:2323ὁ παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν θυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεταιSir 14:23
He who peers in at her windows will also listen at her doors.
---
24Sir 14:2424ὁ καταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ πήξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆςSir 14:24
He who lodges close to her house will also fasten a nail in her walls.
---
25Sir 14:2525στήσει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ κατὰ χεῖρας αὐτῆς καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαθῶνSir 14:25
He will pitch his tent near at hand to her, and will lodge in a lodging where good things are.
---
26Sir 14:2626θήσει τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν τῇ σκέπῃ αὐτῆς καὶ ὑπὸ τοὺς κλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεταιSir 14:26
He will set his children under her shelter, and will rest under her branches.
---
27Sir 14:2727σκεπασθήσεται ὑπ’ αὐτῆς ἀπὸ καύματος καὶ ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς καταλύσειSir 14:27
By her he will be covered from heat, and will lodge in her glory.
---
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Sep-2023 07:22:25 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top