www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sir 20:11ἔστιν ἔλεγχος ὃς οὐκ ἔστιν ὡραῖος καὶ ἔστιν σιωπῶν καὶ αὐτὸς φρόνιμοςSir 20:1
There is a reproof that is not timely; and there is a person who is wise enough to keep silent.
---
2Sir 20:22ὡς καλὸν ἐλέγξαι ἢ θυμοῦσθαιSir 20:2
How good is it to reprove, rather than to be angry. He who confesses will be kept back from harm.
---
3Sir 20:33καὶ ὁ ἀνθομολογούμενος ἀπὸ ἐλαττώσεως κωλυθήσεταιSir 20:3
*
---
4Sir 20:44ἐπιθυμία εὐνούχου ἀποπαρθενῶσαι νεάνιδα οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ κρίματαSir 20:4
As is the lust of a eunuch to deflower a virgin, so is he who executes judgments with violence.
---
5Sir 20:55ἔστιν σιωπῶν εὑρισκόμενος σοφός καὶ ἔστιν μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶςSir 20:5
There is one who keeps silent and is found wise; and there is one who is hated for his much talk.
---
6Sir 20:66ἔστιν σιωπῶν οὐ γὰρ ἔχει ἀπόκρισιν καὶ ἔστιν σιωπῶν εἰδὼς καιρόνSir 20:6
There is one who keeps silent, for he has no answer to make; And there is one who keeps silent, knowing when to speak.
---
7Sir 20:77ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως καιροῦ ὁ δὲ λαπιστὴς καὶ ἄφρων ὑπερβήσεται καιρόνSir 20:7
A wise man will be silent until his time has come, but the braggart and fool will miss his time.
---
8Sir 20:88ὁ πλεονάζων λόγῳ βδελυχθήσεται καὶ ὁ ἐνεξουσιαζόμενος μισηθήσεταιSir 20:8
He who uses many words will be abhorred. He who takes authority for himself will be hated in it.
---
9Sir 20:99ἔστιν εὐοδία ἐν κακοῖς ἀνδρί καὶ ἔστιν εὕρεμα εἰς ἐλάττωσινSir 20:9
There is a prosperity that a man finds in misfortunes; and there is a gain that turns to loss.
---
10Sir 20:1010ἔστιν δόσις ἣ οὐ λυσιτελήσει σοι καὶ ἔστιν δόσις ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦνSir 20:10
There is a gift that will not profit you; and there is a gift that pays back double.
---
11Sir 20:1111ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεκεν δόξης καὶ ἔστιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρεν κεφαλήνSir 20:11
There are losses because of glory; and there is one who has lifted up his head from a low estate.
---
12Sir 20:1212ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου καὶ ἀποτιννύων αὐτὰ ἑπταπλάσιονSir 20:12
There is one who buys much for a little, and pays for it again sevenfold.
---
13Sir 20:1313ὁ σοφὸς ἐν λόγοις ἑαυτὸν προσφιλῆ ποιήσει χάριτες δὲ μωρῶν ἐκχυθήσονταιSir 20:13
He who is wise in words will make himself beloved; but the pleasantries of fools will be wasted.
---
14Sir 20:1414δόσις ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ’ ἑνὸς πολλοίSir 20:14
The gift of a fool will not profit you,* for he looks for repayment many times instead of one.
---
15Sir 20:1515ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὀνειδίσει καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κῆρυξ σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει μισητὸς ἄνθρωπος ὁ τοιοῦτοςSir 20:15
He will give little and insult much. He will open his mouth like a crier. Today he will lend, and tomorrow he will ask for it back. Such a one is a hateful man.
---
16Sir 20:1616μωρὸς ἐρεῖ οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος καὶ οὐκ ἔστιν χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μουSir 20:16
The fool will say, “I have no friend, and I have no thanks for my good deeds. Those who eat my bread have an evil tongue.”
---
17Sir 20:1717οἱ ἔσθοντες τὸν ἄρτον αὐτοῦ φαῦλοι γλώσσῃ ποσάκις καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦSir 20:17
How often, and of how many, will he be laughed to scorn!*
---
18Sir 20:1818ὀλίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης οὕτως πτῶσις κακῶν κατὰ σπουδὴν ἥξειSir 20:18
A slip on a pavement is better than a slip with the tongue. So the fall of the wicked will come speedily.
---
19Sir 20:1919ἄνθρωπος ἄχαρις μῦθος ἄκαιρος ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεταιSir 20:19
A man without grace is a tale out of season. It will be continually in the mouth of the ignorant.
---
20Sir 20:2020ἀπὸ στόματος μωροῦ ἀποδοκιμασθήσεται παραβολή οὐ γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἐν καιρῷ αὐτῆςSir 20:20
A parable from a fool’s mouth will be rejected; for he won’t tell it at the proper time.
---
21Sir 20:2121ἔστιν κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεταιSir 20:21
There is one who is hindered from sinning through lack. When he rests, he will not be troubled.
---
22Sir 20:2222ἔστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι’ αἰσχύνην καὶ ἀπὸ ἄφρονος προσώπου ἀπολεῖ αὐτήνSir 20:22
There is one who destroys his soul through bashfulness. By a foolish countenance, he will destroy it.
---
23Sir 20:2323ἔστιν χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάνSir 20:23
There is one who for bashfulness makes promises to his friend; and he makes him his enemy for nothing.
---
24Sir 20:2424μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεταιSir 20:24
A lie is an ugly blot on a person. It will be continually in the mouth of the ignorant.
---
25Sir 20:2525αἱρετὸν κλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν κληρονομήσουσινSir 20:25
A thief is better than a man who is continually lying, but they both will inherit destruction.
---
26Sir 20:2626ἦθος ἀνθρώπου ψευδοῦς ἀτιμία καὶ ἡ αἰσχύνη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐνδελεχῶςSir 20:26
The destination of a liar is dishonor. His shame is with him continually.
---
27Sir 20:2727ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ἑαυτόν καὶ ἄνθρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιστᾶσινSir 20:27
He who is wise in words will advance himself. And one who is prudent will please great men.
---
28Sir 20:2828ὁ ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει θιμωνιὰν αὐτοῦ καὶ ὁ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίανSir 20:28
He who tills his land will raise his harvest high. He who pleases great men will get pardon for iniquity.
---
29Sir 20:2929ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ὡς φιμὸς ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούςSir 20:29
Favors and gifts blind the eyes of the wise, and as a muzzle on the mouth, turn away reproofs.
---
30Sir 20:3030σοφία κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροιςSir 20:30
Wisdom that is hidden, and treasure that is out of sight— what profit is in either of them?
---
31Sir 20:3131κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦSir 20:31
Better is a man who hides his folly than a man who hides his wisdom.
---
« Ch 19» Ch 21

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 03-Mar-2024 14:29:33 EST

OPTIONS

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top